03-09-2020 ప్రాత:మురళి ఓంశాంతి "బాప్ దాదా" మధువనం


"మధురమైనపిల్లలూ - స్మృతి ద్వారా సతోప్రధానంగా అవ్వడంతో పాటు చదువు ద్వారా సంపాదన జమ చేసుకోవాలి, చదువుకునే సమయంలో బుద్ధి అటూ - ఇటూ పరుగెత్తకూడదు”

ప్రశ్న:-

డబల్ అహింసకులు, గుప్త యోధులైన మీకు ఏ విజయము నిశ్చితము మరియు ఎందుకు?

జవాబు:-

పిల్లలైన మీరు మాయపై విజయము పొందే పురుషార్థము చేస్తున్నారు, మేము రావణుడి నుండి మా రాజ్యము తీసుకునే తీరుతాము అన్నది మీ లక్ష్యము........ ఇది కూడా డ్రామాలో యుక్తి రచింపబడి ఉంది. మీ విజయము నిశ్చితము ఎందుకంటే మీతో సాక్షాత్తు పరమపిత పరమాత్మ ఉన్నారు. మీరు యోగబలముతో విజయము పొందుతారు. మన్మనాభవ మహామంత్రము ద్వారా మీకు రాజ్యము లభిస్తుంది. మీరు అర్థకల్పము రాజ్యము చేస్తారు.

గీతము:-

మనసు అనే దర్పణములో నీ ముఖము చూసుకో ప్రాణీ...... (ముఖ్ డా దేఖ్ లే ప్రాణీ......)

ఓంశాంతి. మధురాతి-మధురమైన పిల్లలు ఎదురుగా కూర్చున్నప్పుడు, తప్పకుండా మా టీచరు సాకారులు కాదు, మమ్మల్ని చదివించేవారు జ్ఞానసాగరుడైన తండ్రి అని భావిస్తారు. వారు మాకు తండ్రి కూడా అన్నది పక్కా నిశ్చయముంది. చదువుకుంటున్నప్పుడు మరి చదువుపై అటెన్షన్ ఉంటుంది. విద్యార్థి తన పాఠశాలలో కూర్చున్నప్పుడు టీచరు గుర్తుకొస్తారు, తండ్రి గుర్తు రారు ఎందుకంటే పాఠశాలలో కూర్చొని ఉంటారు. బాబా మీ టీచరు కూడా అన్నది మీకు తెలుసు. పేరునైతే పట్టుకోకూడదు కదా. నేను ఆత్మ, తండ్రి ద్వారా వింటున్నాను అన్నది ధ్యానంలో పెట్టుకోవాలి. ఇలా ఇంకెప్పుడూ జరగనే జరగదు. సత్యయుగములోనూ జరగదు, కలియుగములోనూ జరగదు. కేవలం ఒక్కసారి మాత్రమే సంగమయుగములోనే జరుగుతుంది. మీరు స్వయాన్ని ఆత్మగా భావిస్తారు. మన తండ్రి ఈ సమయంలో టీచరుగా ఉన్నారు ఎందుకంటే చదివిస్తున్నారు, రెండు పనులు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆత్మ శివబాబా ద్వారా చదువుకుంటుంది. ఇది కూడా యోగము మరియు చదువు అవుతుంది. ఆత్మ చదువుకుంటుంది, పరమాత్మ చదివిస్తారు. ఇందులో మీరు సన్ముఖంగా ఉన్నప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ లాభముంటుంది. చాలామంది పిల్లలు చాలా బాగా స్మృతిలో ఉంటారు. కర్మాతీత స్థితికి చేరుకున్నప్పుడు పవిత్రతా శక్తి లభించినట్లు అవుతుంది. శివబాబా మనల్ని చదివిస్తున్నారని మీకు తెలుసు. ఇది మీకు యోగమే కాక, సంపాదన కూడా అవుతుంది. ఆత్మయే సతోప్రధానంగా అవ్వాలి. మీరు సతోప్రధానంగా కూడా అవుతున్నారు, ధనము కూడా తీసుకుంటున్నారు. స్వయాన్ని ఆత్మగా తప్పకుండా భావించాలి. బుద్ధి పరుగెత్తకూడదు. ఇక్కడ కూర్చున్నప్పుడు, మమ్మల్ని చదివించేందుకు శివబాబా టీచరు రూపంలో రానే వచ్చారని బుద్ధిలో ఉండాలి. వారే నాలెడ్జ్ ఫుల్, మనల్ని చదివిస్తున్నారు. తండ్రిని స్మృతి చేయాలి. మనమే స్వదర్శన చక్రధారులము, లైటుహౌస్ లము కూడా. ఒక కంటిలో శాంతిధామము, మరొక కంటిలో జీవన్ముక్తిధామము ఉంది. ఈ కళ్ళ యొక్క విషయము కాదు, ఆత్మ యొక్క మూడవ నేత్రం అని అంటారు. ఇప్పుడు ఆత్మలు వింటున్నాయి, శరీరము వదిలినప్పుడు ఆత్మలో ఈ సంస్కారాలుంటాయి. ఇప్పుడు మీరు తండ్రితో యోగము జోడిస్తున్నారు. సత్యయుగము నుండి మొదలుకొని మీరు వియోగులుగా ఉండేవారు అంటే తండ్రితో యోగము లేదు. ఇప్పుడు మీరు తండ్రి సమానంగా యోగులుగా అవుతారు. యోగము నేర్పించేవారు ఈశ్వరుడు కావున వారిని యోగేశ్వరుడని అంటారు. మీరు కూడా యోగేశ్వరుని పిల్లలు. వారు యోగము చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. వారు యోగము నేర్పించే పరమపిత పరమాత్మ. మీరు ఒక్కొక్కరు యోగేశ్వర్, యోగేశ్వరిగా అవుతారు, తర్వాత రాజ-రాజేశ్వరిగా అవుతారు. వారు యోగము నేర్పించే ఈశ్వరుడు. వారు స్వయం నేర్చుకోరు, నేర్పిస్తారు. కృష్ణుడి ఆత్మనే అంతిమ జన్మలో యోగము నేర్చుకొని మళ్ళీ కృష్ణునిగా అవుతుంది, అందువలన కృష్ణుడిని కూడా యోగేశ్వరుడని అంటారు ఎందుకంటే వారి ఆత్మ ఇప్పుడు నేర్చుకుంటుంది. యోగేశ్వరుడి నుండి యోగము నేర్చుకొని కృష్ణుని పదవి పొందుతుంది. తండ్రి వీరికి బ్రహ్మా అన్న పేరును పెట్టారు. మొదట లౌకిక పేరు ఉండేది, తర్వాత మరజీవాగా అయ్యారు. ఆత్మయే తండ్రికి చెందినదిగా అవ్వాలి. తండ్రికి చెందినవారిగా అయినట్లయితే మరణించినట్లే కదా. మీరు కూడా తండ్రి ద్వారా యోగము నేర్చుకుంటారు. ఈ సంస్కారాలతోనే శాంతిధామంలోకి మీరు వెళ్తారు. మళ్ళీ ప్రారబ్ధం యొక్క కొత్త పాత్ర ఇమర్జ్ అవుతుంది. అక్కడ ఈ విషయాలు గుర్తుండవు. ఈ విషయాలను ఇప్పుడు తండ్రి అర్థం చేయిస్తున్నారు. ఇప్పుడు పాత్ర పూర్తవుతుంది. మళ్ళీ కొత్తగా ప్రారంభమవుతుంది. నేను వెళ్ళాలి అని తండ్రికి సంకల్పము కలుగుతుంది, అప్పుడు నేను వస్తాను మరియు నా వాణి మొదలవుతుంది అని తండ్రి చెప్తున్నారు. అక్కడైతే శాంతిలో ఉంటాను. మళ్ళీ డ్రామానుసారంగా వారి పాత్ర మొదలవుతుంది. రావాలనే సంకల్పము ఉత్పన్నమవుతుంది. మళ్ళీ ఇక్కడకు వచ్చి పాత్రను అభినయిస్తారు. కల్పక్రితము వలె నంబరువారు పురుషార్థానుసారంగా ఆత్మలైన మీరు కూడా వింటారు. రోజు-రోజుకూ వృద్ధిని కూడా పొందుతూ ఉంటారు. ఒక రోజు మీకు పెద్ద రాయల్ హాలు కూడా లభిస్తుంది, అందులో గొప్ప-గొప్ప వారు కూడా వస్తారు. అందరూ కలిసి కూర్చొని వింటారు. రోజు-రోజుకూ షావుకార్లు కూడా పేదవారిగా అయిపోతూ ఉంటారు, కడుపు వెన్నుకు అంటుకుంటుంది. అటువంటి ఆపదలు వచ్చేది ఉంది, కుండపోతగా వర్షం కురిస్తే పొలాలు మొదలైనవన్నీ నీటిలో మునిగిపోతాయి. ప్రకృతి వైపరీత్యాలు అయితే రావల్సిందే. వినాశనం జరగాల్సిందే, వాటిని ప్రాకృతిక ఆపదలు అని అంటారు. వినాశనము తప్పకుండా జరుగుతుందని బుద్ధి చెప్తుంది. అటువైపు కోసం బాంబులు కూడా తయారుగా ఉన్నాయి, ఇక్కడి కోసం ప్రకృతి వైపరీత్యాలు మొదలైనవి ఉన్నాయి. ఇందులో చాలా ధైర్యము కావాలి. అంగదుని ఉదాహరణ కూడా ఉంది కదా, వారిని ఎవ్వరూ కదిలించలేకపోయారు. నేను ఆత్మను అన్న స్థితిని పక్కా చేసుకోవాలి, శరీర భానం తొలగిపోతూ ఉండాలి. సత్యయుగంలోనైతే సమయం పూర్తైనప్పుడు, ఇప్పుడు నేను ఈ శరీరము వదిలి బిడ్డగా అవ్వాలి అని ఆటోమేటిక్ గా సాక్షాత్కారమవుతుంది. ఒక శరీరాన్ని వదిలి మరొకదానిలో ప్రవేశిస్తారు, అక్కడ శిక్షలు మొదలైనవేవీ ఉండవు. రోజు-రోజుకూ మీరు సమీపంగా వస్తూ ఉంటారు. నాలో నిండి ఉన్న పాత్ర బయటపడుతూ ఉంటుంది, పిల్లలకు తెలియజేస్తూ ఉంటాను అని తండ్రి చెప్తున్నారు. మళ్ళీ తండ్రి పాత్ర పూర్తైనప్పుడు మీది కూడా పూర్తయిపోతుంది. తర్వాత మీ సత్యయుగ పాత్ర మొదలవుతుంది. ఇప్పుడు మీరు మీ రాజ్యము తీసుకోవాలి, ఈ డ్రామా చాలా యుక్తిగా తయారుచేయబడింది. మీరు మాయపై విజయము పొందుతారు, ఇందులోనే సమయము పడుతుంది. ఒకవైపు వారు మేము స్వర్గములో కూర్చున్నాము, ఇది సుఖధామంగా అయిపోయింది అని భావిస్తారు, మరోవైపు మళ్ళీ పాటలో కూడా భారత్ యొక్క పరిస్థితిని వినిపిస్తారు. ఇదైతే ఇంకా తమోప్రధానంగా అయిపోయిందని మీకు తెలుసు. డ్రామానుసారంగా జోరుగా తమోప్రధానంగా అయిపోతూ ఉంటారు. మీరిప్పుడు సతోప్రధానంగా అవుతున్నారు. ఇప్పుడు మీరు సమీపంగా వస్తూ ఉన్నారు, చివరికి మీకే విజయము కలుగుతుంది. హాహాకారాల తర్వాత మళ్ళీ జయజయకారాలు జరుగుతాయి. నేతి నదులు ప్రవహిస్తాయి. అక్కడ నెయ్యి మొదలైనవి కొనే అవసరముండదు. అందరి వద్ద తమ-తమ ఫస్ట్ క్లాస్ ఆవులుంటాయి. మీరు ఎంతో ఉన్నతంగా అవుతారు. ప్రపంచ చరిత్ర-భూగోళాలు మళ్ళీ రిపీట్ అవుతాయని మీకు తెలుసు. తండ్రి వచ్చి ప్రపంచ చరిత్రను రిపీట్ చేస్తారు, కనుక ప్రపంచ చరిత్ర-భూగోళాలు ఎలా రిపీట్ అవుతాయో వచ్చి తెలుసుకోండి అని కూడా బాబా వ్రాయమన్నారు. ఇప్పుడు ఇనుప యుగము కావున బంగారు యుగము తప్పకుండా రిపీట్ అవుతుందని తెలివైనవారు అంటారు. కొంతమందైతే సృష్టిచక్రము లక్షల సంవత్సరాలు, ఇప్పుడు ఎలా రిపీట్ అవుతుందని అంటారు. ఇక్కడ సూర్య వంశీయుల-చంద్ర వంశీయుల చరిత్ర లేనే లేదు. ఈ చక్రమెలా రిపీట్ అవుతుంది, వీరి రాజ్యము మళ్ళీ ఎప్పుడొస్తుంది అన్నది అంతిమం వరకు వారికి తెలియదు. రామరాజ్యము గురించి తెలియదు. ఇప్పుడు మీతోపాటు తండ్రి ఉన్నారు. సాక్షాత్తు పరమపిత పరమాత్మ తండ్రి ఎవరి వైపు ఉంటారో, వారికి తప్పకుండా విజయము లభిస్తుంది. తండ్రి అయితే ఏ విధమైన హింస చేయించరు. ఎవరినైనా హత్య చేయడం హింస కదా. అన్నిటికన్నా పెద్ద హింస కామ ఖడ్గాన్ని నడిపించడం. ఇప్పుడు మీరు డబల్ అహింసకులుగా అవుతున్నారు. అక్కడ అహింసా పరమో దేవీ-దేవతా ధర్మముంటుంది. అక్కడ కొట్లాడుకోరు, వికారాలలోకి వెళ్ళరు. ఇప్పుడు మీది యోగబలము, కానీ దీనిని అర్థము చేసుకోని కారణంగా శాస్త్రాలలో అసురులు మరియు దేవతల యుద్ధమని వ్రాసేశారు. అహింస గురించి ఎవ్వరికీ తెలియదు. దీని గురించి మీకు మాత్రమే తెలుసు. మీరు గుప్త యోధులు. అన్నోన్ బట్ వెరీ వెల్ నోన్ (ఎవ్వరికీ తెలియనివారు కానీ మీ గురించి అందరికీ చాలా బాగా తెలుసు). మిమ్మల్ని ఎవరైనా యోధులుగా భావిస్తారా? మీ ద్వారా అందరికీ మన్మనాభవ యొక్క సందేశము లభిస్తుంది. ఇది మహామంత్రము. మనుష్యులు ఈ విషయాలను అర్థము చేసుకోరు. సత్య-త్రేతా యుగాలలో ఇవి ఉండవు. మంత్రము ద్వారా మీరు రాజ్యము పొందిన తర్వాత దీని అవసరముండదు. మనము చక్రమెలా తిరిగి వచ్చామో మీకు తెలుసు. ఇప్పుడు తండ్రి మళ్ళీ మహామంత్రాన్నిస్తారు. మళ్ళీ అర్థకల్పము రాజ్యం చేస్తారు. ఇప్పుడు మీరు దైవీగుణాలు ధారణ చేయాలి మరియు చేయించాలి. మీరు చార్టు పెట్టినట్లయితే చాలా ఆనందంగా అనిపిస్తుంది అని తండ్రి సలహానిస్తున్నారు. రిజిస్టరులో గుడ్, బెటర్, బెస్ట్ ఉంటాయి కదా. స్వయం మీరు కూడా అనుభవము చేస్తారు. కొంతమంది బాగా చదువుకుంటారు, కొంతమందికి అటెన్షన్ లేకపోతే ఫెయిల్ అయిపోతారు. ఇది అనంతమైన చదువు. తండ్రి టీచర్ కూడా, గురువు కూడా. ముగ్గురూ కలిసే ఉన్నారు. మరజీవాగా అవ్వమని ఈ తండ్రి ఒక్కరు మాత్రమే చెప్తారు. మీరు స్వయాన్ని ఆత్మగా భావిస్తూ తండ్రిని స్మృతి చేయండి. నేను మీ తండ్రిని, బ్రహ్మా ద్వారా రాజ్యమిస్తాను అని తండ్రి చెప్తున్నారు. వీరు మధ్యలో మధ్యవర్తి, వీరితో యోగము జోడించకూడదు. ఇప్పుడు మీ బుద్ధి, మన పతులకే పతి అయిన, ప్రియుడైన ఆ శివునితో జోడించబడింది. బ్రహ్మా ద్వారా వారు మిమ్మల్ని తమవారిగా చేసుకుంటారు. స్వయాన్ని ఆత్మగా భావిస్తూ నన్ను స్మృతి చేయండని వారు చెప్తారు. ఆత్మలమైన మనము పాత్రను పూర్తి చేశాము, ఇప్పుడు తండ్రి వద్దకు ఇంటికి వెళ్ళాలి. ఇప్పుడైతే మొత్తం సృష్టి తమోప్రధానంగా ఉంది. పంచతత్వాలు కూడా తమోప్రధానంగా ఉన్నాయి. అక్కడ అన్నీ కొత్తవిగా ఉంటాయి. ఇక్కడైతే చూడండి, వజ్ర-వైఢూర్యాలు మొదలైనవేవీ ఉండవు. సత్యయుగంలో మళ్ళీ ఎక్కడ నుండి వస్తాయి? ఖాళీ అయిన గనులన్నీ మళ్ళీ ఇప్పుడు నిండుతూ ఉంటాయి. గనుల నుండి తవ్వి తీసుకువస్తారు. ఆలోచించండి, అన్నీ కొత్త వస్తువులే ఉంటాయి కదా. లైట్లు మొదలైనవి కూడా సహజమైనవిగా ఉంటాయి, ఇక్కడ నేర్చుకున్న సైన్సు అక్కడ కూడా ఉపయోగపడుతుంది. హెలికాప్టర్ నిలబడి ఉంటుంది, బటన్ నొక్కగానే ఎగురుతుంది. ఎటువంటి కష్టమూ ఉండదు. అక్కడ అన్నీ ఫుల్ ప్రూఫ్ గా ఉంటాయి, మిషన్లు మొదలైనవి ఎప్పుడూ చెడిపోవు. ఇంట్లో కూర్చొని సెకెండులో స్కూలుకు కాని లేదా విహారానికి కాని వెళ్తారు. ప్రజలకు వారికన్నా తక్కువగా ఉంటాయి. మీ కోసం అక్కడ సుఖాలన్నీ ఉంటాయి. అకాలమృత్యువులు ఉండవు. అందువలన పిల్లలైన మీరు ఎంత అటెన్షన్ పెట్టాలి. మాయ కూడా చాలా జోరుగా ఉంది. ఇది మాయ యొక్క అంతిమ ఆర్భాటము. యుద్ధంలో చూడండి, అనేకమంది మరణిస్తారు. యుద్ధము ఆగనే ఆగదు. మొత్తం ప్రపంచమెక్కడ, కేవలం ఒక్క స్వర్గమెక్కడ? అక్కడ గంగ పతిత-పావని అని అనరు. అక్కడ భక్తిమార్గం యొక్క విషయాలేవీ ఉండవు. ఇక్కడ చూడండి, గంగలో మొత్తం పట్టణములోని చెత్త అంతా వచ్చి కలుస్తూ ఉంటుంది. బొంబాయిలోని చెత్త అంతా సముద్రంలో కలుస్తుంది.

భక్తిలో మీరు పెద్ద-పెద్ద మందిరాలు నిర్మిస్తారు. వజ్ర-వైఢూర్యాల సుఖముంటుంది కదా. 3/4 భాగము సుఖము, మిగిలిన 1/4 భాగము దుఃఖము. సగము-సగము అయితే ఆనందం అనిపించదు. భక్తిమార్గంలో కూడా మీరు చాలా సుఖంగా ఉంటారు. తర్వాత వచ్చి మందిరాలు మొదలైనవాటిని దోచుకుంటారు. సత్యయుగములో మీరు ఎంతో షావుకార్లుగా ఉండేవారు, కనుక పిల్లలైన మీకు చాలా సంతోషముండాలి. లక్ష్యం-ఉద్దేశ్యం అయితే ఎదురుగా నిలబడి ఉంది. తల్లి-తండ్రిది అయితే నిర్ణయింపబడి ఉంది. సంతోషాన్ని మించిన ఔషధం లేదు అని గాయనముంది. యోగము ద్వారా ఆయుష్షు పెరుగుతుంది.

ఇప్పుడు 84 జన్మల చక్రములో తిరుగుతామని ఆత్మకు స్వ దర్శనమయింది. ఇంతటి పాత్రను అభినయిస్తుంది. పాత్రధారులైన ఆత్మలన్నీ క్రిందికి వచ్చినప్పుడు, తండ్రి అందరినీ తీసుకువెళ్తారు. శివుని ఊరేగింపు అని అంటారు కదా. ఇవన్నీ మీకు నంబరువారు పురుషార్థానుసారంగా తెలుసు. ఎంతగా మీరు స్మృతిలో ఉంటారో, అంతగా సంతోషంలో ఉంటారు. రోజు-రోజుకూ అనుభవం చేస్తూ ఉంటారు, ఎందుకంటే నేర్పించేవారైతే ఆ తండ్రి కదా. వీరు కూడా నేర్పిస్తూ ఉంటారు. వీరు (బ్రహ్మా) అడిగే అవసరముండదు. మీరు అడుగుతారు. వీరు కేవలం వింటారు. తండ్రి జవాబిస్తారు మరియు వీరు కూడా వింటారు, వీరి కార్యం ఎంత అద్భుతమైనది. వీరు కూడా స్మృతిలో ఉంటారు. మళ్ళీ పిల్లలకు వర్ణించి వినిపిస్తారు. బాబా నాకు తినిపిస్తారు. నేను వారికి నా రథమునిస్తాను, వారు సవారీ చేస్తారు కనుక నాకు ఎందుకు తినిపించరు. ఇది మానవ అశ్వము. నేను శివబాబా రథమును - ఇది గుర్తున్నా శివబాబా స్మృతి ఉంటుంది. స్మృతి ద్వారానే లాభముంటుంది. భండారిలో భోజనము తయారుచేసినప్పుడు కూడా నేను శివబాబా పిల్లల కోసం తయారుచేస్తున్నాను, నేను కూడా శివబాబా సంతానాన్ని అని భావించండి. ఇలా స్మృతి చేసినా లాభముంటుంది. ఎవరైతే స్మృతిలో ఉంటూ కర్మాతీత అవస్థను పొందుతారో మరియు సేవను కూడా చేస్తారో, వారికి అందరికన్నా గొప్ప పదవి లభిస్తుంది. ఈ బాబా కూడా చాలా సేవ చేస్తారు కదా. వీరిది అనంతమైన సేవ, మీరు హద్దు యొక్క సేవ చేస్తారు. సేవ ద్వారానే వీరికి కూడా పదవి లభిస్తుంది. ఇలా, ఇలా చేయమని శివబాబా వీరికి కూడా సలహా ఇస్తారు. తుఫానులైతే పిల్లలకు వస్తాయి, స్మృతి చేయకుండా కర్మేంద్రియాలు వశమవ్వడం కష్టము. స్మృతి ద్వారానే నావ తీరానికి చేరాలి, ఇది శివబాబా చెప్తున్నారా లేక బ్రహ్మాబాబా చెప్తున్నారా, అని అర్థము చేసుకోవడం కూడా కష్టమవుతుంది. దీని కోసం చాలా సూక్ష్మమైన బుద్ధి కావాలి. అచ్ఛా.

మధురాతి మధురమైన ఆత్మిక పిల్లలకు మాత-పిత, బాప్ దాదాల ప్రియస్మృతులు మరియు గుడ్ మార్నింగ్. ఆత్మిక పిల్లలకు ఆత్మిక తండ్రి నమస్తే.

ధారణ కొరకు ముఖ్య సారము:-

1. ఈ సమయంలో పూర్తిగా మరజీవాగా అవ్వాలి. చదువు బాగా చదువుకోవాలి, మీ చార్టు లేక రిజిస్టరును పెట్టుకోవాలి. స్మృతిలో ఉంటూ మీ కర్మాతీత స్థితిని తయారుచేసుకోవాలి.

2. అంతిమ వినాశన దృశ్యము చూసేందుకు ధైర్యశాలిగా అవ్వాలి. నేను ఆత్మను అనే ఈ అభ్యాసము ద్వారా శరీర భానము తొలగిపోవాలి.

వరదానము:-

ఎటువంటి భయంకర సమస్యనైనా శీతలంగా చేసే సంపూర్ణ నిశ్చయబుద్ధి భవ

ఏ విధంగా తండ్రి పట్ల నిశ్చయముంటుందో, అదే విధంగా స్వయం పట్ల మరియు డ్రామా పట్ల కూడా సంపూర్ణ నిశ్చయముండాలి. ఒకవేళ స్వయంలో బలహీన సంకల్పాలు ఉత్పన్నమైతే, బలహీన సంస్కారం తయారవుతుంది, అందువలన వ్యర్థ సంకల్పాల రూపీ బలహీనత యొక్క క్రిములను మీలోపల ప్రవేశించనివ్వకూడదు. దానితో పాటు డ్రామాలో ఏ దృశ్యము చూసినా కానీ, అలజడి కలిగించే దృశ్యములో కూడా కళ్యాణము అనుభవమవ్వాలి. వాతావరణము కదిలించేదిగా ఉన్నా, సమస్య భయంకరమైనది అయినా కానీ సదా నిశ్చయబుద్ధితో విజయులుగా అయినట్లయితే భయంకరమైన సమస్య కూడా శీతలంగా అయిపోతుంది.

స్లోగన్:-

ఎవరికైతే తండ్రి మరియు సేవ పట్ల ప్రేమ ఉంటుందో వారికి స్వతహాగా పరివారం ప్రేమ లభిస్తుంది.