05-09-2020 ప్రాత:మురళి ఓంశాంతి "బాప్ దాదా" మధువనం


"మధురమైన పిల్లలూ - ఈ అనంతమైన నాటకంలో ఆత్మలైన మీకు తమ-తమ పాత్ర లభించింది, ఇప్పుడు మీరు ఈ శరీరం రూపీ వస్త్రాన్ని వదిలి ఇంటికి వెళ్ళాలి, మళ్ళీ కొత్త రాజ్యములోకి రావాలి"

ప్రశ్న:-

తండ్రి ఏ కార్యాన్నైనా ప్రేరణతో చెయ్యరు, వారి అవతరణ జరుగుతుంది, ఇది ఏ విషయం ద్వారా ఋజువు అవుతుంది?

జవాబు:-

తండ్రినే చేసేవారు చేయించేవారు అని అంటారు. ప్రేరణ అంటే అర్థం ఆలోచన. ప్రేరణ ద్వారా కొత్త ప్రపంచ స్థాపనేమీ జరగదు. తండ్రి పిల్లల ద్వారా స్థాపన చేయిస్తారు, కర్మేంద్రియాలు లేకుండా ఏమీ చేయించలేరు. కనుక వారికి శరీరాన్ని ఆధారంగా తీసుకోవలసి ఉంటుంది.

ఓంశాంతి. ఆత్మిక పిల్లలు ఆత్మిక తండ్రి ఎదురుగా కూర్చొని ఉన్నారు. అంటే ఆత్మలు తమ తండ్రి సన్ముఖంగా కూర్చొని ఉన్నారు. ఆత్మ తప్పకుండా శరీరముతోనే కూర్చుంటుంది. తండ్రి కూడా శరీరము తీసుకున్నప్పుడే సన్ముఖములో ఉంటారు, దీనినే ఆత్మ-పరమాత్మ వేరై చాలా కాలం అయ్యింది...... అని అంటారు. ఉన్నతాతి ఉన్నతమైన తండ్రికే ఈశ్వరుడు, ప్రభు, పరమాత్మ అని రకరకాల పేర్లు పెట్టారు, లౌకిక తండ్రిని ఎప్పుడూ పరమపిత అని అనరు. కేవలం పరమపిత అని వ్రాసినా ఫర్వాలేదు. పరమపిత అంటే అందరికీ తండ్రి ఒక్కరే అని అర్థం. మనము పరమపితతో పాటు కూర్చున్నామని పిల్లలకు తెలుసు. పరమపిత పరమాత్మ మరియు ఆత్మలమైన మనము శాంతిధామంలో నివాసించేవారము. ఇక్కడకు పాత్రను అభినయించేందుకు వస్తాము, సత్యయుగము నుండి మొదలుకొని కలియుగాంతం వరకు పాత్రను అభినయించాము, ఇది కొత్త రచన. పిల్లలైన మీరు ఈ విధంగా పాత్రను అభినయించారని రచయిత అయిన తండ్రి అర్థం చేయించారు. మేము 84 జన్మల చక్రములో తిరిగామని ఇంతకుముందు తెలియదు. ఎవరైతే 84 జన్మల చక్రములో తిరిగారో, ఆ పిల్లలతోనే తండ్రి ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నారు. అందరూ 84 జన్మలు తీసుకోలేరు. 84 జన్మల చక్రము ఎలా తిరుగుతుందో అర్థం చేయించాలి. అంతేకానీ లక్షల సంవత్సరాల విషయమేమీ కాదు. మేము ప్రతి 5 వేల సంవత్సరాల తర్వాత పాత్రను అభినయించేందుకు వస్తామని పిల్లలకు తెలుసు. మనము పాత్రధారులము. ఉన్నతాతి ఉన్నతమైన భగవంతుడిది కూడా విచిత్రమైన పాత్ర. బ్రహ్మా మరియు విష్ణువులది విచిత్రమైన పాత్ర అని అనరు. ఇద్దరూ 84 జన్మల చక్రములో తిరుగుతారు. ఇక శంకరుని పాత్ర అయితే ఈ ప్రపంచములో ఉండదు. త్రిమూర్తి చిత్రములో - స్థాపన, వినాశనం, పాలనను చూపిస్తారు. చిత్రాలపై అర్థము చేయించడం జరుగుతుంది. ఏ చిత్రాలనైతే చూపిస్తారో, వాటిపై అర్థం చేయించాలి. సంగమయుగంలో పాత ప్రపంచ వినాశనం జరగాల్సిందే. ప్రేరకుడు అనే పదము కూడా తప్పు. ఈ రోజు నాకు బయటకు వెళ్ళాలన్న ప్రేరణ లేదు అని అంటూ అంటారు, ఇక్కడ ప్రేరణ అంటే ఆలోచన. ప్రేరణకు వేరే అర్థమేదీ లేదు. పరమాత్మ, ప్రేరణతో ఏ పనీ చెయ్యరు. ప్రేరణతో జ్ఞానము కూడా లభించదు. ఈ కర్మేంద్రియాల ద్వారా పాత్రను అభినయించేందుకు తండ్రి వస్తారు. వారు చేసేవారు, చేయించేవారు కదా. పిల్లలతో చేయిస్తారు. శరీరము లేకుండా చేయలేరు. ఈ విషయాలు గురించి ఎవ్వరికీ తెలియదు. తండ్రి అయిన ఈశ్వరుని గురించే తెలియదు. మాకు ఈశ్వరుడి గురించి తెలియదు అని ఋషులు-మునులు మొదలైనవారు చెప్పేవారు. ఆత్మ గురించి గాని, పరమాత్మ గురించి గాని, ఎవ్వరిలోనూ జ్ఞానం లేదు. తండ్రి ముఖ్యమైన క్రియేటర్ (రచయిత), డైరక్టర్, డైరక్షన్ కూడా ఇస్తారు. శ్రీమతాన్నిస్తారు. మనుష్యుల బుద్ధిలోనైతే సర్వవ్యాపి యొక్క జ్ఞానముంది. బాబా మాకు తండ్రి అని మీరు భావిస్తారు, వారు సర్వవ్యాపి అని అంటారు కనుక వారు తండ్రి అని అసలు అర్థం చేసుకోలేరు. ఇది అనంతమైన తండ్రి యొక్క ఫ్యామిలీ అని మీరు భావిస్తారు. సర్వవ్యాపి అనడంతో ఫ్యామిలీ యొక్క సుగంధం రాదు. వారిని నిరాకారీ శివబాబా అని అంటారు. వారు నిరాకారీ ఆత్మలకు తండ్రి. శరీరమున్నప్పుడే ఆత్మ బాబా అని అంటుంది. శరీరము లేకపోతే ఆత్మ మాట్లాడలేదు. భక్తిమార్గంలో వారిని పిలుస్తూ వచ్చారు. ఆ బాబా దుఃఖహర్త, సుఖకర్త అని భావిస్తారు. సుఖము సుఖధామంలో లభిస్తుంది. శాంతి శాంతిధామంలో లభిస్తుంది. ఇక్కడ దుఃఖమే ఉంటుంది. పాత ప్రపంచానికి మరియు కొత్త ప్రపంచానికి మధ్యనున్న సంగమయుగంలోనే మీకు ఈ జ్ఞానము లభిస్తుంది. కొత్త ప్రపంచ స్థాపన మరియు పాత ప్రపంచ వినాశనము జరగవలసి ఉన్నప్పుడే తండ్రి వస్తారు. మొదట కొత్త ప్రపంచ స్థాపన అని సదా చెప్పాలి. పాత ప్రపంచము వినాశనం అని మొదట చెప్పడం తప్పు. ఇప్పుడు మీకు అనంతమైన నాటకం యొక్క జ్ఞానము లభిస్తుంది. ఆ నాటకంలోకి పాత్రధారులు వచ్చినప్పుడు, ఇంటి నుండి సాధారణమైన దుస్తులు ధరించి వస్తారు, తర్వాత నాటకంలో దుస్తులు మార్చుకుంటారు. మళ్ళీ నాటకము పూర్తైనప్పుడు ఆ దుస్తులు మార్చుకుని ఇంటికి వెళ్ళిపోతారు. ఆత్మలైన మీరు ఇంటి నుండి ఇక్కడకు అశరీరులుగా రావడం జరుగుతుంది. ఇక్కడకు వచ్చి ఈ శరీరమనే దుస్తులను ధరిస్తారు. ప్రతి ఒక్కరికీ తమ-తమ పాత్ర లభించి ఉంది. ఇది అనంతమైన నాటకము. ఇప్పుడు ఈ అనంతమైన ప్రపంచమంతా పాతదిగా అయిపోయింది, మళ్ళీ కొత్త ప్రపంచం ఏర్పడుతుంది. అది చాలా చిన్నది, అక్కడ ఒకే ధర్మముంటుంది. పిల్లలైన మీరు ఈ పాత ప్రపంచము నుండి బయటకు వచ్చి మళ్ళీ హద్దు ప్రపంచములోకి, కొత్త ప్రపంచములోకి రావాలి ఎందుకంటే అక్కడ ఒకే ధర్మముంటుంది. అనేక ధర్మాలు, అనేకమంది మనుష్యులు ఉండడంతో అనంతమైపోతుంది. అక్కడైతే ఒకే ధర్మము, కొద్దిమంది మనుష్యులు మాత్రమే ఉంటారు. ఒకే ధర్మమును స్థాపించేందుకు రావలసి వస్తుంది. ఈ చక్రం ఎలా తిరుగుతుంది అని పిల్లలైన మీరు ఈ అనంతమైన నాటకం యొక్క రహస్యాన్ని అర్థం చేసుకున్నారు. ఈ సమయంలో ఏదైతే ప్రాక్టికల్ గా జరుగుతుందో, దానినే మళ్ళీ భక్తి మార్గంలో పండుగలుగా జరుపుకుంటారు. నంబరువారుగా ఏయే పండుగలు జరుగుతాయి అనేది కూడా పిల్లలైన మీకు తెలుసు. భగవంతుడైన శివబాబా యొక్క జయంతి ఉన్నతాతి ఉన్నతమైనది అని అంటారు. వారు వచ్చిన తర్వాత మిగిలిన పండుగలు తయారయ్యాయి. శివబాబా వచ్చి మొట్టమొదట గీతను వినిపిస్తారు అంటే ఆదిమధ్యాంతాల జ్ఞానమును వినిపిస్తారు. యోగము కూడా నేర్పిస్తారు. దానితో పాటు మిమ్మల్ని చదివిస్తారు కూడా. మొట్టమొదట తండ్రి వచ్చారు కనుక శివజయంతి జరుగుతుంది, తర్వాత గీతా జయంతి అని అంటారు. ఆత్మలకు జ్ఞానము వినిపిస్తారు అంటే గీతా జయంతి జరిగినట్లు. పిల్లలైన మీరు ఆలోచించి పండుగలను నంబరువారుగా వ్రాయండి. ఈ విషయాలను మన ధర్మము వారు మాత్రమే అర్థము చేసుకుంటారు. ప్రతి ఒక్కరికీ తమ ధర్మము ప్రియమనిపిస్తుంది. ఇతర ధర్మాలవారి విషయమేమీ ఉండదు. ఎవరికైనా వేరే ధర్మము ప్రియమనిపించినా కానీ అందులోకి వెళ్ళలేరు. స్వర్గములోకి ఇతర ధర్మాల వారు రాలేరు. వృక్షం చిత్రములో చాలా స్పష్టంగా ఉంది. ఏయే ధర్మాలు ఏయే సమయంలో వస్తాయో, మళ్ళీ అదే సమయంలో వస్తాయి. మొదట తండ్రి వస్తారు, వారే వచ్చి రాజయోగము నేర్పిస్తారు, అందుకే శివజయంతి, తర్వాత గీతా జయంతి, తర్వాత నారాయణ జయంతి ఉంటుంది. అది సత్యయుగం అవుతుంది. ఇది కూడా నంబరువారుగా వ్రాయాలి. ఇవి జ్ఞానానికి సంబంధించిన విషయాలు. శివజయంతి ఎప్పుడు జరిగిందో కూడా తెలియదు, వారు వినిపించిన జ్ఞానాన్ని గీత అని అంటారు, తర్వాత వినాశనం కూడా జరుగుతుంది. జగదంబ మొదలైన వారి జయంతికి శెలవు ఏమీ ఉండదు. మనుష్యులకు అసలు ఎవ్వరి తిథి-తారీఖులు మొదలైనవి తెలియదు. లక్ష్మీ-నారాయణుల రాజ్యము, సీతా-రాముల రాజ్యము గురించి కూడా తెలియదు. ఈ 2500 సంవత్సరాలలో ఎవరైతే వచ్చారో, వారి గురించి మాత్రమే తెలుసు, అంతేకానీ అంతకుముందు గల ఆది సనాతన దేవీ-దేవతల గురించి, వారు ఎంత సమయం ఉన్నారు అన్నది ఏమాత్రం తెలియదు. కల్పము 5000 సంవత్సరాల కన్నా పెద్దదేమీ ఉండదు. అర్థకల్పంలోనైతే చాలా జనాభా వచ్చేసారు, మిగిలిన అర్థకల్పంలో వీరి రాజ్యముంటుంది. మరి కల్పం ఎక్కువ సంవత్సరాలు ఎలా అవుతుంది. 84 లక్షల జన్మలు కూడా ఉండవు. వారు కలియుగం ఆయుష్షు లక్షల సంవత్సరాలని భావిస్తారు. మనుష్యులను అంధకారంలో వేసేశారు. 5000 సంవత్సరాలున్న మొత్తం డ్రామా ఎక్కడ, కేవలం కలియుగమే ఇంకా 40 వేల సంవత్సరాలుంది అని అనడం ఎక్కడ. యుద్ధము మొదలైనప్పుడు భగవంతుడు రావాలి అని భావిస్తారు కానీ భగవంతుడైతే సంగమయుగములోనే రావాలి. మహాభారత యుద్ధము సంగమయుగములోనే జరుగుతుంది. నేను కూడా కల్ప-కల్పము సంగమయుగములోనే వస్తానని తండ్రి చెప్తున్నారు. కొత్త ప్రపంచం యొక్క స్థాపన, పాత ప్రపంచం యొక్క వినాశనం చేయించేందుకు తండ్రి వస్తారు. కొత్త ప్రపంచ స్థాపన జరిగినప్పుడు పాత ప్రపంచ వినాశనం తప్పకుండా జరుగుతుంది, అందుకే ఈ యుద్ధము జరుగుతుంది. ఇందులో శంకరుని ప్రేరణ మొదలైన విషయాలేవీ లేవు. పాత ప్రపంచము సమాప్తమైపోతుందని అర్థమౌతుంది. భూకంపంలో ఇళ్ళు మొదలైనవన్నీ సమాప్తమైపోతాయి ఎందుకంటే కొత్త ప్రపంచము కావాలి. కొత్త ప్రపంచం తప్పకుండా ఉండేది. ఢిల్లి ఫరిస్తాన్(స్వర్గము)గా ఉండేది, యమునా నది తీరములో ఉండేది. లక్ష్మీ-నారాయణుల రాజ్యముండేది. చిత్రాలు కూడా ఉన్నాయి. లక్ష్మీ-నారాయణులను స్వర్గవాసులనే అంటారు. స్వయంవరం ఎలా జరుగుతుంది అనేది కూడా పిల్లలైన మీరు సాక్షాత్కారంలో చూశారు. బాబా ఈ పాయింట్లన్నీ రివైజ్ చేయిస్తారు. అచ్ఛా, పాయింట్లు గుర్తు రాకపోతే బాబాను స్మృతి చేయండి. తండ్రిని మర్చిపోతే టీచరును స్మృతి చేయండి. టీచరు నేర్పించేది కూడా తప్పకుండా గుర్తొస్తుంది కదా. టీచరు కూడా గుర్తుంటారు, జ్ఞానము కూడా గుర్తుంటుంది. ఉద్దేశ్యము కూడా బుద్ధిలో ఉంది. గుర్తుంచుకోవల్సిందే, ఎందుకంటే మీది విద్యార్థి జీవితము కదా. ఎవరైతే మనల్ని చదివిస్తున్నారో, వారు మన తండ్రి కూడా అని మీకు తెలుసు, లౌకిక తండ్రి ఏమీ మాయమవ్వరు. లౌకిక తండ్రి, పారలౌకిక తండ్రి మరియు వీరు అలౌకిక తండ్రి. వీరిని ఎవ్వరూ స్మృతి చెయ్యరు. లౌకిక తండ్రి నుండి అయితే వారసత్వం లభిస్తుంది. వారు చివరివరకు గుర్తుంటారు. శరీరము వదిలితే మరొక తండ్రి లభిస్తారు. జన్మ జన్మకు లౌకిక తండ్రి లభిస్తారు. పారలౌకిక తండ్రిని కూడా దుఃఖం, సుఖంలో స్మృతి చేస్తారు. బిడ్డ జన్మిస్తే ఈశ్వరుడు బిడ్డనిచ్చారు అని అంటారు. అంతేకానీ, ప్రజాపిత బ్రహ్మాను ఎందుకు స్మృతి చేస్తారు, వీరి ద్వారా ఏమీ లభించదు. వీరిని అలౌకిక తండ్రి అని అంటారు.

మేము బ్రహ్మా ద్వారా శివబాబా నుండి వారసత్వం తీసుకుంటున్నామని మీకు తెలుసు. మనం ఏ విధంగా చదువుకుంటున్నామో, అలాగే ఈ రథము కూడా నిమిత్తముగా ఉంది. అనేక జన్మల అంతిమంలో వీరి శరీరమే రథంగా అయింది. రథానికి పేరు అయితే పెట్టవలసి ఉంటుంది కదా. ఇది అనంతమైన సన్యాసము. రథము స్థిరంగా ఉంటుంది, మిగిలినవారు స్థిరంగా ఉండరు. నడుస్తూ-నడుస్తూ మళ్ళీ పారిపోతారు. డ్రామానుసారంగా ఈ రథము అయితే నిర్ణయించబడింది, వీరినే భాగ్యశాలి రథమని అంటారు. మిమ్మల్నందరినీ భాగ్యశాలి రథాలని అనరు. ఎవరిలోనైతే తండ్రి వచ్చి జ్ఞానమిస్తారో వారొక్కరినే భాగ్యశాలి రథము అని అంటారు. వారు స్థాపనా కార్యము చేయిస్తారు. మీరు భాగ్యశాలి రథాలు కారు. మీ ఆత్మ ఈ రథంలో కూర్చొని చదువుకుంటుంది. దానితో ఆత్మ పవిత్రంగా అయిపోతుంది, అందుకే ఏ శరీరంలో అయితే కూర్చొని చదివిస్తున్నారో, దానిదే బలిహారము. ఈ అంతిమ జన్మ చాలా విలువైనది, తర్వాత శరీరము మారి మనము దేవతగా అయిపోతాము. ఈ పాత శరీరము ద్వారానే మీరు శిక్షణ పొందుతారు. శివబాబాకు చెందివారిగా అవుతారు. మన జీవితం మొదట పైసాకు కూడా విలువ చేయనటువంటిదని మీకు తెలుసు. ఇప్పుడు విలువైనదిగా అవుతుంది. ఎంతగా చదువుకుంటారో, అంతగా ఉన్నతపదవిని పొందుతారు. స్మృతియాత్ర ముఖ్యమైనది అని తండ్రి అర్థం చేయించారు. దీనినే భారత్ యొక్క ప్రాచీన యోగమని అంటారు, దీని ద్వారా మీరు పతితం నుండి పావనంగా అవుతారు, అందరూ స్వర్గవాసులుగా అయితే అవుతారు, ఇక మిగిలినది చదువుపై ఆధారపడి ఉంటుంది. మీరు అనంతమైన స్కూలులో కూర్చొని ఉన్నారు. మీరే మళ్ళీ దేవతగా అవుతారు. ఉన్నత పదవిని ఎవరు పొందుతారు, వారికి ఏ అర్హతలుండాలి అనేది మీరు అర్థము చేసుకోగలరు. ఇంతకుముందు మనలో కూడా అర్హతలు లేవు. ఆసురీ మతమును అనుసరించేవారము. ఇప్పుడు ఈశ్వరీయ మతము లభిస్తుంది. ఆసురీ మతము ద్వారా మనము దిగే కళలోకి వెళ్తాము. ఈశ్వరీయ మతము ద్వారా ఎక్కే కళలోకి వెళ్తాము. ఈశ్వరీయ మతమునిచ్చేవారు ఒక్కరు మాత్రమే, ఆసురీ మతమునిచ్చేవారు అనేకమంది ఉన్నారు. తల్లి-తండ్రి, సోదరీ-సోదరుడు, టీచరు-గురువు, ఇలా ఎంతమంది మతాలు లభిస్తాయి. ఇప్పుడు మీకు 21 జన్మలకు ఉపయోగపడేలా ఒకే మతము లభిస్తుంది. మరి ఇటువంటి శ్రీమతంపై నడవాలి కదా. ఎంతగా నడుస్తారో, అంతగా శ్రేష్ఠ పదవిని పొందుతారు. తక్కువగా నడిస్తే తక్కువ పదవిని పొందుతారు. శ్రీమతము భగవంతునిది. ఉన్నతాతి ఉన్నతమైనవారు భగవంతుడే, వారు కృష్ణుడిని ఉన్నతాతి ఉన్నతంగా తయారుచేశారు, మళ్ళీ రావణుడు నీచాతి నీచంగా తయారుచేశాడు. తండ్రి సుందరంగా చేస్తారు, మళ్ళీ రావణుడు నల్లగా చేస్తాడు. తండ్రి వారసత్వాన్నిస్తారు. వారు నిర్వికారులు. సర్వగుణ సంపన్నులు...... అని దేవతల మహిమను పాడుతారు. సన్యాసులను సంపూర్ణ నిర్వికారులని అనరు. సత్యయుగంలో ఆత్మ మరియు శరీరము, రెండూ పవిత్రంగా ఉంటాయి. దేవతల గురించి అందరికీ తెలుసు, వారు సంపూర్ణ నిర్వికారులుగా ఉన్న కారణంగా సంపూర్ణ విశ్వానికి యజమానులుగా అవుతారు. ఇప్పుడు అలా లేరు, తర్వాత మీరు అవుతారు. తండ్రి కూడా సంగమయుగములోనే వస్తారు. బ్రహ్మా ద్వారా బ్రాహ్మణులుగా అవుతారు. మీరందరూ బ్రహ్మా సంతానం. వారు గ్రేట్ గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్. ప్రజాపిత బ్రహ్మా పేరు వినలేదా అని అడగండి. పరమపిత పరమాత్మ బ్రహ్మా ద్వారానే సృష్టిని రచిస్తారు కదా. ఇది బ్రాహ్మణ కులము. బ్రహ్మా ముఖవంశావళి, సోదరీ-సోదరులుగా అయ్యారు. ఇక్కడ రాజా-రాణి యొక్క విషయం లేదు. ఈ బ్రాహ్మణ కులము అయితే సంగమయుగములో కొద్ది సమయమే ఉంటుంది. రాజ్యము పాండవులకూ లేదు, కౌరవులకూ లేదు. అచ్ఛా.

మధురాతి మధురమైన ఆత్మిక పిల్లలకు మాత-పిత, బాప్ దాదాల ప్రియస్మృతులు మరియు గుడ్ మార్నింగ్. ఆత్మిక పిల్లలకు ఆత్మిక తండ్రి నమస్తే.

ధారణ కొరకు ముఖ్య సారము:-

1. 21 జన్మలకు శ్రేష్ఠ పదవికి అధికారులుగా అయ్యేందుకు ఆసురీ మతాలన్నీ వదిలి ఒక్క ఈశ్వరీయ మతంపైనే నడవాలి. సంపూర్ణ నిర్వికారులుగా అవ్వాలి.

2. ఈ పాత శరీరంలో కూర్చుని తండ్రి ఇచ్చే శిక్షణలను ధారణ చేసి దేవతలుగా అవ్వాలి. ఇది చాలా విలువైన జీవితం, ఇందులో విలువైనవారిగా తయారవ్వాలి.

వరదానము:-

సర్వ సంబంధాల సహయోగం యొక్క అనుభూతి ద్వారా నిరంతర యోగీ, సహజ యోగీ భవ

ప్రతి సమయం తండ్రి యొక్క రకరకాల సంబంధాల సహయోగాన్ని తీసుకోవడమే అంటే అనుభవం చేయడమే సహజయోగము. ఎటువంటి సమయంలోనైనా సంబంధాన్ని నిర్వర్తించేందుకు తండ్రి బంధింపబడి ఉన్నారు. మొత్తం కల్పంలో ఇప్పుడే సర్వ అనుభవాల గని ప్రాప్తిస్తుంది, అందువలన సదా సర్వ సంబంధాల సహయోగం తీసుకోండి మరియు నిరంతర యోగీగా, సహజ యోగీగా అవ్వండి ఎందుకంటే ఎవరైతే సర్వ సంబంధాల అనుభూతులలో మరియు ప్రాప్తులలో నిమగ్నమై ఉంటారో, వారు పాత ప్రపంచపు వాతావరణం నుండి సహజంగానే అతీతంగా ఉంటారు.

స్లోగన్:-

సర్వ శక్తులతో సంపన్నంగా ఉండటమే బ్రాహ్మణ స్వరూపం యొక్క విశేషత.