18.05.20

 

இன்றைய சிந்தனைக்கு

 

அகநோக்கு:               

ஸ்தூல பொருள்சார்ந்த உலகின் பந்தனத்திலிருந்து விடுபட்டிருப்பதேமுக்தி நிலையை கொண்டுவரும்.

சிந்திக்க வேண்டிய கருத்து:

புறநோக்காக இருப்பதுவீணான சிந்தனைகளுக்கு இட்டுச்செல்லும்- அவை நமக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்காதவற்றை பற்றிக்கொள்ளும். பொருட்களானதுஎவ்வாறாயினும் ஒரு நாளைக்கு நம்மை விட்டு சென்றுவிடும்அது போலவேதான்நட்பும் கூடஅது உடைந்துபோகலாம்அது துக்கத்தையும் வருத்தத்தையும் கொடுக்கலாம்.

செயல்முறை:

உண்மையான சந்தோஷத்திற்கும், முக்தி பெற்ற நிலையை அடைவதற்குமான ஒரே வழியானதுநமக்குள் இருக்கும் சந்தோஷம்அமைதி மற்றும் சக்தியை நாம் பார்க்க முனைவதாகும். இத்தனை வருடங்களாக நான் வெளியே தேடிக்கொண்டிருந்தஇந்த இனிமையான அனைத்தும்உண்மையில் என்னுள்தான் உள்ளது  இன்று முதல்அவற்றை நான் என்னுள் பார்க்கப்போகின்றேன்.