01-10-2020 ప్రాత:మురళి ఓంశాంతి "బాప్ దాదా" మధువనం


"మధురమైన పిల్లలూ - మీరు దేవతలుగా అవ్వాలి కనుక మాయావి అవగుణాలను త్యాగము చేయండి. కోపం చేయడం, కొట్టడం, విసిగించడం, చెడు పనులు చేయడం, దొంగతనము చేయడం, ఇవన్నీ మహాపాపాలు”

ప్రశ్న:-

ఈ జ్ఞానంలో ఎలాంటి పిల్లలు చురుకుగా వెళ్ళగలరు? ఎవరికి నష్టము కలుగుతుంది?

జవాబు:-

ఎవరికైతే తమ లెక్కాపత్రం పెట్టడం వస్తుందో, వారు ఈ జ్ఞానములో చాలా చురుకుగా వెళ్ళగలరు. ఎవరైతే దేహీ-అభిమానులుగా ఉండరో వారికి నష్టము కలుగుతుంది. వ్యాపారస్థులకు లెక్కాపత్రాన్ని పెట్టే అలవాటు ఉంటుంది, వాళ్ళు ఇక్కడ కూడా చురుకుగా వెళ్ళగలరు అని బాబా అంటారు.

గీతము:-

ముఖము చూసుకో ప్రాణీ!...... (ముఖుడా దేఖ్ లో ప్రాణీ!......)

ఓంశాంతి. ఆత్మిక పాత్రధారులైన పిల్లలకు తండ్రి అర్థం చేయిస్తున్నారు ఎందుకంటే అనంతమైన నాటకంలో ఆత్మయే పాత్రను అభినయిస్తుంది. నాటకమైతే మనుష్యులదే కదా. ఈ సమయంలో పిల్లలు పురుషార్థము చేస్తున్నారు. వేద-శాస్త్రాలు చదువుతారు, శివుడిని పూజిస్తారు కానీ వీటి ద్వారా నన్ను ఎవ్వరూ ప్రాప్తి చేసుకోలేరు అని తండ్రి చెప్తున్నారు ఎందుకంటే భక్తి అంటేనే దిగేకళ. జ్ఞానము వలన సద్గతి కలుగుతుంది అంటే తప్పకుండా ఇంకేదో దాని వలన దిగడం కూడా జరుగుతుంది. ఇది ఒక ఆట, దీని గురించి ఎవ్వరికీ తెలియదు. శివలింగాన్ని పూజించినప్పుడు దానిని బ్రహ్మమని అనరు, మరి ఎవరిని పూజిస్తున్నట్లు. లింగమును కూడా ఈశ్వరునిగా భావించి పూజిస్తారు. మీరు మొట్టమొదట భక్తిని ప్రారంభించినప్పుడు శివలింగాన్ని వజ్రాలతో తయారుచేస్తారు. ఇప్పుడైతే పేదవారిగా అయిపోయారు కనుక రాతితో చేస్తారు. ఆ సమయంలో వజ్రాల లింగము 4-5 వేలు ఉండేది. ఈ సమయంలోనైతే దాని విలువ 5-7 లక్షలు ఉంటుంది. అటువంటి వజ్రాలు ఇప్పుడు లభించడం కష్టము. రాతిబుద్ధి కలవారిగా అయిపోయారు కనుక పూజను కూడా జ్ఞానము లేకుండా రాతికే చేస్తారు. జ్ఞానమున్నప్పుడు మీరు పూజ చేయరు. చైతన్యమైనవారు సన్ముఖంలో ఉన్నారు, వారినే మీరు స్మృతి చేస్తారు. స్మృతి ద్వారా వికర్మలు వినాశనమౌతాయని మీకు తెలుసు. పాటలో కూడా - హే పిల్లలూ, అని అంటారు. ప్రాణి అని ఆత్మనే అంటారు. ప్రాణము వెళ్ళిపోతే ఇక శవంలా అయిపోతారు. ఆత్మ వెళ్ళిపోతుంది. ఆత్మ అవినాశి. ఆత్మ శరీరములో ప్రవేశించినప్పుడు చైతన్యంగా ఉంటుంది. తండ్రి చెప్తున్నారు - హే ఆత్మలూ, నాలో దైవీ గుణాల ధారణ ఎంతవరకు జరిగింది? ఏ వికారాలు లేవు కదా? దొంగతనము మొదలైన ఆసురీ గుణాలేవీ లేవు కదా? అని స్వయాన్ని చెక్ చేసుకోండి. ఆసురీ కర్తవ్యాలు చేస్తే మళ్ళీ పడిపోతారు. అంతటి పదవిని పొందలేరు. చెడు అలవాట్లను తప్పకుండా తొలగించుకోవాలి. దేవతలు ఎప్పుడూ ఎవరి పైనా కోపము చేయరు. ఇక్కడ అసురుల చేత ఎన్ని దెబ్బలు తింటారు ఎందుకంటే మీరు దైవీ సంప్రదాయస్థులుగా అవుతున్నారు కనుక మాయ ఎంతగా శత్రువుగా అయిపోతుంది. మాయావి అవగుణాలు పని చేస్తాయి. కొట్టడం, విసిగించడం, చెడు పనులు చేయడం మొదలైనవన్నీ పాపాలు. పిల్లలైన మీరు చాలా శుద్ధంగా ఉండాలి. దొంగతనము మొదలైనవి చేయడం మహాపాపాలు. బాబా, నాకు మీరొక్కరు తప్ప వేరెవ్వరూ లేరు, మేము మిమ్మల్నే స్మృతి చేస్తాము అని మీరు తండ్రితో ప్రతిజ్ఞ చేస్తూ వచ్చారు. భక్తిమార్గంలో పాడుతారు కానీ స్మృతి ద్వారా ఏం జరుగుతుందో వారికి తెలియదు. వారికి తండ్రి గురించి తెలియనే తెలియదు. ఒకవైపు నామ-రూపాలకు అతీతమైనవారని అంటారు, మరోవైపు మళ్ళీ లింగాన్ని పూజిస్తారు. మీరు బాగా అర్థము చేసుకొని, తర్వాత అర్థము చేయించాలి. మహాన్ ఆత్మ అని ఎవరిని అంటారో కూడా మీరే నిర్ణయించుకోండి అని తండ్రి చెప్తున్నారు. చిన్న బాలుడైన శ్రీ కృష్ణుడు స్వర్గంలో రాకుమారుడు, వారు మహాత్మనా లేక ఇప్పటి కలియుగీ మనిషా? వారు వికారాల ద్వారా జన్మించరు కదా. అది నిర్వికారీ ప్రపంచము. ఇది వికారీ ప్రపంచము. నిర్వికారులకు అనేక టైటిల్స్ ఇవ్వవచ్చు. వికారులకు ఏమి టైటిల్స్ ఉన్నాయి? ఒక్క తండ్రి మాత్రమే శ్రేష్ఠాచారులుగా తయారుచేస్తారు. వారు అందరికన్నా ఉన్నతాతి ఉన్నతమైన వారు, మిగిలిన మనుష్యులందరూ పాత్రధారులు కనుక తప్పకుండా పాత్రను అభినయించాల్సి వస్తుంది. సత్యయుగం శ్రేష్ఠ మనుష్యుల ప్రపంచము. జంతువులు మొదలైనవన్నీ శ్రేష్ఠంగా ఉంటాయి. అక్కడ మాయా రావణుడే ఉండడు. అక్కడ తమోగుణీ జంతువులేవీ ఉండవు. ఆడ నెమలి వికారాల ద్వారా పిల్లలకు జన్మనివ్వదని మీకు తెలుసు. మగ నెమలి నుండి అస్రువులు రాలుతాయి, వాటిని ఆడ నెమలి ధారణ చేస్తుంది. జాతీయ పక్షి అంటారు. సత్యయుగంలో కూడా వికారాల పేరు ఉండదు. విశ్వానికి మొదటి నంబరు రాకుమారుడైన శ్రీ కృష్ణునికి తలపై నెమలి పింఛాన్ని చూపిస్తారు. ఇందులో ఏదో రహస్యముంటుంది కదా. ఈ విషయాలన్నీ తండ్రి రిఫైన్ చేసి అర్థము చేయిస్తారు. అక్కడ పిల్లలు ఎలా జన్మిస్తారో మీకు తెలుసు. అక్కడ వికారాలుండవు. మిమ్మల్ని దేవతలుగా తయారుచేస్తున్నాను కనుక స్వయాన్ని పూర్తిగా చెక్ చేసుకోండి అని తండ్రి చెప్తున్నారు. శ్రమ లేకుండా విశ్వానికి యజమానులుగా అవ్వలేరు.

ఆత్మలైన మీరు ఏ విధంగా బిందువులో, అదే విధంగా బాబా కూడా బిందువు. ఇందులో తికమకపడే అవసరమేమీ లేదు. మేము చూడాలి అని కొంతమంది అంటారు. తండ్రి అంటున్నారు, మీరు కనిపించేవారి పూజలు చాలా చేశారు. ఏ లాభమూ కలగలేదు. ఇప్పుడు నేను మీకు యథార్థ రీతిగా అర్థం చేయిస్తాను. నాలో మొత్తం పాత్ర నిండి ఉంది. సుప్రీమ్ సోల్ ను కదా, సుప్రీమ్ ఫాదర్. ఏ పిల్లలూ తమ లౌకిక తండ్రిని ఈ విధంగా పిలవరు. అలా ఒక్కరినే పిలుస్తారు. తండ్రి అని పిలిచేందుకు సన్యాసులకు పిల్లలే ఉండరు. వీరు ఆత్మలందరికీ తండ్రి, వారసత్వమునిచ్చేవారు. వాళ్ళకు ఏ గృహస్థాశ్రమము లేదు. మీరే 84 జన్మలు అనుభవించారు, మొట్టమొదట మీరు సతోప్రధానంగా ఉండేవారు, తర్వాత క్రిందకు దిగుతూ వచ్చారు అని తండ్రి కూర్చుని అర్థం చేయిస్తున్నారు. ఇప్పుడు స్వయాన్ని ఎవ్వరూ సుప్రీమ్ గా పిలుచుకోరు, ఇప్పుడు అయితే నీచులుగా భావిస్తారు. నాలో ఏ వికారాలు లేవు కదా అని స్వయాన్ని పరిశీలించుకోండి అని బాబా పదే-పదే ఈ ముఖ్యమైన విషయాన్ని అర్థం చేయిస్తున్నారు. రోజూ రాత్రి మీ లెక్కాపత్రాన్ని రాయండి. వ్యాపారస్థులు ఎప్పుడూ లెక్కాపత్రాన్ని రాసుకుంటారు. గవర్నమెంట్ సర్వెంట్ లెక్కాపత్రాన్ని చూసుకోలేరు. వారికైతే నిర్ణయించబడిన జీతము లభిస్తుంది. ఈ జ్ఞానమార్గములో కూడా వ్యాపారస్థులు చురుకుగా వెళ్ళిపోతారు, చదువుకున్న ఆఫీసర్లు అంతగా కాదు. వ్యాపారంలో అయితే నేడు 50 సంపాదిస్తే, రేపు 60 సంపాదిస్తారు. అప్పుడప్పుడు నష్టము కూడా కలుగుతుంది. గవర్నమెంట్ సర్వెంట్ జీతము నిర్ణయించబడి ఉంటుంది. ఈ సంపాదనలో కూడా ఒకవేళ దేహీ-అభిమానులుగా అవ్వనట్లయితే నష్టము కలుగుతుంది. మాతలైతే వ్యాపారము చేయరు. వారికైతే ఇంకా సహజము. కన్యలకు కూడా సహజమే ఎందుకంటే మాతలైతే మెట్లు దిగవలసి వస్తుంది. ఎవరైతే అంత శ్రమ చేస్తారో, వారిదే బలిహారము. కన్యలైతే వికారాలలోకి వెళ్ళనే వెళ్ళనప్పుడు ఇక వారు వదిలేది ఏమిటి. పురుషులకైతే శ్రమ అనిపిస్తుంది. కుటుంబ-పరివారాన్ని సంభాళించవలసి ఉంటుంది. ఏ మెట్లు అయితే ఎక్కారో అవన్నీ దిగవలసి వస్తుంది. పదే-పదే మాయ చెంపదెబ్బలు వేసి పడేస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు బి.కె.లుగా అయ్యారు. కుమారీలు పవిత్రంగానే ఉంటారు. అందరికన్నా పతిపై ఎక్కువగా ప్రేమ ఉంటుంది. మీరు పతులకే పతిని (పరమాత్మ) స్మృతి చేయాలి, మిగిలిన వారందరినీ మర్చిపోవాలి. తల్లిదండ్రులకు పిల్లలపై మోహముంటుంది. పిల్లలకైతే ఏమీ తెలియదు. వివాహము తర్వాత మోహము ప్రారంభమౌతుంది. మొదట స్ర్తీ ప్రియమనిపిస్తుంది, తర్వాత వికారాల మెట్లపైకి తొయ్యడం ప్రారంభిస్తారు. కుమారి నిర్వికారిగా ఉన్నందుకు పూజింపబడతారు. మీ పేరు బి.కె. మీరు మహిమా యోగ్యులుగా అయి తర్వాత పూజకు యోగ్యులుగా అవుతారు. తండ్రియే మీకు టీచరు కూడా. కనుక పిల్లలైన మీకు, మేము విద్యార్థులమని నషా ఉండాలి. భగవంతుడు తప్పకుండా భగవాన్-భగవతీలుగానే తయారుచేస్తారు. భగవంతుడు ఒక్కరే అని కేవలం అర్థం చేయించడం జరుగుతుంది. మిగిలినవారంతా సోదరులు. ఇంకే సంబంధమూ లేదు. ప్రజాపిత బ్రహ్మా ద్వారా రచన జరుగుతుంది, తర్వాత వృద్ధి జరుగుతుంది. ఆత్మల వృద్ధి అని అనరు. మనుష్యుల వృద్ధి జరుగుతుంది. ఆత్మల సంఖ్య లిమిటెడ్ గా ఉంటుంది. చాలామంది ఆత్మలు వస్తూ ఉంటారు. అక్కడ ఆత్మలు ఉన్నంతవరకు వస్తూనే ఉంటారు. వృక్షము పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఎండిపోతుంది అని కాదు. దీనిని మర్రి వృక్షముతో పోలుస్తారు. పునాది ఉండదు. మిగిలిన వృక్షమంతా నిలబడి ఉంటుంది. మీది కూడా అలాగే ఉంది. పునాది లేదు. ఏవో కొన్ని గుర్తులున్నాయి. ఇప్పటివరకూ మందిరాలను నిర్మిస్తూ ఉంటారు. దేవతల రాజ్యము ఎప్పుడుండేదో, మళ్ళీ ఎక్కడకు వెళ్ళిపోయిందో మనుష్యులకు తెలియదు. ఈ జ్ఞానము బ్రాహ్మణులైన మీకు మాత్రమే ఉంది. పరమాత్మ స్వరూపము బిందువు అని మనుష్యులకు తెలియదు. వారు అఖండ జ్యోతి స్వరూపుడు అని గీతలో వ్రాసేశారు. ఇంతకుముందు చాలామందికి భావన అనుసారంగా సాక్షాత్కారం జరిగేది. చాలా ఎర్రగా అయిపోయేవారు. మేము సహనము చేయలేము, ఇక చాలు అనేవారు. అయితే, అది సాక్షాత్కారము. సాక్షాత్కారము ద్వారా ఏ కళ్యాణమూ జరగదని తండ్రి చెప్తున్నారు. ఇక్కడైతే ముఖ్యమైనది స్మృతి యాత్ర. పాదరసము జారిపోతుంది కదా, అలానే స్మృతి కూడా పదే-పదే జారిపోతుంది. బాబాను స్మృతి చేయాలని ఎంతగా అనుకుంటారో, కానీ వేర్వేరు ఆలోచనలు వచ్చేస్తాయి. ఇందులోనే మీ రేస్ ఉంది. పాపాలు వెంటనే సమాప్తమవుతాయని కాదు. సమయం పడుతుంది. కర్మాతీత స్థితి ఏర్పడితే ఇక ఈ శరీరమే ఉండదు. కానీ ఇప్పుడే ఎవ్వరూ కర్మాతీత స్థితిని పొందలేరు. అలా జరిగితే, అప్పడు వారికి సత్యయుగీ శరీరము కావాలి. కనుక ఇప్పుడు పిల్లలైన మీరు తండ్రినే స్మృతి చేయాలి. మా ద్వారా చెడు పనులేవీ జరగడం లేదు కదా అని స్వయాన్ని పరిశీలించుకుంటూ ఉండండి. లెక్కాపత్రాన్ని తప్పకుండా పెట్టాలి. ఇటువంటి వ్యాపారులు త్వరగా షాహుకారులుగా అవ్వగలరు.

తండ్రి వద్ద ఏ జ్ఞానమైతే ఉందో, అది ఇస్తున్నారు. తండ్రి చెప్తున్నారు, నా ఆత్మలో ఈ జ్ఞానము ఫిక్స్ అయి ఉంది. కల్పక్రితము మీకు ఏ జ్ఞానమునిచ్చారో, మళ్ళీ అదే చెప్తారు. పిల్లలకే అర్థం చేయిస్తాను, ఇతరులకేమి తెలుస్తుంది. మీకు ఈ సృష్టి చక్రము గురించి తెలుసు, ఇందులో పాత్రధారులందరి పాత్ర ఫిక్స్ అయ్యి ఉంది. ఇందులో మార్పుచేర్పులు ఉండవు. ఎవ్వరూ దీని నుండి విడుదల అవ్వలేరు. అయితే, మిగిలిన సమయానికి ముక్తి లభిస్తుంది. మీరు అయితే ఆల్ రౌండర్లు. 84 జన్మలు తీసుకుంటారు. మిగిలిన వారంతా తమ ఇంట్లోనే ఉంటారు, తర్వాత చివర్లో వస్తారు. మోక్షాన్ని కోరుకునేవారు ఇక్కడకు రారు. వారు మళ్ళీ చివర్లోకి వెళ్ళిపోతారు. వారు జ్ఞానమును ఎప్పుడూ వినరు. దోమల వలె వస్తారు మరియు వెళ్ళిపోతారు. మీరు డ్రామానుసారంగా చదువుకుంటారు. బాబా 5 వేల సంవత్సరాల క్రితం కూడా ఇలాగే రాజయోగాన్ని నేర్పించారని మీకు తెలుసు. శివబాబా ఈ విధంగా చెప్తున్నారని మీరు మళ్ళీ ఇతరులకు అర్థం చేయిస్తారు. మనము ఎంత ఉన్నతంగా ఉండేవారము, ఇప్పుడు ఎంత నీచంగా అయ్యాము అనేది మీకిప్పుడు తెలుసు. మళ్ళీ తండ్రి ఉన్నతంగా తయారుచేస్తారు కనుక అటువంటి పురుషార్థము చేయాలి కదా. ఇక్కడకు మీరు రిఫ్రెష్ అయ్యేందుకు వస్తారు. దీని పేరే మధుబన్. మీ కలకత్తాలో లేదా బొంబాయిలో మురళి నడిపించరు. మధుబన్ లోనే మురళి మ్రోగుతుంది. రిఫ్రెష్ అయ్యేందుకు, మురళి వినడం కోసం తండ్రి వద్దకు రావలసి ఉంటుంది. కొత్త-కొత్త పాయింట్లు వెలువడుతూ ఉంటాయి. సన్ముఖంలో విన్నప్పుడు చాలా తేడా ఉందని ఫీల్ అవుతారు. మున్ముందు ఏన్నో పాత్రలను చూడాల్సి ఉంటుంది. బాబా మొట్టమొదటే అంతా వినిపిస్తే అంత రుచి ఉండదు. నెమ్మది-నెమ్మదిగా ఇమర్జ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఒక సెకండు మరొక దానితో కలవదు. తండ్రి ఆత్మిక సేవ చేసేందుకు వచ్చారు కనుక ఆత్మిక సేవ చేయడం పిల్లల బాధ్యత కూడా. తండ్రిని స్మృతి చేయండి మరియు పవిత్రంగా అవ్వండి అని కనీసం ఇదైనా తెలియజేయండి. పవిత్రతలోనే ఫెయిల్ అవుతారు ఎందుకంటే స్మృతి చేయరు. పిల్లలైన మీకు చాలా సంతోషముండాలి. మేము అనంతమైన తండ్రి సన్ముఖములో కూర్చున్నాము, వారి గురించి ఎవ్వరికీ తెలియదు. జ్ఞానసాగరుడు ఆ శివబాబా మాత్రమే. దేహధారుల నుండి బుద్ధియోగాన్ని తొలగించాలి. ఇది శివబాబా రథము. వీరికి గౌరవాన్ని ఇవ్వకపోతే ధర్మరాజు ద్వారా చాలా శిక్షలు అనుభవించాల్సి వస్తుంది. పెద్దవారికి గౌరవాన్నివ్వాలి కదా. ఆదిదేవ్ కు ఎంత గౌరవమిస్తారు. జడ చిత్రానికి ఇంత గౌరవము ఇచ్చినప్పుడు, ఇక చైతన్యానికి ఎంత ఇవ్వాలి. అచ్ఛా.

మధురాతి మధురమైన ఆత్మిక పిల్లలకు మాత-పిత, బాప్ దాదాల ప్రియస్మృతులు మరియు గుడ్ మార్నింగ్. ఆత్మిక పిల్లలకు ఆత్మిక తండ్రి నమస్తే.

ధారణ కొరకు ముఖ్య సారము:-

1. స్వయాన్ని లోపల చెక్ చేసుకొని దైవీ గుణాలను ధారణ చేయాలి. చెడు అలవాట్లను తొలగించాలి. బాబా, మేము ఎప్పుడూ చెడు పనులు చేయము అని ప్రతిజ్ఞ చేయాలి.

2. కర్మాతీత స్థితిని ప్రాప్తి చేసుకునేందుకు స్మృతి యొక్క రేస్ చేయాలి. ఆత్మిక సేవలో తత్పరులవ్వాలి. పెద్దవారిని గౌరవించాలి.

వరదానము:-

సర్వ ఖజానాలను స్వయం కోసం మరియు ఇతరుల కోసం ఉపయోగించే అఖండ మహాదానీ భవ

ఎలాగైతే తండ్రి భండారా సదా నడుస్తూ ఉంటుందో, రోజూ ఇస్తూనే ఉంటారో, అదే విధంగా మీ లంగరు అఖండంగా నడుస్తూ ఉండాలి ఎందుకంటే మీ వద్ద జ్ఞానము, శక్తులు, సంతోషం యొక్క భండారా నిండుగా ఉంది. వీటిని మీ వద్ద ఉంచుకోవడంలో గానీ లేదా ఉపయోగించడంలో గానీ ఎలాంటి భయం ఉండదు. ఈ భండారా తెరిచి ఉంటే దొంగలు రారు. మూసి ఉంటే దొంగలు వచ్చేస్తారు, కావున రోజూ మీకు లభించిన ఖజానాలను చూసుకోండి మరియు స్వయం కోసం మరియు ఇతరుల కోసం ఉపయోగిస్తూ ఉండండి, అప్పుడు అఖండ మహాదానులుగా అయిపోతారు.

స్లోగన్:-

విన్నదానిని మననం చేయండి, మననం చేయడం ద్వారా శక్తిశాలిగా అయిపోతారు.