09/09/20

இன்றைய சிந்தனைக்கு

அன்பு செலுத்துபவர் சுதந்திரத்தை அனுபவம் செய்கின்றார்.

சிந்திக்க வேண்டிய கருத்து: துன்பத்தின் வேர் பற்றாகும்ஏனெனில் பற்று ஒருவரை கட்டுப்படுத்துகிறது. உண்மையிலேயே சுதந்திரமாக இருப்பது சுதந்திரமாக இருக்கும்போது நேசிக்கவும் பாராட்டவும் கற்றுக்கொள்வதாகும். மற்றவர்களின் மனநிலை அல்லது பணி வெளிப்புற சூழலுக்கு ஒருவரின் சொந்த பதில்களை எதிர்மறையாக பாதிக்காது. சுதந்திரமாக இருக்கவும்,  எதிர்மறையான பாதிப்புகள் இல்லாமல் ஒருவரின் சொந்த சிறப்புகளை வெளிப்படுத்தவும் திறன் உள்ளது.

அனுபவம்: என்னை பற்றிலிருந்து என்னால் விடுவித்துக்கொள்ள முடியாதுவிட்டால்,  நான் தொடர்ந்து துன்பங்களை அனுபவம் செய்கின்றேன். நான் பற்றினால் இணைக்கப்பட்டுள்ளதால்,  நான் யாரையாவது அல்லது என் மனதில் ஒரு இடத்தை உருவாக்கிய ஒன்றை சார்ந்து இருக்கிறேன். அந்த நபர் அல்லது பொருள் விமர்சிக்கப்படும்போது,  புறக்கணிக்கப்படும்போது அல்லது என்னுடன் இல்லாதபோதுஎன் மனதில் வலியை உணர்கிறேன்,  இழப்பு உணர்வை அனுபவம் செய்கிறேன். அப்போது என்னால் அன்பாக இருக்க முடியவில்லை.