21.07.20

இன்றைய சிந்தனைக்கு.......

நிகழ்காலத்தில் இருப்பது:

நான் செய்யும் செயல்களின் முக்கியத்துவத்தை புரிந்திருப்பது என்பதுஎனக்கான அதிர்ஷ்டத்தை நான் உருவாக்கிக்கொள்வதுஎன்பதாகும்.

சிந்திக்க வேண்டிய கருத்து:

பொதுவாகஏதாவது தவறு நடக்கும்போதுநாம் அதிர்ஷ்டத்தை குறை கூறுகின்றோம். வாழ்க்கை நியாயாமானதாக இல்லை என்று குற்றம் சாட்டுகின்றோம் அல்லது கடந்தகால செயல்களினால்தற்போதைய சூழ்நிலை இருக்கின்றது என்று வருத்தப்படுகின்றோம். ஆனால்கடந்தகால தவறுகளை சிந்தித்துஅதில் மூழ்கியிருந்தால்நம்மால் நிகழ்காலத்தை முழுமையாக அனுபவம் செய்ய முடியாது.

செயல்முறை :

என்னுடைய கடந்தகால செயல்களை நான் சபிப்பதற்கு பதிலாகநிகழ்காலத்தை சிறப்பானதாக ஆக்கிக்கொள்வது அவசியம். நான் இன்றைக்கு என்ன செய்தாலும் அது நிகழ்காலத்திலும் எதிர்காலத்திலும் எனக்கு நன்மை அளிக்கும். நான் சரியான செயல்களை செய்வதில் கவனம் செலுத்தி எனக்காக சிறந்த அதிர்ஷ்டத்தை உருவாக்கிகொள்கின்றேன்.