04-11-2020 ప్రాత:మురళి ఓంశాంతి "బాప్ దాదా" మధువనం


"మధురమైన పిల్లలూ - మీరు సదా స్మృతి యొక్క ఉరికంభంపై ఎక్కి ఉండాలి, స్మృతి ద్వారానే ఆత్మ సత్యమైన బంగారంగా తయారవుతుంది”

ప్రశ్న:-

ఏ బలము క్రిమినల్ దృష్టిని వెంటనే పరివర్తన చేసేస్తుంది?

జవాబు:-

జ్ఞానం యొక్క మూడవ నేత్రపు బలము ఆత్మలోకి వచ్చినప్పుడు క్రిమినల్ తనము సమాప్తమైపోతుంది. తండ్రి శ్రీమతము - పిల్లలూ, మీరందరూ పరస్పరంలో సోదరులు, సోదర-సోదరీలు, మీ కళ్ళు ఎప్పుడూ క్రిమినల్ గా అవ్వకూడదు. మీరు సదా స్మృతి యొక్క నషాలో ఉండండి. ఓహో భాగ్యము ఓహో! నన్ను భగవంతుడు చదివిస్తున్నారు. ఈ విధంగా ఆలోచించినట్లయితే నషా నిలిచి ఉంటుంది.

ఓంశాంతి. మధురాతి-మధురమైన ఆత్మిక పిల్లలకు ఆత్మిక తండ్రి అర్థము చేయిస్తున్నారు. ఆత్మిక తండ్రి కూడా ఆత్మనే, వారు పర్ఫెక్ట్, వారికి ఎటువంటి తుప్పు పట్టిలేదని పిల్లలకు తెలుసు. నాపై తుప్పు ఉందా అని శివబాబా అడుగుతారు. ఏ మాత్రము లేదు. ఈ దాదాపై అయితే పూర్తిగా తుప్పు ఉండేది. వీరిలో తండ్రి ప్రవేశించారు కనుక సహాయము కూడా లభిస్తుంది. ముఖ్యమైన విషయమేమిటంటే 5 వికారాల కారణంగా ఆత్మపై తుప్పు ఏర్పడడంతో అపవిత్రంగా అయిపోయింది. కనుక ఎంతగా తండ్రిని స్మృతి చేస్తారో, అంతగా తుప్పు తొలగుతూ ఉంటుంది. భక్తి మార్గపు కథలనైతే జన్మ-జన్మాంతరాలుగా వింటూ వచ్చారు. ఈ విషయాలైతే అతీతమైనవి. మీకిప్పుడు జ్ఞానసాగరుడి నుండి జ్ఞానము లభిస్తుంది. మీ బుద్ధిలో లక్ష్యము-ఉద్దేశ్యము ఉన్నాయి, ఇతర ఏ సత్సంగాలలోనూ లక్ష్యము-ఉద్దేశ్యము ఉండవు. డ్రామా ప్లాన్ అనుసారంగా ఈశ్వరుడు సర్వవ్యాపి అని అంటూ నన్ను నిందిస్తూ ఉంటారు. ఇది డ్రామా అని కూడా మనుష్యులు అర్థం చేసుకోరు. ఇందులో క్రియేటర్, డైరెక్టర్ కూడా డ్రామాకు వశమై ఉన్నారు. సర్వశక్తివంతుడని గాయనం చేయబడినా కానీ వారు కూడా డ్రామా పట్టాలపై నడుస్తున్నారని మీకు తెలుసు. స్వయంగా తండ్రినే వచ్చి పిల్లలకు అర్థము చేయిస్తారు, నా ఆత్మలో అవినాశీ పాత్ర రచింపబడి ఉంది, దాని అనుసారంగా చదివిస్తాను అని అంటారు. నేను అర్థము చేయించేదంతా డ్రామాలో రచింపబడి ఉంది. ఇప్పుడు మీరు ఈ పురుషోత్తమ సంగమయుగంలో పురుషోత్తములుగా అవ్వాలి. భగవానువాచ కదా. పిల్లలైన మీరు పురుషార్థము చేసి ఈ లక్ష్మీనారాయణులుగా అవ్వాలి అని తండ్రి చెప్తారు. మీరు విశ్వానికి యజమానులుగా అవ్వాలని మనుష్యులెవ్వరూ చెప్పలేరు. విశ్వానికి యజమానులుగా, నరుని నుండి నారాయణునిగా అయ్యేందుకే మనం వచ్చామని మీకు తెలుసు. భక్తిమార్గములోనైతే జన్మ-జన్మాంతరాలుగా కథలు వింటూ వచ్చారు, ఏమీ అర్థమయ్యేది కాదు. తప్పకుండా ఈ లక్ష్మీనారాయణుల రాజ్యము స్వర్గంలో ఉండేది, ఇప్పుడు లేదు అని మీరిప్పుడు అర్థము చేసుకున్నారు. త్రిమూర్తుల గురించి కూడా పిల్లలకు అర్థము చేయించారు. బ్రహ్మా ద్వారా ఆదిసనాతన దేవీదేవత ధర్మ స్థాపన జరుగుతుంది. సత్యయుగంలో ఈ ఒక్క ధర్మమే ఉండేది, వేరే ధర్మాలేవీ ఉండేవి కాదు. ఇప్పుడు ఆ ధర్మము లేదు, అది మళ్ళీ స్థాపనవుతుంది. నేను కల్ప-కల్పము సంగమయుగంలో వచ్చి పిల్లలైన మిమ్మల్ని చదివిస్తాను అని తండ్రి చెప్తారు. ఇది పాఠశాల కదా. ఇక్కడ పిల్లలు తమ నడవడికను కూడా సరిదిద్దుకోవాలి. 5 వికారాలను తొలగించుకోవాలి. మీరే దేవతల ఎదురుగా వెళ్ళి - మీరు సర్వగుణ సంపన్నులు...... మేము పాపులమని పాడేవారు. భారతవాసులే దేవతలుగా ఉండేవారు. సత్యయుగంలో ఈ లక్ష్మీనారాయణులు పూజ్యులుగా ఉండేవారు, తర్వాత కలియుగంలో పూజారులుగా అయ్యారు. ఇప్పుడు మళ్ళీ పూజ్యులుగా అవుతున్నారు. ఇంతకుముందు పూజ్యులుగా, సతో ప్రధాన ఆత్మలుగా ఉండేవారు. వారి శరీరాలు కూడా సతోప్రధానంగా ఉండేవి. ఎటువంటి ఆత్మనో, అటువంటి ఆభరణము లభిస్తుంది. బంగారంలో మాలిన్యాన్ని కలిపినప్పుడు దాని విలువ తగ్గిపోతుంది. ఇంతకుముందు మీ విలువ కూడా చాలా ఉన్నతంగా ఉండేది, ఇప్పుడు విలువ ఎంతగా తగ్గిపోయింది. మీరే పూజ్యులుగా ఉండేవారు, ఇప్పుడు పూజారులుగా అయ్యారు. ఇప్పుడు ఎంతగా యోగంలో ఉంటారో, అంతగా తుప్పు తొలగిపోతుంది మరియు తండ్రి పై ప్రేమ ఏర్పడుతుంది, సంతోషం కూడా కలుగుతుంది. పిల్లలూ, రోజంతటిలో నేను ఎంత సమయం స్మృతి చేస్తున్నాను అని చార్టు పెట్టండి అని తండ్రి స్పష్టంగా చెప్తున్నారు. స్మృతియాత్ర అనే పదము సరైనది. స్మృతి చేస్తూ-చేస్తూ, తుప్పు తొలగిపోతూ-తొలగిపోతూ, అంతమతి సో గతి ఏర్పడుతుంది. అక్కడైతే పండాలు యాత్రలకు తీసుకువెళ్తారు. ఇక్కడైతే స్వయంగా ఆత్మనే యాత్ర చేస్తుంది. మనం మన పరంధామానికి వెళ్ళాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు డ్రామా చక్రము పూర్తవుతుంది. ఇది చాలా అశుద్ధమైన ప్రపంచమని కూడా మీకు తెలుసు. పరమాత్మ గురించైతే ఎవ్వరికీ తెలియదు, తెలుసుకోరు కూడా, అందుకే వినాశకాలే విపరీత బుద్ధి అని అంటారు. వారికైతే ఈ నరకమే స్వర్గ సమానంగా ఉంటుంది. వారి బుద్ధిలో ఈ విషయాలు కూర్చోవు. ఇవన్నీ విచార సాగర మథనము చేసేందుకు పిల్లలైన మీకు చాలా ఏకాంతము కావాలి. ఇక్కడైతే ఏకాంతము చాలా బాగుంటుంది, అందుకే మధుబన్ కు మహిమ ఉంది. పిల్లలకు చాలా సంతోషము ఉండాలి. జీవాత్మలైన మనల్ని పరమాత్మ చదివిస్తున్నారు. కల్పక్రితము కూడా ఇలాగే చదివించారు. కృష్ణుని విషయం కాదు. వారు చిన్న బాలుడు. అతను ఆత్మ, వీరు పరమాత్మ. మొదటి నెంబరు ఆత్మ అయిన శ్రీకృష్ణుడే మళ్ళీ చివరి నెంబరులోకి వచ్చేశారు కనుక పేరు కూడా మారిపోయింది. అనేక జన్మల అంతిమ జన్మలో వేరే పేరు ఉంటుంది కదా. వీరిని దాదా లేఖ రాజ్ అని అనేవారు. ఇది వీరి అనేక జన్మల అంతిమ జన్మ. నేను వీరిలో ప్రవేశించి మీకు రాజయోగము నేర్పిస్తున్నానని తండ్రి అంటారు. తండ్రి ఎవరో ఒకరిలోనైతే వస్తారు కదా. శాస్త్రాలలో ఈ విషయాలు లేవు. తండ్రి పిల్లలైన మిమ్మల్ని చదివిస్తారు. మీరే చదువుకుంటారు. తర్వాత సత్యయుగంలో ఈ జ్ఞానముండదు. అక్కడ ప్రారబ్ధముంటుంది. తండ్రి సంగమయుగంలో వచ్చి ఈ జ్ఞానాన్ని వినిపిస్తారు, ఆ తర్వాత మీరు పదవిని పొందుతారు. ఇది అనంతమైన తండ్రి నుండి అనంతమైన వారసత్వాన్ని పొందే సమయము కనుక పిల్లలు పొరపాట్లు చేయకూడదు. మాయ చాలా పొరపాట్లు చేయిస్తుంది, అప్పుడిక వీరి భాగ్యంలో లేదని అనుకోవడం జరుగుతుంది. తండ్రి అయితే పురుషార్థము చేయిస్తారు. భాగ్యంలో ఎంత తేడా ఏర్పడుతుంది. కొందరు పాస్ అవుతారు, కొందరు ఫెయిల్ అవుతారు. డబల్ కిరీటధారులుగా అయ్యేందుకు పురుషార్థము చేయవలసి ఉంటుంది.

గృహస్థ వ్యవహారములో ఉండండని తండ్రి చెప్తారు. పిల్లలు లౌకిక తండ్రి ఋణమును కూడా తీర్చుకోవాలి. నియమబద్ధంగా నడుచుకోవాలి. ఇక్కడైతే అందరూ నియమ విరుద్ధంగా ఉన్నారు. మనమే ఇంత ఉన్నతంగా, పవిత్రంగా ఉండేవారము, తర్వాత పడిపోతూ వచ్చామని మీకు తెలుసు. ఇప్పుడు మళ్ళీ పవిత్రంగా అవ్వాలి. ప్రజాపిత బ్రహ్మా పిల్లలందరూ బి.కె.లు కనుక క్రిమినల్ దృష్టి ఉండకూడదు ఎందుకంటే మీరు సోదరీ-సోదరులు కదా. తండ్రి ఈ యుక్తిని తెలియజేస్తారు. మీరందరూ బాబా-బాబా అని అంటున్నారంటే పరస్పరంలో సోదరీ-సోదరులైనట్లు. భగవంతుడిని అందరూ బాబా అని అంటారు కదా. ఆత్మలు, మేము శివబాబా పిల్లలమని అంటాయి. తర్వాత శరీరములో ఉన్నప్పుడు సోదరీ-సోదరులుగా అవుతారు. కావున మనకు వికారీ దృష్టి ఎందుకు ఉండాలి. మీరు ఇది పెద్ద-పెద్ద సభలలో అర్థము చేయించవచ్చు. మీరంతా పరస్పరంలో సోదరులు, తర్వాత ప్రజాపిత బ్రహ్మా ద్వారా రచన రచింపబడింది కనుక సోదరీ-సోదరులుగా అయ్యారు, ఇంకే సంబంధమూ లేదు. మనమందరము ఒకే తండ్రి పిల్లలము. ఒకే తండ్రి పిల్లలన్నప్పుడు వికారాల్లోకి ఎలా వెళ్ళగలరు. పరస్పరంలో సోదరులము కూడా, తర్వాత సోదరీ-సోదరులుగా కూడా అయ్యాము. ఈ కళ్ళు చాలా మోసము చేస్తాయని తండ్రి అర్థము చేయించారు. కళ్ళు మంచి వస్తువును చూసినప్పుడు దానిపై మనస్సు కలుగుతుంది. ఒకవేళ కళ్ళు చూడనే చూడకపోతే, కోరిక కూడా కలగదు. ఈ క్రిమినల్ దృష్టిని పరివర్తన చేసుకోవలసి వస్తుంది. సోదరీ-సోదరులైతే వికారాల్లోకి వెళ్ళలేరు. ఆ దృష్టి తొలగిపోవాలి. జ్ఞానం యొక్క మూడవ నేత్రపు బలం కావాలి. అర్థకల్పము ఈ కళ్ళ ద్వారా పని చేశారు, ఇప్పుడు ఈ తుప్పంతా ఎలా తొలగిపోతుంది అని తండ్రి అంటారు. పవిత్రంగా ఉండే ఆత్మలైన మనపై తుప్పు ఏర్పడింది. ఎంతగా తండ్రిని స్మృతి చేస్తామో, అంతగా తండ్రి పై ప్రేమ ఉంటుంది. చదువు ద్వారా కాదు, స్మృతి ద్వారా ప్రేమ కలుగుతుంది. ప్రాచీన యోగము భారతదేశముదే, దీని ద్వారానే ఆత్మ పవిత్రంగా అయి తన ధామానికి వెళ్ళిపోతుంది. సోదరులందరికీ తమ తండ్రి పరిచయమునివ్వాలి. సర్వవ్యాపి జ్ఞానము ద్వారా జోరుగా పడిపోయారు. మీ పాత్ర డ్రామానుసారంగా ఉంది అని ఇప్పుడు తండ్రి అంటున్నారు. రాజధాని తప్పకుండా స్థాపనౌతుంది. కల్పక్రితము ఎంతగా పురుషార్థము చేశారో, తప్పకుండా అంతగానే చేస్తారు. మీరు సాక్షిగా అయి చూస్తూ ఉంటారు. ఈ ప్రదర్శినీలు మొదలైనవి చాలా చూస్తూ ఉంటారు. ఇది ఈశ్వరీయ మిషన్. ఇది నిరాకార గాడ్ ఫాదర్లీ మిషన్. అవి క్రిస్టియన్ మిషన్లు, బౌద్ధ మిషన్లు. ఇది నిరాకార ఈశ్వరీయ మిషన్. నిరాకారుడు తప్పకుండా ఏదో ఒక శరీరములోనే వస్తారు కదా. నిరాకార ఆత్మలైన మీరు కూడా నా తోనే ఉండేవారు కదా. ఈ డ్రామా ఎలా ఉంటుంది అన్నది ఎవరి బుద్ధిలోనూ లేదు. రావణ రాజ్యంలో అందరూ విపరీత బుద్ధి కలవారిగా అయిపోయారు. ఇప్పుడు తండ్రితో ప్రీతిని జోడించాలి. నాకు మీరొక్కరు తప్ప ఇంకెవ్వరూ లేరు అన్నదే మీ ప్రతిజ్ఞ. నష్టోమోహులుగా అవ్వాలి. ఇందులో చాలా శ్రమ ఉంటుంది. ఇది ఉరికంభం పైకి ఎక్కడము వంటిది. తండ్రిని స్మృతి చేయడం అనగా ఉరికంభం ఎక్కడం. ఆత్మ, శరీరాన్ని మర్చిపోయి తండ్రి స్మృతిలో వెళ్ళిపోవాలి. తండ్రి స్మృతి చాలా అవసరము. లేకపోతే తుప్పు ఎలా తొలగుతుంది? శివబాబా మమ్మల్ని చదివిస్తున్నారని పిల్లలకు లోలోపల సంతోషముండాలి. ఎవరైనా వింటే వీరు ఏం చెప్తున్నారని అంటారు, ఎందుకంటే వారు కృష్ణుడిని భగవంతుడని భావిస్తారు. మనమిప్పుడు కృష్ణుని రాజధానిలోకి వెళ్తాము అని పిల్లలైన మీకిప్పుడు చాలా సంతోషము కలుగుతుంది. మనము కూడా రాకుమారి-రాకుమారులుగా అవ్వగలము. వారు మొదటి రాకుమారుడు. కొత్త ఇంటిలో ఉంటారు. తర్వాత జన్మించే పిల్లలు ఆలస్యంగా వచ్చినట్లే కదా. జన్మ స్వర్గంలోనే జరుగుతుంది. మీరు కూడా స్వర్గంలో రాకుమారులుగా అవ్వవచ్చు. అందరూ మొదటి నెంబరులోకి రారు. మాల నెంబరువారుగా తయారవుతుంది కదా. పిల్లలూ, బాగా పురుషార్థము చేయండి అని తండ్రి చెప్తారు. ఇక్కడికి మీరు నరుని నుండి నారాయణునిగా అయ్యేందుకు వచ్చారు. సత్యనారాయణ కథ అని కూడా అంటారు. సత్యలక్ష్మి కథ అని ఎప్పుడూ విని ఉండరు. అందరికీ కృష్ణుని పట్లనే ప్రేమ ఉంటుంది. కృష్ణుడినే ఊయలలో ఊపుతారు. రాధను ఎందుకు ఊపరు? డ్రామా ప్లాన్ అనుసారంగా వారి పేరు కొనసాగుతూ వస్తుంది. రాధ మీతోటి వారు, అయినా ప్రేమ కృష్ణుని పట్లనే ఉంటుంది. డ్రామాలో వారి పాత్ర కూడా ఆ విధంగా ఉంది. పిల్లలు సదా ప్రియంగా ఉంటారు. తండ్రి పిల్లలను చూసి ఎంతగా సంతోషిస్తారు. కొడుకు జన్మిస్తే సంతోషం కలుగుతుంది, కూతురు జన్మిస్తే గుటకలు మింగుతూ ఉంటారు. కొందరు హతమార్చేస్తారు కూడా. రావణ రాజ్యంలోని నడవడికలలో ఎంత తేడా ఉంటుంది. మీరు సర్వగుణ సంపన్నులు...... మేము నిర్గుణులము అని పాడుతారు కూడా. మళ్ళీ అటువంటి గుణవంతులుగా అవ్వండి అని ఇప్పుడు తండ్రి చెప్తారు. మనము అనేకసార్లు ఈ విశ్వానికి యజమానులుగా అయ్యామని ఇప్పుడు తెలుసుకున్నారు. ఇప్పుడు మళ్ళీ తయారవ్వాలి. పిల్లలకు చాలా సంతోషముండాలి. ఓహో! శివబాబా మమ్మల్ని చదివిస్తున్నారు. కూర్చుని ఇదే చింతన చేయండి. భగవంతుడు మమ్మల్ని చదివిస్తున్నారు, వాహ్ భాగ్యము వాహ్! ఈ విధంగా ఆలోచిస్తూ పూర్తి నషాలో ఉండాలి. వాహ్ భాగ్యము వాహ్! అనంతమైన తండ్రి మాకు లభించారు, మేము బాబానే స్మృతి చేస్తాము. పవిత్రతను ధారణ చేయాలి. మనము ఇలా తయారవుతాము, దైవీగుణాలను ధారణ చేస్తాము. ఇది కూడా మన్మనాభవయే కదా. బాబా మనల్ని ఇలా తయారుచేస్తారు. ఇది ప్రాక్టికల్ గా అనుభవం చేసే విషయము.

చార్టు వ్రాయండి మరియు ఏకాంతములో కూర్చుని మీతో మీరు ఇలా మాట్లాడుకోండి అని తండ్రి మధురాతి-మధురమైన పిల్లలకు సలహానిస్తున్నారు. ఈ బ్యాడ్జిని ఛాతిపై తగిలించుకోండి. భగవంతుని శ్రీమతంపై మేము ఇలా తయారవుతున్నాము. దీనిని చూస్తూ వారిని ప్రేమిస్తూ ఉండండి. బాబా స్మృతి ద్వారా మనము ఇలా తయారవుతాము. బాబా, మీదైతే అద్భుతము. బాబా, మీరు మమ్మల్ని విశ్వానికి యజమానులుగా చేస్తున్నారని ఇంతకుముందు మాకు తెలియదు. నవ విధాల భక్తిలో దర్శనము కొరకు శిరస్సును ఖండించుకోవడం, ప్రాణ త్యాగం చేయడం మొదలుపెడతారు, అప్పుడు దర్శనమవుతుంది. ఇటువంటి భక్తుల మాలనే తయారై ఉంది. భక్తులకు గౌరవము కూడా ఉంటుంది. కలియుగ భక్తులు చక్రవర్తుల వలె ఉన్నారు. ఇప్పుడు పిల్లలైన మీకు అనంతమైన తండ్రి పట్ల ప్రీతి ఉంది. ఒక్క తండ్రి తప్ప ఇంకెవ్వరి స్మృతి ఉండకూడదు. లైన్ పూర్తిగా క్లియర్గా ఉండాలి. ఇప్పుడు మన 84 జన్మలు పూర్తయ్యాయి. ఇప్పుడు మనము పూర్తిగా తండ్రి ఆజ్ఞపై నడుచుకుంటాము. కామము మహాశత్రువు, దానితో ఓడిపోకూడదు. ఓటమి పొందాక పశ్చాత్తాపపడి ఏం చేస్తారు? ఒక్కసారిగా ఎముకులన్నీ విరిగిపోతాయి. చాలా కఠినమైన శిక్ష లభిస్తుంది. తుప్పు తొలగిపోయేందుకు బదులుగా ఇంకా జోరుగా పట్టేస్తుంది. యోగము కుదరదు. స్మృతిలో ఉండడం చాలా శ్రమ. మేము తండ్రి స్మృతిలోనే ఉంటామని చాలా ప్రగల్భాలు పలుకుతారు. అలా ఉండలేరని బాబాకు తెలుసు. ఇందులో మాయా యొక్క పెద్ద తుఫానులు వస్తాయి. స్వప్నాలు మొదలైనవి ఎటువంటివి వస్తాయంటే, అవి బాగా విసిగించేస్తాయి. జ్ఞానమైతే చాలా సహజము. చిన్న పిల్లలు కూడా అర్థం చేయించగలరు. ఇకపోతే స్మృతియాత్రలోనే చాలా ఇబ్బందులు ఉంటుంది. మేము చాలా సేవ చేస్తాము అని సంతోషపడిపోకూడదు. తమ (స్మృతి) యొక్క గుప్త సేవను చేస్తూ ఉండండి. నేను శివబాబాకు ఒక్కగానొక్క బిడ్డను అని వీరికి నషా ఉంటుంది. బాబా విశ్వ రచయిత కావున తప్పకుండా మనము కూడా స్వర్గానికి యజమానులుగా అవుతాము. నేను రాకుమారునిగా అవ్వబోతున్నాను అని ఆంతరిక సంతోషం ఉండాలి. కానీ పిల్లలైన మీరెంతగా స్మృతిలో ఉండగలరో, అంతగా నేను ఉండలేను. బాబా అయితే చాలా ఆలోచించవలసి ఉంటుంది. బాబా గొప్ప వ్యక్తులకు ఎందుకు అన్ని మర్యాదలు చేస్తారని పిల్లలకెప్పుడూ ఈర్ష్య కలగకూడదు. తండ్రి ప్రతి ఒక్క బిడ్డ నాడిని చూసి, వారి కళ్యాణార్థము ప్రతి ఒక్కరిని దాని అనుసారంగా నడిపిస్తారు. ప్రతి ఒక్క విద్యార్థిని ఎలా నడిపించాలో టీచరుకు తెలుసు. ఇందులో పిల్లలకు సంశయం రాకూడదు. అచ్ఛా.

మధురాతి మధురమైన ఆత్మిక పిల్లలకు మాత-పిత, బాప్ దాదాల ప్రియస్మృతులు మరియు గుడ్ మార్నింగ్. ఆత్మిక పిల్లలకు ఆత్మిక తండ్రి నమస్తే.

ధారణ కొరకు ముఖ్య సారము:-

1. ఏకాంతములో కూర్చొని మీతో మీరు మట్లాడుకోవాలి. ఆత్మపై ఏర్పడిన తుప్పును తొలగించేందుకు స్మృతియాత్రలో ఉండాలి.

2. ఏ విషయంలోనూ సంశయము కలగకూడదు, ఈర్ష్య పడకూడదు, ఆంతరిక సంతోషములో ఉండాలి. తమ గుప్త సేవ చేసుకోవాలి.

వరదానము:-

సేవ చేస్తూ అతీతమైన స్థితిలో ఉండే యోగయుక్త, యుక్తియుక్త సేవాధారి భవ

ఎవరైతే యోగయుక్త, యుక్తియుక్త సేవాధారిగా ఉంటారో, వారు సేవ చేస్తూ కూడా సదా అతీతంగా ఉంటారు. సేవ ఎక్కువగా ఉంది కావున అశరీరులుగా అవ్వలేరని కాదు. ఇది నా సేవ కాదు, తండ్రి ఇచ్చినదని గుర్తున్నట్లయితే నిర్బంధనులుగా ఉంటారు. నేను ట్రస్టీని, బంధన ముక్తునిగా ఉన్నాను అని అభ్యాసం చేయండి. అతి సమయంలో అంతిమ స్టేజ్ అయిన కర్మాతీత స్థితిని అభ్యాసం చేయండి. ఏ విధంగా మధ్య-మధ్యలో సంకల్పాల ట్రాఫిక్ ను కంట్రోల్ చేస్తారో, అదే విధంగా అతి సమయంలో అంతిమ స్థితిని అనుభవం చేయండి, అప్పుడు అంతిమ సమయంలో పాస్ విత్ ఆనర్ గా అవ్వగలరు.

స్లోగన్:-

శుభ భావన, కారణాన్ని నివారణలోకి పరివర్తన చేస్తుంది.