02-11-2020 ప్రాత:మురళి ఓంశాంతి "బాప్ దాదా" మధువనం


"మధురమైనపిల్లలూ - ఇది పురుషోత్తమ సంగమయుగము, ఇప్పుడు పాత ప్రపంచము మారి కొత్తదిగా అవుతుంది, మీరిప్పుడు పురుషార్థం చేసి ఉత్తమమైన దేవ పదవిని పొందాలి”

ప్రశ్న:-

సర్వీసబుల్ పిల్లల బుద్ధిలో ఏ విషయము సదా గుర్తుంటుంది?

జవాబు:-

ధనము ఇచ్చినా ధనం తరగదు...... అని వారికి గుర్తుంటుంది. అందుకే వారు రాత్రింబవళ్ళు నిద్రను కూడా త్యాగము చేసి జ్ఞాన ధనాన్ని దానము చేస్తూ ఉంటారు, అలసిపోరు. కానీ ఒకవేళ స్వయంలో ఏవైనా అవగుణాలుంటే సేవ చేయాలనే ఉత్సాహము కూడా కలగదు.

ఓంశాంతి. మధురాతి-మధురమైన ఆత్మిక పిల్లలకు తండ్రి కూర్చుని అర్థము చేయిస్తారు. ఏ విధంగా ప్రతిరోజు టీచర్ చదివిస్తారో, అదే విధంగా పరమపిత ప్రతిరోజు అర్థము చేయిస్తారని పిల్లలకు తెలుసు. తండ్రి కేవలం శిక్షణనిస్తారు, సంభాళిస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే తండ్రి ఇంట్లోనే పిల్లలు ఉంటారు. పిల్లలు తల్లిదండ్రులతో పాటు ఉంటారు. ఇక్కడైతే ఇది అద్భుతమైన విషయం. ఆత్మిక తండ్రి వద్ద మీరుంటారు. ఒకటేమో, ఆత్మిక తండ్రి వద్ద మూలవతనంలో ఉంటారు. తర్వాత కల్పంలో ఒక్కసారి మాత్రమే పిల్లలకు వారసత్వాన్నిచ్చేందుకు మరియు పావనంగా చేసేందుకు, సుఖ-శాంతులనిచ్చేందుకు తండ్రి వస్తారు. కనుక తప్పకుండా కిందకే వచ్చి ఉంటారు. ఇందులోనే మనుష్యులు తికమకపడిపోయారు. వారు సాధారణ తనువులో ప్రవేశిస్తారని గాయనము కూడా ఉంది. ఇప్పుడు సాధారణ తనువు అనేది ఎక్కడ నుండో ఎగురుకుంటూ రాదు. తప్పకుండా మనుష్యుల తనువులోనే వస్తారు. నేను ఈ తనువులో ప్రవేశిస్తానని కూడా వారు చెప్తారు. తండ్రి మాకు స్వర్గ వారసత్వాన్నిచ్చేందుకు వచ్చారని పిల్లలైన మీరిప్పుడు అర్థం చేసుకుంటారు. ఇప్పుడు మనము తప్పకుండా యోగ్యులుగా లేము, పతితంగా అయిపోయాము. ఓ పతిత పావనా రండి, మీరు వచ్చి పతితులైన మమ్మల్ని పావనంగా చేయండి అని అందరూ అంటారు కూడా. కల్ప-కల్పము పతితులను పావనంగా చేసే డ్యూటీ నాకు లభించింది అని తండ్రి అంటారు. ఓ పిల్లలూ, ఇప్పుడు ఈ పతిత ప్రపంచాన్ని పావనంగా చేయాలి. పాత ప్రపంచాన్ని పతితమని, కొత్త ప్రపంచాన్ని పావనమని అంటారు. అంటే పాత ప్రపంచాన్ని కొత్తదిగా చేసేందుకు తండ్రి వచ్చారు. కలియుగాన్ని కొత్త ప్రపంచమని ఎవ్వరూ అనరు. ఇది అర్థము చేసుకోవలసిన విషయము కదా. కలియుగము పాత ప్రపంచము. తండ్రి కూడా తప్పకుండా పాత మరియు కొత్త ప్రపంచము యొక్క సంగమములోనే వస్తారు. మీరు ఎక్కడైనా అర్థం చేయించినప్పుడు, ఇది పురుషోత్తమ సంగమయుగము, తండ్రి వచ్చి ఉన్నారు అని చెప్పండి. ఇది పురుషోత్తమ సంగమయుగమని తెలిసిన మనుష్యులు పూర్తి ప్రపంచంలో ఎవ్వరూ లేరు. మీరు తప్పకుండా సంగమయుగంలో ఉన్నారు, అందుకే మీరు అర్థము చేయిస్తారు. ముఖ్యమైన విషయము సంగమయుగానికి సంబంధించినది. కావున పాయింట్లు కూడా చాలా అవసరము. ఏ విషయాలైతే ఎవ్వరికి తెలియవో, వాటిని అర్థము చేయించవలసి ఉంటుంది కనుక ఇప్పుడు ఇది పురుషోత్తమ సంగమయుగమని తప్పనిసరిగా వ్రాయాలి అని తండ్రి చెప్పారు. కొత్త యుగము అనగా సత్యయుగము యొక్క చిత్రాలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ లక్ష్మీనారాయణులు సత్యయుగ కొత్త ప్రపంచానికి యజమానులని మనుష్యులు ఎలా అర్థము చేసుకుంటారు. చిత్రాలపై పురుషోత్తమ సంగమయుగము అనే పదాన్ని తప్పకుండా వ్రాయాలి. ఈ మాట తప్పకుండా రాయాలి ఎందుకంటే ఇదే ముఖ్యమైన విషయము. కలియుగం ఇప్పుడింకా చాలా సంవత్సరాలుందని మనుష్యులు భావిస్తారు. పూర్తిగా ఘోరమైన అంధకారంలో ఉన్నారు. కనుక ఈ లక్ష్మీనారాయణులు కొత్త ప్రపంచానికి యజమానులని అర్థము చేయించవలసి ఉంటుంది. ఈ చిత్రాలు పూర్తి చిహ్మాల వంటివి. ఈ రాజ్యం యొక్క స్థాపన జరుగుతుందని మీరంటారు. నవ యుగము వచ్చింది, అజ్ఞాన నిద్ర నుండి మేలుకోండి అని పాట కూడా ఉంది. ఇప్పుడిది సంగమయుగము, దీనిని నవ యుగమని అనరని మీకు తెలుసు. సంగమమును సంగమయుగమనే అంటారు. ఇది పురుషోత్తమ సంగమయుగము. ఇప్పుడు పాత ప్రపంచము సమాప్తమై కొత్త ప్రపంచము స్థాపనవుతుంది. మనుష్యుల నుండి దేవతలుగా అవుతున్నారు, రాజయోగము నేర్చుకుంటున్నారు. దేవతలలో కూడా ఉత్తమ పదవి ఈ లక్ష్మీనారాయణులది. వీరు కూడా మనుష్యులే కానీ వీరిలో దైవీ గుణాలున్నాయి కావున దేవీ-దేవతలని అంటారు. అన్నిటికన్నా ఉత్తమ గుణము పవిత్రత, అందుకే మనుష్యులు దేవతల ఎదురుగా వెళ్ళి నమస్కరిస్తారు. ఎవరైతే సేవ చేస్తూ ఉంటారో, వారి బుద్ధిలో ఈ పాయింట్లన్నీ ధారణ జరుగుతాయి. ధనము ఇచ్చినా ధనము తరగదని అంటారు. మీకు ఎంతో వివరణ లభిస్తూ ఉంటుంది. జ్ఞానమైతే చాలా సహజము కానీ కొందరిలో బాగా ధారణ జరుగుతుంది, కొందరిలో జరగదు. ఎవరిలోనైతే అవగుణాలుంటాయో, వారు సెంటరును సంభాళించలేరు. ప్రదర్శనీలలో కూడా డైరెక్టు పదాలను వాడాలని తండ్రి పిల్లలకు అర్థము చేయిస్తారు. ముఖ్యంగా పురుషోత్తమ సంగమయుగము గురించి అర్థం చేయించాలి. ఈ సంగమయుగములో ఆది సనాతన దేవీ దేవతా ధర్మ స్థాపన జరుగుతుంది. ఈ ధర్మమున్నప్పుడు ఇతర ధర్మాలేవీ లేవు. ఈ మహాభారత యుద్ధమేదైతే ఉందో, అది కూడా డ్రామాలో రచింపబడి ఉంది. ఇతర ధర్మాలు కూడా ఇప్పుడే వెలువడ్డాయి, ఇంతకుముందు లేవు. 100 సంవత్సరాల లోపు అన్నీ సమాప్తమైపోతాయి. సంగమయుగానికి తక్కువలో తక్కువ 100 సంవత్సరాలైతే కావాలి కదా. మొత్తం ప్రపంచము కొత్తదిగా అవ్వనున్నది. న్యూఢిల్లీని తయారుచేయడానికి ఎన్ని సంవత్సరాలు పట్టింది.

భారతదేశములోనే కొత్త ప్రపంచముంటుందని, తర్వాత పాతది సమాప్తమైపోతుందని మీరు అర్థము చేసుకున్నారు. ఎంతోకొంత అయితే మిగిలి ఉంటుంది కదా, ప్రళయమైతే జరగదు. ఈ విషయాలన్నీ మీ బుద్ధిలో ఉన్నాయి. ఇప్పుడిది సంగమయుగము. కొత్త ప్రపంచంలో తప్పకుండా ఈ దేవీ దేవతలుండేవారు, మళ్ళీ వీరే ఉంటారు. ఇది రాజయోగం యొక్క చదువు. ఒకవేళ ఎవరైనా వివరంగా అర్థం చేయించలేకపోతే కేవలం ఒక్క విషయం చెప్పండి - అందరికీ తండ్రి అయిన పరమపిత పరమాత్మను అందరూ స్మృతి చేస్తారు. మీరు పతితంగా అయ్యారని వారు పిల్లలైన మనందరికీ చెప్తారు. ఓ పతిత పావనా రండి అని పిలుస్తారు కూడా. తప్పకుండా కలియుగంలో పతితులు, సత్యయుగంలో పావనులు ఉంటారు. దేహ సహితంగా ఈ పతిత సంబంధాలన్నింటినీ విడిచిపెట్టి నన్నొక్కడినే స్మృతి చేసినట్లైతే మీరు పావనంగా అవుతారని ఇప్పుడు పరమపిత పరమాత్మ చెప్తున్నారు. ఇవి గీతలోని మాటలే. ఇది గీతా యుగమే. గీత సంగమయుగములోనే గాయనం చేయబడింది, అప్పుడే వినాశనము జరిగింది. తండ్రి రాజయోగాన్ని నేర్పించారు. రాజ్యము స్థాపనయ్యింది, మళ్ళీ తప్పకుండా అవుతుంది. ఇవన్నీ ఆత్మిక తండ్రి అర్థము చేయిస్తారు కదా. ఈ తనువులో కాకపోతే వేరొకరిలో తనువులో వచ్చినా, అర్థము చేయించేది అయితే తండ్రియే కదా. మనము వీరి పేరు తీసుకోము. మనము కేవలం ఈ విషయం తెలియజేస్తాము - నన్ను స్మృతి చేసినట్లైతే మీరు పావనంగా అయ్యి నా వద్దకు వచ్చేస్తారని తండ్రి చెప్తున్నారు. ఇది ఎంత సహజమైన విషయము. కేవలం నన్ను స్మృతి చేయండి మరియు 84 జన్మల చక్ర జ్ఞానము బుద్ధిలో ఉండాలి. ఎవరైతే ధారణ చేస్తారో, వారు చక్రవర్తి రాజుగా అవుతారు. ఈ సందేశము అన్ని ధర్మాల వారి కొరకు ఉంది. ఇంటికైతే అందరూ వెళ్ళాల్సిందే. మనము కూడా ఇంటికి వెళ్ళే మార్గాన్నే తెలియజేస్తాము. క్రిస్టియన్ ఫాదర్లు మొదలైనవారెవరికైనా మీరు తండ్రి సందేశాన్నివ్వవచ్చు. నన్నొక్కరినే స్మృతి చేసినట్లైతే మీ వికర్మలు వినాశనమౌతాయని పరమపిత పరమాత్మ చెప్తున్నందుకు మీకు సంతోషం యొక్క పాదరసము చాలా ఎక్కాలి. అందరికీ ఇదే గుర్తు చెయ్యాలి. తండ్రి సందేశమును వినిపించడమే నంబర్ వన్ సేవ. గీతా యుగము కూడా ఇప్పుడే ఉంది. తండ్రి వచ్చారు కనుక ఆ చిత్రమునే ప్రారంభంలో పెట్టాలి. మేము తండ్రి సందేశాన్నివ్వగలము అని ఎవరైతే భావిస్తారో వారు తయారుగా ఉండాలి. మేము కూడా అంధులకు చేతికర్రగా అవ్వాలని మనసులో ఉండాలి. ఈ సందేశాన్ని ఎవరికైనా ఇవ్వవచ్చు. బి.కె.ల పేరు వినగానే భయపడతారు. మేము కేవలం తండ్రి సందేశాన్నిస్తామని చెప్పండి. నన్ను స్మృతి చేయండి, చాలు, అని పరమపిత పరమాత్మ చెప్తున్నారు. మేము ఎవ్వరినీ నిందించము. నన్నొక్కరినే స్మృతి చేయండి అని తండ్రి చెప్తారు. నేను ఉన్నతాతి ఉన్నతమైన పతితపావనుడను. నన్ను స్మృతి చేసినట్లయితే మీ వికర్మలు వినాశనమౌతాయి. ఇది నోట్ చేసుకోండి. ఇది చాలా పనికొచ్చే విషయము. చేతులపై లేదా బాహువులపై పదాలు వ్రాయించుకుంటారు కదా. ఇది కూడా వ్రాసుకోండి. కేవలం ఇంత మాత్రము తెలియజేసినా కూడా దయాహృదయులుగా, కళ్యాణకారులుగా అవుతారు. మీతో మీరే ప్రతిజ్ఞ చేసుకోవాలి. తప్పకుండా సేవ చేయాలి, తర్వాత అలవాటైపోతుంది. ఇక్కడ కూడా మీరు అర్థము చేయించవచ్చు. చిత్రాలను ఇవ్వవచ్చు. ఇవి సందేశాన్నిచ్చే వస్తువులు. లక్షల కొలది తయారౌతాయి. ఇంటింటికీ వెళ్ళి సందేశమునివ్వాలి. ధనము ఎవరు ఇచ్చినా, ఇవ్వకపోయినా కానీ, తండ్రి పేదల పెన్నిధి అని చెప్పండి. ఇంటింటికీ సందేశాన్నివ్వడం మన బాధ్యత. వీరు బాప్ దాదా, వీరి ద్వారా ఈ వారసత్వం లభిస్తుంది. వీరు 84 జన్మలు తీసుకుంటారు. ఇది వీరి అంతిమ జన్మ. బ్రాహ్మణులైన మనము మళ్ళీ దేవతలుగా అవుతాము. బ్రహ్మా కూడా బ్రాహ్మణుడే. ప్రజాపిత బ్రహ్మా ఒక్కరే అయితే ఉండరు కదా. తప్పకుండా బ్రాహ్మణ వంశావళి కూడా ఉంటుంది కదా. బ్రహ్మా నుండి విష్ణు దేవతగా అవుతారు, బ్రాహ్మణులు పిలకవంటివారు. వారే దేవత, క్షత్రియ, వైశ్య, శుద్రులుగా అవుతారు. మీ విషయాలను అర్థము చేసుకునేవారు ఎవరో ఒకరు తప్పకుండా వెలువడుతారు. పురుషులు కూడా సేవ చేయవచ్చు. మనుష్యులు ఉదయాన్నే లేచి దుకాణాన్ని తెరిచినప్పుడు, ఉదయపు సాయీ అని అంటారు. మీరు కూడా ఉదయముదయమే వెళ్ళి తండ్రి సందేశమును వినిపించండి. మీ వ్యాపారము చాలా బాగుంటుందని చెప్పండి. మీరు సాయిని స్మృతి చేసినట్లైతే 21జన్మల వారసత్వం లభిస్తుంది. అమృతవేళ సమయము బాగుంటుంది. ఈ రోజుల్లో మాతలు కూడా ఫ్యాక్టరీలలో కూర్చొని పని చేస్తున్నారు. ఈ బ్యాడ్జిలు తయారుచేయడం కూడా చాలా సహజము.

పిల్లలైన మీరు రాత్రింబవళ్ళు సేవలో నిమగ్నమవ్వాలి, నిద్రను త్యాగము చేయాలి. తండ్రి పరిచయము లభించడం ద్వారా మనుష్యులు వారికి చెందినవారిగా అవుతారు. మీరెవ్వరికైనా సందేశాన్నివ్వవచ్చు. మీ జ్ఞానము చాలా ఉన్నతమైనది. మేము ఒక్కరినే స్మృతి చేస్తామని చెప్పండి. క్రీస్తు ఆత్మ కూడా వారి సంతానమే. ఆత్మలందరూ వారి పిల్లలే. ఇంకే దేహధారులనూ గుర్తు చేయకండి అని ఆ గాడ్ ఫాదర్ చెప్తున్నారు. మీరు స్వయాన్ని ఆత్మగా భావిస్తూ నన్నొక్కరినే స్మృతి చేసినట్లయితే వికర్మలు వినాశనమౌతాయి. నా వద్దకు వచ్చేస్తారు. మనుష్యులు ఇంటికి వెళ్ళేందుకే పురుషార్థము చేస్తారు. కానీ ఎవ్వరూ వెళ్ళలేరు. పిల్లలు ఇప్పుడు చాలా చల్లబడిపోయారని బాబా చూస్తారు, అంత శ్రమ చేయడం లేదు, సాకులు చెప్తూ ఉంటారు, ఇందులో చాలా సహనము చేయవలసి ఉంటుంది. ధర్మస్థాపకులు ఎంతగా సహనం చేయవలసి ఉంటుంది. శిలువ పైకి ఎక్కించారని క్రీస్తు కోసం కూడా చెప్తారు. మీ పని అందరికీ సందేశమునివ్వడం. దీని కోసం తండ్రి యుక్తులను తెలియజేస్తూ ఉంటారు. ఎవరైనా సేవ చేయడం లేదంటే ధారణ లేదని బాబా భావిస్తారు. సందేశాన్ని ఎలా ఇవ్వాలి అని తండ్రి సలహానిస్తారు. ట్రైన్ లో కూడా మీరు ఈ సందేశాన్నిస్తూ ఉండండి. మనము స్వర్గములోకి వెళ్తామని మీకు తెలుసు. కొందరు శాంతిధామానికి కూడా వెళ్తారు కదా. మార్గాన్ని మీరే తెలియజేయగలరు. బ్రాహ్మణులైన మీరే వెళ్ళాలి. బ్రాహ్మణులు చాలామంది ఉన్నారు కావున వారిని ఎక్కడో ఒకచోటనైతే పెడతారు కదా. బ్రాహ్మణులు, దేవతలు, క్షత్రియులు. తప్పకుండా ప్రజాపిత బ్రహ్మాకు సంతానము కదా. ఆదిలో ఉండేది బ్రాహ్మణులే. బ్రాహ్మణులైన మీరు ఉన్నతాతి ఉన్నతమైనవారు. ఆ బ్రాహ్మణులు కుఖవంశావళి. బ్రాహ్మణులు తప్పకుండా ఉండాలి కదా. లేకపోతే ప్రజాపిత బ్రహ్మా పిల్లలైన బ్రాహ్మణులు ఏమైపోయారు. బ్రాహ్మణులకు మీరు కూర్చుని అర్థము చేయిస్తే వారు వెంటనే అర్థము చేసుకుంటారు. మీరు కూడా బ్రాహ్మణులు, మేము కూడా స్వయాన్ని బ్రాహ్మణులని పిలుచుకుంటాము అని చెప్పండి. మీ ధర్మ స్థాపన చేసేవారెవరో ఇప్పుడు చెప్పండి? బ్రహ్మా పేరు తప్ప ఇంకెవ్వరి పేరు తీసుకోరు. మీరు ప్రయత్నించి చూడండి. బ్రాహ్మణులలో కూడా చాలా పెద్ద-పెద్ద కులాలుంటాయి. పూజారి బ్రాహ్మణులైతే చాలామంది ఉన్నారు. అజ్మేరుకు చాలామంది పిల్లలు వెళ్తారు, అయితే, మేము బ్రాహ్మణులను కలిసాము, వారిని మీ ధర్మాన్ని స్థాపన చేసేవారు ఎవరు, బ్రాహ్మణ ధర్మాన్ని ఎవరు స్థాపన చేసారు అని అడిగాము అనే సమాచారము ఎప్పుడూ ఎవ్వరూ ఇవ్వలేదు. సత్యమైన బ్రాహ్మణులు ఎవరో మీకు తెలుసు. మీరు అనేకుల కళ్యాణము చేయగలరు. భక్తులే యాత్రలకు వెళ్తారు. ఈ లక్ష్మీనారాయణుల చిత్రము చాలా బాగుంది. జగదంబ ఎవరు, లక్ష్మి ఎవరు అన్నది మీకు తెలుసు. ఈ విధంగా మీరు నౌకర్లు, ఆటవికులు మొదలైనవారికి కూడా అర్థము చేయించవచ్చు. మీరు తప్ప వారికి వినిపించేవారు ఇంకెవ్వరూ లేరు. చాలా దయాహృదయులుగా అవ్వాలి. మీరు కూడా పావనంగా అయి పావన ప్రపంచములోకి వెళ్ళగలరని చెప్పండి. స్వయాన్ని ఆత్మగా భావించండి, శివబాబాను స్మృతి చేయండి. ఎవరికైనా మార్గాన్ని తెలియజేసే ఆసక్తి చాలా ఉండాలి. ఎవరైతే స్వయం స్మృతి చేస్తూ ఉంటారో, వారే ఇతరులచేత స్మృతి చేయించే పురుషార్థము చేస్తారు. తండ్రి అయితే వెళ్ళి చెప్పరు. ఇది పిల్లలైన మీ పని. పేదవారి కళ్యాణము కూడా చేయాలి. అప్పుడు చాలా సుఖవంతులుగా అవుతారు. కొద్దిగా స్మృతి చేసి ప్రజల్లోకి వచ్చినా కూడా మంచిదే. ఈ ధర్మము చాలా సుఖమునిచ్చేటటువంటిది. రోజు-రోజుకూ మీ శబ్దము జోరుగా వెలువడుతుంది. స్వయాన్ని ఆత్మగా భావిస్తూ తండ్రిని స్మృతి చేయండి అని, అందరికీ ఇదే సందేశమునిస్తూ ఉండండి. మధురాతి-మధురమైన పిల్లలైన మీరు పదమాపదమ భాగ్యశాలులు. మహిమను విన్నప్పుడు అర్థం చేసుకుంటారు, ఇక వేరే ఏ విషయాల గురించి అయినా ఎందుకు చింత పెట్టుకోవాలి. ఇది గుప్తమైన జ్ఞానము, గుప్తమైన సంతోషము. మీరు గుప్త యోధులు. మిమ్మల్నే గుప్త యోధులని అంటారు, ఇంకెవ్వరూ గుప్త యోధులు కాలేరు. మీ దిల్వాడా మందిరము పూర్తి స్మృతిచిహ్నము. హృదయమును గెలుచుకునేవారి పరివారము కదా. మహావీర్, మహావీరని మరియు వారి సంతానము, ఇది సంపూర్ణ తీర్థ స్థానము. కాశీ కన్నా కూడా ఉన్నతమైన స్థానముగా అయ్యింది. అచ్ఛా.

మధురాతి మధురమైన ఆత్మిక పిల్లలకు మాత-పిత, బాప్ దాదాల ప్రియస్మృతులు మరియు గుడ్ మార్నింగ్. ఆత్మిక పిల్లలకు ఆత్మిక తండ్రి నమస్తే.

ధారణ కొరకు ముఖ్య సారము:-

1. ఇంటింటికీ వెళ్ళి తండ్రి సందేశమునివ్వాలి. సేవ చేయాలనే ప్రతిజ్ఞ చేయండి, సేవ కొరకు ఏ సాకులు చెప్పకండి.

2. ఏ విషయము గురించి చింతించకూడదు, గుప్తమైన సంతోషంలో ఉండాలి. ఏ దేహధారినీ స్మృతి చేయకూడదు. ఒక్క తండ్రి స్మృతిలోనే ఉండాలి.

వరదానము:-

పరిస్థితులను గుడ్ లక్ గా భావిస్తూ తమ నిశ్చయమనే పునాదిని దృఢంగా చేసుకునే చలించని, స్థిరమైనవారిగా కండి

ఏ పరిస్థితి వచ్చినా మీరు హైజంప్ చేయండి ఎందుకంటే పరిస్థితులు రావడం కూడా గుడ్ లక్. ఇవి నిశ్చయమనే పునాదిని దృఢంగా చేసుకోవడానికి సాధనము. మీరు ఒక్కసారి అంగదుని సమానంగా దృఢంగా అయినట్లయితే ఈ పేపర్ కూడా నమస్కరిస్తుంది. మొదట భయంకర రూపంలో వస్తుంది, తర్వాత దాసిగా అయిపోతుంది. మేము మహావీరులమని ఛాలెంజ్ చేయండి. ఎలాగైతే నీటిపై గీత నిలబడదో, అదే విధంగా మాస్టర్ సాగరుడినైన నాపై ఎటువంటి పరిస్థితి దాడి చేయలేదు. స్వస్థితిలో ఉండటంతో చలించకుండా-స్థిరంగా ఉంటారు.

స్లోగన్:-

ఎవరి యొక్క ప్రతి కర్మ శ్రేష్ఠంగా మరియు సఫలతాపూర్వకంగా ఉంటుందో, వారే నాలెడ్జ్ ఫుల్.