02-09-2020 ప్రాత:మురళి ఓంశాంతి "బాప్ దాదా" మధువనం


"మధురమైన పిల్లలూ - మీరు ఆత్మిక పండాలు, మీరు అందరికీ శాంతిధామం అంటే అమరపురికి మార్గం తెలియజేయాలి"

ప్రశ్న:-

పిల్లలైన మీకు ఎటువంటి నషా ఉంది, ఆ నషా ఆధారంగా నిశ్చయంతో కూడిన ఏ మాటలు మాట్లాడతారు?

జవాబు:-

మేము తండ్రిని స్మృతి చేసి జన్మ-జన్మాంతరాలకు పవిత్రంగా అవుతాము అన్న నషా పిల్లలైన మీకు ఉంది. ఎన్ని విఘ్నాలు వచ్చినా కానీ స్వర్గ స్థాపన తప్పకుండా జరగాల్సిందే అని మీరు నిశ్చయంతో చెప్తారు. కొత్త ప్రపంచ స్థాపన మరియు పాత ప్రపంచ వినాశనం జరగాల్సిందే. ఇది తయారై-తయారవుతున్న డ్రామా, ఇందులో సంశయం యొక్క విషయమేమీ లేదు.

ఓంశాంతి. ఆత్మిక పిల్లలకు ఆత్మిక తండ్రి అర్థం చేయిస్తున్నారు. నేను ఒక ఆత్మ అని మీకు తెలుసు. ఈ సమయంలో మనము ఆత్మిక పండాలుగా అయ్యాము. మనం పండాలుగా తయారవుతాము, ఇతరులను తయారుచేస్తాము కూడా. ఈ విషయాలను బాగా ధారణ చేయండి. మాయా తుఫానులు మరపింపజేస్తాయి. అమూల్య జీవితము కోసం ఈ అమూల్య రత్నాలు ఆత్మిక తండ్రి నుండి లభిస్తున్నాయని ప్రతిరోజూ ఉదయము-సాయంత్రం అనుకోవాలి. పిల్లలూ, మీరిప్పుడు ముక్తిధామానికి మార్గం తెలియజేసే ఆత్మిక పండాలు లేక గైడ్ లు అని ఆత్మిక తండ్రి అర్థం చేయిస్తున్నారు. ఇది అమరపురిలోకి వెళ్ళేందుకు సత్యాతి-సత్యమైన అమరకథ. అమరపురిలోకి వెళ్ళేందుకు మీరు పవిత్రంగా అవుతున్నారు. అపవిత్ర భ్రష్టాచారి ఆత్మ అమరపురిలోకి ఎలా వెళ్తుంది? మనుష్యులు అమరనాథ యాత్రకు వెళ్తారు, స్వర్గాన్ని కూడా అమరనాథపురి అని అంటారు. అక్కడ అమరనాథుడు ఒక్కరే ఉండరు కదా. ఆత్మలైన మీరందరూ అమరపురిలోకి వెళ్తున్నారు. అది ఆత్మల అమరపురి, పరంధామము, ఆ తర్వాత అమరపురిలోకి శరీరముతో పాటు వస్తారు. అక్కడకి ఎవరు తీసుకువెళ్తారు? పరమపిత పరమాత్మ ఆత్మలందరినీ తీసుకువెళ్తారు. దానిని అమరపురి అని కూడా అనవచ్చు. కానీ సరియైన పేరు శాంతిధామము. అక్కడికైతే అందరూ వెళ్ళాల్సిందే. డ్రామాలో రచింపబడింది ఇక మారనే మారదు. ఇది బుద్ధిలో బాగా ధారణ చేయండి. మొట్టమొదట స్వయాన్ని ఆత్మగా భావించండి. పరమపిత పరమాత్మ కూడా ఆత్మనే. అయితే వారిని పరమపిత పరమాత్మ అని అంటారు, వారు మనకు అర్థము చేయిస్తున్నారు. వారే జ్ఞాన సాగరుడు, పవిత్రతా సాగరుడు. నన్నొక్కడినే స్మృతి చేసినట్లయితే మీ జన్మ-జన్మాంతరాల పాపాలు తొలగిపోతాయని వారు పిల్లలైన మిమ్మల్ని పవిత్రంగా చేసేందుకు ఇప్పుడు శ్రీమతాన్నిస్తున్నారు. స్మృతినే యోగము అని అనడం జరుగుతుంది. మీరు పిల్లలు కదా. తండ్రిని స్మృతి చేయాలి. స్మృతి ద్వారానే నావ తీరానికి చేరుతుంది. ఈ విషయ నగరము నుండి మీరు శివనగరములోకి వెళ్ళిపోతారు, మళ్ళీ విష్ణుపురిలోకి వస్తారు. మనము అక్కడి కోసమే చదువుతున్నాము, ఇక్కడి కోసం కాదు. ఇక్కడ రాజులుగా అయినవారు, ధనము దానము చేయడం వలన ఈ విధంగా అవుతారు. చాలామంది, పేదవారిని బాగా సంభాళిస్తారు, కొంతమంది ఆసుపత్రులు, ధర్మశాలలు మొదలైనవి నిర్మిస్తారు, కొంతమంది ధనాన్ని దానము చేస్తారు. సింధ్ లో మూల్ చంద్ ఉండేవారు, వారు పేదవారి వద్దకు వెళ్ళి దానము చేసేవారు. పేదవారిని చాలా సంభాళించేవారు. ఇటువంటి దానులు చాలామంది ఉంటారు. ఉదయాన్నే పిడికెడు బియ్యము తీసి పేదవారికి దానము చేస్తారు. ఈ రోజుల్లోనైతే చాలా మోసాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. పాత్రులకు దానము చేయాలి. ఆ తెలివి అసలు ఉండదు. బయట ఎవరైతే భిక్షం అడిగేవారు కూర్చొని ఉంటారో, వారికివ్వడం దానమేమీ కాదు. అదైతే వారి వ్యాపారము. పేదవారికి దానము చేసేవారు మంచి పదవిని పొందుతారు.

ఇప్పుడు మీరందరూ ఆత్మిక పండాలు. మీరు ప్రదర్శిని లేక మ్యూజియం తెరిచినప్పుడు, దానిలో గైడ్స్ టూ హెవెన్ (స్వర్గానికి మార్గదర్శకులు) లేక కొత్త విశ్వరాజధానికి గైడ్స్ అని ఋజువయ్యే విధంగా అటువంటి పేర్లను రాయండి. కానీ మనుష్యులు కొంచెం కూడా అర్థము చేసుకోరు. ఇది ముళ్ళ అడవి. స్వర్గము పుష్పాల తోట, అక్కడ దేవతలుంటారు. మేము తండ్రిని స్మృతి చేసి జన్మ-జన్మాంతరాలకు పవిత్రంగా అవుతామన్న నషా పిల్లలైన మీకు ఉండాలి. ఎన్ని విఘ్నాలు వచ్చినా కూడా స్వర్గ స్థాపన తప్పకుండా జరుగుతుందని మీకు తెలుసు. కొత్త ప్రపంచ స్థాపన మరియు పాత ప్రపంచ వినాశనము జరగాల్సిందే. ఇది తయారై-తయారవుతున్న డ్రామా, ఇందులో సంశయం యొక్క విషయమేమీ లేదు. కొద్దిగా కూడా సంశయం రాకూడదు. ఇక్కడ అందరూ పతిత-పావన అని అంటారు. మీరు వచ్చి దుఃఖము నుండి ముక్తులుగా చేయండి అని ఇంగ్లీషులో కూడా అంటారు. పంచ వికారాల వలనే దుఃఖం కలుగుతుంది. అది నిర్వికారీ ప్రపంచము, సుఖధామము. ఇప్పుడు పిల్లలైన మీరు స్వర్గములోకి వెళ్ళాలి. స్వర్గము పైన ఉందని మనుష్యులు భావిస్తారు, ముక్తిధామము పైన ఉందని వారికి తెలియదు. జీవన్ముక్తి కోసమైతే ఇక్కడికే రావాలని తండ్రి మీకు అర్థము చేయిస్తున్నారు. వాటిని బాగా ధారణ చేసి జ్ఞానాన్ని మాత్రమే మథనము చేయాలి. విద్యార్థులు కూడా ఇంట్లో, ఈ పేపరు పూర్తి చేయాలి, ఈ రోజు ఇది చేయాలి అనే అనుకుంటూ ఉంటారు. మరి పిల్లలైన మీరు మీ కళ్యాణము కోసం ఆత్మను సతోప్రధానంగా తయారుచేసుకోవాలి. పవిత్రంగా అయి ముక్తిధామానికి వెళ్ళాలి మరియు జ్ఞానము ద్వారా మళ్ళీ దేవతలుగా అవుతారు. నేను మనిషి నుండి బ్యారిస్టరుగా అవుతాను, ఆత్మనైన నేను మనిషి నుండి గవర్నరుగా అవుతాను అని ఆత్మ అంటుంది కదా. ఆత్మ శరీరము ద్వారా ఆ విధంగా అవుతుంది. శరీరము సమాప్తమైపోయినప్పడు మళ్ళీ కొత్తగా చదవవలసి ఉంటుంది. విశ్వానికి యజమానిగా అయ్యేందుకు ఆత్మనే పురుషార్థము చేస్తుంది. నేను ఆత్మను అన్నది పక్కాగా గుర్తుంచుకోండి అని తండ్రి చెప్తున్నారు, దేవతలకు ఈ విధంగా చెప్పాల్సిన అవసరముండదు, స్మృతి చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు ఎందుకంటే వారు పావనంగానే ఉంటారు. వారు ప్రారబ్ధాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారు, తండ్రిని స్మృతి చేసేందుకు వారు పతితులు కాదు. ఆత్మలైన మీరు పతితంగా ఉన్నారు కనుక తండ్రిని స్మృతి చేయాలి. వారికి స్మృతి చెయ్యాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఇది డ్రామా కదా. ఇందులో ఏ ఒక్క రోజు కూడా ఇంకొక రోజుతో సమానంగా ఉండదు. ఈ డ్రామా నడుస్తూనే ఉంటుంది. రోజంతటి పాత్ర క్షణ-క్షణము మారుతూ ఉంటుంది. షూటింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది. కనుక ఏ విషయంలోనూ హార్ట్ ఫెయిల్ అవ్వకండి అని తండ్రి పిల్లలకు అర్థం చేయిస్తున్నారు. ఇవి జ్ఞానం యొక్క విషయాలు. మీ వ్యాపారాలు మొదలైనవి కూడా చేసుకోండి, కానీ భవిష్యత్తులో ఉన్నత పదవిని పొందేందుకు పూర్తిగా పురుషార్థము చేయండి. గృహస్థ వ్యవహారంలో కూడా ఉండాలి. కుమారీలైతే గృహస్థంలోకి ఇంకా వెళ్ళలేదు. ఎవరికైతే పిల్లా పాపలుంటారో వారిని గృహస్థులు అని అంటారు. తండ్రి అయితే అధర్ కుమారీలు మరియు కుమారీలు, అందరినీ చదివిస్తున్నారు. అధర్ కుమారీలంటే కూడా అర్థము తెలియదు. వారికి అర్థ శరీరమేమైనా ఉంటుందా? కుమారీలు అంటే పవిత్రమైనవారు మరియు అపవిత్రంగా అయిన తర్వాత మళ్ళీ పవిత్రంగా అయినవారిని అధర్ కుమారీలు అని అంటారని మీకిప్పుడు తెలుసు. మీ స్మృతిచిహ్నాలే నిలబడి ఉన్నాయి. తండ్రియే పిల్లలైన మీకు అర్థము చేయిస్తున్నారు. తండ్రి మిమ్మల్ని చదివిస్తున్నారు. ఆత్మలైన మాకు మూలవతనం గురించి కూడా తెలుసు, తర్వాత సూర్య వంశీయులు, చంద్ర వంశీయులు ఎలా రాజ్యం చేస్తారో, క్షత్రియులకు బాణము ఎందుకు గుర్తుగా చూపించారో కూడా మీకు తెలుసు. యుద్ధము మొదలైన విషయాలేవీ లేవు. అసురుల విషయం కూడా లేదు, అక్కడ దొంగతనమనే మాటే ఉండదు. సీతను తీసుకుని వెళ్ళే రావణుడెవరూ ఉండరు. కనుక మధురాతి-మధురమైన పిల్లలూ, మేము స్వర్గానికి, ముక్తి-జీవన్ముక్తికి మార్గదర్శకులమని మీరు భావిస్తారని తండ్రి అర్థం చేయిస్తున్నారు. వారు దైహిక పండాలు. మేము ఆత్మిక పండాలము. వారు కలియుగీ బ్రాహ్మణులు. మేము పురుషోత్తములుగా అయ్యేందుకు చదువుతున్నాము. మేము పురుషోత్తమ సంగమయుగములో ఉన్నాము. బాబా అనేక విధాలుగా అర్థము చేయిస్తూ ఉంటారు. అయినా దేహాభిమానంలోకి రావడం వలన మర్చిపోతారు. నేను ఆత్మను, తండ్రి సంతానాన్ని అనే నషా ఉండదు. ఎంతగా స్మృతి చేస్తూ ఉంటారో, అంతగా దేహాభిమానము తొలగిపోతూ ఉంటుంది. స్వయాన్ని సంభాళించుకుంటూ ఉండండి. నా దేహాభిమానము తొలగిపోయిందా అని పరిశీలించుకోండి. ఇప్పుడు మనము వెళ్ళిపోతున్నాము, మళ్ళీ మనము విశ్వానికి యజమానులుగా అవుతాము. మనవి హీరో-హీరోయిన్ పాత్రలు. ఏదైనా విజయము పొందినప్పుడే హీరో-హీరోయిన్ అన్న పేరు లభిస్తుంది. ఈ సమయంలో మీరు విజయము పొందినప్పుడు, మీకు హీరో-హీరోయిన్ అనే పేరు వస్తుంది, ఇంతకుముందు ఆ పేరు లేదు. ఓడిపోయేవారిని హీరో-హీరోయిన్ అని అనడం జరగదు. మనమిప్పుడు వెళ్ళి హీరో-హీరోయిన్లుగా అవుతామని పిల్లలైన మీకు తెలుసు. మీ పాత్ర ఉన్నతాతి ఉన్నతమైనది. గవ్వకు మరియు వజ్రానికి చాలా తేడా ఉంటుంది. ఎవరు ఎంత లక్షాధికారులైనా లేక కోటీశ్వరులైనా కానీ ఇదంతా వినాశనమైపోతుందని మీకు తెలుసు.

ఆత్మలైన మీరు ధనవంతులుగా అవుతూ ఉంటారు. మిగిలినవారంతా దివాలా తీస్తూ ఉంటారు. ఈ విషయాలన్నీ ధారణ చేయాలి. నిశ్చయముండాలి. ఇక్కడ నషా ఎక్కుతుంది, బయటకు వెళ్తూనే నషా దిగిపోతుంది. ఇక్కడి విషయాలు ఇక్కడే ఉండిపోతాయి. తండ్రి మమ్మల్ని చదివిస్తున్నారు, ఈ చదువు ద్వారా మేము మనుష్యుల నుండి దేవతలుగా అవుతాము అన్నది బుద్ధిలో ఉండాలని తండ్రి చెప్తున్నారు. ఇందులో శ్రమించే విషయమేమీ లేదు. వ్యాపారాలు మొదలైనవాటిలో కూడా కొంత సమయం తీసి స్మృతి చేయవచ్చు. ఇది కూడా మీ వ్యాపారమే కదా. సెలవు తీసుకొని బాబాను స్మృతి చేయండి. ఇది అసత్యము చెప్పడం కాదు. రోజంతా ఊరికినే పోగొట్టుకోకూడదు. మనము భవిష్యత్తును గురించి కొంత ఆలోచించాలి. చాలా యుక్తులు ఉన్నాయి, ఎంత వీలైతే అంత సమయము తీసి తండ్రిని స్మృతి చేయండి. శరీర నిర్వహణ కోసం వ్యాపారము మొదలైనవి కూడా చేయండి. మీరు విశ్వానికి యజమానులుగా అయ్యేటటువంటి చాలా మంచి సలహాను నేను మీకు ఇస్తాను. పిల్లలైన మీరు కూడా అందరికీ సలహాలిచ్చేవారు. సలహాలిచ్చేందుకే మంత్రులుంటారు కదా. మీరు అడ్వైసర్లు (సలహాలిచ్చేవారు). ఈ జన్మలో అందరికీ ముక్తి-జీవన్ముక్తి ఎలా లభిస్తుంది అనే మార్గాన్ని మీరు తెలియజేస్తారు. మనుష్యులు స్లోగన్స్ మొదలైనవి తయారుచేసి గోడలపైన తగిలిస్తారు. "బీ హోలీ అండ్ రాజయోగీ” (పవిత్రంగా అవ్వండి మరియు రాజయోగీగా అవ్వండి) అని మీరు వ్రాస్తారు. కానీ వీటి ద్వారా అర్థము చేసుకోరు. మనకు తండ్రి నుండి ఈ వారసత్వము లభిస్తుందని మీరిప్పుడు అర్థం చేసుకుంటారు, ముక్తిధామ వారసత్వము కూడా ఉంది. నన్ను మీరు పతిత-పావనుడని అంటారు, అందుకే నేను వచ్చి పావనంగా అయ్యేందుకు సలహానిస్తాను. మీరు కూడా అడ్వైజర్లు. తండ్రి సలహానిచ్చేంత వరకు, శ్రీమతం ఇచ్చేంతవరకూ ఎవ్వరూ ముక్తిధామానికి వెళ్ళలేరు. శ్రీ అంటే శివబాబా ఇచ్చేటటువంటి శ్రేష్ఠమైన మతము. ఆత్మలకు శివబాబా యొక్క శ్రీమతము లభిస్తుంది. పాపాత్మ, పుణ్యాత్మ అని అంటారు. పాప శరీరం అని అనరు. ఆత్మ శరీరంతో పాపం చేస్తుంది కనుక పాపాత్మ అని అంటారు. శరీరము లేకుండా ఆత్మ పాపమూ చేయలేదు, పుణ్యమూ చేయలేదు. అందువలన ఎంత వీలైతే అంత విచార సాగర మథనము చేయండి. టైమ్ చాలా ఉంది. టీచర్ లేక ప్రొఫెసర్ కు కూడా యుక్తిగా, వారి కళ్యాణం జరిగే విధంగా ఈ ఆత్మిక చదువును చదివించాలి. అయితే ఈ దైహిక చదువు ద్వారా ఏమి లభిస్తుంది. మేము ఈ చదువును చదివిస్తాము. ఇంకా కొద్ది రోజులే ఉన్నాయి, వినాశనము ఎదురుగా నిలబడి ఉంది. మనుష్యులకు ఏ విధంగా మార్గం తెలియజేయాలి అని లోపల ఉత్సాహము కలుగుతూ ఉంటుంది.

ఒక కన్య పరీక్ష రాసినప్పుడు - అందులో గీతా భగవంతుడి విషయం గురించి అడగడం జరిగింది. గీతా భగవంతుడు శివుడు అని ఆమె రాసారు, అప్పుడు ఆమెను ఫెయిల్ చేశారు. గీతా భగవంతుడు శివుడు, వారు జ్ఞానసాగరుడు, ప్రేమసాగరుడు, కృష్ణుడి ఆత్మ కూడా జ్ఞానము పొందుతుంది అని తండ్రి మహిమను నేను రాస్తున్నానని ఆమె భావించారు. కానీ ఈ మాట రాస్తే ఫెయిల్ అయ్యారు. నేను ఈ చదువు చదవను, ఇప్పుడు ఈ ఆత్మిక చదువులో నిమగ్నమవుతానని తల్లిదండ్రులకు చెప్పింది. ఆ కుమారీ కూడా చాలా ఫస్ట్ క్లాస్ గా ఉన్నారు. నేను ఇలా వ్రాస్తాను, ఫెయిల్ అవుతాను అని ముందే చెప్పింది. కానీ సత్యం అయితే వ్రాయాలి కదా. ఈ కన్య వ్రాసింది సత్యమేనని మున్ముందు వారు అర్థము చేసుకుంటారు. ప్రభావము వెలువడినప్పుడు లేక ప్రదర్శనీ లేక మ్యూజియంలో వారిని పిలిచినప్పుడు వారికి తెలుస్తుంది మరియు ఆమె రైట్ అని బుద్ధిలోకి వస్తుంది. అనేక మంది మనుష్యులు వస్తారు, అప్పుడు ఇదేదో కొత్త విషయమని మనుష్యులు వెంటనే అర్థము చేసుకునే విధంగా ఏదైనా చేయాలి అని ఆలోచించాలి. ఎవరో కొంతమంది ఇక్కడకు సంబంధించిన వారు తప్పకుండా అర్థము చేసుకుంటారు. మీరు అందరికీ ఆత్మిక మార్గాన్ని తెలియజేస్తారు. వారు పాపం ఎంత దుఃఖములో ఉన్నారు, వారందరి దుఃఖాన్ని ఎలా దూరము చేయాలి. చాలా గొడవలున్నాయి కదా. ఒకరికొకరు శత్రువులుగా అయిపోయి, అంతము చేసుకుంటారు. ఇప్పుడు తండ్రి పిల్లలకు బాగా అర్థము చేయిస్తూ ఉంటారు. పాపం మాతలకైతే ఏమీ తెలియదు. మేము చదువుకోలేదని అంటారు. చదువుకోకపోవడమే మంచిదని తండ్రి అంటున్నారు. చదివిన వేద-శాస్త్రాలన్నీ ఇక్కడ మర్చిపోవాలి. ఇప్పుడు నేను ఏదైతే వినిపిస్తానో, అది వినండి. నిరాకార పరమపిత పరమాత్మ తప్ప ఇంకెవ్వరూ సద్గతినివ్వలేరని అర్థం చేయించాలి. మనుష్యులకు జ్ఞానమే లేనప్పుడు వారు మళ్ళీ సద్గతినెలా ఇవ్వగలరు. సద్గతిదాత జ్ఞానసాగరుడు ఒక్కరే. ఇక్కడకు చెందినవారే అర్థము చేసుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తారు అని మనుష్యులు అనలేరు. ఎవరైనా ఒక్క పెద్ద మనిషి వెలువడినట్లయితే శబ్దము వ్యాపిస్తుంది. పేదవాడైన తులసీదాసు మాట ఎవరూ వినలేదని గాయనముంది. బాబా సేవ కోసం చాలా యుక్తులు తెలియజేస్తూ ఉంటారు, పిల్లలు వాటిని అమలులోకి తీసుకురావాలి. అచ్ఛా.

మధురాతి మధురమైన ఆత్మిక పిల్లలకు మాత-పిత, బాప్ దాదాల ప్రియస్మృతులు మరియు గుడ్ మార్నింగ్. ఆత్మిక పిల్లలకు ఆత్మిక తండ్రి నమస్తే.

ధారణ కొరకు ముఖ్య సారము:-

1. వ్యాపారాలు మొదలైనవి చేస్తూ భవిష్య ఉన్నత పదవిని పొందేందుకు స్మృతిలో ఉండే పురుషార్థము పూర్తిగా చేయాలి. ఈ డ్రామా క్షణ-క్షణమూ మారుతూ ఉంటుంది కనుక ఎప్పుడు, ఏ దృశ్యాన్ని చూసినా హార్ట్ ఫెయిల్ అవ్వకూడదు.

2. ఈ ఆత్మిక చదువును చదువుకొని ఇతరులను చదివించాలి, అందరి కళ్యాణము చేయాలి. పావనంగా అయ్యే సలహాను అందరికీ ఎలా ఇవ్వాలి, ఇంటి యొక్క మార్గాన్ని ఎలా తెలియజేయాలి అని లోపల ఇదే ఉత్సాహముండాలి.

వరదానము:-

డబల్ సేవ ద్వారా అలౌకిక శక్తి యొక్క సాక్షాత్కారము చేయించే విశ్వ సేవాధారీ భవ

ఏ విధంగా తండ్రిది విశ్వ సేవకుని స్వరూపమో, అదే విధంగా మీరు కూడా తండ్రి సమానంగా విశ్వ సేవాధారులు. శరీరము ద్వారా స్థూల సేవ చేస్తూ మనసా ద్వారా విశ్వాన్ని పరివర్తన చేసే సేవలో తత్పరులై ఉండండి. ఒకే సమయంలో తనువు మరియు మనసు ద్వారా ఒకేసారి సేవ జరగాలి. ఎవరైతే మనసా మరియు కర్మణా రెండింటితో ఒకేసారి సేవ చేస్తారో, వారిని చూసేవారికి వీరొక అలౌకిక శక్తి అని అనుభవం అవుతుంది లేక సాక్షాత్కారమవుతుంది, కనుక ఈ అభ్యాసాన్ని నిరంతరం మరియు సహజం (న్యాచురల్) చేసుకోండి. మనసా సేవ కోసం విశేషంగా ఏకాగ్రత యొక్క అభ్యాసాన్ని పెంచండి.

స్లోగన్:-

సర్వుల పట్ల గుణగ్రాహకులుగా అవ్వండి, కానీ బ్రహ్మా తండ్రిని ఫాలో చేయండి.