12.05.20

 

இன்றைய சிந்தனைக்கு

 

திருப்தி:

திருப்தியுடன் இருக்கும் ஒருவர்தானும் பாதிக்கப்படுவதில்லைமற்றவர்களையும் பாதிப்படையச் செய்வதில்லை.

சிந்திக்க வேண்டிய கருத்து:

நான் மற்றவர்களை துன்புறுத்தக் கூடாது என்று சிந்தித்தாலும்அநேகமான முறைநான் பேசும் வார்த்தைகள்செயல்கள் அல்லது நடத்தையானது மற்றவர்களை பாதிப்படையச் செய்கிறது.  சூழ்நிலையைப் பற்றி நான் மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கின்றேன்ஆனால் மற்றவர்கள் அவ்வாறு இல்லை. இப்படிப்பட்ட நேரங்களில்என்னால் காரணத்தை புரிந்துக்கொள்ள முடிவதில்லை. மேலும்மற்றவைகள் நியாயமாக இல்லை என்று கருதுகின்றேன்.

செயல்முறை:

மற்றவர்கள் என்னிடம் திருப்தியற்று இருக்கும்போதுஎன்னை நான் சோதிப்பது அவசியம். தொடர்ந்து என்னை நான் சோதித்துமாற்றிக்கொள்ளும் முயற்சியை  மேற்கொள்ளவேண்டும். அதன் மூலம்காலத்திற்கு ஏற்பநான் முன்னோக்கிச் செல்ல முடியும். இது உண்மையானதிருப்தியைக் கொண்டுவரும்  இந்தவிதமான திருப்தியினால்நானும் பாதிப்படைவதில்லை மற்றவர்களும் பாதிக்கப்படுவதில்லை.