28/07/20

இன்றைய சிந்தனைக்கு

ஞானம் பெற்றிருப்பது என்றால் மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பதாகும்.

சிந்திக்க வேண்டிய கருத்து: துல்லியமான ஞானத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட சரியான புரிதல் கொண்டவரால் கடினமான சூழல்களில் கூட திருப்தியை தக்கவைத்துக்கொள்ள முடியும். சூழ்நிலைகள் மற்றும் மக்களைப் பற்றிய தெளிவான புரிதல் இருப்பதால்அனைத்து சூழ்நிலைகளிலும் சிறந்ததை வழங்குவதில் சிரமம் இல்லை. இத்தகைய நபர் தனது சொந்த திறமைகளை வளப்படுத்திக்கொள்ள அனைத்து சவால்களையும் பயன்படுத்துகிறார்.

அனுபவம்: நான் ஞானத்தை சாதகமான முறையில் ஒரு கருவியாக பயன்படுத்தும்போது,  நடக்கும் அனைத்தையும் என்னால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. நடக்கும் அனைத்திற்கும் ஒரு காரணம் இருக்கிறது என்பதையும்ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலிருந்தும் கற்றுக்கொள்ள ஏதாவது இருக்கிறது என்பதும் எனக்குப் புரிகிறது. எனவே நான் சந்திக்கின்ற பல்வேறு சூழ்நிலைகளால் நான் வருத்தப்படவில்லைஆனால் என் வழியில் வரும் அனைத்தையும் என்னால் மகிழ்ச்சியுடன் ஏற்றுக்கொள்ள முடிகிறது.