10.05.20

 

இன்றைய சிந்தனைக்கு

 

சுய  கட்டுப்பாடு:              

உண்மையான கட்டுப்பாடு என்றால்சுயத்தை ஆள்பவர்களாக இருப்பதாகும்.

சிந்திக்க வேண்டிய கருத்து:

பொதுவாகநாம் வெளிப்புற சூழ்நிலைகள் சரியாக இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்ப்பார்க்கின்றோம். அனைத்தும்நாம்சரி எதுதவறு எது என்று சிந்திக்கின்றோமோஅதன்படி அனைத்தும் சரிவர இருக்கவேண்டும் என்று நாம் விரும்புகின்றோம். அது அவ்வாறு நடக்காதபோதுநாம் அமைதியிழக்கும் போக்கு உடையவர்களாக இருக்கின்றோம். நம் மனதை நாம் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்க நம்மால் இயலவில்லை. இது எதிர்மறையான சூழ்நிலையை மேலும் மோசமாக்கக்கூடும். மேலும்பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண்பதுகடினமாகும்.

செயல்முறை:

என்னை நான் மதித்துஎன்னுடைய ஆற்றலை உணரும்போதுஎன்னுடைய மனதை என்னால்கட்டுப்படுத்த முடிகிறது. ஒரு அரசர்இராஜாங்கத்தை ஆள்வதுபோல்என்னை நான் ஆள்கின்றேன். இது வெளிப்புற சூழ்நிலைகளை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்க உதவுகிறது. இதுநடக்கும் அனைத்திற்கும் பின் இருக்கும் காரண காரியத்தை பார்க்க வைக்கிறது. அதனால்நான் மனச்சோர்வு அடைவதில்லை.