15.05.20

 

இன்றைய சிந்தனைக்கு

 

சுய  கட்டுப்பாடு:              

சுய - கட்டுப்பாடு என்பதுஅனைத்தையும் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பதாகும்.

சிந்திக்க வேண்டிய கருத்து:

காரியங்கள் தவறாகும்போதுபெரும்பாலும்நம்முடைய முதல் எண்ணமானதுசூழ்நிலையையோ அல்லது சம்பந்தப்பட்ட மனிதர்களையோ கட்டுப்படுத்துவதாக இருக்கிறது. ஆனால்இவ்விரண்டும் நம் கையில் இல்லாததால்இவ்விதத்தில் சிந்திப்பதில் வெற்றி நிச்சயமில்லை. இது எதிர்மறையை மட்டுமே அதிகரிக்கும். 

செயல்முறை:

என்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத ஒன்றைகட்டுப்படுத்த நான் முயற்சி செய்வதைக் காட்டிலும்என்னை நான் கட்டுப்பாட்டில் வைத்துக்கொள்வது அவசியம். எந்த அளவிற்கு அதிகமாகதொடர்ச்சியான கவனத்தினாலும்சோதிப்பது மற்றும் மாற்றிக்கொள்வதன் மூலம் என்னை நான் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கிறேனோ,  அந்த அளவிற்கு அதிகமாகஅனைத்தும் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும்.