03.11.20

இன்றைய சிந்தனைக்கு

சுய-இராஜ்ஜிய அதிகாரி:

ஒர் சுய-இராஜ்ஜிய அதிகாரியாக இருப்பதென்றால் கட்டுப்பாட்டில் இருப்பதாகும்.

சிந்திக்க வேண்டிய கருத்து:

ஓர் சுய-இராஜ்ஜிய அதிகாரியாக இருப்பவர் ஒருபொழுதும் கட்டுப்பாடில் இருப்பதை சிரமமாக உணர்வதில்லை. அவர் கட்டுப்பாட்டிலிருந்து வெளியேறிமீண்டும் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வர வேண்டிய அவசியமில்லை. சுயத்திற்கு ஆணையிட்ட அந்த ஷணத்தில்ஒவ்வொரு எண்ணம்வார்த்தை மற்றும் செயல் உடனடியாக ஆணைக்கு கட்டுபட்டு இருக்கிறது.

தீர்வு:

ஒர் சுய-இராஜ்ஜிய அதிகாரியாக இருப்பதென்றால் என்னுடைய சொந்த சிறப்பு அம்சங்களை விழிப்புணர்வில் வைத்து அவற்றை காரியத்தில் ஈடுபடுத்துவதுவதாகும். நான் ஒர் சுய-இராஜ்ஜிய அதிகாரியாக இருக்கும்போதுநான் சுதந்திரமாக இருப்பதை உணர்கின்றேன். இது ஏனென்றால் எதுவம் என்னை பிணைப்பதில்லைஆனால் என் சொந்த பலவீனங்களையும் கூட என்னால் வெற்றி கொள்ள முடிகிறது. எனவே நான் அனைத்து சூழ்நிலைகளிலும் முழு மகிழ்ச்சியில் இருப்பதை காண்கின்றேன்.