04/09/20

 

இன்றைய சிந்தனைக்கு

உள்ளுக்குள் சுத்தமாகவும் தெளிவாகவும் இருப்பவர் மற்றவர்களுக்கு கண்ணாடியாக மாறுகிறார்.

சிந்திக்க வேண்டிய கருத்து: ஒரு மாற்றத்தை உணர்ந்து நடைமுறையில் கொண்டு வரக்கூடிய திறன் இருக்கும்போது,  தன்னைத் தானே தெளிவாகவும் சுத்தமாகவும் மாற்றிக்கொள்ளும் திறனும் இருக்கிறது. அத்தகைய நபர் இயல்பாகவே மற்றவர்கள் தங்கள் சொந்த முழுமையைப் பார்க்க ஒரு சுத்தமான கண்ணாடியாக மாறுகிறார். உள்ளிருந்து சிறந்ததைக் கொண்டு வருவதற்கு அவர் சுற்றியுள்ளவர்களுக்கு ஒரு உத்வேகமாக மாறுகிறார்.

அனுபவம்: என் வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு தருணமும்,  தொடர்ந்து என்னுள் ஒரு மாற்றத்தைக் கொண்டுவருவதற்கு என்னால் முயற்சி செய்ய முடிந்தால்,  என் உள்ளார்ந்த குணங்களுடன் என்னால் தொடர்பில் இருக்க முடிகிறது. என் உள்ளார்ந்த முழுமையை அனுபவம் செய்வதில் எனக்கு மகிழ்ச்சி உள்ளது,  இது இயற்கையாகவே சுற்றியுள்ளவர்களின் வாழ்க்கையை தொடுகிறது.