04-09-2020 ప్రాత:మురళి ఓంశాంతి "బాప్ దాదా" మధువనం


"మధురమైన పిల్లలూ - మీరు పుష్పాలుగా అయినప్పుడు, ఈ భారత్ ముళ్ళ అడవి నుండి సంపూర్ణ పుష్పాల తోటగా అవుతుంది, మిమ్మల్ని పుష్పాలుగా చేసేందుకు బాబా వచ్చారు"

ప్రశ్న:-

మందిర యోగ్యులుగా అయ్యేందుకు ఏ విషయాలపై విశేషంగా ధ్యానం పెట్టాలి?

జవాబు:-

మందిరానికి యోగ్యులుగా అవ్వాలంటే నడవడికపై విశేష ధ్యానముంచాలి - నడవడిక చాలా మధురంగా మరియు రాయల్ గా ఉండాలి. ఎంతటి మధురత ఉండాలంటే, ఇతరులకు అది అనుభవమవ్వాలి. అనేకులకు తండ్రి పరిచయమివ్వండి. మీ కళ్యాణం చేసుకునేందుకు బాగా పురుషార్థము చేసి సేవలో నిమగ్నమై ఉండాలి.

గీతము:-

ప్రపంచం మారినా మేము మారము...... (బదల్ జాయే దునియా న బదలేంగే హమ్......)

ఓంశాంతి. తండ్రి బ్రహ్మా ద్వారా అర్థము చేయిస్తున్నారని ఆత్మిక పిల్లలకు తెలుసు. బ్రహ్మా రథము ద్వారానే అర్థం చేయిస్తూ ఉంటారు. మేము శ్రీమతంపై ఈ భారత భూమిని పతితము నుండి పావనంగా తయారుచేస్తామని మనము ప్రతిజ్ఞ చేస్తాము. మనము విశేషంగా భారత్ కు, అలాగే ప్రపంచమంతటికీ, పతితం నుండి పావనులుగా అయ్యే మార్గం తెలియజేస్తాము. ప్రతి ఒక్కరూ తమ బుద్ధిలో ఈ ఆలోచనలు ఉంచుకోవాలి. డ్రామానుసారంగా మీరు పుష్పాలుగా అయినప్పుడు మరియు సమయం వచ్చినప్పుడు, సంపూర్ణ పుష్పాలతోట తయారవుతుంది అని తండ్రి చెప్తున్నారు. తోట యజమాని అని కూడా నిరాకారుడినే అంటారు, తోటమాలి అని కూడా నిరాకారుడినే అంటారు, సాకారుడిని కాదు. తోటమాలి కూడా ఆత్మనే, శరీరము కాదు. తోటయజమాని కూడా ఆత్మనే. తండ్రి తప్పకుండా శరీరము ద్వారానే అర్థం చేయిస్తారు కదా. శరీరం సహితంగానే వారిని తోటమాలి, తోట యజమాని అని అంటారు, వారు ఈ విశ్వాన్ని పుష్పాల తోటగా తయారుచేస్తారు. పుష్పాల తోటగా ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఈ దేవతలుండేవారు. అక్కడ ఎటువంటి దుఃఖమూ ఉండేది కాదు. ఇక్కడ ఈ ముళ్ళ అడవిలో దుఃఖముంటుంది, ఇది రావణ రాజ్యము, ముళ్ళ అడవి. వెంటనే ఎవ్వరూ పుష్పాలుగా అవ్వరు. మేము జన్మ-జన్మాంతరాల పాపులము, అజామిల్ వంటివారము అని దేవతల ఎదురుగా వెళ్ళి కూడా పాడుతారు. ఇప్పుడు మీరు వచ్చి మమ్మల్ని పుణ్యాత్ములుగా చేయండి అని ఈ విధంగా ప్రార్థిస్తారు. ఇప్పుడు మేము పాపాత్ములుగా ఉన్నాము, ఒకానొక సమయంలో పుణ్యాత్ములుగా ఉండేవారము అని భావిస్తారు. ఇప్పుడు ఈ ప్రపంచంలో కేవలం పుణ్యాత్ముల చిత్రాలు మాత్రమే ఉన్నాయి. రాజధాని యొక్క హెడ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, వారి చిత్రాలున్నాయి మరియు వారిని ఆ విధంగా తయారుచేసినవారు నిరాకార శివ. కేవలం వారి చిత్రాలే ఉన్నాయి, అంతే, ఇంకెవ్వరి చిత్రాలూ లేవు. వీటిలో కూడా శివుడిని పెద్ద లింగముగా తయారుచేస్తారు. ఆత్మ నక్షత్రము వలె ఉంటుందని కూడా అంటారు కనుక తండ్రి కూడా అదే విధంగా ఉంటారు కదా. కానీ వారి పూర్తి పరిచయము లేదు. విశ్వములో ఈ లక్ష్మీ-నారాయణుల రాజ్యముండేది. వీరి గురించి ఎక్కడా ఎవ్వరూ నిందించే విషయాలను వ్రాయరు. కానీ కృష్ణుడిని అప్పుడప్పుడు ద్వాపర యుగములోకి, అప్పుడప్పుడు ఇంకెక్కడికో తీసుకువెళ్తారు. లక్ష్మీ-నారాయణులు స్వర్గానికి యజమానులుగా ఉండేవారని అందరూ అంటారు. ఇది మీ లక్ష్యము-ఉద్ద్యేశము. రాధా కృష్ణులెవరు అన్నది ఏ మాత్రం తెలియక పాపం మనుష్యులు పూర్తిగా తికమకలో ఉన్నారు. ఎవరైతే తండ్రి ద్వారా అర్థం చేసుకుంటారో, వారు అర్థం చేయించేందుకు కూడా యోగ్యులుగా అవుతారు. లేదంటే ఎంతగా అర్థం చేయించినా కానీ యోగ్యులుగా అవ్వలేరు, దైవీ గుణాలను ధారణ చేయలేరు. కానీ డ్రామానుసారంగా అలా జరగాల్సిందే. పిల్లలైన మనమందరము తండ్రి శ్రీమతంపై మన తనువు-మనసు-ధనము ద్వారా భారత్ యొక్క ఆత్మిక సేవను చేస్తున్నామని మీరిప్పుడు స్వయంగా అర్థం చేసుకున్నారు. ప్రదర్శిని లేక మ్యూజియం మొదలైనవాటిలో మీరు భారత్ కు ఏ సేవ చేస్తున్నారు అని అడుగుతారు. మేము భారత్ కు చాలా మంచి సేవ చేస్తున్నాము, అడవి నుండి పుష్పాలతోటగా తయారుచేస్తున్నామని మీకు తెలుసు. సత్యయుగం పుష్పాలతోట. ఇది ముళ్ళ అడవి. ఒకరికొకరు దుఃఖమునిచ్చుకుంటూ ఉంటారు. ఈ విషయాన్ని మీరు బాగా అర్థము చేయించవచ్చు. లక్ష్మీ-నారాయణుల చిత్రాన్ని కూడా చాలా బాగా తయారుచేయాలి. మందిరాలలో చాలా అందమైన చిత్రాలను తయారుచేస్తారు. కొన్ని చోట్ల తెల్లని చిత్రాలు, కొన్ని చోట్ల నల్లని చిత్రాలు తయారుచేస్తారు, దీని రహస్యమేమిటో కూడా అర్థం చేసుకోరు. పిల్లలైన మీకిప్పుడు ఈ జ్ఞానమంతా ఉంది. నేను వచ్చి అందరినీ మందిరయోగ్యంగా తయారుచేస్తాను కానీ అందరూ మందిరయోగ్యంగా అవ్వరు అని తండ్రి చెప్తున్నారు. ప్రజలనైతే మందిరయోగ్యులని అనరు కదా. ఎవరైతే పురుషార్థము చేసి చాలా సేవ చేస్తారో వారికే ప్రజలుంటారు.

పిల్లలైన మీరు ఆత్మిక సమాజ సేవ కూడా చేయాలి, ఈ సేవలో మీ జీవితాన్ని సఫలం చేసుకోవాలి. నడవడిక కూడా చాలా మధురంగా, సుందరంగా ఉండాలి, దీని ద్వారా ఇతరులకు కూడా మధురతతో అర్థము చేయించగలగాలి. స్వయమే ముళ్ళుగా ఉన్నట్లయితే ఇతరులను పుష్పాలుగా ఎలా తయారుచేస్తారు, వారికి బాణము పూర్తిగా తగలదు. తండ్రిని స్మృతి చేయడం లేదంటే మరి బాణము ఎలా తగులుతుంది. మీ కళ్యాణం కోసం బాగా పురుషార్థము చేసి సేవలో నిమగ్నమై ఉండండి. తండ్రి కూడా సేవలో ఉన్నారు కదా. పిల్లలైన మీరు కూడా రాత్రింబవళ్ళు సేవలో ఉండండి.

రెండవ విషయం, శివజయంతికి చాలామంది పిల్లలు టెలిగ్రాములు పంపిస్తూ ఉంటారు, వాటిలో కూడా ఎటువంటి వివరణ రాయాలంటే, ఆ టెలిగ్రాములు ఎవరికి చూపించినా కూడా వారు అర్థం చేసుకోగలగాలి. ఇకపై ఏమి చేయాలి అని దాని పురుషార్థము చేయడం జరుగుతుంది. అనేకులకు తండ్రి పరిచయం లభించేందుకు ఏ-ఏ సేవలు చేయాలి అని దీనికోసం సెమినార్ లు కూడా చేస్తారు. చాలా టెలిగ్రాములు ఉన్నాయి, వీటిని బాగా ఉపయోగించుకోవచ్చు. శివబాబా, కేర్ ఆఫ్ బ్రహ్మా అని అడ్రస్ వ్రాస్తారు. ప్రజాపిత బ్రహ్మా కూడా ఉన్నారు, వారు ఆత్మిక తండ్రి, వీరు దైహిక తండ్రి. వారి ద్వారా దైహిక రచన రచింపబడుతుంది. తండ్రి మనుష్య సృష్టికి రచయిత. వారు రచనను ఎలా రచిస్తారు అనేది మొత్తం ప్రపంచంలో ఎవ్వరికీ తెలియదు. తండ్రి బ్రహ్మా ద్వారా ఇప్పుడు కొత్త రచనను రచిస్తున్నారు. బ్రాహ్మణులు పిలకవంటివారు. మొట్టమొదట బ్రాహ్మణులు తప్పకుండా కావాలి. విరాట రూపానికి వీరు పిలక వంటివారు. బ్రాహ్మణ, దేవత, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్రులు. శూద్రులు అయితే మొట్టమొదట ఉండరు. తండ్రి బ్రహ్మా ద్వారా బ్రాహ్మణులను రచిస్తారు. శూద్రులను ఎలా రచిస్తారు మరియు ఎవరి ద్వారా రచిస్తారు?

కొత్త రచనను ఎలా రచిస్తారో పిల్లలైన మీకు తెలుసు, ఇక్కడ తండ్రి దత్తత తీసుకుంటారు. కల్ప-కల్పము తండ్రి వచ్చి శూద్రుల నుండి బ్రాహ్మణులుగా తయారుచేస్తారు, తర్వాత బ్రాహ్మణుల నుండి దేవతలుగా తయారుచేస్తారు. బ్రాహ్మణుల సేవ చాలా ఉన్నతమైనది. ఆ బ్రాహ్మణులు స్వయమే పవిత్రంగా ఉండనప్పుడు మరి ఇతరులను ఎలా పవిత్రంగా తయారుచేస్తారు. బ్రాహ్మణులెవ్వరూ సన్యాసులకు రాఖీ కట్టరు. మేమైతే పవిత్రంగానే ఉన్నాము, మీరు మీ ముఖాన్ని చూసుకోండి అని వారు అంటారు. పిల్లలైన మీరు కూడా ఎవ్వరితోనూ రాఖీ కట్టించుకోలేరు. ప్రపంచములోనైతే అందరూ ఒకరికొకరు కట్టుకుంటారు. సోదరి, సోదరునికి కడుతుంది, ఈ ఆచారం ఇప్పుడే వెలువడింది. ఇప్పుడు మీరు శూద్రుల నుండి బ్రాహ్మణులుగా అయ్యేందుకు పురుషార్థము చేస్తారు. స్త్రీ-పురుషులిద్దరూ పవిత్రతా ప్రతిజ్ఞను చేస్తారు అని అర్థము చేయించవలసి వస్తుంది, మేము తండ్రి శ్రీమతము ద్వారా ఏ విధంగా పవిత్రంగా ఉంటున్నాము అన్నది ఇద్దరూ చెప్పగలరు. అంతిమం వరకు ఈ కామ వికారంపై విజయులుగా ఉన్నట్లయితే పవిత్ర ప్రపంచానికి యజమానులుగా అవుతారు. సత్యయుగాన్ని పవిత్ర ప్రపంచం అని అంటారు, అది ఇప్పుడు స్థాపనవుతూ ఉంది. మీరందరూ పవిత్రంగా ఉన్నారు. వికారాలలోకి పడిపోయేవారికి రాఖీ కట్టవచ్చు. ప్రతిజ్ఞ చేసి మళ్ళీ పతితంగా అయినట్లయితే, మీరు ఇదివరకు రాఖీ కట్టించుకునేందుకు వచ్చారు, మరి ఇప్పుడు ఏమయ్యింది అని అంటారు. మాయతో ఓడిపోయామని అంటారు, ఇది యుద్ధ మైదానము. వికారాలు పెద్ద శత్రువు. వీటిపై విజయం పొందడంతోనే జగత్ జీతులుగా అంటే రాజా-రాణులుగా అవ్వాలి. ప్రజలను జగత్ జీతులని అనరు. రాజు-రాణులే శ్రమ చేస్తారు కదా. మేమైతే లక్ష్మీ-నారాయణులుగా అవుతామని కూడా అంటారు. వారు మళ్ళీ సీతా-రాములుగా కూడా అవుతారు. లక్ష్మీ-నారాయణుల తర్వాత వారి పిల్లలే వారి సింహాసనాన్ని గెలుచుకుంటారు. ఆ లక్ష్మీ-నారాయణులు మళ్ళీ మరుసటి జన్మలో కిందకి వెళ్ళిపోతారు. భిన్న నామ-రూపాలతో పిల్లలకు సింహాసనం లభిస్తుంది, అప్పుడు వారి నెంబరు ఉన్నతంగా లెక్కించబడుతుంది. పునర్జన్మలైతే తీసుకుంటారు కదా. పిల్లలు సింహాసనంపై కూర్చుంటే వారు సెకండ్ గ్రేడు వారిగా అయిపోతారు. పైనున్న వారు క్రిందకు, క్రింద ఉన్నవారు పైకి వచ్చేస్తారు. కనుక ఇప్పుడు పిల్లలు అలా ఉన్నతంగా అవ్వాలంటే సేవలో నిమగ్నమవ్వాలి. పవిత్రంగా అవ్వడం కూడా చాలా అవసరం. నేను పవిత్ర ప్రపంచాన్ని తయారుచేస్తాను అని తండ్రి చెప్తున్నారు. మంచి పురుషార్థము కొద్దిమందే చేస్తారు, ప్రపంచమంతా పవిత్రంగా అయిపోతుంది. మీ కోసం స్వర్గ స్థాపన చేస్తున్నారు. ఇది డ్రామానుసారంగా జరిగాల్సిందే, ఈ ఆట తయారుచేయబడింది. మీరు పవిత్రంగా అయిపోతారు, తర్వాత వినాశనం మొదలవుతుంది. సత్యయుగ స్థాపన జరుగుతుంది. డ్రామానైతే మీరు అర్థము చేసుకోగలరు. సత్యయుగంలో దేవతల రాజ్యముండేది. ఇప్పుడు లేదు, మళ్ళీ వస్తుంది.

మీరు ఆత్మిక మిలటరీ. మీరు పంచ వికారాలపై విజయం పొందడం ద్వారా జగత్ జీతులుగా అవుతారు. జన్మ-జన్మాంతరాల పాపాలు నశించేందుకు బాబా యుక్తులను తెలియజేస్తున్నారు. తండ్రి ఒక్కసారి మాత్రమే వచ్చి యుక్తులను తెలియజేస్తారు. రాజధాని స్థాపన అవ్వనంతవరకు వినాశనం జరగదు. మీరు చాలా గుప్త యోధులు. కలియుగము తర్వాతనే సత్యయుగము రావాలి. ఇక సత్యయుగంలో ఎప్పుడూ యుద్ధాలు జరగవు. ఆత్మలన్నీ ఏ పాత్రనైతే అభినయిస్తున్నాయో, అదంతా నిర్ణయింపబడి ఉందని పిల్లలైన మీకు తెలుసు. తోలుబొమ్మలుంటాయి కదా, ఆత్మలు ఆ విధంగా నాట్యము చేస్తూ ఉంటాయి. ఇది కూడా డ్రామా, ప్రతి ఒక్కరికీ ఈ డ్రామాలో పాత్ర ఉంది. పాత్రను అభినయిస్తూ-అభినయిస్తూ మీరు తమోప్రధానంగా అయిపోయారు. ఇప్పుడు మళ్ళీ పైకి వెళ్తారు, సతోప్రధానంగా అవుతారు. జ్ఞానమైతే ఒక సెకెండుకు సంబంధించినది. సతోప్రధానంగా అవుతారు, మళ్ళీ కిందకు పడిపోతూ-పడిపోతూ తమోప్రధానంగా అవుతారు. తండ్రి మళ్ళీ పైకి తీసుకువెళ్తారు. వాస్తవానికి ఆ బొమ్మలో చేపలు తీగకు వేలాడుతూ ఉంటాయి, ఈ తీగకు మనుష్యులను వేలాడదీయాలి. ఈ విధంగా దిగే కళ, మళ్ళీ ఎక్కే కళ జరుగుతూ ఉంటుంది. మీరు కూడా ఇదే విధంగా ఎక్కుతారు, మళ్ళీ దిగుతూ-దిగుతూ కిందకు వచ్చేస్తారు. పైకి వెళ్ళి మళ్ళీ క్రిందకు దిగడానికి 5 వేల సంవత్సరాలు పడుతుంది. ఈ 84 జన్మల చక్రము మీ బుద్ధిలో ఉంది. దిగే కళ మరియు పైకి ఎక్కే కళ యొక్క రహస్యాన్ని తండ్రియే అర్థము చేయించారు. మీకు కూడా నెంబరువారుగా తెలుసు మరియు అలాగే పురుషార్థము చేస్తారు, ఎవరైతే తండ్రిని స్మృతి చేస్తారో వారు త్వరగా పైకి వెళ్తారు. ఇది ప్రవృత్తి మార్గము. ఎలాగైతే జంటల పరుగుపందెంలో, జంటలోని ఒకరి కాలును మరొకరి కాలుకు కడతారు, అప్పుడు పరుగెత్తుతారు. ఇది కూడా మీ పరుగు పందెము కదా. అక్కడ ఎవరికైనా ప్రాక్టిస్ లేకపోతే క్రిందపడిపోతారు, ఇక్కడ కూడా అలాగే జరుగుతుంది. ఒకరు ముందుకు పరుగెత్తుతారు, రెండవవారు ఆపుతారు, కొన్నిచోట్ల ఇద్దరూ క్రిందపడిపోతారు. వృద్ధులకు కూడా కామం యొక్క అగ్ని అంటుకున్నప్పుడు వారు కూడా క్రిందపడిపోతారు అని బాబా ఆశ్చర్యపోతారు. ఇతరులు పడేశారని కాదు. పడిపోవడం, పడకపోవడం మీ చేతిలోనే ఉంది. మిమ్మల్ని ఎవ్వరూ తోయడం లేదు, మరి మీరెందుకు క్రింద పడాలి? ఏమి జరిగినా కానీ నేను పడిపోను. క్రింద పడితే ఆహారం (భాగ్యము) పాడైపోతుంది, జోరుగా దెబ్బ తగులుతుంది. తర్వాత పశ్చాత్తాపపడతారు కూడా, ఎముకులన్నీ విరిగిపోతాయి. చాలా దెబ్బలు తగుల్తాయి. బాబా రకరకాలుగా అర్థము చేయిస్తూ ఉంటారు.

శివజయంతినాడు, మనుష్యులు చదివి అర్థం చేసుకునే విధంగా టెలిగ్రాములు పంపించాలని కూడా బాబా అర్థం చేయించారు. విచార సాగర మథనము చేసేందుకు బాబా సమయమిస్తారు. ఎవరైనా చూస్తే ఆశ్చర్యపోతారు. ఎన్ని ఉత్తరాలు వస్తాయి, అందరూ బాప్ దాదా అని వ్రాస్తారు. శివబాబాను తండ్రి అని, బ్రహ్మాను దాదా అని అంటారని మీరు అర్థము చేయించవచ్చు కూడా. ఒక్కరినే ఎప్పుడైనా ఎవరైనా బాప్ దాదా అని పిలుస్తారా? ఇది అద్భుతమైన విషయము, ఇందులో సత్యాతి-సత్యమైన జ్ఞానముంది. కానీ స్మృతిలో ఉన్నప్పుడే ఎవరికైనా బాణం కూడా తగులుతుంది. పదే-పదే దేహాభిమానములోకి వచ్చేస్తారు. ఆత్మాభిమానులుగా అవ్వండి అని తండ్రి చెప్తున్నారు. ఆత్మయే శరీరాన్ని ధారణ చేసి పాత్రను అభినయిస్తుంది. ఎవరైనా మరణించినా కూడా ఎటువంటి ఆలోచనలు ఉండకూడదు. ఆత్మలో నిర్ణయించబడిన పాత్రను మనం సాక్షీగా అయి చూస్తాము. ఆత్మ ఒక శరీరాన్ని వదిలి మరొకటి తీసుకొని పాత్రను అభినయించాలి. ఇందులో మనమేమి చెయ్యగలము? ఈ జ్ఞానము కూడా మీ బుద్ధిలో ఉంది. అది కూడా నెంబరువారుగా ఉంటుంది. చాలామంది బుద్ధిలోనైతే అసలు నిలువదు కనుక వారు ఎవ్వరికీ అర్థము చేయించలేరు. ఆత్మ పూర్తిగా వేడి పెనము వలె, తమోప్రధానంగా, పతితంగా ఉంటుంది. దానిపై జ్ఞానామృతము వేసినా నిలువదు. ఎవరైతే చాలా భక్తి చేశారో, వారికే బాణం తగులుతుంది, వెంటనే ధారణ జరుగుతుంది. ఈ లెక్క అద్భుతమైనది - మొదటి నెంబరు పావనంగా ఉన్నవారే మళ్ళీ పతితంగా అవుతారు. ఇవి కూడా చాలా అర్థము చేసుకోవాల్సిన విషయాలు. ఎవరి భాగ్యంలోనైనా లేకపోతే, వారు చదువును వదిలేస్తారు. ఒకవేళ బాల్యము నుండే జ్ఞానములో నిమగ్నమై ఉన్నట్లయితే, ధారణ జరుగుతూ ఉంటుంది. వీరు చాలా భక్తి చేశారు అని భావిస్తారు, వీరు చాలా చురుకుగా అవుతారు ఎందుకంటే అవయవాలు పెరగడంతో వివేకం కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది. దైహికము, ఆత్మికము, రెండింటి పట్ల అటెన్షన్ ఇవ్వడంతో ఆ ప్రభావం తొలగిపోతుంది. ఇది ఈశ్వరీయ చదువు. తేడా ఉంది కదా. కానీ ఆ తపన కూడా ఉండాలి కదా. అచ్ఛా.

మధురాతి మధురమైన ఆత్మిక పిల్లలకు మాత-పిత బాప్ దాదాల ప్రియస్మృతులు మరియు గుడ్ మార్నింగ్. ఆత్మిక పిల్లలకు ఆత్మిక తండ్రి నమస్తే.

ధారణ కొరకు ముఖ్య సారము:-

1. ఆత్మిక మిలటరీగా అయి పంచ వికారాలపై విజయం పొందాలి, తప్పకుండా పవిత్రంగా అవ్వాలి. భారత్ ను శ్రీమతంపై పావనంగా తయారుచేసే సేవ చేయాలి.

2. ఈ అనంతమైన నాటకంలో ప్రతి పాత్రను ఆత్మాభిమానిగా అయి అభినయించాలి, ఎప్పుడూ దేహాభిమానములోకి రాకూడదు. సాక్షీగా అయి ప్రతి పాత్రధారి యొక్క పాత్రను చూడాలి.

వరదానము:-

స్వమానం ద్వారా అభిమానాన్ని సమాప్తం చేసే సదా నిర్మాన భవ

ఏ పిల్లలైతే స్వమానంలో ఉంటారో, వారికెప్పుడూ అభిమానం రాదు, వారు సదా నిర్మానులు (నమ్రచిత్తులు) గా ఉంటారు. ఎంత గొప్ప స్వమానమో, అంతగా హాజీ అని అనడంలో నిర్మానులుగా ఉంటారు. చిన్నవారైనా-పెద్దవారైనా, జ్ఞాని అయినా-అజ్ఞాని అయినా, మాయాజీత్ అయినా లేక మాయకు వశమైనవారైనా, గుణవంతులైనా లేక ఏవైనా ఒకటి, రెండు అవగుణాలు కలవారైనా అనగా గుణవంతులుగా అయ్యే పురుషార్థీలైనా కానీ, స్వమానంలో ఉండేవారు అందరికీ గౌరవమునిచ్చే దాతలుగా ఉంటారు అనగా స్వయం సంపన్నంగా ఉన్న కారణంగా సదా దయాహృదయులుగా ఉంటారు.

స్లోగన్:-

స్నేహమే సహజ స్మృతికి సాధనము కావున సదా స్నేహీగా ఉండాలి మరియు స్నేహీగా తయారుచేయాలి.