பாப்தாதாவின் வதனச் செய்திகள்

 

Sr தலைப்பு

Mp3

01 பாப்தாதாவின் வதனச் செய்தி 1 - குல்சார் தாதி
02 பாப்தாதாவின் வதனச் செய்தி 2 - குல்சார் தாதி
03 பாப்தாதாவின் வதனச் செய்தி 3 - குல்சார் தாதி
04 பாப்தாதாவின் வதனச் செய்தி 4 - குல்சார் தாதி
05 பாப்தாதாவின் வதனச் செய்தி 5 - குல்சார் தாதி
06 பாப்தாதாவின் வதனச் செய்தி 6 - குல்சார் தாதி
07 பாப்தாதாவின் வதனச் செய்தி 7 - குல்சார் தாதி
08 பாப்தாதாவின் வதனச் செய்தி 8 - குல்சார் தாதி
09 பாப்தாதாவின் வதனச் செய்தி 9 - குல்சார் தாதி
10 பாப்தாதாவின் வதனச் செய்தி 10 - குல்சார் தாதி
11 பாப்தாதாவின் வதனச் செய்தி 11 - குல்சார் தாதி
12 பாப்தாதாவின் வதனச் செய்தி 12 - குல்சார் தாதி
13 பாப்தாதாவின் வதனச் செய்தி 13 - குல்சார் தாதி
14 பாப்தாதாவின் வதனச் செய்தி 14 - குல்சார் தாதி
15 பாப்தாதாவின் வதனச் செய்தி 15 - குல்சார் தாதி
16 பாப்தாதாவின் வதனச் செய்தி 16 - குல்சார் தாதி
17 பாப்தாதாவின் வதனச் செய்தி 17 - குல்சார் தாதி
18 பாப்தாதாவின் வதனச் செய்தி 18 - குல்சார் தாதி
19 பாப்தாதாவின் வதனச் செய்தி 19 - குல்சார் தாதி
20 பாப்தாதாவின் வதனச் செய்தி 20 - குல்சார் தாதி