06-09-2020 ప్రాత:మురళి ఓంశాంతి 'బాప్దాదా' 16-03-1986


"ఆత్మిక డ్రిల్”

బాప్ దాదా పిల్లలందరి స్వీట్ సైలెన్స్ స్థితిని చూస్తున్నారు. ఒక్క క్షణములో సైలెన్స్ స్థితిలో స్థితులవ్వడము అన్న ఈ అభ్యాసమును ఎంతవరకు చేసారు? ఈ స్థితిలో ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు స్థితులవ్వగలరా లేక సమయం పడుతుందా? ఎందుకంటే అనాది స్వరూపము స్వీట్ సైలెన్స్. శబ్దములోకి వచ్చేది ఆది స్వరూపము. కానీ అనాది అవినాశి సంస్కారము సైలెన్స్. కనుక మీ అనాది సంస్కారమును, అనాది స్వరూపమును, అనాది స్వభావమును తెలుసుకుని ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఆ స్వరూపములో స్థితులవ్వగలరా? 84 జన్మలు శబ్దములోకి వచ్చేవి కనుక ఎల్లప్పుడూ శబ్దములోకి వచ్చే అభ్యాసము ఉంటుంది. కానీ అనాది స్వరూపము కారణంగా మరియు ఈ సమయములో చక్రము పూర్తవుతున్న కారణంగా తిరిగి సైలెన్స్ హోమ్ కి వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళే సమయము సమీపంగా ఉంది. ఇప్పుడు ఆది-మధ్య-అంతిమముల, మూడు కాలాల పాత్రనూ సమాప్తము చేసుకుని తమ అనాది స్వరూపము, అనాది స్థితిలో స్థితులయ్యే సమయము కనుక ఈ సమయములో ఈ అభ్యాసమే ఎక్కువ అవసరము. కర్మేంద్రియజీతునిగా అయ్యానా? శబ్దములోకి రావాలని అనుకోనప్పుడు ఈ నోటి నుండి వచ్చే మాటలు తమవైపుకు లాగటం లేదు కదా అని మిమ్మల్ని మీరు చెక్ చేసుకోండి. దీనినే ఆత్మిక డ్రిల్ అని అంటారు.

వర్తమాన సమయ ప్రమాణంగా శరీరానికి వచ్చే అన్ని రోగాలకు చికిత్సగా ఎక్సర్సైజ్ ను నేర్పిస్తారు, మరి ఈ సమయములో ఆత్మను శక్తివంతంగా తయారుచేసుకునేందుకు ఈ ఆత్మిక ఎక్సర్సైజ్ యొక్క అభ్యాసము కావాలి. నలువైపులా ఎటువంటి వాతావరణము ఉన్నాగానీ, అలజడి ఉన్నాగానీ, శబ్దములో ఉంటూ శబ్దము నుండి దూరంగా ఉండే స్థితి యొక్క అభ్యాసము ఇప్పుడు బహుకాలముదిగా ఉండాలి. శాంతి వాతావరణములో శాంతి స్థితిని తయారుచేసుకోవటం అనేది పెద్ద విషయమేమీ కాదు. అశాంతి మధ్యలో మీరు శాంతిగా ఉండండి, ఈ అభ్యాసము కావాలి. ఇటువంటి అభ్యాసము తెలుసా? తమ బలహీనతల అలజడి కావచ్చు, సంస్కారాల, వ్యర్థ సంకల్పాల అలజడి కావచ్చు, ఇటువంటి అలజడి సమయంలో స్వయమును అచలంగా తయారుచేసుకోగలరా లేక టైమ్ పడుతుందా? ఎందుకంటే సమయము పట్టడము అనేది ఎప్పుడైనా మోసం చేయవచ్చు. సమాప్తి సమయములో ఎక్కువ సమయము లభించదు. ఫైనల్ రిజల్ట్ యొక్క పరీక్ష కొన్ని క్షణాలు మరియు కొన్ని నిమిషాలదే ఉంటుంది. కానీ నలువైపులా గల అలజడి వాతావరణములో అచలంగా ఉండడంపైనే నంబరు లభిస్తుంది. ఒకవేళ బహుకాలముగా అలజడి స్థితి నుండి అచలంగా అవ్వడానికి సమయము పట్టే అభ్యాసము ఉన్నట్లయితే సమాప్తి సమయములో ఎటువంటి రిజల్ట్ ఉంటుంది? కనుక ఈ ఆత్మిక ఎక్సర్సైజ్ యొక్క అభ్యాసము చెయ్యండి. మనసును ఎక్కడ మరియు ఎంత సమయము స్థిరపరచుకోవాలనుకుంటే అంత సమయము అక్కడ స్థితి చేసుకోగలగాలి. ఫైనల్ పేపర్ చాలా సహజము మరియు ఈ పరీక్ష వస్తుంది అని ముందు నుండే తెలియజేస్తారు కానీ నంబరు చాలా కొద్ది సమయములో లభిస్తుంది. స్థితి కూడా చాలా పవర్ఫుల్ గా ఉండాలి.

దేహము, దేహ సంబంధాలు, దేహ సంస్కారాలు, వ్యక్తులు, వైభవాలు, వైబ్రేషన్లు, వాయుమండలము అన్నీ ఉన్నా కూడా ఆకర్షితము చెయ్యకూడదు. దీనినే నష్టోమోహ సమర్థ స్వరూపము అని అంటారు. మరి ఇటువంటి అభ్యాసము ఉందా? లోకులు బాధతో అరుస్తూ ఉంటారు మరియు మీరు అచలంగా ఉండండి. ప్రకృతి కూడా, మాయ కూడా అన్నీ చివరి పందెంగా తమవైపుకు ఎంత లాగినాగానీ మీరు అతీతంగా మరియు బాబాకు ప్రియమైన వారిగా అయ్యే స్థితిలో లవలీనులై ఉండండి, దీనినే చూస్తూ కూడా చూడకుండా ఉండండి, వింటూ కూడా వినకుండా ఉండండి...... అని అంటారు. ఇటువంటి అభ్యాసము ఉండాలి. దీనినే స్వీట్ సైలెన్స్ స్వరూప స్థితి అని అంటారు. అయినా కూడా బాప్ దాదా సమయాన్ని ఇస్తున్నారు. ఒకవేళ ఏదైనా లోటు ఉన్నట్లయితే ఇప్పుడు కూడా నింపుకోవచ్చు ఎందుకంటే బహుకాలపు లెక్కను వినిపించాము. కావున ఇప్పుడు కొంచెం అవకాశం ఉంది కనుక ఈ అభ్యాసము వైపు పూర్తి అటెన్షన్ ను పెట్టండి. పాస్ విత్ ఆనర్లుగా అవ్వడం లేక పాస్ అవ్వడం అన్నదానికి ఆధారము ఈ అభ్యాసము పైనే ఉంది. ఇటువంటి అభ్యాసము ఉందా? సమయపు గంట మ్రోగితే తయారుగా ఉంటారా లేక తయారవ్వాలి అని ఇప్పుడు ఆలోచిస్తారా? ఈ అభ్యాసము కారణంగా అష్టరత్నాల మాల విశేషంగా చిన్నదిగా తయారైంది. చాలా కొద్ది సమయముంది. సెకండ్లో ముక్తి-జీవన్ముక్తుల వారసత్వమును తీసుకునేందుకు అందరికీ అధికారము ఉంది అని మీరు చెప్తారు కదా! మరి సమాప్తి సమయములో కూడా నంబరు లభించటము అనేది కొద్ది సమయపు విషయము. కానీ కొంచెము కూడా అలజడి ఉండకూడదు. బిందువు అనగానే బిందువులో స్థితులైపోవాలి, అంతే. బిందువు కదలకూడదు. నేను ఆత్మను...... నేను ఆత్మను...... అని ఆ సమయములో అభ్యాసమును చెయ్యటము ప్రారంభించటము - ఇలా ఉండకూడదు, ఇది నడవదు ఎందుకంటే యుద్ధము కూడా నలువైపులా ఉంటుందని వినిపించాము. చివరి ప్రయత్నం అందరూ చేస్తారు. ప్రకృతిలో కూడా ఎంత శక్తి ఉంటుందో, మాయలో కూడా ఎంత శక్తి ఉంటుందో అవి ట్రయల్ వేస్తాయి. వాటివి కూడా చివరి ప్రయత్నం మరియు మీది కూడా అంతిమ, కర్మాతీత, కర్మబంధన ముక్త స్థితి ఉంటుంది. రెండు వైపులా చాలా పవర్ఫుల్ దృశ్యం ఉంటుంది. వాళ్ళు కూడా ఫుల్ ఫోర్స్, ఇవి కూడా ఫుల్ ఫోర్స్. కానీ క్షణములో విజయము, విజయ ఢంకా మ్రోగిస్తారు. చివరి పరీక్ష ఏమిటో అర్థమైందా. నంబరువన్ రావాల్సిందే అని అందరూ శుభ సంకల్పమునైతే చేస్తారు కూడా మరియు చెయ్యాలి కూడా. కనుక నలువైపులా ఉన్న విషయాలలో విన్ అయినప్పుడే (గెలిచినప్పుడే) వన్ వస్తుంది. ఒకవేళ ఒక్క విషయములోనైనా, ఏ కాస్త వ్యర్థ సంకల్పము వచ్చినా, వ్యర్థంగా సమయము గడిచినా, నంబరు వెనుకపడిపోతుంది కనుక అన్నింటినీ చెక్ చేసుకోండి. నలువైపులా చెక్ చేసుకోండి. డబల్ విదేశీయులు అన్నింటిలో వేగంగా వెళ్ళాలనుకుంటారు కదా కనుక తీవ్ర పురుషార్థమును లేక ఫుల్ అటెన్షన్ ను ఈ అభ్యాసములో ఇప్పటి నుండే పెడుతూ ఉండండి. అర్థమైందా! ప్రశ్న కూడా తెలుసు మరియు టైమ్ గురించి కూడా తెలుసు. అటువంటప్పుడు అందరూ పాస్ అవ్వాలి. ఒకవేళ ముందు నుండే ప్రశ్న తెలిసినట్లయితే దానికి తగ్గట్లుగా తయారవుతారు. తర్వాత పాస్ అయిపోతారు. మీరందరూ అయితే పాస్ అయ్యేవారే కదా! అచ్ఛా!

ఈ సీజన్లో బాప్ దాదా ప్రతి ఒక్కరితో కలిసేందుకు విస్తారమైన భండారాను తెరిచారు. మున్ముందు ఏం జరిగేది ఉంది అన్నదానిని తర్వాత తెలుపుతాము. ఇప్పుడు తెరిచియున్న భండారా నుండి ఏదైతే తీసుకోవాలని వచ్చారో అదైతే తీసుకుంటారు. డ్రామా దృశ్యము ఎల్లప్పుడూ మారుతూనే ఉంటుంది కానీ ఈ సీజన్లో భారతవాసులకైనా, డబల్ విదేశీయులకైనా, అందరికీ విశేష వరదానమైతే లభించనే లభించింది. బాప్ దాదా ఏదైతే ప్రతిజ్ఞ చేసారో, దానినైతే నిలబెట్టుకుంటారు. ఈ సీజన్ ఫలాన్ని తినండి. ఫలము మిలనము, వరదానము. అందరూ సీజన్ ఫలాన్ని తినేందుకు వచ్చారు కదా. పిల్లలను చూసి బాప్ దాదాకు కూడా సంతోషం కలుగుతుంది. అయినా కూడా సాకార సృష్టిలోనైతే అన్నింటినీ చూడాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడైతే చాలా ఆనందాన్ని అనుభవించండి. మళ్ళీ సీజన్ చివరిలో వినిపిస్తాము.

సేవాస్థానాలు వేరువేరుగా ఉన్నాగానీ సేవ లక్ష్యమైతే ఒక్కటే. ఉల్లాస-ఉత్సాహాలు ఒక్కటే కనుక బాప్ దాదా అన్ని స్థానాలకు విశేష మహత్వాన్నిస్తారు. ఒక స్థానము మహత్వము కలిగినది, ఇంకొకటి తక్కువది అని ఇలా కాదు. ఏ ధరణికైతే పిల్లలు చేరుకున్నారో, అక్కడి నుండి ఏదో ఒక విశేషమైన ఫలితము తప్పకుండా రావలసిందే. కొందరిది త్వరగా కనిపిస్తుంది. కొందరిది సమయము వచ్చినప్పుడు కనిపిస్తుంది కానీ విశేషత అయితే అన్నివైపులా ఉంది. ఎంత మంచి-మంచి రత్నాలు వెలువడ్డారు! మేమైతే సాధారణమైనవారము అని భావించకండి. అందరూ విశేషమైనవారు. ఒకవేళ ఏ విశేషతా లేనట్లయితే తండ్రి వద్దకు చేరుకోరు. విశేషత ఉంది కానీ కొందరు విశేషతను సేవలో పెడతారు, కొందరు సేవలో పెట్టేందుకు ఇప్పుడు తయారవుతున్నారు, అందరూ విశేష ఆత్మలే. మీరందరూ మహారథులు, మహావీరులు. ఒక్కొక్కరి మహిమను ప్రారంభించినట్లయితే పెద్ద మాల తయారైపోతుంది. శక్తులను చూసినట్లయితే ప్రతి శక్తి మహానాత్మ, విశ్వ కళ్యాణకారి ఆత్మగా కనిపిస్తుంది. అంతే కదా లేక కేవలము మీ-మీ స్థానాల కళ్యాణకారులా? అచ్ఛా!

06-09-2020 "అవ్యక్త బాప్ దాదా” ఓంశాంతి రివైజ్: 19-03-1986 మధువనము

అమృతవేళ - శ్రేష్ఠ ప్రాప్తుల వేళ

ఆత్మిక తోట యజమాని ఈరోజు తమ ఆత్మిక గులాబీ పూలతోటను చూస్తున్నారు. ఇటువంటి ఆత్మిక గులాబీ పూలతోట ఇప్పుడు ఈ సంగమయుగములో బాప్ దాదా ద్వారానే తయారవుతుంది. బాప్ దాదా ప్రతి ఒక్క ఆత్మిక గులాబీ పుష్పం యొక్క ఆత్మిక సుగంధాన్ని మరియు విచ్చుకున్న పుష్పాల ఆత్మిక ప్రకాశాన్ని చూస్తున్నారు. అన్నీ సుగంధభరితమైనవే కానీ కొన్నింటి సుగంధము సదాకాలము ఉంటే మరికొన్నింటి సుగంధము కొద్ది సమయము ఉంటుంది. కొన్ని గులాబీలు ఎల్లప్పుడూ విచ్చుకుని ఉంటాయి, కొన్ని ఒక్కోసారి విచ్చుకుని ఉంటే ఒక్కోసారి కాస్త ఎండ లేక వాతావరణాన్ని బట్టి వాడిపోతాయి. అయినాగానీ ఆత్మిక తోట యజమాని యొక్క తోటలోని ఆత్మిక గులాబీలే. కొన్ని ఆత్మిక గులాబీలలో జ్ఞాన సుగంధం విశేషంగా ఉంది. కొన్నిటిలో స్మృతి సుగంధం విశేషంగా ఉంది. కొన్నిటిలో ధారణా సుగంధం ఉంది, కొన్నిటిలో సేవా సుగంధం విశేషంగా ఉంది. కొన్ని సర్వ సుగంధాలతో సంపన్నమైనవి కూడా ఉన్నాయి. మరి తోటలో అందరి దృష్టి ముందుగా దేనిపైకి వెళ్తుంది? దేని సుగంధమైతే దూరము నుండే ఆకర్షిస్తుందో దాని పైకి దృష్టి వెళ్తుంది. ముందుగా అటువైపే అందరి దృష్టి వెళ్తుంది. మరి ఆత్మిక తోట యజమాని ఎల్లప్పుడూ అన్ని ఆత్మిక గులాబీ పూలను చూస్తారు. కానీ నంబరువారుగా. ప్రేమ కూడా అందరిపై ఉంది ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క గులాబీ పుష్పానికి తోట యజమాని పట్ల చాలా ప్రేమ ఉంది. యజమానిపై పుష్పాలకు ప్రేమ ఉంది మరియు యజమానికి పుష్పాలపై ప్రేమ ఉంది. అయినా కూడా సదా సర్వ సుగంధాలతో సంపన్నంగా ఉన్నవి మరియు సదా విచ్చుకున్నవే షోకేసులో సదాకాలము పెట్టుకునే ఆత్మిక గులాబీలుగా ఉంటాయి. ముడుచుకుపోయిన వాటిని ఎప్పుడూ పెట్టుకోరు. ప్రతిరోజు అమృతవేళ బాప్ దాదా స్నేహము మరియు శక్తులతో కూడుకున్న విశేష పాలన ద్వారా అన్ని ఆత్మిక గులాబీ పూలతో మిలనమును చేస్తారు.

అమృతవేళ విశేషంగా ప్రభు పాలన యొక్క వేళ. అమృతవేళ విశేషంగా పరమాత్మ మిలనము యొక్క వేళ. ఆత్మిక సంభాషణను చేసే వేళ. అమృతవేళ భోళా భండారీ యొక్క వరదానాల ఖజానా నుండి సహజంగా వరదానాలు ప్రాప్తించే వేళ. మనసులోని కోరికల ఫలాన్ని ప్రాప్తి చేసుకోవటము అన్న గాయనము ఏదైతే ఉందో, అది ఈ సమయములోని అమృతవేళ సమయపు గాయనము. కష్టపడకుండానే తెరిచియున్న ఖజానాలను ప్రాప్తి చేసుకునే వేళ. ఇటువంటి సుందర సమయమును అనుభవము ద్వారా తెలుసుకున్నారు కదా! ఈ శ్రేష్ఠ సుఖాన్ని, శ్రేష్ఠ ప్రాప్తులను అనుభవజ్ఞులే తెలుసుకుంటారు. బాప్ దాదా ఆత్మిక గులాబీలందరినీ చూసి-చూసి హర్షితులవుతారు. వాహ్, నా ఆత్మిక గులాబీలు అని బాప్ దాదా కూడా అంటారు. మీరు వాహ్, వాహ్ అన్నపాటను పాడుతారు, మరి బాప్ దాదా కూడా ఇదే పాటను పాడుతారు. అర్థమైందా!

మురళీలనైతే చాలానే విన్నారు. విని-విని సంపన్నులైపోయారు. ఇప్పుడు మహాదానులుగా అయ్యి పంచే ప్లాన్ ను తయారుచేస్తున్నారు. ఈ ఉల్లాసము చాలా బాగుంది. ఈ రోజు యు.కే. అనగా ఓ.కే. గా ఉండేవారి టర్న్. డబల్ విదేశీయుల ఒక మాటను విని బాప్ దాదా ఎల్లప్పుడూ నవ్వుతూ ఉంటారు. అది ఏది? థాంక్యూ (ధన్యవాదాలు). థాంక్యూ అని అంటూనే బాప్ దాదాను కూడా గుర్తు చేస్తుంటారు ఎందుకంటే అన్నింటికన్నా ముందు హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు బాబాకే అని భావిస్తారు. కనుక ఎవరితోనైనా థాంక్యూ అని అనేటప్పుడు ముందుగా బాబా గుర్తుకొస్తారు కదా! బ్రాహ్మణ జీవితములో మొదటి ధన్యవాదము స్వతహాగానే బాబా కొరకు వెలువడుతుంది. మీరు లేస్తూ-కూర్చుంటూ అనేకసార్లు థాంక్యూ చెప్తారు. బాబాను గుర్తు చేసుకునేందుకు ఇది కూడా ఒక విధి. యు.కే. వారు భిన్న-భిన్న హద్దు శక్తులు కలవారినందరినీ కలిపేందుకు నిమిత్తులుగా అయ్యారు కదా. అనేకరకాల నాలెడ్జ్ కల శక్తులు. భిన్న-భిన్న శక్తులు కలవారు, భిన్న-భిన్న వర్గాల వారు, భిన్న-భిన్న ధర్మాలవారు, భిన్న-భిన్న భాషల వారు, వీరందరినీ కలిపి ఒకే బ్రాహ్మణ వర్గములోకి తీసుకురావటము, బ్రాహ్మణ ధర్మములోకి, బ్రాహ్మణ భాషలోకి రావటము. బ్రాహ్మణుల భాష బ్రాహ్మణులదే. వీరేమి మాట్లాడుతున్నారు అన్నది క్రొత్తవారు అర్థం చేసుకోలేరు. కనుక బ్రాహ్మణుల భాష, బ్రాహ్మణుల డిక్షనరీయే వేరు. మరి యు.కే. వారు అందరినీ ఒక్కటిగా చెయ్యటంలో బిజీగా ఉంటారు కదా! సంఖ్య కూడా బాగుంది మరియు స్నేహము కూడా బాగుంది. ప్రతి ఒక్క స్థానానికి తమ తమ విశేషత అయితే ఉండనే ఉంది కానీ ఈ రోజు యు.కే. వారిది వినిపిస్తున్నాము. యజ్ఞ స్నేహీలు, యజ్ఞ సహయోగులు అన్న ఈ విశేషత మంచిగా కనిపిస్తుంది. ప్రతి అడుగులోనూ ముందు యజ్ఞానికి అనగా మధువనానికి వాటాను పెట్టడం వలన మంచి నంబర్లో వెళ్తున్నారు. డైరెక్ట్ మధువన స్మృతి ఒక స్పెషల్ లిఫ్ట్ గా అవుతుంది. ప్రతి కార్యములో, ప్రతి అడుగులో మధువనము అనగా తండ్రి స్మృతి ఉంటుంది లేక తండ్రి చదువు ఉంటుంది లేక తండ్రి అందించే బ్రహ్మా భోజనము ఉంటుంది లేక తండ్రి మిలనము ఉంటుంది. మధువనము స్వతహాగనే తండ్రి స్మృతిని కలిగించేది. ఎక్కడ ఉన్నాగానీ మధువనము గుర్తు రావటము అనగా విశేష స్నేహము, లిఫ్ట్ గా అవుతుంది. ఎక్కే శ్రమ నుండి ముక్తులవుతారు. సెకండులో స్విచ్ ఆన్ చేసారు మరియు చేరుకున్నారు.

బాప్ దాదాకు వేరే వజ్రాలు, ముత్యాలు ఏవీ అవసరమే లేదు. తండ్రికి స్నేహముతో కూడిన చిన్న వస్తువే వజ్రము, రత్నము, కనుకనే కుచేలుని అటుకులకు గాయనము ఉంది. స్నేహముతో కూడిన అతి చిన్న సూదిలో కూడా మధువనము గుర్తు వస్తుంది అని దీని అర్థము. కనుక అది కూడా చాలా పెద్ద అమూల్యమైన రత్నము ఎందుకంటే స్నేహానికి విలువ ఉంది. విలువ స్నేహానికే ఉంది గానీ వస్తువుకు కాదు. స్నేహము లేకపోతే ఎవరు ఎంత ఇచ్చినాగానీ అది జమ అవ్వదు మరియు స్నేహముతో కొంచెము జమ చేసినా కూడా దానికి పదమాలు జమ అవుతుంది. తండ్రికి స్నేహమంటే ఇష్టము. మరి యు.కే. వారులో యజ్ఞ స్నేహిగా, యజ్ఞ సహయోగిగా ఉండే విశేషత ఆది నుండే ఉంది. ఇదే సహజయోగము కూడా. సహయోగము, సహజయోగము. సహయోగపు సంకల్పము వచ్చినా కూడా స్మృతి అయితే తండ్రిదే ఉంటుంది కదా. కనుక సహయోగి స్వతహాగానే సహజయోగిగా అవుతారు. యోగము తండ్రితో ఉంటుంది మరియు మధువనముతో అనగా బాప్ దాదాతో ఉంటుంది. కనుక సహయోగిగా అయ్యేవారు కూడా సహజయోగమనే సబ్జెక్టులో మంచి నంబరును తీసుకుంటారు. మనస్ఫూర్తిగా చేసే సహయోగము తండ్రికి ప్రియము, కనుక ఇక్కడ స్మృతిచిహ్నమును కూడా దిల్ వాలా మందిరంగా తయారుచేసారు. కనుక దిల్ వాలా (మనసున్న) తండ్రికి హృదయపూర్వక స్నేహము, హృదయపూర్వక సహయోగమే ప్రియమైనవి. చిన్న మనసు కలవారు చిన్న వ్యాపారము చేసి సంతోషపడిపోతారు మరియు పెద్ద మనసు కలవారు అనంతమైన వ్యాపారము చేస్తారు. పునాది పెద్ద మనసు కనుక విస్తారము కూడా పెద్దదిగా అవుతూ ఉంది. ఏవిధంగానైతే చాలాచోట్ల ఉన్న వృక్షాలను చూస్తే, వృక్షపు శాఖలు కూడా కాండములా అయిపోతాయి. మరి యు.కే. పునాది ద్వారా కాండము వెలువడింది, శాఖలు వెలువడ్డాయి. ఇప్పుడు ఆ శాఖలు కూడా కాండముగా అయ్యాయి. ఆ కాండము నుండి కూడా శాఖలు వెలువడుతున్నాయి. ఆస్ట్రేలియా వెలువడింది, అమెరికా, యూరప్, ఆఫ్రికా వెలువడ్డాయి. అన్నీ కాండాలుగా అయ్యాయి మరియు ప్రతి ఒక్క కాండము యొక్క శాఖలు కూడా మంచిగా వృద్ధిని పొందుతున్నాయి, ఎందుకంటే పునాది స్నేహము మరియు సహయోగము అనే నీటితో దృఢంగా ఉంది, కనుక విస్తారము కూడా మంచిగా ఉంది మరియు ఫలాలు కూడా మంచిగా ఉన్నాయి. అచ్ఛా!

వరదానము:-

దేహ భానాన్ని త్యాగం చేసి క్రోధం లేనివారిగా అయ్యే నిర్మానచిత్త భవ

ఏ పిల్లలైతే దేహ భానాన్ని త్యాగం చేస్తారో, వారికి ఎప్పుడూ క్రోధం రాదు ఎందుకంటే క్రోధం రావడానికి రెండు కారణాలు ఉంటాయి. ఒకటి - ఎవరైనా అసత్యం చెప్పినప్పుడు, రెండు - ఎవరైనా నిందించినప్పుడు. ఈ రెండు విషయాలే క్రోధానికి జన్మనిస్తాయి. ఇటువంటి పరిస్థితిలో నిర్మానచిత్తము అనే వరదానం ద్వారా అపకారిపై కూడా ఉపకారం చేయండి, దూషించేవారిని దగ్గరకు తీసుకోండి, నిందించే వారిని నిజమైన మిత్రులుగా చేసుకోండి - అప్పుడు అద్భుతం అని అంటాము. ఎప్పుడైతే ఇటువంటి పరివర్తనను చూపిస్తారో అప్పుడు విశ్వం ఎదుట ప్రసిద్ధమవుతారు.

స్లోగన్:-

ఆనందాన్ని అనుభవం చేయాలంటే మాయ ఆధీనతను విడిచిపెట్టి స్వతంత్రులుగా అవ్వండి.