06-10-2020 ప్రాత:మురళి ఓంశాంతి "బాప్ దాదా" మధువనం


"మధురమైన పిల్లలూ - ఏ విధంగా తండ్రి భవిష్య 21 జన్మల కోసం సుఖమునిస్తారో, అదే విధంగా పిల్లలైన మీరు కూడా తండ్రికి సహాయకులుగా అవ్వండి, ప్రీతి-బుద్ధి కలవారిగా అవ్వండి, దుఃఖమివ్వాలనే సంకల్పము కూడా ఎప్పుడూ రాకూడదు"

ప్రశ్న:-

రూప్-బసంత్ పిల్లలైన మీ కర్తవ్యమేమిటి? మీకు తండ్రి నుండి ఎటువంటి శిక్షణలు లభించాయి?

జవాబు:-

రూప్-బసంత్ పిల్లలైన మీ కర్తవ్యము, నోటి నుండి సదా రత్నాలే వెలువడాలి, మీ నోటి నుండి ఎప్పుడూ రాళ్ళు వెలువడకూడదు. పిల్లలందరి కోసం తండ్రి శిక్షణ - పిల్లలూ, 1. ఎప్పుడూ పరస్పరం ఒకరినొకరు విసిగించుకోకూడదు, కోపం చేయకూడదు, ఇది ఆసురీ మనుష్యుల పని. 2. ఎవ్వరికీ దుఃఖాన్ని కలిగించాలనే ఆలోచన కూడా మనస్సులో రాకూడదు. 3. నింద-స్తుతి, మానావమానాలు, అన్నీ సహనం చేయాలి. ఒకవేళ ఎవరైనా ఏమైనా అన్నా, శాంతిగా ఉండాలి. చట్టాన్ని చేతిలోకి తీసుకోకూడదు.

గీతము:-

నీవు ప్రేమ సాగరుడవు...... (తూ ప్యార్ కా సాగర్ హై......)

ఓంశాంతి. జ్ఞానము మరియు అజ్ఞానము. భక్తులు ఎవరిని మహిమ చేస్తారు మరియు పిల్లలైన మీరు ఇక్కడ కూర్చొని ఎవరి మహిమను వింటారు అన్న జ్ఞానము ఇప్పుడు పిల్లలైన మీలో ఉంది. ఈ రెండింటికీ రాత్రికి పగలుకు ఉన్నంత తేడా ఉంది. వారైతే కేవలం మహిమను పాడుతూ ఉంటారు. వారికి అంత ప్రేమ ఉండదు ఎందుకంటే తండ్రి పరిచయము లేదు. నేను ప్రేమసాగరుడను మరియు మిమ్మల్ని ప్రేమసాగరులుగా తయారుచేస్తున్నాను అని మీకు తండ్రి పరిచయమిచ్చారు. తండ్రి ప్రేమ సాగరుడు, వారు అందరికీ ఎంతగా ప్రియమనిపిస్తారు. అక్కడ కూడా అందరూ ఒకరినొకరు ప్రేమిస్తారు. ఇది మీరు ఇక్కడ నేర్చుకుంటున్నారు. ఎవరితోనూ విరోధముండకూడదు, అలా ఉంటే బాబా ఉప్పునీరు అని అంటారు. లోపల ఎవరి పట్లా ద్వేషం ఉండకూడదు. ద్వేషించేవారు కలియుగీ నరకవాసులు. మనమంతా సోదరీ-సోదరులమని మీకు తెలుసు. శాంతిధామంలోనైతే సోదరులము. ఇక్కడ కర్మక్షేత్రములో పాత్రను అభినయించేటప్పుడు, సోదరీ-సోదరులము. ఈశ్వరీయ సంతానము. జ్ఞాన సాగరుడు, ప్రేమ సాగరుడు అని ఈశ్వరుని మహిమ ఉంది, అనగా వారు అందరికీ సుఖమునిస్తారు. ఏ విధంగా తండ్రి భవిష్య 21 జన్మల కోసం సుఖమునిస్తారో, అదే విధంగా నేను కూడా ఆ కార్యం చేస్తున్నానా అని మీరందరూ మీ హృదయాన్ని ప్రశ్నించుకోండి. ఒకవేళ తండ్రికి సహాయకులుగా అవ్వకపోతే, ప్రేమించకపోతే, ఒకరి పట్ల ఒకరికి ప్రీతి లేకపోతే, విపరీత బుద్ధికలవారిగా ఉంటే వినాశనమైపోతారు. విపరీత బుద్ధి కలవారిగా ఉండడం అసురుల పని. స్వయాన్ని ఈశ్వరీయ సంప్రదాయస్థులమని చెప్పుకుంటూ, ఒకరికొకరు దుఃఖమునిచ్చుకుంటే వారిని అసురులని అంటారు. పిల్లలైన మీరు ఎవ్వరికీ దుఃఖమునివ్వకూడదు. మీరు ఉన్నదే దుఃఖహర్త, సుఖకర్త తండ్రి పిల్లలు. కావున మీకు దుఃఖమునిచ్చే ఆలోచన కూడా రాకూడదు. వారు ఆసురీ సంప్రదాయానికి చెందినవారు, ఈశ్వరీయ సంప్రదాయానికి చెందినవారు కాదు, ఎందుకంటే వారు దేహాభిమానులు. వారెప్పుడూ స్మృతియాత్రలో ఉండలేరు. స్మృతియాత్ర లేకుండా కళ్యాణము జరగదు. వారసత్వమునిచ్చే తండ్రినైతే తప్పకుండా స్మృతి చేయాలి, అప్పుడు వికర్మలు వినాశనమౌతాయి. అర్థకల్పము ఒకరికొకరు దుఃఖమునిచ్చుకుంటూ వచ్చారు. పరస్పరము ఒకరితో ఒకరు కొట్లాడుకుంటూ, విసిగించుకుంటూ ఉంటారు, వారు ఆసురీ సంప్రదాయములో లెక్కింపబడతారు. పురుషార్థులే, అయినా కానీ ఇంకా ఎంతవరకు దుఃఖమునిస్తూ ఉంటారు, అందుకే మీ చార్టు వ్రాయండి అని బాబా అంటున్నారు. నా రిజిస్టరు బాగుపడుతూ ఉందా లేక అదే ఆసురీ నడవడిక ఉందా అన్నది చార్టు పెడితే తెలుస్తుంది. ఎప్పుడూ ఎవ్వరికీ దుఃఖమునివ్వకండి, నింద-స్తుతి, మానావమానాలు, చలి-వేడి అన్నీ సహనం చేయాలని బాబా సదా చెప్తారు. ఎవరైనా ఏదైనా అంటే శాంతిగా ఉండాలి. అంతేకానీ, వారిని ఇంకో రెండు మాటలు అనడం కాదు. ఎవరైనా ఎవరికైనా దుఃఖమునిస్తే, వారికి తండ్రి అర్థము చేయిస్తారు కదా. పిల్లలు, పిల్లలను అనడానికి వీల్లేదు. చట్టాన్ని మీ చేతిలోకి తీసుకోకూడదు. ఏ విషయమున్నా, తండ్రి వద్దకు రావాలి. ఒకరినొకరు కొట్టుకోకూడదు అని గవర్నమెంట్ లో కూడా నియమం ఉంది. ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. చట్టాన్ని ఉపయోగించడం గవర్నమెంట్ పని. మీరు కూడా గవర్నమెంట్ వద్దకు రండి. చేతిలోకి చట్టాన్ని తీసుకోకండి. ఇది అయితే మీ ఇల్లు. అందుకే రోజూ కచేరి జరపండి అని బాబా అంటారు. శివబాబా ఆర్డర్ చేస్తున్నారని కూడా అర్థము చేసుకోరు. సదా శివబాబానే వినిపిస్తున్నారని భావించండి అని తండ్రి చెప్పారు. బ్రహ్మా వినిపిస్తున్నారని భావించకండి. సదా శివబాబానే చెప్తున్నారని భావిస్తే వారి స్మృతి ఉంటుంది. మీకు జ్ఞానము వినిపించేందుకు శివబాబా ఈ రథము తీసుకున్నారు. సతోప్రధానంగా అయ్యే మార్గాన్ని తండ్రి అర్థం చేయిస్తున్నారు. వారు గుప్తమైనవారు. మీరు ప్రత్యక్షంగా ఉన్నారు. ఏ డైరక్షన్ లభించినా, అది శివబాబాదే అని భావించినట్లయితే మీరు సురక్షితంగా ఉంటారు. మీరు బాబా-బాబా అని శివుడినే అంటారు. వారసత్వము కూడా వారి నుండే లభిస్తుంది. వారితో ఎంత గౌరవంగా, రాయల్టీతో నడుచుకోవాలి. బాబా, మేము అయితే లక్ష్మీనారాయణులుగా అవుతామని మీరు అంటారు కదా. అప్పుడు సెకెండ్, థర్డ్ గా అయినా అవుతారు, సూర్య వంశీయులుగా కాకపోతే, చంద్ర వంశీయులుగా అయినా అవుతారు. అంతేకానీ మనం దాస-దాసీలుగా అవ్వాలని కాదు. ప్రజలుగా అవ్వడం మంచిది కాదు. మీరు ఇక్కడ దైవీగుణాలనే ధారణ చేయాలి. ఆసురీ నడవడిక ఉండకూడదు. నిశ్చయము లేకపోతే ఇక కూర్చుని-కూర్చునే, వీరిలోకి శివబాబా వస్తున్నారని నాకు అనిపించడం లేదు అని అంటారు. మాయా భూతము వస్తే పరస్పరములో ఇలా అనుకుంటారు. ఆసురీ స్వభావము కలవారు పరస్పరము కలుసుకున్నప్పుడు ఇలా మాట్లాడడం మొదలుపెడతారు, నోటి నుండి ఆసురీ మాటలే వెలువడుతూ ఉంటాయి. ఆత్మలైన మీరు రూప్-బసంత్ లుగా అవుతారని తండ్రి అంటున్నారు. మీ నోటి నుండి రత్నాలే వెలువడాలి. ఒకవేళ రాళ్ళు వెలువడితే, ఆసురీ బుద్ధి ఉన్నట్లు.

పిల్లలు పాట కూడా విన్నారు. బాబా ప్రేమసాగురుడు, సుఖసాగరుడు అని పిల్లలంటారు. ఈ మహిమ శివబాబాదే. మీరు స్వయాన్ని ఆత్మగా భావిస్తూ తండ్రిని స్మృతి చేయండి అని తండ్రి చెప్తున్నారు. ఇందులో చాలా మంచి-మంచి పిల్లలు ఫెయిల్ అయిపోతారు. దేహీ-అభిమానీ స్థితిలో ఉండలేరు. దేహీ-అభిమానిగా అయినప్పుడే ఇంత ఉన్నత పదవిని పొందుతారు. చాలామంది పిల్లలు వ్యర్థమైన విషయాలలో చాలా సమయాన్ని వృథా చేస్తారు. జ్ఞానం యొక్క విషయాలే ధ్యానంలో ఉండవు. ఇంటిలోని గంగకు గౌరవమివ్వరు అనే గాయనము కూడా ఉంది. ఇంటి వస్తువుకు అంత గౌరవమివ్వరు. కృష్ణుడు మొదలైనవారి చిత్రాలు ఇంట్లో ఉన్నా కూడా, మళ్ళీ శ్రీనాథ ద్వారము మొదలైనచోట్లకు, అంత దూర-దూరాలకు ఎందుకు వెళ్తారు. శివుని మందిరాలలో కూడా ఉండేది రాతి లింగాలే. పర్వతాల నుండి రాళ్ళు వస్తాయి, అవి అరిగి-అరిగి లింగాలుగా తయారవుతాయి, అందులో కొన్ని-కొన్ని రాళ్ళకు బంగారం కూడా అతుక్కొని ఉంటుంది. బంగారు కైలాస పర్వతమని అంటారు. బంగారం, పర్వతాల నుండి వెలువడుతుంది కదా. అందువలన, కొద్ది-కొద్దిగా బంగారం అతుక్కున్న రాళ్ళు కూడా ఉంటాయి, అవి మళ్ళీ చాలా బాగా గుండ్రంగా అయినప్పుడు వాటిని అమ్ముతారు. విశేషంగా మార్బల్ వి కూడా తయారుచేస్తారు. మీరు బయట ఇంతగా ఎందుకు భ్రమిస్తున్నారు అని ఇప్పుడు భక్తి మార్గానికి చెందినవారిని అడిగినట్లయితే డిస్టర్బ్ అవుతారు. పిల్లలైన మీరు చాలా ధనాన్ని వృథా చేశారు అని తండ్రి స్వయంగా చెప్తున్నారు. మీరు ఎదురుదెబ్బలు తినవలసి రావడం కూడా డ్రామాలోని పాత్ర. ఇది ఉన్నదే జ్ఞానం మరియు భక్తి యొక్క ఆట. ఇప్పుడు పిల్లలైన మీకు మొత్తం వివేకం లభిస్తుంది. జ్ఞానము సుఖం యొక్క మార్గము, జ్ఞానము ద్వారా సత్యయుగ రాజ్యం లభిస్తుంది. ఈ సమయంలో రాజా, రాణి మరియు ప్రజలు, అందరూ నరకానికి యజమానులు. ఎవరైనా మరణిస్తే స్వర్గస్థులయ్యారని అంటారు. ఈ విషయాలను మీరిప్పుడు అర్థం చేసుకున్నారు. మేము స్వర్గవాసులుగా అయ్యేందుకు స్వర్గ స్థాపన చేసే తండ్రి వద్ద కూర్చున్నామని మీరిప్పుడు అంటారు. జ్ఞాన బిందువులు లభిస్తాయి. కొద్దిగా జ్ఞానము విన్నా కూడా స్వర్గములోకి తప్పకుండా వచ్చేస్తారు, ఇక మిగిలింది పురుషార్థముపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఒక్క చెంబు గంగా జలము నోట్లో వేసుకున్నా, పతితం నుండి పావనంగా అవుతారని భావిస్తారు. చెంబుతో నింపుకొని తీసుకువెళ్తారు, తర్వాత రోజూ దాని నుండి ఒక్కొక్క చుక్క నీటిలో కలుపుకుని స్నానము చేస్తారు. అలా చేస్తే, అది గంగా స్నానము అవుతుందని భావిస్తారు. విదేశాలకు కూడా గంగా జలము నింపుకొని తీసుకువెళ్తారు. ఇదంతా భక్తి.

పిల్లలూ, మాయ చాలా తీవ్రంగా చెంపదెబ్బ వేస్తుంది, వికర్మలు చేయిస్తుంది, అందుకే కచేరి చేయండి, మీకు మీరే కచేరి చేసుకోవడం మంచిది అని తండ్రి పిల్లలకు అర్థం చేయిస్తున్నారు. మీకు మీరే రాజ్యతిలకమిచ్చుకుంటారు కనుక స్వయాన్ని చెక్ చేసుకోవాలి. తమోప్రధానము నుండి సతోప్రధానంగా అవ్వాలి. ఇలా ఇలా చేయండి, దైవీగుణాలు ధారణ చేయండి అని తండ్రి శ్రీమతమునిస్తారు. ఎవరైతే చేస్తారో, వారు పొందుతారు. మీకైతే సంతోషంలో రోమాలు నిక్కబొడుచుకోవాలి. అనంతమైన తండ్రి లభించారు, వారి సేవలో సహాయకులుగా అవ్వాలి. అంధులకు చేతికర్రగా అవ్వాలి. ఎంత ఎక్కువగా అలా అవుతారో, అంతగా మీ కళ్యాణమే జరుగుతుంది. బాబాను పదే-పదే స్మృతి చేయాలి. నిష్ఠలో ఒకచోట కూర్చునే విషయం లేదు. నడుస్తూ-తిరుగుతూ స్మృతి చేయాలి. ట్రైన్ లో కూడా మీరు సేవ చేయవచ్చు. ఉన్నతాతి ఉన్నతమైనవారు ఎవరు, వారిని స్మృతి చేయండి అని మీరు ఎవరికైనా అర్థం చేయించవచ్చు. వారి నుండే వారసత్వము లభిస్తుందని చెప్పండి. ఆత్మకు తండ్రి నుండి అనంతమైన వారసత్వం లభిస్తుంది. ఎవరైనా దాన-పుణ్యాలు చేస్తే, రాజుల వద్ద జన్మ తీసుకుంటారు, అది కూడా అల్పకాలం కోసమే. సదా కోసం రాజుగా అవ్వలేరు. ఇక్కడైతే 21 జన్మలకు గ్యారంటీ ఉంది అని తండ్రి చెప్తున్నారు. మనం అనంతమైన తండ్రి నుండి ఈ వారసత్వము తీసుకుని వచ్చామని అక్కడ తెలియదు. ఈ జ్ఞానము ఈ సమయం మీకు లభిస్తుంది అంటే ఎంత బాగా పురుషార్థము చేయాలి. పురుషార్థము చేయడం లేదంటే మీ కాళ్ళను మీరే గొడ్డలితో నరుక్కుంటున్నారు. చార్టు వ్రాస్తూ ఉంటే భయముంటుంది. కొంతమంది వ్రాస్తారు కూడా, అయితే, బాబా చూస్తే ఏమంటారో అని అనుకుంటారు. నడవడికలో చాలా తేడా ఉంటుంది కావున తండ్రి అంటారు - పొరపాట్లను విడిచిపెట్టండి, లేకపోతే చాలా పశ్చాత్తాపపడవలసి వస్తుంది. చివర్లో మీ పురుషార్థము మీకు తప్పకుండా సాక్షాత్కారమవుతుంది, అప్పుడు కల్ప-కల్పము ఇదే వారసత్వము లభిస్తుందా అని చాలా ఏడ్వవలసి వస్తుంది. వెళ్ళి దాస-దాసీలుగా అవుతారు. ఇంతకుముందు ధ్యానములోకి వెళ్ళి ఫలానావారు దాసి, ఫలానావారు ఇది - అని వినిపించేవారు. తర్వాత దీనిని బాబా ఆపేసారు. చివర్లో పిల్లలైన మీకు మళ్ళీ సాక్షాత్కారాలు జరుగుతాయి. సాక్షాత్కారము చేయించకుండా శిక్షలెలా లభిస్తాయి. నియమమే లేదు.

పిల్లలకు చాలా యుక్తులు కూడా అర్థం చేయించడం జరుగుతుంది - పిల్లలూ, కామము మహాశత్రువు, దీనిపై విజయం పొందండి, మాయను జయించి జగజ్జీతులుగా అవ్వండి అని బాబా చెప్తున్నారని మీరు మీ పతికి చెప్పండి. ఇప్పుడు మేము స్వర్గానికి యజమానులుగా అవ్వాలా లేక మీ కారణంగా అపవిత్రంగా అయి నరకములోకి వెళ్ళాలా, అని చాలా ప్రేమగా, నమ్రతగా అర్థం చేయించండి. నన్ను నరకములోకి ఎందుకు తోస్తున్నారు. ఈ విధంగా అర్థం చేయిస్తూ-అర్థం చేయిస్తూ చివరికి వారి పతులను తీసుకొచ్చిన పిల్లలు చాలామంది ఉన్నారు. అప్పుడు, ఈమె నాకు గురువు, ఈమె నాకు చాలా మంచి మార్గాన్ని తెలియజేసారని పతి అంటారు. బాబా వద్దకు వచ్చి పాదాలపై పడతారు. అప్పుడప్పుడు గెలుపు, అప్పుడప్పుడు ఓటమి కూడా కలుగుతుంది. అందువలన పిల్లలు చాలా-చాలా మధురంగా అవ్వాలి. ఎవరైతే సేవ చేస్తారో, వారే ప్రియంగా అనిపిస్తారు. భగవంతుడైన తండ్రి పిల్లల వద్దకు వచ్చారు, వారి శ్రీమతంపై నడవాల్సి ఉంటుంది. శ్రీమతంపై నడవకపోతే తుఫాను రావడంతో పడిపోతారు. అటువంటివారు కూడా ఉన్నారు, వారు దేనికి పనికొస్తారు. ఈ చదువు సాధారణమైనదేమీ కాదు. ఇతర సత్సంగాలు మొదలైనవాటిలోనైతే కనరసము ఉంటుంది, దానితో అల్పకాలిక సుఖం లభిస్తుంది. ఈ తండ్రి ద్వారానైతే 21 జన్మలకు సుఖము లభిస్తుంది. బాబా సుఖ-శాంతుల సాగరుడు, మనకు కూడా తండ్రి నుండి వారసత్వము లభించాలి. సేవ చేస్తేనే లభిస్తుంది, కనుక బ్యాడ్జి సదా ధరించి ఉండాలి. మనము ఇటువంటి సర్వగుణసంపన్నులుగా అవ్వాలి. నేను ఎవ్వరికీ దుఃఖమునివ్వటం లేదు కదా, ఆసురీ నడవడికను నడవడం లేదు కదా అని చెక్ చేసుకోవాలి. మాయ ఎటువంటి పనులు చేయిస్తుందంటే ఇక అడగకండి. మంచి-మంచి కుటుంబాల వారు కూడా, మాయ ఈ వికర్మ చేయించేసిందని చెప్తారు. కొంతమంది సత్యము చెప్తారు, కొందరు సత్యము చెప్పకపోతే వందరెట్ల శిక్షను పొందుతారు. తర్వాత ఆ అలవాటు పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. తండ్రికి వినిపించినట్లయితే బాబా సావధానపరుస్తారు. పాపము చేస్తే రిజిస్టరులో వ్రాసి నాకు తెలియజేస్తే మీ పాపం సగం సమాప్తమైపోతుంది అని బాబా అంటున్నారు. ఒకవేళ వినిపించకుండా, దాచిపెడితే, ఇక మళ్ళీ-మళ్ళీ చేస్తూనే ఉంటారు. శాపము లభిస్తుంది. తెలియజేయకపోతే ఒకసారికి బదులుగా 100 సార్లు చేస్తూ ఉంటారు. బాబా ఎంత మంచి సలహానిస్తారు కానీ కొంతమందిపై ఎటువంటి ప్రభావముండదు. తమ భాగ్యాన్ని తామే కాలదన్నుకుంటూ ఉంటారు. చాలా-చాలా నష్టం చేస్తారు. ఇలా-ఇలా అవుతారని చివర్లో అందరికీ సాక్షాత్కారమౌతుంది. క్లాసులో ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు మార్కులు వస్తాయి కదా. ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యే ముందే ఫలితాలు వెలువడుతాయి. మీరు కూడా మీ క్లాసుకు వెళ్ళినప్పుడు మార్కులు తెలుస్తాయి, తర్వాత చాలా వెక్కి-వెక్కి ఏడుస్తారు. అప్పుడు ఏం చేయగలరు? రిజల్టు అయితే వెలువడిపోయింది కదా. అదృష్టంలో ఏముంటే అది తీసుకున్నారు. బాబా పిల్లలందరినీ సావధానపరుస్తున్నారు. కర్మాతీత స్థితి ఇప్పుడే ఏర్పడదు. కర్మాతీత స్థితి తయారైపోతే ఇక శరీరాన్ని విడిచిపెట్టాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు ఏవో కొన్ని వికర్మలు మిగిలి ఉన్నాయి, లెక్కాచారాము ఉంది కావున యోగము పూర్తిగా కుదరదు. మేము కర్మాతీత స్థితిలో ఉన్నామని ఇప్పుడు ఎవ్వరూ చెప్పలేరు. సమీపంగా వచ్చే కొద్ది చాలా గుర్తులు కనిపిస్తాయి. మీ స్థితిపై మరియు వినాశముపైనే అంతా ఆధారపడి ఉంది. మీ చదువు పూర్తయ్యేసరికి యుద్ధము తలపై నిలబడి ఉందని మీరు చూస్తారు. అచ్ఛా.

మధురాతి మధురమైన ఆత్మిక పిల్లలకు మాత-పిత, బాప్ దాదాల ప్రియస్మృతులు మరియు గుడ్ మార్నింగ్. ఆత్మిక పిల్లలకు ఆత్మిక తండ్రి నమస్తే.

ధారణ కొరకు ముఖ్య సారము:-

1. మాయకు వశమై ఎటువంటి ఆసురీ నడవడిక నడవకూడదు. మీ నడవడిక యొక్క రిజిస్టరును పెట్టుకోవాలి. పశ్చాత్తాపపడవలసి వచ్చే విధమైన కర్మలేవీ చేయకూడదు.

2. చాలా-చాలా ప్రేమ మరియు నమ్రతతో సేవ చేయాలి. మధురంగా తయారవ్వాలి. నోటి నుండి ఆసురీ మాటలు వెలువడకూడదు. సాంగత్యాన్ని చాలా-చాలా సంభాళించుకోవాలి. శ్రీమతంపై నడుస్తూ ఉండాలి.

వరదానము:-

మనసా సంకల్పము మరియు వృత్తి ద్వారా శ్రేష్ఠ వైబ్రేషన్ల సుగంధాన్ని వ్యాపింపజేసే శివశక్తి కంబైండ్ భవ

ఎలాగైతే ఈ రోజుల్లో స్థూలమైన సుగంధ సాధనాల ద్వారా పన్నీరు, చందనము మరియు రకరకాల సుగంధాలను వ్యాపింపజేస్తారో, అదే విధంగా మీరు శివశక్తి కంబైండుగా అయి మనసా సంకల్పము మరియు వృత్తి ద్వారా సుఖము-శాంతి, ప్రేమ, ఆనందాల సుగంధాన్ని వ్యాపింపజేయండి. ప్రతిరోజూ అమృతవేళ ఆత్మలపై ఫౌంటెన్ వలె రకరకాల శ్రేష్ఠమైన వైబ్రేషన్ల పన్నీరు చల్లండి. కేవలం సంకల్పమనే ఆటోమెటిక్ స్విచ్ ఆన్ చేసినట్లయితే విశ్వంలో ఉన్న అశుద్ధ వృత్తుల దుర్గంధం సమాప్తమైపోతుంది.

స్లోగన్:-

సుఖదాత ద్వారా సుఖము యొక్క భాండాగారము ప్రాప్తి అవ్వడమే వారి ప్రేమకు గుర్తు.