03-11-2020 ప్రాత:మురళి ఓంశాంతి "బాప్ దాదా" మధువనం


"మధురమైన పిల్లలూ - మీరే సత్యమైన అలౌకిక ఇంద్రజాలికులు, మీరు మనుష్యులను దేవతలుగా తయారుచేసే ఇంద్రజాలాన్ని చూపించాలి”

ప్రశ్న:-

మంచి పురుషార్థము చేసే విద్యార్థుల లక్షణాలు ఏమిటి?

జవాబు:-

వారు పాస్ విత్ ఆనర్ గా అయ్యే అనగా విజయమాలలోకి వచ్చే లక్ష్యము పెట్టుకుంటారు. వారి బుద్ధిలో ఒక్క తండ్రి స్మృతి మాత్రమే ఉంటుంది. దేహ సహితంగా దేహం యొక్క సంబంధాలన్నిటి నుండి బుద్ధి యోగాన్ని తొలగించి ఒక్కరి పట్లనే ప్రీతిని పెట్టుకుంటారు. ఇటువంటి పురుషార్థులే మాలలోని మణులుగా అవుతారు.

ఓంశాంతి. ఆత్మిక తండ్రి కూర్చుని ఆత్మిక పిల్లలకు అర్థం చేయిస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఆత్మిక పిల్లలైన మీరు ఇంద్రజాలికులుగా అయ్యారు కనుక తండ్రిని కూడా ఇంద్రజాలికుడని అంటారు. మనుష్యులను దేవతలుగా తయారుచేసే ఇంద్రజాలికులు ఎవ్వరూ ఉండరు. ఇది ఇంద్రజాలమే కదా. మీరు ఎంత గొప్ప సంపాదన చేయించే మార్గాన్ని తెలియజేస్తారు. స్కూల్లో టీచరు కూడా సంపాదించడం నేర్పిస్తారు. చదువు సంపాదనే కదా. భక్తిమార్గంలో కథలు, శాస్త్రాలు మొదలైనవాటిని వినడాన్ని చదువు అని అనరు. అందులో ఆదాయమేమీ లేదు, కేవలం ధనం ఖర్చవుతుంది. భక్తి మార్గములో చిత్రాలను తయారుచేస్తూ, మందిరాలు మొదలైనవి నిర్మిస్తూ, భక్తి చేస్తూ-చేస్తూ మీరు ఎంత ధనాన్ని ఖర్చు చేసేశారు అని తండ్రి కూడా అర్థము చేయిస్తారు. ఎంతైనా టీచరు అయితే సంపాదన చేయిస్తారు, జీవనోపాధి జరుగుతుంది. పిల్లలైన మీ చదువు ఎంత ఉన్నతమైనది. ఇక్కడ అందరూ చదువుకోవాలి. పిల్లలైన మీరు మనుష్యుల నుండి దేవతలుగా తయారుచేసేవారు. ఆ చదువు ద్వారా బ్యారిష్టరు మొదలైనవారిగా అవుతారు, అది కూడా ఒక్క జన్మ కోసం మాత్రమే. ఎంతగా రాత్రికి పగలుకు ఉన్నంత తేడా ఉంది, అందుకే ఆత్మలైన మీకు శుద్ధమైన నషా ఉండాలి. ఇది గుప్తమైన నషా. ఇది అనంతమైన తండ్రి అద్భుతము. ఇది ఎటువంటి ఆత్మిక ఇంద్రజాలము. ఆత్మను స్మృతి చేస్తూ-చేస్తూ సతోప్రధానంగా అవ్వాలి. సన్యాసులు ఒక ఉదాహరణ చెప్తారు కదా - నేను ఎద్దును..... అని అనుకోమని చెప్తే, అలాగే అనుకుంటూ గదిలో కూర్చుండిపోతాడు. తర్వాత నేను ఎద్దును, గది నుండి బయటకు ఎలా రాగలను అని అన్నాడు. మీరు పవిత్రాత్మలుగా ఉండేవారు, ఇప్పుడు అపవిత్రంగా అయిపోయారు, మళ్ళీ తండ్రిని స్మృతి చేస్తూ-చేస్తూ మీరు పవిత్రంగా అవుతారని ఇప్పుడు తండ్రి చెప్తారు. ఈ జ్ఞానాన్ని విని నరుని నుండి నారాయణునిగా అనగా మనుష్యుల నుండి దేవతలుగా అవుతారు. దేవతల రాజ్యము కూడా ఉంటుంది కదా. పిల్లలైన మీరిప్పుడు శ్రీమతం ఆధారంగా భారతదేశంలో దైవీ రాజ్యాన్ని స్థాపన చేస్తున్నారు. బాబా అంటున్నారు - ఇప్పుడు నేను మీకిచ్చే శ్రీమతము సరైనదా లేక శాస్త్రాలలోని మతము సరైనదా? మీకు మీరే నిర్ణయించుకోండి. సర్వ శాస్త్ర శిరోమణి శ్రీమద్భగవద్గీత అని గీత గురించి విశేషంగా వ్రాయబడింది. ఇప్పుడు భగవంతుడని ఎవరిని అనాలి? నిరాకార శివ - అని అందరూ తప్పకుండా అంటారు. ఆత్మలైన మనము వారి పిల్లలము, పరస్పరంలో సోదరులము. వారొక్కరే తండ్రి. తండ్రి అంటారు - మీరందరూ ప్రేయసులు, మీరు ప్రియుడినైన నన్ను స్మృతి చేస్తారు ఎందుకంటే నేనే రాజయోగము నేర్పించాను, దానితో మీరు ప్రాక్టికల్ గా నరుని నుండి నారాయణునిగా అవుతారు. మేము సత్యనారాయణ కథను వింటామని వాళ్ళు అంటారు. దీని ద్వారా మేము నరుని నుండి నారాయణునిగా అవుతామని ఎవ్వరూ అర్థం చేసుకోరు. తండ్రి ఆత్మలైన మీకు జ్ఞానం యొక్క మూడవ నేత్రాన్నిస్తారు, దీని ద్వారా ఆత్మ తెలుసుకుంటుంది. శరీరము లేకుండా ఆత్మ మాట్లాడలేదు. ఆత్మలు నివసించే స్థానాన్ని నిర్వాణధామమని అంటారు. పిల్లలైన మీరిప్పుడు శాంతిధామాన్ని మరియు సుఖధామాన్ని స్మృతి చేయాలి. ఈ దుఃఖధామాన్ని బుద్ధి ద్వారా మర్చిపోవాలి. ఇప్పుడు ఆత్మకు రైటు ఏమిటి, రాంగ్ ఏమిటి అనే వివేకం లభించింది. కర్మ, అకర్మ, వికర్మల రహస్యాన్ని కూడా అర్థము చేయించారు. తండ్రి పిల్లలకు మాత్రమే అర్థము చేయిస్తారు మరియు పిల్లలు మాత్రమే అర్థం చేసుకుంటారు. ఇతర మనుష్యులకు తండ్రి గురించే తెలియదు. ఈ డ్రామా తయారుచేయబడి ఉందని తండ్రి అంటారు. రావణ రాజ్యంలో అందరి కర్మలు వికర్మలే అవుతాయి. సత్యయుగంలో కర్మలు అకర్మలుగా అవుతాయి. అక్కడ పిల్లలు ఉండరా అని ఎవరైనా ప్రశ్నిస్తే, దానిని నిర్వికారి ప్రపంచమని అంటారు కావున అక్కడకు ఈ పంచ వికారాలు ఎక్కడ నుండి వస్తాయి అని చెప్పండి. ఇది చాలా సింపుల్ విషయము. ఇక్కడ తండ్రి కూర్చొని అర్థము చేయిస్తారు, ఎవరైతే ఇది రైట్ అని భావిస్తారో, వారు వెంటనే నిలబడిపోతారు. ఒకవేళ ఎవరైనా అర్థము చేసుకోకపోయినా, వారికి మున్ముందు అర్థమవుతుంది. దీపము వద్దకు దీపపు పురుగులు వస్తాయి, వెళ్ళిపోతాయి, మళ్ళీ వస్తాయి. వీరు కూడా దీపము, అందరూ కాలిపోయి సమాప్తమవ్వనున్నారు, అయితే ఇక్కడ దీపమంటూ వేరే ఏదీ లేదని కూడా అర్థం చేయించడం జరిగింది. ఇది సాధారణమైన విషయము. దీపముపై అనేక పురుగులు పడి కాలిపోతాయి. దీపావళి రోజున చిన్న-చిన్న దోమలు ఎన్ని వెలువడతాయి మరియు సమాప్తమైపోతాయి. జన్మించడం మరియు మరణించడం. ఈ విధంగా అంతిమంలో వచ్చి, జన్మ తీసుకుని, మళ్ళీ మరణించే వారి జన్మ దోమల వలె ఉంటుందని తండ్రి అర్థము చేయిస్తారు. తండ్రి వారసత్వాన్నిచ్చేందుకు వచ్చారు కనుక పురుషార్థము చేసి పాస్ విత్ ఆనర్ గా అవ్వాలి. మంచి విద్యార్థులు చాలా పురుషార్థము చేస్తారు. ఈ మాల కూడా పాస్ విత్ ఆనర్ గా అయిన వారిదే. ఎంత వీలైతే అంత పురుషార్థము చేస్తూ ఉండండి. వినాశన కాలంలో విపరీత బుద్ధి అని అంటారు. దీని గురించి కూడా మీరు అర్థము చేయించగలరు. మనకు తండ్రి పట్ల ప్రీతి బుద్ధి ఉంది. మనము ఒక్క తండ్రిని తప్ప ఇంకెవ్వరినీ స్మృతి చేయము. దేహ సహితంగా దేహం యొక్క సంబంధాలన్నింటినీ వదిలి నన్నొక్కరినే స్మృతి చేయండి అని తండ్రి చెప్తారు. భక్తి మార్గములో - ఓ దుఃఖహర్త, సుఖకర్త...... అని చాలా స్మృతి చేస్తూ వచ్చారు, మరి తప్పకుండా తండ్రి సుఖమునిచ్చేవారే కదా. స్వర్గాన్నే సుఖధామమని అంటారు. నేను పావనంగా తయారుచేయడానికే వచ్చానని తండ్రి అర్థము చేయిస్తారు. కామచితిపై కూర్చుని భస్మమైపోయిన పిల్లలపై నేను వచ్చి జ్ఞాన వర్షాన్ని కురిపిస్తాను. పిల్లలైన మీకు యోగం నేర్పిస్తాను - తండ్రిని స్మృతి చేసినట్లయితే వికర్మలు వినాశనం అవుతాయి మరియు మీరు పరిస్తాన్ కు యజమానులుగా అయిపోతారు. మీరు కూడా ఇంద్రజాలికులు కదా. ఇది మా సత్యాతి-సత్యమైన ఇంద్రజాలం అని పిల్లలకు నషా ఉండాలి. కొంతమంది చాలా మంచి తెలివైన ఇంద్రిజాలికులుగా ఉంటారు. ఎలాంటి-ఎలాంటి వస్తువులను తీస్తారు. ఈ ఇంద్రజాలం అలౌకికమైనది అనగా ఇది ఒక్కరు తప్ప ఇంకెవ్వరూ నేర్పించలేరు. మనం మనుష్యుల నుండి దేవతలుగా అవుతున్నామని మీకు తెలుసు. ఈ శిక్షణ కొత్త ప్రపంచం కోసమే ఉన్నది. దానిని సత్యయుగం, కొత్త ప్రపంచమని అంటారు. మీరిప్పుడు సంగమయుగములో ఉన్నారు. ఈ పురుషోత్తమ సంగమయుగము గురించి ఎవ్వరికీ తెలియదు. మీరు ఎంత ఉత్తమ పురుషులుగా అవుతారు. తండ్రి ఆత్మలకే అర్థం చేయిస్తారు. బ్రాహ్మణీలైన మీరు కూడా క్లాసులో కూర్చున్నప్పుడు మొట్టమొదట సావధానపరచడం మీ పని - సోదరీ-సోదరులారా, స్వయాన్ని ఆత్మగా భావిస్తూ కూర్చోండి. ఆత్మలైన మనము ఈ ఇంద్రియాల ద్వారా వింటాము. 84 జన్మల రహస్యాన్ని కూడా తండ్రి అర్థము చేయించారు. ఏ మనుష్యులు 84 జన్మలు తీసుకుంటారు? అందరూ అయితే తీసుకోరు. దీని గురించి ఎవ్వరికీ ఆలోచన నడవదు. ఏది వింటే అది సత్యము అని అనేస్తారు. హనుమంతుడు పవనము నుండి వెలువడ్డారు - అని వినగానే సత్యము అని అంటారు. తర్వాత ఇతరులకు కూడా ఇటువంటి విషయాలు వినిపిస్తూ ఉంటారు మరియు సత్యము-సత్యము అని అంటూ ఉంటారు.

ఇప్పుడు పిల్లలైన మీకు రైట్ మరియు రాంగ్ ను అర్థం చేసుకునే జ్ఞాన చక్షువు లభించింది కనుక రైట్ కర్మలే చేయాలి. మేము అనంతమైన తండ్రి నుండి ఈ వారసత్వాన్ని తీసుకుంటున్నామని మీరు అర్థము చేయిస్తారు కూడా. మీరందరూ పురుషార్థము చేయండి. ఆ తండ్రి ఆత్మలందరికీ తండ్రి. ఇప్పుడు నన్ను స్మృతి చేయండి అని ఆత్మలైన మీకు తండ్రి చెప్తారు. స్వయాన్ని ఆత్మగా భావించండి. ఆత్మలోనే సంస్కారముంటుంది. సంస్కారాలు తీసుకువెళ్తారు. కొందరికి బాల్యములోనే చాలా పేరు వస్తుంది, అప్పుడు వారు ఇంతకుముందు జన్మలో అటువంటి కర్మలు చేసారని అనుకుంటారు. కొందరు కాలేజి మొదలైనవి నిర్మించినట్లైతే మరుసటి జన్మలో బాగా చదువుకుంటారు. ఇది కర్మల లెక్కాచారము కదా. సత్యయుగంలో వికర్మల మాటే ఉండదు. కర్మలైతే తప్పకుండా చేస్తారు. రాజ్యం చేస్తారు, తింటారు కానీ తప్పుడు కర్మలు చేయరు. దానిని రామరాజ్యమని అంటారు. ఇక్కడిది రావణ రాజ్యము. ఇప్పుడు మీరు శ్రీమతంపై రామరాజ్యాన్ని స్థాపన చేస్తున్నారు. అది కొత్త ప్రపంచము. పాత ప్రపంచములో దేవతల నీడ పడదు. లక్ష్మి యొక్క జడ చిత్రము పట్టుకున్నప్పుడు దాని నీడ పడుతుంది కానీ చైతన్యమైనవారి నీడ పడదు. అందరూ పునర్జన్మలు తీసుకోవలసిందేనని పిల్లలైన మీకు తెలుసు. బావిలో నీరు తోడేటప్పుడు చక్రము ఉంటుంది కదా, అది తిరుగుతూనే ఉంటుంది. అలా మీ ఈ చక్రము కూడా తిరుగుతూనే ఉంటుంది. దీని గురించి ఉదాహరణలను అర్థం చేయించడం జరుగుతుంది. పవిత్రత అన్నింటికన్నా మంచిది. కుమారి పవిత్రంగా ఉంటారు కావున అందరూ ఆమె పాదాలకు నమస్కరిస్తారు. మీరు ప్రజాపిత బ్రహ్మాకుమారీ-కుమారులు. మెజారిటీ కుమారీలదే, అందుకే కుమారీల ద్వారా బాణము వేయించారని గాయనముంది. ఇవి జ్ఞాన బాణాలు. మీరు ప్రేమగా కూర్చొని అర్థము చేయిస్తారు. తండ్రి, సద్గురువు ఒక్కరే. వారు సర్వుల సద్గతిదాత. భగవానువాచ - మన్మనాభవ. ఇది కూడా మంత్రమే కదా, ఇందులోనే శ్రమ ఉంది. స్వయాన్ని ఆత్మగా భావిస్తూ తండ్రిని స్మృతి చేయండి. ఇది గుప్తమైన శ్రమ. ఆత్మనే తమోప్రధానంగా అయ్యింది, మళ్ళీ సతోప్రధానంగా అవ్వాలి. ఆత్మలు మరియు పరమాత్మ చాలా కాలం వేరుగా ఉన్నారు..... ఎవరైతే మొట్టమొదట విడిపోయారో, వారినే మొట్టమొదట కలుసుకుంటారని తండ్రి అర్థము చేయించారు. అందుకే, గారాబాల, చాలా కాలం దూరమై తర్వాత కలిసిన పిల్లలు అని తండ్రి అంటారు. భక్తిని ఎప్పటి నుండి ప్రారంభము చేశారో తండ్రికి తెలుసు. సగం-సగం ఉంటుంది. అర్థకల్పము జ్ఞానము, అర్థకల్పము భక్తి. పగలు మరియు రాత్రి, 24 గంటలలో కూడా 12 గంటలు పగలు (ఏ.ఎమ్) మరియు 12 గంటలు రాత్రి (పి.యమ్) ఉంటాయి. కల్పములో కూడా సగం-సగం ఉంటాయి. బ్రహ్మా పగలు, బ్రహ్మా రాత్రి, మరి కలియుగ ఆయువును ఇంత ఎక్కువగా ఎందుకు చూపించారు? ఇప్పుడు మీరు రైట్-రాంగ్ ను తెలియజేయగలరు. శాస్త్రాలన్నీ భక్తిమార్గానికి చెందినవి. తర్వాత భగవంతుడు వచ్చి భక్తికి ఫలాన్నిస్తారు. వారిని భక్తుల రక్షకుడు అని అంటారు కదా. మున్ముందు మీరు సన్యాసులు మొదలైనవారికి చాలా ప్రేమగా కూర్చుని అర్థము చేయిస్తారు. వారు మీ ఫారమ్ ను నింపరు. తల్లిదండ్రుల పేర్లను వ్రాయరు. కొంతమంది తెలియజేస్తారు. ఎందుకు సన్యసించారు, కారణము చెప్పండి అని బాబా వెళ్ళి అడిగేవారు. వికారాలను సన్యసిస్తారు కనుక ఇంటిని కూడా సన్యసిస్తారు. మీరిప్పుడు మొత్తం పాత ప్రపంచాన్ని సన్యసిస్తారు. మీకు క్రొత్త ప్రపంచాన్ని సాక్షాత్కారము చేయించారు. అది నిర్వికారీ ప్రపంచము. హెవన్లీ గాడ్ ఫాదర్ హెవెన్ను స్థాపన చేసేవారు. వారు పుష్పాల తోటను తయారుచేసేవారు. ముళ్ళను పుష్పాలుగా తయారుచేస్తారు. నెంబరువన్ ముల్లు - కామ ఖడ్గము. కామాన్ని ఖడ్గము అని అంటారు, క్రోధాన్ని భూతమని అంటారు. దేవీ దేవతలు డబల్ అహింసకులుగా ఉండేవారు. నిర్వికారీ దేవతల ఎదురుగా వికారీ మనుష్యులంతా తలలు వంచుతారు. మనము ఇక్కడకు చదువుకునేందుకు వచ్చామని ఇప్పుడు పిల్లలైన మీకు తెలుసు. ఇక మిగిలిన సత్సంగాలు మొదలైనవాటికి వెళ్ళడమైతే సాధారణమైన విషయము. ఈశ్వరుడిని సర్వవ్యాపి అని అంటారు. తండ్రి ఎప్పుడైనా సర్వవ్యాపి అవుతారా? తండ్రి నుండి పిల్లలైన మీకు వారసత్వము లభిస్తుంది. తండ్రి వచ్చి పాత ప్రపంచాన్ని కొత్త ప్రపంచంగా, స్వర్గంగా తయారుచేస్తారు. కొందరు నరకాన్ని నరకమని కూడా అంగీకరించరు. షావుకార్లు, స్వర్గములో ఏముంటుంది, మా వద్దనైతే ధనము, మహళ్ళు, విమానాలు మొదలైనవన్నీ ఉన్నాయి, మా కొరకు ఇదే స్వర్గమని అంటారు. ఎవరైతే మురికివాడలలో ఉంటారో, వారికది నరకము. అందుకే భారతదేశము ఎంత నిరుపేదగా ఉంది, చరిత్ర మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది. తండ్రి మమ్మల్ని మళ్ళీ డబల్ కిరీటధారులుగా చేస్తున్నారని మీకు నషా ఉండాలి. భూత-భవిష్య-వర్తమానాల గురించి తెలుసుకున్నారు. సత్యయుగ-త్రేతాయుగాల కథను బాబా వినిపించారు, మధ్యలో మనము కిందకు పడిపోతాము. వామమార్గము వికారీ మార్గము. ఇప్పుడు మళ్ళీ తండ్రి వచ్చారు. మీరు స్వయాన్ని స్వదర్శన చక్రధారులుగా భావిస్తారు. అంతేకానీ చక్రాన్ని తిప్పుతారు, దానితో కంఠం తెగిపోతుందని కాదు. కృష్ణుడికి చక్రము చూపించి, దానితో దైత్యులను వధించినట్లుగా చూపిస్తారు, అటువంటి విషయమేమీ ఉండదు. బ్రాహ్మణులైన మనము స్వదర్శన చక్రధారులమని మీరు భావిస్తారు. మనకు సృష్టి ఆదిమధ్యాంతాల జ్ఞానముంది. అక్కడ దేవతలకు ఈ జ్ఞానముండదు. అక్కడ సద్గతే ఉంటుంది, అందుకే దానిని పగలు అని అంటారు. రాత్రిలోనే కష్టము ఉంటుంది. భక్తిలో దర్శనము కొరకు ఎన్ని హఠయోగాలు మొదలైనవి చేస్తారు. నవ విధాల భక్తి చేసేవారు ప్రాణాలను తీసుకునేందుకు తయారవుతారు, అప్పుడు సాక్షాత్కారము జరుగుతుంది. డ్రామానుసారముగా అల్పకాలం కోసం కోరిక పూర్తవుతుంది. అంతేకానీ ఈశ్వరుడేమీ చేయరు. అర్థకల్పము భక్తి పాత్ర నడుస్తుంది. అచ్ఛా.

మధురాతి మధురమైన ఆత్మిక పిల్లలకు మాత-పిత, బాప్ దాదాల ప్రియస్మృతులు మరియు గుడ్ మార్నింగ్. ఆత్మిక పిల్లలకు ఆత్మిక తండ్రి నమస్తే.

ధారణ కొరకు ముఖ్య సారము:-

1. బాబా మమ్మల్ని ద్వికిరీటధారులుగా చేస్తున్నారనే ఆత్మిక నషాలో ఉండాలి. మనము స్వదర్శన చక్రధారి బ్రాహ్మణులము. భూత, భవిష్య, వర్తమానాల జ్ఞానాన్ని బుద్ధిలో ఉంచుకుని నడుచుకోవాలి.

2. పాస్ విత్ ఆనర్ గా అయ్యేందుకు తండ్రిపై సత్యాతి-సత్యమైన ప్రీతిని పెట్టుకోవాలి. తండ్రిని స్మృతి చేసే గుప్తమైన శ్రమ చేయాలి.

వరదానము:-

సర్వ గుణాల అనుభవాల ద్వారా తండ్రిని ప్రత్యక్షం చేసే అనుభవీ మూర్త భవ

తండ్రి యొక్క ఏ గుణాలనైతే పాడుతారో, ఆ సర్వ గుణాల అనుభవీలుగా అవ్వండి. ఏ విధంగా తండ్రి ఆనంద సాగరులో, ఆ ఆనంద సాగరుని అలలలోనే తేలియాడుతూ ఉండండి. సంపర్కములోకి ఎవరు వచ్చినా కూడా, వారికి ఆనందము, ప్రేమ, సుఖము..... అన్ని గుణాలను అనుభూతిని చేయించండి. ఈ విధంగా సర్వ గుణాల అనుభవీ మూర్తులుగా అయినట్లయితే మీ ద్వారా తండ్రి ముఖము ప్రత్యక్షమవుతుంది, ఎందుకంటే మహాన్ ఆత్మలైన మీరే మీ అనుభవీ మూర్తుల ద్వారా పరమాత్మను ప్రత్యక్షము చేయగలరు.

స్లోగన్:-

కారణాన్ని నివారణలోకి పరివర్తన చేసి అశుభమైన విషయాలను కూడా శుభంగా చేసి స్వీకరించండి.