05-10-2020 ప్రాత:మురళి ఓంశాంతి "బాప్ దాదా" మధువనం


"మధురమైనపిల్లలూ - ఏకాంతంలో కూర్చొని, నేను శరీరానికి అతీతంగా ఉండే ఆత్మను, అని అనుభవమయ్యే విధంగా అభ్యాసము చేయండి, దీనినే జీవిస్తూ మరణించడము అని అంటారు"

ప్రశ్న:-

ఏకాంతం అంటే అర్థమేమిటి? ఏకాంతంలో కూర్చొని మీరు ఏ అనుభవము చేయాలి?

జవాబు:-

ఏకాంతానికి అర్థము - ఒక్కరి స్మృతిలోనే ఈ శరీరము అంతమవ్వాలి అనగా ఏకాంతములో కూర్చొని, నేను ఆత్మను, ఈ శరీరాన్ని (చర్మాన్ని) వదిలి తండ్రి వద్దకు వెళ్తాను అని అనుభవము చేయండి. ఎవ్వరి స్మృతి ఉండకూడదు. కూర్చుని-కూర్చుని అశరీరులుగా అయిపోవాలి. మేము ఈ శరీరము నుండి మరణించాము అనిపించాలి. నేను ఒక ఆత్మను, శివబాబా సంతానమును, అంతే, ఈ అభ్యాసము ద్వారా దేహ భానం తొలగిపోతూ ఉంటుంది.

ఓంశాంతి. మధురాతి-మధురమైన పిల్లలు, మీరు ఇక్కడ కూర్చున్నప్పుడు, స్వయాన్ని ఆత్మగా భావిస్తూ తండ్రిని స్మృతి చేస్తూ ఉండండి, ఇంక దేని వైపు బుద్ధి వెళ్ళకూడదు అని పిల్లలకు బాబా మొట్టమొదట అర్థం చేయిస్తారు. మేము ఆత్మలము అని పిల్లలైన మీకు తెలుసు. ఆత్మనైన నేను ఈ శరీరము ద్వారా పాత్రను అభినయిస్తాను. ఆత్మ అవినాశీ, శరీరము వినాశీ. కనుక పిల్లలైన మీరు దేహీ-అభిమానులుగా అయి తండ్రి స్మృతిలో ఉండాలి. నేను ఆత్మను, నేను ఈ ఇంద్రియాలను ఉపయోగించుకోవచ్చు లేదంటే లేదు. స్వయాన్ని శరీరం నుండి వేరుగా భావించాలి. స్వయాన్ని ఆత్మగా భావించండి, దేహాన్ని మర్చిపోతూ ఉండండి అని తండ్రి చెప్తున్నారు. ఆత్మలైన మనము స్వతంత్రులము. మనము ఒక్క తండ్రిని తప్ప వేరెవ్వరినీ స్మృతి చేయకూడదు. జీవిస్తూనే మరణ స్థితిలో ఉండాలి. ఆత్మలైన మన యోగము ఇప్పుడు తండ్రితోపాటు ఉండాలి. మిగిలిన ప్రపంచము నుండి, ఇంటి నుండి మరణించాము. మీరు మరణిస్తే ప్రపంచం మరణించినట్లే అని అంటారు కదా. ఇప్పుడు మీరు జీవిస్తూనే మరణించాలి. ఆత్మలైన మనము శివబాబా సంతానము. శరీర భానాన్ని తొలగిస్తూ ఉండాలి. స్వయాన్ని ఆత్మగా భావించండి మరియు నన్ను స్మృతి చేయండి అని బాబా చెప్తున్నారు. శరీర భానాన్ని వదిలేయండి. ఇది పాత శరీరము కదా. పాత వస్తువులను వదిలేస్తారు కదా. స్వయాన్ని అశరీరిగా భావించండి. ఇప్పుడు మీరు తండ్రిని స్మృతి చేస్తూ-చేస్తూ తండ్రి వద్దకు వెళ్ళాలి. ఇలా చేస్తూ-చేస్తూ మీకు అలవాటైపోతుంది. ఇప్పుడు మీరు ఇంటికి వెళ్ళాలి, అటువంటప్పుడు ఈ పాత ప్రపంచాన్ని ఎందుకు స్మృతి చేయాలి. ఏకాంతంలో కూర్చొని ఈ విధంగా మీకు మీరు శ్రమ చేయాలి. భక్తి మార్గములో కూడా గదిలో కూర్చొని మాల తిప్పుతారు, పూజలు చేస్తారు. మీరు కూడా ఏకాంతంలో కూర్చొని ఈ ప్రయత్నము చేసినట్లయితే అలవాటైపోతుంది. మీరు నోటి ద్వారా ఏమీ మాట్లాడవలసిన అవసరము లేదు. ఇది బుద్ధి యొక్క విషయము. శివబాబా అయితే నేర్పించేవారు. వారు పురుషార్థము చేయరు. ఈ బాబా పురుషార్థము చేస్తారు, వారు మళ్ళీ పిల్లలైన మీకు కూడా అర్థము చేయిస్తారు. ఎంత వీలైతే అంత ఈ విధంగా కూర్చొని ఆలోచించండి. ఇప్పుడు మనము మన ఇంటికి వెళ్ళాలి. ఈ శరీరాన్నైతే ఇక్కడే వదలాలి. తండ్రిని స్మృతి చేయడం ద్వారానే వికర్మలు వినాశనమౌతాయి మరియు ఆయుష్షు కూడా పెరుగుతుంది. లోపల ఈ చింతన నడవాలి. బయటకు ఏమీ మాట్లాడకూడదు. భక్తిమార్గములో కూడా బ్రహ్మ తత్వాన్ని లేదా కొందరు శివుడిని కూడా స్మృతి చేస్తారు. కానీ ఆ స్మృతి ఏమీ యథార్థమైనది కాదు. తండ్రి పరిచయమే లేనప్పుడు స్మృతి ఎలా చేస్తారు. మీకిప్పుడు తండ్రి పరిచయము లభించింది. ఉదయము-ఉదయమే లేచి ఏకాంతంలో ఇలా మీతో మీరు మాట్లాడుకుంటూ ఉండండి. విచార సాగర మథనము చేయండి, తండ్రిని స్మృతి చేయండి. బాబా, ఇప్పుడు ఇక మేము మీ సత్యమైన ఒడిలోకి వచ్చేసినట్లే. వారిది ఆత్మిక ఒడి. ఈ విధంగా మీతో మీరు మాట్లాడుకోవాలి. బాబా వచ్చేసారు. బాబా కల్ప-కల్పము వచ్చి మనకు రాజయోగాన్ని నేర్పిస్తారు. నన్ను స్మృతి చేయండి మరియు చక్రాన్ని స్మృతి చేయండి అని తండ్రి చెప్తున్నారు. స్వదర్శన చక్రధారులుగా అవ్వాలి. తండ్రిలోనే మొత్తం చక్రం యొక్క జ్ఞానం ఉంది కదా. వారు మళ్ళీ మీకు ఇస్తారు. మిమ్మల్ని త్రికాలదర్శులుగా చేస్తున్నారు. మూడు కాలాలు అనగా ఆదిమధ్యాంతాలు మీకు తెలుసు. తండ్రి కూడా పరమ ఆత్మ. వారికి శరీరమైతే లేదు. ఇప్పుడు ఈ శరీరములో కూర్చొని మీకు అర్థం చేయిస్తున్నారు. ఇది అద్భుతమైన విషయము. భగీరథుడిపై విరాజమానమైనప్పుడు తప్పకుండా మరొక ఆత్మ ఉంటుంది. వీరిది అనేక జన్మల అంతిమ జన్మ. నెంబరువన్ పావనంగా ఉన్నవారే మళ్ళీ నెంబరువన్ పతితంగా అవుతారు. ఇతను స్వయాన్ని భగవంతుడు, విష్ణువు మొదలైనవారిగా చెప్పుకోరు. ఇక్కడ ఒక్క ఆత్మ కూడా పావనంగా లేదు, అందరూ పతితంగానే ఉన్నారు. ఈ విధంగా విచార సాగర మథనము చేసినట్లయితే, దీని ద్వారా మీకు సంతోషము కూడా ఉంటుంది, ఇందులో ఏకాంతము కూడా తప్పకుండా కావాలి అని బాబా పిల్లలకు అర్థం చేయిస్తున్నారు. ఒక్కరి స్మృతిలోనే శరీరము అంతమవ్వడాన్ని ఏకాంతమని అంటారు. అప్పుడు ఈ చర్మము త్యజించబడుతుంది. సన్యాసులు కూడా బ్రహ్మము స్మృతిలో లేక తత్వం యొక్క స్మృతిలో ఉంటారు, ఆ స్మృతిలో ఉంటూ-ఉంటూ వారికి శరీర భానం తొలగిపోతుంది. ఇక మేము బ్రహ్మతత్వములో లీనమవ్వాలి, అంతే. అలా కూర్చుండిపోతారు. తపస్సులో కూర్చుని-కూర్చుని శరీరాన్ని వదిలేస్తారు. భక్తిలోనైతే మనుష్యులు చాలా ఎదురుదెబ్బలు తింటారు, ఇందులో ఎదురుదెబ్బలు తినే విషయం లేదు. స్మృతిలోనే ఉండాలి. అంతిమంలో ఎవ్వరూ గుర్తు రాకూడదు. గృహస్థ వ్యవహారములో అయితే ఉండాల్సిందే. అయితే సమయాన్ని కేటాయించాలి. విద్యార్థికి చదువు పట్ల అభిరుచి ఉంటుంది కదా. ఇది చదువు, స్వయాన్ని ఆత్మగా భావించకపోతే తండ్రి-టీచరు-గురువు, అందరినీ మర్చిపోతారు. ఏకాంతంలో కూర్చొని ఈ విధంగా ఆలోచించండి. గృహస్థుల ఇళ్ళలో వైబ్రేషన్లు బాగుండవు. ఒకవేళ వేరే ఏర్పాటు ఉన్నట్లయితే ఒక గదిలో ఏకాంతంలో కూర్చోండి. మాతలకైతే పగలు కూడా సమయము లభిస్తుంది. పిల్లలు మొదలైనవారు స్కూలుకు వెళ్ళిపోతారు. ఎంత సమయం లభిస్తే అంత, ఇదే ప్రయత్నము చేస్తూ ఉండండి. మీకు ఉండేది ఒకే ఇల్లు, తండ్రికైతే ఎన్ని దుకాణాలున్నాయి, ఇంకా వృద్ధి చెందుతూ ఉంటాయి. మనుష్యులకైతే వ్యాపారము మొదలైన వాటి చింత ఉన్నప్పుడు, నిద్ర కూడా దూరమైపోతుంది. ఇది కూడా వ్యాపారము కదా. వీరు ఎంత గొప్ప వ్యాపారస్తుడు. ఎంత పెద్ద టోకు వ్యాపారము చేస్తున్నారు. పాత శరీరము మొదలైనవి తీసుకొని కొత్తవి ఇస్తారు, అందరికీ మార్గాన్ని తెలియజేస్తారు. ఈ వ్యాపారము కూడా వారే చేయాలి. ఈ వ్యాపారము అయితే చాలా పెద్దది. వ్యాపారస్థులకు వ్యాపారము గురించే ఆలోచన ఉంటుంది. బాబా ఈ విధంగా ప్రాక్టీసు చేస్తారు, తర్వాత ఇలా ఇలా చేయండి అని చెప్తారు. మీరు బాబా స్మృతిలో ఎంతగా ఉంటారో, అంతగా స్వతహాగానే నిద్ర తొలగిపోతుంది. సంపాదనలో ఆత్మకు చాలా ఆనందం కలుగుతుంది. సంపాదన కోసం మనుష్యులు రాత్రి కూడా మేల్కొని ఉంటారు. సీజన్ లో రాత్రి అంతా కూడా దుకాణము తెరిచి ఉంటుంది. మీ సంపాదన రాత్రివేళ మరియు ఉదయము చాలా బాగుంటుంది. స్వదర్శన చక్రధారులుగా అవుతారు, త్రికాలదర్శులుగా అవుతారు. 21 జన్మలకు ధనాన్ని జమ చేసుకుంటారు. మనుష్యులు షావుకారులుగా అయ్యేందుకు పురుషార్థము చేస్తారు. మీరు కూడా తండ్రిని స్మృతి చేసినట్లయితే వికర్మలు వినాశనమౌతాయి, శక్తి లభిస్తుంది. స్మృతియాత్రలో ఉండకపోతే చాలా నష్టపోతారు, ఎందుకంటే తలపై పాప భారము చాలా ఉంది. ఇప్పుడు జమ చేసుకోవాలి, ఒక్కరినే స్మృతి చేయాలి మరియు త్రికాలదర్శులుగా అవ్వాలి. ఈ అవినాశీ ధనాన్ని అర్థకల్పము కోసం జమ చేసుకోవాలి. ఇది చాలా విలువైనది. విచార సాగర మథనము చేసి రత్నాలను వెలికి తీయాలి. బాబా స్వయం ఏ విధంగా చేస్తారో, పిల్లలకు కూడా యుక్తులు చెప్తారు. బాబా, మాయా తుఫానులు చాలా వస్తున్నాయని అంటారు.

బాబా చెప్తున్నారు, ఎంత వీలైతే అంత మీ సంపాదన చేసుకోండి, ఇదే పనికొస్తుంది. ఏకాంతంలో కూర్చొని తండ్రిని స్మృతి చేయాలి. తీరిక లభిస్తే మందిరాలు మొదలైనవాటిలో కూడా చాలా సేవ చేయవచ్చు. బ్యాడ్జి తప్పకుండా ధరించి ఉండాలి. అప్పుడు, వీరు ఆత్మిక మిలటరీ అని అందరూ అర్థము చేసుకుంటారు. మేము స్వర్గ స్థాపన చేస్తున్నామని కూడా మీరు వ్రాస్తారు. ఒకప్పుడు ఆదిసనాతన దేవీ దేవతా ధర్మముండేది, ఇప్పుడు లేదు, దీనిని మళ్ళీ స్థాపన చేస్తున్నారు. ఈ లక్ష్మీనారాయణులు మీ లక్ష్యం-ఉద్దేశ్యము కదా. కొంత సమయము తర్వాత ఈ ట్రాన్స్ లైట్ చిత్రాన్ని బ్యాటరీ సహితంగా తీసుకొని ప్రదక్షిణ చేస్తూ, ఈ రాజ్యాన్ని మేము స్థాపన చేస్తున్నామని అందరికీ చెప్తారు. ఈ చిత్రము అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ క్లాస్ చిత్రము. ఈ చిత్రం చాలా ప్రసిద్ధమవుతుంది. కేవలం లక్ష్మీనారాయణులు ఒక్కరే ఉండరు, వారి రాజధాని ఉండేది కదా. ఈ స్వరాజ్యాన్ని స్థాపన చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు తండ్రి - మన్మనాభవ అని చెప్తున్నారు. తండ్రిని స్మృతి చేసినట్లయితే వికర్మలు వినాశనమౌతాయి. మేము గీతా సప్తాహాన్ని జరుపుకుంటాము అని అంటారు. ఈ ప్లాన్లన్నీ కల్పక్రితము వలె తయారవుతున్నాయి. ఊరేగింపులో ఈ చిత్రాన్ని తీసుకువెళ్ళవలసి ఉంటుంది. దీన్ని చూసి అందరూ సంతోషిస్తారు. తండ్రిని మరియు వారసత్వాన్ని స్మృతి చేయండి, మన్మనాభవ అని మీరు చెప్తారు. ఇవి గీతలోని మాటలు కదా. భగవంతుడు శివబాబా, నన్ను స్మృతి చేసినట్లయితే వికర్మలు వినాశనమౌతాయని వారు చెప్తున్నారు. 84 జన్మల చక్రాన్ని స్మృతి చేసినట్లయితే ఈ విధంగా అవుతారు. లిటరేచర్ ను కూడా మీరు బహుమతిగా ఇస్తూ ఉండండి. శివబాబా భాండాగారము అయితే సదా నిండుగా ఉంటుంది. మున్ముందు చాలా సేవ జరుగుతుంది. లక్ష్యము-ఉద్దేశ్యము ఎంత స్పష్టంగా ఉంది. ఒకే రాజ్యము, ఒకే ధర్మముండేది, చాలా షావుకారులుగా ఉండేవారు. ఒకే రాజ్యము, ఒకే ధర్మముండాలని మనుష్యులు కోరుకుంటారు. మనుష్యులు ఏదైతే కోరుకుంటున్నారో, ఇప్పుడు ఆ లక్షణాలు కనిపిస్తాయి, అప్పుడు వీరు సరైనదే చెప్తున్నారని భావిస్తారు. 100 శాతము పవిత్రత, సుఖం, శాంతుల రాజ్యము మళ్ళీ స్థాపన చేస్తున్నారు కనుక మీకు సంతోషము కూడా ఉంటుంది. స్మృతిలో ఉండడం ద్వారానే బాణము తగులుతుంది. శాంతిగా ఉంటూ కొన్ని మాటలు మాత్రమే మాట్లాడాలి. ఎక్కువ శబ్దము రాకూడదు. పాటలు, కవితలు మొదలైనవేవీ బాబా ఇష్టపడరు. బయట మనుష్యులతో పోటీ పడకూడదు. మీ విషయమే వేరు. స్వయాన్ని ఆత్మగా భావిస్తూ తండ్రిని స్మృతి చేయాలి, అంతే. స్లోగన్లు కూడా మనుష్యులు చదివి మేల్కొనే విధంగా బాగుండాలి. పిల్లలు వృద్ధి చెందుతూ ఉంటారు. ఖజానా అయితే నిండుగా ఉంటుంది. పిల్లలు ఇచ్చింది మళ్ళీ పిల్లలకే ఉపయోగపడుతుంది. తండ్రి అయితే ధనాన్ని తీసుకురారు. మీ వస్తువులు మీకే ఉపయోగపడతాయి. మేము చాలా పరివర్తనవుతున్నామని భారతవాసులకు తెలుసు. 5 సంవత్సరాలలో ఇంత ధాన్యముంటుంది, ఇక ధాన్యానికి ఎప్పుడూ కష్టముండదని వారు భావిస్తారు. కానీ తినేందుకు అన్నము కూడా లభించని పరిస్థితి ఉంటుందని మీకు తెలుసు. అలాగని, ధాన్యము ఏమీ చౌకగా లభిస్తుందని కాదు.

మనము 21 జన్మలకు మన రాజ్య-భాగ్యాన్ని పొందుతున్నామని పిల్లలైన మీకు తెలుసు. కొద్దో-గొప్పో కష్టాన్ని అయితే సహనము చేయవల్సిందే. సంతోషము వంటి ఔషధం లేదని చెప్తారు. గోప-గోపికల అతీంద్రియ సుఖమని గాయనము చేయబడింది. ఎంతో మంది పిల్లలుగా అవుతారు. ఈ శ్యాప్లింగ్ (అంటు) కు సంబంధించినవారు వస్తూ ఉంటారు. వృక్షము ఇక్కడే వృద్ధి చెందాలి కదా. స్థాపన జరుగుతూ ఉంది. ఇతర ధర్మాలలో ఇలా ఉండదు. వారైతే పై నుండి వస్తారు. వృక్షము స్థాపన అయ్యే ఉంది అన్నట్లు ఉంది, ఇందులో మళ్ళీ నెంబరువారుగా వస్తూ ఉంటారు, వృద్ధి చెందుతూ ఉంటారు. కష్టమేమీ ఉండదు. వారు పై నుండి వచ్చి పాత్రను అభినయించాల్సిందే, ఇందులో మహిమ చేసేందుకు ఏముంది. ధర్మస్థాపకుల వెనుక మిగతావారు వస్తూ ఉంటారు. వారు సద్గతి కోసం ఏం శిక్షణ ఇస్తారు? ఏమీ ఇవ్వలేరు. ఇక్కడ బాబా భవిష్య దేవీ దేవతా ధర్మాన్ని స్థాపన చేస్తున్నారు. సంగమయుగంలో కొత్త అంటు కడతారు కదా. మొదట మొక్కలను పూలకుండిలో అంటు కట్టి తర్వాత కింద వేస్తారు. వృద్ధి చెందుతూ ఉంటాయి. మీరు కూడా ఇప్పుడు మొక్కను నాటుతున్నారు, తర్వాత సత్యయుగంలో వృద్ధి చెంది రాజ్య-భాగ్యాన్ని పొందుతారు. మీరు కొత్త ప్రపంచాన్ని స్థాపన చేస్తున్నారు. కలియుగము ఇంకా చాలా సంవత్సరాలుందని మనుష్యులు భావిస్తారు ఎందుకంటే శాస్త్రాలలో లక్షల సంవత్సరాలని వ్రాసేశారు. కలియుగం ఇంకా 40 వేల సంవత్సరాలుంది, తర్వాత తండ్రి వచ్చి కొత్త ప్రపంచాన్ని తయారుచేస్తారు అని భావిస్తారు. ఇది అదే మహాభారత యుద్ధమని కొందరు భావిస్తారు. గీతా భగవంతుడు కూడా తప్పకుండా ఉంటారు. కానీ కృష్ణుడు అప్పుడు లేరని మీరు చెప్తారు. కృష్ణుడు అయితే 84 జన్మలు తీసుకుంటారని బాబా అర్థం చేయించారు. ఒక జన్మలోని పోలికలు మరొక జన్మతో కలవవు. మరి కృష్ణుడు ఇక్కడకు ఎలా వస్తారు. ఎవరూ ఈ విషయాల గురించి ఆలోచించరు. కృష్ణుడు స్వర్గ రాకుమారుడు, వారు మళ్ళీ ద్వాపరంలోకి ఎలా వస్తారు, ఇది మీరు అర్థం చేసుకుంటారు. శివబాబా ఈ వారసత్వాన్నిస్తున్నారని ఈ లక్ష్మీనారాయణుల చిత్రాన్ని చూడడంతోనే మీకు అర్థమవుతుంది. సత్యయుగ స్థాపన చేసేవారు తండ్రి మాత్రమే. ఈ సృష్టి చక్రము, కల్పవృక్షము మొదలైన చిత్రాలు తక్కువైనవి కావు. ఒక రోజు మీ వద్ద ఈ చిత్రాలన్నీ ట్రాన్స్ లైట్ తో తయారుచేయబడతాయి. అప్పుడు, మాకు ఇలాంటి చిత్రాలే కావాలని అందరూ అంటారు. ఈ చిత్రాల ద్వారా విహంగ మార్గపు సేవ జరుగుతుంది. మీ వద్దకు ఎంత మంది పిల్లలు వస్తారంటే, ఇక మీకు తీరికే ఉండదు. అనేకమంది వస్తారు. చాలా సంతోషం ఉంటుంది. రోజు-రోజుకూ మీ జోరు పెరుగుతూ ఉంటుంది. పుష్పాలుగా అయ్యేవారికే డ్రామానుసారంగా టచ్ అవుతుంది. బాబా, వీరి బుద్ధిని టచ్ చేయండి అని పిల్లలైన మీరు ఈ విధంగా చెప్పే అవసరముండదు. బాబా ఏమీ టచ్ చేయరు. సమయానుసారంగా దానంతట అదే టచ్ అవుతుంది. బాబా అయితే మార్గాన్ని తెలియజేస్తారు కదా. మా పతి బుద్ధిని టచ్ చేయండి అని చాలామంది పిల్లలు వ్రాస్తారు. అలా అందరి బుద్ధిని టచ్ చేసినట్లయితే అందరూ స్వర్గములోకి వచ్చేస్తారు. చదువులోనే శ్రమ ఉంది. మీరు ఈశ్వరీయ సేవాధారులు కదా. ఏమేమి చేయాలి అన్న సత్యాతి-సత్యమైన విషయాలు తండ్రి ముందే తెలియజేస్తారు. ఇటువంటి చిత్రాలు తీసుకువెళ్ళవలసి ఉంటుంది. మెట్ల చిత్రము కూడా తీసుకువెళ్ళాల్సి వస్తుంది. డ్రామానుసారంగా స్థాపన జరగాల్సిందే. తండ్రి సేవ కోసం ఏ డైరక్షన్ అయితే ఇస్తారో, దానిపై ధ్యానముంచాలి. రకరకాల బ్యాడ్జిలు లక్షల కొలది తయారుచేయండి అని బాబా చెప్తున్నారు. ట్రైన్ టికెట్ తీసుకొని 100 మైళ్ళ వరకు సేవ చేసి రండి. ఒక పెట్టె నుండి మరొకటి, తర్వాత మూడవ దానిలోకి, ఇది చాలా సహజము. పిల్లలకు సేవ పట్ల అభిరుచి ఉండాలి. అచ్ఛా.

మధురాతి మధురమైన ఆత్మిక పిల్లలకు మాత-పిత, బాప్ దాదాల ప్రియస్మృతులు మరియు గుడ్ మార్నింగ్. ఆత్మిక పిల్లలకు ఆత్మిక తండ్రి నమస్తే.

ధారణ కొరకు ముఖ్య సారము:-

1. విచార సాగర మథనము చేసి మంచి-మంచి రత్నాలను వెలికి తీయాలి, సంపాదన జమ చేసుకోవాలి. సత్యాతి-సత్యమైన ఈశ్వరీయ సేవాధారులుగా అయి సేవ చేయాలి.

2. చదువు పట్ల చాలా అభిరుచి ఉండాలి. సమయం లభించినప్పుడు ఏకాంతములోకి వెళ్ళిపోవాలి. జీవిస్తూనే ఈ శరీరము నుండి మరణించినట్లుగా అభ్యాసముండాలి, ఈ స్థితి అనుభవమవుతూ ఉండాలి. దేహ భానాన్ని కూడా మర్చిపోవాలి.

వరదానము:-

భిన్నత్వాన్ని సమాప్తం చేసి ఐక్యతను తీసుకొచ్చే సత్యమైన సేవాధారీ భవ

అనేకులుగా ఉన్నా కూడా ఒకటిగా ఉండడం బ్రాహ్మణ పరివారం యొక్క విశేషత. మీ ఐక్యత ద్వారానే మొత్తం విశ్వంలో ఒకే ధర్మం, ఒకే రాజ్యం యొక్క స్థాపన జరుగుతుంది కనుక విశేషమైన అటెన్షన్ ఇచ్చి భిన్నత్వాన్ని సమాప్తం చేయండి మరియు ఐక్యతను తీసుకురండి, అప్పుడు సత్యమైన సేవాధారీ అని అంటారు. సేవాధారులు అంటే స్వయం కోసం కాదు, సేవ కోసం ఉంటారు. స్వయానికి సంబంధించినదంతా సేవ కోసం స్వాహా చేస్తారు, ఏ విధంగా సాకార తండ్రి సేవలో ఎముకలను కూడా స్వాహా చేసారో, అదే విధంగా మీ ప్రతి కర్మేంద్రియం ద్వారా సేవ జరుగుతూ ఉండాలి.

స్లోగన్:-

పరమాత్మ ప్రేమలో నిమగ్నమైపోయినట్లయితే దుఃఖపు ప్రపంచాన్ని మర్చిపోతారు.