06.05.20

 

இன்றைய சிந்தனைக்கு

 

பகுத்தறிதல்:     

வாழ்க்கை நாடகத்தை பாராட்டுவது என்பதென்றால்தொடர்ந்து சந்தோஷமாக இருப்பதாகும்.

சிந்திக்க வேண்டிய கருத்து:

அனைத்தும் சுமூகமாக செல்லவேண்டும் என்னும் எதிர்பார்ப்பில் நாம் ஒவ்வொரு நாளையும் தொடங்குகிறோம். உண்மையில்எதுவும் தவறாக செல்வதை நாம் விரும்பவில்லை. மேற்கொண்டுஅவ்வாறு நடக்கும்போதுஎதிர்மறை எண்ணங்கள் என்னும் புயலினால் நாம் தாக்கப்படுகின்றோம். இப்படிபட்ட எண்ணங்கள்நாளின் பிற்பகுதியைநாம் சந்தோஷமாக கழிப்பதிலிருந்து நிறுத்திவிடகூடும்.

செயல்முறை:

வாழ்க்கை நாடகம் மிகவும் அழகானது என்பதை நான் புரிந்துக்கொள்வது அவசியம். ஒவ்வொரு நாளும் வித்தியாசமானதுமேலும்விசேஷமான ஒன்றை அது வழங்கவிருக்கிறது. ஒவ்வொரு நாளும் தனித்துவமானது என்பதை நான் பாராட்ட கற்றுக்கொண்டவுடன்என் வழியில் வரும் எதையும் என்னால் இரசிக்க முடிகின்றது.