07-10-2020 ప్రాత:మురళి ఓంశాంతి "బాప్ దాదా" మధువనం


"మధురమైన పిల్లలూ - ఆత్మాభిమానులుగా అయి కూర్చోండి, నేను ఒక ఆత్మను అని - లోలోపల బాగా అభ్యాసం చేస్తూ ఉండండి, దేహీ-అభిమానులుగా అవ్వండి, సత్యమైన చార్టు పెట్టుకున్నట్లయితే తెలివైనవారిగా అవుతూ ఉంటారు, చాలా లాభముంటుంది”

ప్రశ్న:-

అనంతమైన నాటకాన్ని అర్థము చేసుకునే పిల్లలు ఏ ఒక్క లా (నియమాన్ని)ను బాగా అర్థము చేసుకుంటారు?

జవాబు:-

ఇది అవినాశీ నాటకము, ఇందులో ప్రతి ఒక్క పాత్రధారి పాత్రను అభినయించేందుకు తమ సమయానికి రావల్సిందే. మేము సదా శాంతిధామములోనే కూర్చుండిపోతామని ఎవరైనా అంటే - అటువంటి లా లేదు. అటువంటివారిని పాత్రధారి అనే అనరు. ఈ అనంతమైన విషయాలను అనంతమైన తండ్రియే మీకు వినిపిస్తారు.

ఓంశాంతి. స్వయాన్ని ఆత్మగా భావిస్తూ కూర్చోండి. దేహాభిమానాన్ని విడిచిపెట్టి కూర్చోండి. అనంతమైన తండ్రి పిల్లలకు అర్థము చేయిస్తున్నారు. ఎవరైతే తెలివితక్కువ వారిగా ఉంటారో, వారికి అర్థం చేయించడం జరుగుతుంది. ఆత్మలైన మనము తెలివితక్కువ వారిగా అయిపోయామని తండ్రి సత్యము చెప్తున్నారని ఆత్మ భావిస్తుంది. నేను ఆత్మను అవినాశీ, శరీరము వినాశీ. నేను ఆత్మాభిమానాన్ని వదిలి దేహాభిమానములో చిక్కుకుపోయాను అంటే తెలివితక్కువ వారు అనే కదా. పిల్లలందరూ దేహాభిమానములోకి వచ్చి తెలివితక్కువ వారిగా అయిపోయారని తండ్రి అంటున్నారు. మీరు మళ్ళీ తండ్రి ద్వారా దేహీ-అభిమానిగా అయినప్పుడు పూర్తిగా తెలివికలవారిగా అవుతారు. కొంతమంది తయారయ్యారు, కొంతమంది పురుషార్థము చేస్తూ ఉంటారు. తెలివితక్కువ వారిగా అయ్యేందుకు అర్థకల్పము పట్టింది. ఈ అంతిమ జన్మలో మళ్ళీ తెలివైనవారిగా అవ్వాలి. అర్థకల్పము నుండి తెలివితక్కువ వారిగా అవుతూ-అవుతూ 100 శాతము తెలివితక్కువ వారిగా అయిపోతారు. డ్రామా ప్లాను అనుసారంగా దేహాభిమానములోకి వచ్చి మీరు పడిపోతూ వచ్చారు. ఇప్పుడు మీకు తెలివి లభించింది, అయినాసరే చాలా పురుషార్థము చేయాలి ఎందుకంటే పిల్లలలో దైవీగుణాలు కూడా ఉండాలి. మేము సర్వగుణ సంపన్నులుగా, 16 కళా సంపూర్ణులుగా...... ఉండేవారమని పిల్లలకు తెలుసు. ఈ సమయంలో మళ్ళీ నిర్గుణులుగా అయ్యాము. ఎటువంటి గుణమూ లేదు. పిల్లలైన మీరు కూడా నంబరువారు పురుషార్థానుసారంగా ఈ ఆటను అర్థము చేసుకుంటారు. అర్థము చేసుకుంటూ-చేసుకుంటూ ఎన్ని సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయి. అయినా క్రొత్తవారు మంచి తెలివికలవారిగా అవుతూ ఉంటారు. ఇతరులను కూడా తయారుచేసే పురుషార్థము చేస్తారు. కొంతమందైతే కొంచెము కూడా అర్థము చేసుకోలేదు. అలాగే తెలివిహీనులుగానే ఉన్నారు. తండ్రి తెలివైనవారిగా తయారుచేసేందుకు వచ్చారు. మాయ కారణంగా మేము తెలివితక్కువ వారిగా అయ్యామని పిల్లలు భావిస్తారు. మేము పూజ్యులుగా ఉన్నప్పుడు తెలివైనవారిగా ఉండేవారము, మళ్ళీ మేమే పూజారులుగా అయి తెలివితక్కువ వారిగా అయ్యాము. ఆది సనాతన దేవీ దేవతా ధర్మము ప్రాయః లోపమైపోయింది. దీని గురించి ప్రపంచంలో ఎవ్వరికీ తెలియదు. ఈ లక్ష్మీనారాయణులు ఎంత తెలివైనవారిగా ఉండేవారు, రాజ్యం చేసేవారు. తతత్వమ్ అని తండ్రి అంటున్నారు. మీరు కూడా మీ గురించి ఇలాగే భావించండి. ఇవి చాలా-చాలా అర్థము చేసుకోవలసిన విషయాలు. ఇవి తండ్రి తప్ప ఎవ్వరూ అర్థము చేయించలేరు. తండ్రియే ఉన్నతాతి ఉన్నతమైనవారు, వారు అందరికన్నా తెలివైనవారు కదా అని ఇప్పుడు అనుభవమౌతుంది. ఒకటి, వారు జ్ఞానసాగరుడు కూడా. సర్వుల సద్గతిదాత కూడా. పతితపావనుడు కూడా. మహిమ ఒక్కరిది మాత్రమే. ఇంత ఉన్నతాతి ఉన్నతమైన తండ్రి వచ్చి పిల్లలూ-పిల్లలూ అని అంటూ ఎంత బాగా అర్థము చేయిస్తున్నారు. పిల్లలూ, ఇప్పుడు పావనంగా అవ్వాలి. దీని కోసం తండ్రి ఒకే ఒక మందునిస్తున్నారు, యోగము ద్వారా మీరు భవిష్య 21 జన్మలకు నిరోగులుగా అవుతారని చెప్తున్నారు. మీ రోగాలు, దుఃఖాలు అన్నీ సమాప్తమైపోతాయి. మీరు ముక్తిధామంలోకి వెళ్ళిపోతారు. అవినాశీ సర్జన్ వద్ద ఒకే ఒక మందు ఉంది. వారు వచ్చి ఆత్మకు ఒకే ఒక ఇంజెక్షన్ ఇస్తారు. అలాగని మనుష్యులలో ఎవరైనా బ్యారిస్టరు కూడా చేసి, ఇంజనీరింగ్ కూడా చేస్తారు అని కాదు. ప్రతి వ్యక్తి తమ వ్యాపారంలోనే నిమగ్నమై ఉంటారు. మీరు వచ్చి పతితుల నుండి పావనంగా చేయండి అని తండ్రిని అడుగుతారు ఎందుకంటే పతితత్వంలో దుఃఖం ఉంది. శాంతిధామాన్ని పావన ప్రపంచమని అనరు. స్వర్గమునే పావన ప్రపంచమని అంటారు. మనుష్యులు శాంతి మరియు సుఖాన్ని కోరుకుంటారని కూడా అర్థం చేయించారు. ఎక్కడైతే శరీరాలుండవో, అక్కడ సత్యాతి-సత్యమైన శాంతి ఉంటుంది, దానిని శాంతిధామమని అంటారు. చాలా మంది శాంతిధామములోనే ఉండిపోవాలని అంటారు, కానీ నియమము లేదు. అలా ఉంటే వారు పాత్రధారులుగా అవ్వనట్లు. పిల్లలు నాటకాన్ని కూడా అర్థము చేసుకున్నారు. ఎప్పుడైతే పాత్రధారులకు పాత్ర ఉంటుందో, అప్పుడు బయట స్టేజ్ పైకి వచ్చి పాత్రను అభినయిస్తారు. ఈ అనంతమైన విషయాలు అనంతమైన తండ్రి మాత్రమే అర్థము చేయిస్తారు. వారిని జ్ఞానసాగరుడని కూడా అంటారు. సర్వుల సద్గతిదాత పతిత పావనుడు. తత్వాలు అందరినీ పావనంగా చేయలేవు. నీరు మొదలైనవన్నీ తత్వాలు, అవి సద్గతినెలా ఇస్తాయి. ఆత్మనే పాత్రను అభినయిస్తుంది. హఠయోగ పాత్రను కూడా ఆత్మనే అభినయిస్తుంది. ఈ విషయాలు తెలివికలవారు మాత్రమే అర్థము చేసుకోగలరు. పూజ్యుల నుండి మళ్ళీ పూజారులుగా ఎలా అవుతారు అన్నది మనుష్యులు అర్థము చేసుకునే విధంగా ఏవైనా యుక్తులు రచించండి అని తండ్రి ఎంతగా అర్థము చేయించారు. పూజ్యులు కొత్త ప్రపంచంలో, పూజారులు పాత ప్రపంచంలో ఉంటారు. పావనమైనవారిని పూజ్యులని, పతితులను పూజారులని అంటారు. ఇక్కడ అందరూ పతితులుగానే ఉన్నారు ఎందుకంటే వికారాల ద్వారా జన్మ తీసుకున్నారు. అక్కడ శ్రేష్ఠమైనవారుంటారు. సంపూర్ణ శేష్ఠాచారులని కూడా పాడతారు. ఇప్పుడు పిల్లలైన మీరు ఇలా తయారవ్వాలి. ఇందులో శ్రమ ఉంది. ముఖ్యమైన విషయము స్మృతికి సంబంధించినది. స్మృతిలో ఉండడం చాలా కష్టమని అందరూ అంటారు. మేము స్మృతిలో ఉండాలని ఎంతగా అనుకుంటున్నా, ఉండలేకపోతున్నామని అంటారు. ఒకవేళ ఎవరైనా సత్యంగా చార్టు వ్రాస్తే చాలా లాభముంటుంది. పిల్లలకు తండ్రి మన్మనాభవ అన్న జ్ఞానమునిస్తున్నారు. మీరు అర్థ సహితంగా చెప్తారు, తండ్రి మీకు ప్రతి విషయాన్ని అర్థ సహితంగా అర్థము చేయిస్తున్నారు. తండ్రిని పిల్లలు అనేక రకాల ప్రశ్నలు అడుగుతారు, తండ్రి పిల్లల మనసును గెలుచుకోవడం కోసం ఏదో ఒకటి చెప్తారు. కానీ నా పనైతే పతితుల నుండి పావనంగా చేయడమే అని తండ్రి అంటున్నారు. మీరు నన్ను అందుకే పిలుస్తారు. ఆత్మలమైన మనము శరీర సహితముగా పావనంగా ఉండేవారమని మీకు తెలుసు. ఇప్పుడు అదే ఆత్మ శరీర సహితంగా పతితంగా అయిపోయింది. 84 జన్మల లెక్క ఉంది కదా.

ఇప్పుడు ఈ ప్రపంచము ముళ్ళ అడవిగా తయారయ్యిందని మీకు తెలుసు. ఈ లక్ష్మీనారాయణులు పుష్పాల వంటివారు కదా. వారి వద్దకు ముళ్ళు వెళ్ళి - మీరు సర్వ గుణసంపన్నులు...... మేము పాపులము, కపటబుద్ధి కలవారము అని అంటారు. అన్నిటికన్నా పెద్ద ముల్లు - కామ వికారము. దీనిపై విజయం పొంది జగత్ జీతులుగా అవ్వండి అని తండ్రి అంటున్నారు. భగవంతుడు ఏదో ఒక రూపంలో రావాలి, భగీరథునిపై విరాజమానమై వస్తారని మనుష్యులంటారు. పాత ప్రపంచాన్ని కొత్తదిగా చేసేందుకు భగవంతుడు రావల్సిందే. కొత్త ప్రపంచాన్ని సతోప్రధానమని, పాతదానిని తమోప్రధానమని అంటారు. ఇప్పుడిది పాత ప్రపంచము కనుక తండ్రి తప్పకుండా రావలసి ఉంటుంది. తండ్రిని రచయిత అని అంటారు. పిల్లలైన మీకు ఎంత సహజంగా అర్థము చేయిస్తారు. ఎంత సంతోషముండాలి. ఇక ఎవరికైనా కర్మభోగపు లెక్కాచారము, ఏవైనా ఉంటే, వాటిని అనుభవించాల్సిందే, ఇందులో బాబా ఆశీర్వదించరు. బాబా, మీరు వచ్చి మాకు వారసత్వమునివ్వండి అని నన్నే పిలుస్తారు. బాబా నుండి ఏ వారసత్వము పొందాలనుకుంటున్నారు? ముక్తి-జీవన్ముక్తుల వారసత్వము. ముక్తి-జీవన్ముక్తుల దాత ఒక్క జ్ఞానసాగరుడైన తండ్రి మాత్రమే, అందుకే వారిని జ్ఞానదాత అని అంటారు. భగవంతుడు జ్ఞానమిచ్చారు, కానీ ఎప్పుడిచ్చారు, ఎలా ఇచ్చారు అనేది ఎవ్వరికీ తెలియదు. ఇందులోనే తికమక అంతా ఉంది. ఎవరికి జ్ఞానమిచ్చారు అనేది కూడా ఎవ్వరికీ తెలియదు. ఇప్పుడు ఈ బ్రహ్మా కూర్చొని ఉన్నారు - వీరికి, నేనే నారాయణునిగా ఉండేవాడిని, మళ్ళీ 84 జన్మలు తీసుకున్నాను అని తెలిసింది. వీరు నంబరువన్ లో ఉన్నారు. నా కళ్ళు తెరుచుకున్నాయి అని బాబా అంటారు. మీరు కూడా మా కళ్ళు తెరుచుకున్నాయని అంటారు. మూడవ నేత్రము తెరుచుకుంటుంది కదా. మాకు తండ్రి గురించి, సృష్టిచక్రము గురించి మొత్తం జ్ఞానము లభించిందని మీరంటారు. నేను ఎవరిని, ఎలా ఉంటాను - నా కళ్ళు తెరుచుకున్నాయి. ఎంత అద్భుతము. ఆత్మలమైన మనము ఫస్ట్, కానీ మనము స్వయాన్ని దేహమని భావించి కూర్చున్నాము. నేను ఒక శరీరాన్ని వదిలి మరొకటి తీసుకుంటానని ఆత్మ అంటుంది. అయినా, మనము స్వయాన్ని ఆత్మ అని మర్చిపోయి దేహాభిమానులుగా అయిపోతాము. అందుకే స్వయాన్ని ఆత్మగా భావించి కూర్చోండి అని మొట్టమొదట నేను మీకు తెలివి ఇస్తున్నాను. నేను ఒక ఆత్మ అని లోలోపల అభ్యాసము చేస్తూ ఉండండి. ఆత్మగా భావించకపోవడం వలన తండ్రిని మర్చిపోతారు. తప్పకుండా మేము దేహాభిమానంలోకి పదే-పదే వచ్చేస్తున్నామని అనుభవం చేస్తున్నారు. శ్రమ చేయాలి. ఇక్కడ కూర్చున్నప్పుడు కూడా ఆత్మాభిమానులుగా అయి కూర్చోండి. నేను పిల్లలైన మీకు రాజ్యం ఇచ్చేందుకు వచ్చాను అని తండ్రి అంటున్నారు. అర్థకల్పము మీరు నన్ను స్మృతి చేశారు. ఏ విషయము ఎదురుగా వచ్చినా కూడా, అయ్యో రామా అని అంటారు, కానీ ఈశ్వరుడెవరో లేక రాముడెవరో, ఎవ్వరికీ తెలియదు. జ్ఞానసాగరుడు, పతితపావనుడు, సర్వుల సద్గతిదాత, త్రిమూర్తి పరమపిత పరమాత్మ శివుడని మీరు ఋజువు చేయాలి. బ్రహ్మా-విష్ణు-శంకరులు, ముగ్గురి జన్మ ఒక్కసారే కలిపి జరుగుతుంది. కేవలం శివజయంతి కాదు, కానీ త్రిమూర్తి శివజయంతి. శివుని జయంతి జరిగినప్పుడే తప్పకుండా బ్రహ్మా జయంతి కూడా జరుగుతుంది. శివజయంతిని జరుపుకుంటారు కానీ బ్రహ్మా ఏం చేశారు. లౌకిక తండ్రి, పారలౌకిక తండ్రి మరియు వీరు అలౌకిక తండ్రి. వీరు ప్రజాపిత బ్రహ్మా. కొత్త ప్రపంచం కోసం ఈ కొత్త జ్ఞానము మీకిప్పుడే లభిస్తుంది, తర్వాత ప్రాయః లోపమైపోతుంది అని తండ్రి అంటున్నారు. ఎవరికైతే రచయిత అయిన తండ్రి మరియు రచనల జ్ఞానము ఉండదో, వారు అజ్ఞానులే కదా. అజ్ఞాన నిద్రలో నిద్రిస్తూ ఉన్నారు. జ్ఞానము వలన పగలు, భక్తి వలన రాత్రి. శివరాత్రి అర్థము కూడా తెలియదు, అందుకే దానికి సెలవు కూడా తొలగించేసారు.

ఇప్పుడు అందరి జ్యోతిని వెలిగించేందుకు తండ్రి వస్తారని మీకు తెలుసు. మీరు ఈ లైట్లు మొదలైనవి వెలిగిస్తే, వీరికిదేదో విశేషమైన రోజు అని భావిస్తారు. ఇప్పుడు మీరు అర్థ సహితంగా వెలిగిస్తారు. వారికి అర్థము కాదు. మీ భాషణ ద్వారా పూర్తిగా అర్థము చేసుకోలేరు. ఇప్పుడు మొత్తం విశ్వంపై రావణ రాజ్యముంది, ఇక్కడైతే మనుష్యులు ఎంత దుఃఖితులుగా ఉన్నారు. రిద్ధి-సిద్ధి చేసేవారు కూడా చాలా విసిగిస్తారు. వీరిలో ఈవిల్ సోల్ ఉందని వార్తాపత్రికలలో కూడా వస్తుంది. చాలా దుఃఖము కలిగిస్తాయి. మీకు ఈ విషయాలతో ఏ సంబంధమూ లేదు అని తండ్రి చెప్తున్నారు. తండ్రి అయితే నేరుగా విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నారు - పిల్లలూ, మీరు నన్ను స్మృతి చేసినట్లయితే మీరు పావనంగా అవుతారు. మీ దుఃఖాలన్నీ దూరమైపోతాయి. అచ్ఛా.

మధురాతి మధురమైన ఆత్మిక పిల్లలకు మాత-పిత, బాప్ దాదాల ప్రియస్మృతులు మరియు గుడ్ మార్నింగ్. ఆత్మిక పిల్లలకు ఆత్మిక తండ్రి నమస్తే.

ధారణ కొరకు ముఖ్య సారము:-

1. యథార్థ రీతిగా తండ్రిని స్మృతి చేసేందుకు లేక ఆత్మాభిమానులుగా అయ్యేందుకు శ్రమ చేయాలి, మీ చార్టును సత్యంగా వ్రాయాలి, ఇందులోనే చాలా-చాలా లాభముంది.

2. అన్నిటికన్నా ఎక్కువ దుఃఖమునిచ్చే ముల్లు కామ వికారము, దీనిపై యోగబలంతో విజయము ప్రాప్తి చేసుకొని పతితుల నుండి పావనంగా అవ్వాలి. మిగిలిన ఏ విషయాలతోనూ మీకు సంబంధము లేదు.

వరదానము:-

విఘ్న ప్రూఫ్ మెరుస్తున్న ఫరిస్తా డ్రస్సును ధారణ చేసే సదా విఘ్న వినాశక భవ

స్వయం పట్ల మరియు సర్వుల పట్ల సదా విఘ్న వినాశకులుగా అయ్యేందుకు ప్రశ్నార్థకానికి వీడ్కోలునివ్వాలి మరియు ఫుల్ స్టాప్ ద్వారా సర్వ శక్తుల స్టాకును ఫుల్ గా చేసుకోవాలి. సదా విఘ్న ప్రూఫ్ మెరుస్తున్న ఫరిస్తా డ్రస్సు ధరించి ఉండాలి, మట్టితో తయారుచేసిన డ్రస్సు ధరించకూడదు. దానితోపాటు సర్వ గుణాల నగలతో అలంకరింపబడి ఉండాలి. సదా అష్ట శక్తుల శస్త్రధారులైన సంపన్న మూర్తులుగా అయి ఉండాలి మరియు కమలపుష్ప ఆసనంపై మీ శ్రేష్ఠ జీవితమనే పాదమునుంచాలి.

స్లోగన్:-

అభ్యాసంపై పూర్తిగా అటెన్షన్ ఇచ్చినట్లయితే మీ నంబరు ఫస్ట్ డివిజన్ లోకి వచ్చేస్తుంది.

 

మాతేశ్వరిగారి అమూల్యమైన మహావాక్యాలు

"ఈ ఈశ్వరీయ జ్ఞానము సర్వ మనుష్యాత్మలకోసం ఉన్నది

మొట్టమొదట మీరు ఒక ముఖ్యమైన పాయింటును తప్పకుండా గుర్తుంచుకోవాలి, ఈ మనుష్య సృష్టి వృక్షానికి బీజరూపం పరమాత్మ కనుక ఆ పరమాత్మ ద్వారా ఏ జ్ఞానమైతే ప్రాప్తిస్తుందో, అది మనుష్యులందరికీ అవసరము. అన్ని ధర్మాలవారికి ఈ జ్ఞానము తీసుకునేందుకు అధికారముంది. ప్రతి ధర్మానికి తమ-తమ జ్ఞానముంది, ప్రతి ఒక్కరికీ తమ-తమ శాస్త్రముంది, ప్రతి ఒక్కరి మతము ఎవరిది వారిది, ప్రతి ఒక్కరి సంస్కారము ఎవరిది వారిది, కానీ ఈ జ్ఞానము అందరి కోసం ఉంది. వారు ఈ జ్ఞానాన్ని తీసుకోలేకపోయినా, మన వంశములోకి రాకపోయినా కానీ, వారు అందరికీ తండ్రి అయిన కారణంగా వారితో యోగము జోడించడం వలన తప్పకుండా పవిత్రంగా అవుతారు. ఈ పవిత్రత కారణంగా తమ సెక్షన్లోనే తప్పకుండా పదవిని పొందుతారు ఎందుకంటే యోగాన్ని మనుష్యులందరూ అంగీకరిస్తారు, చాలామంది మనుష్యులు మాకు కూడా ముక్తి కావాలి అని అంటారు, కానీ శిక్షల నుండి విడుదలై ముక్తులయ్యే శక్తి కూడా ఈ యోగము ద్వారా లభిస్తుంది.

"అజపాజపము అనగా నిరంతర ఈశ్వరీయ స్మృతి

శ్వాస శ్వాసలోనూ నిరంతర జపం జపిస్తూ ఉండండి అనే సామెతకు యథార్థమైన అర్థమేమిటి? మనము అజపాజపము అని అన్నప్పుడు దానికి యథార్థమైన అర్థము - ఏ జపము చేయకుండా, శ్వాస-శ్వాసలోనూ మీ బుద్ధియోగమును తమ పరమపిత పరమాత్మతో నిరంతరం జోడించాలి మరియు శ్వాస-శ్వాసలోనూ ఈ ఈశ్వరీయ స్మృతి స్థిరంగా నడుస్తూ ఉంటుంది, ఆ నిరంతర ఈశ్వరీయ స్మృతిని అజపాజపము అని అంటారు. అంతేకానీ నోటితో ఏదైనా జపం చేయడం అనగా రామ రామ అని అనడం, లోపల ఏదైనా మంత్రాన్ని ఉచ్చరించడం, ఇది నిరంతరం నడవదు. మేము నోటితో మంత్రాన్ని ఉచ్చరించము కానీ మనసులో ఉచ్చరిస్తాము, ఇదే అజపాజపము అని వారు భావిస్తారు. అయితే, ఒక సహజమైన ఆలోచించే విషయమేమిటంటే, మన పదమే అజపాజపము అని అన్నప్పుడు, ఇక ఏదీ జపించే అవసరం కూడా లేదు. ఆంతరికంగా ఏ మూర్తిని కూడా ధ్యానం చేయకూడదు, ఏమీ స్మరణ చేయకూడదు ఎందుకంటే వారు కూడా నిరంతరం తింటూ తాగుతూ ఉండలేరు కానీ మనం చేసే ఈశ్వరీయ స్మృతి నిరంతరం నడవగలదు, ఎందుకంటే ఇది చాలా సహజమైనది. ఒక బాలుడు తమ తండ్రిని గుర్తు చేసుకున్నప్పుడు, ఆ సమయంలో తండ్రి ఫొటోను ఎదురుగా తెచ్చుకోవలసిన అవసరం ఉండదు కానీ మనసా-వాచా-కర్మణా తండ్రి యొక్క కర్తవ్యము, కర్మలు, గుణాల సహితంగా అన్నీ గుర్తుకొస్తాయి, ఇక అంతే, ఇవి గుర్తుకు రావడంతో బాలుడు కూడా ఆ కర్మలే చేస్తాడు, అప్పుడే సన్ షోస్ ఫాదర్ (కొడుకు తండ్రిని ప్రత్యక్షం చేస్తాడు) అని అంటారు. అలాగే మీరు కూడా ఇతరుల స్మృతులను తమ మనసు నుండి తొలగించి, ఆ ఒక్క అసలైన పారలౌకిక పరమపిత పరమాత్మ స్మృతిలో ఉండాలి, ఇందులో లేస్తూ-కూర్చుంటూ, తింటూ-త్రాగుతూ నిరంతరం స్మృతిలో ఉండగలరు. ఈ స్మృతి ద్వారానే కర్మాతీతులుగా అవుతారు. కనుక ఈ న్యాచురల్ స్మృతినే అజపాజపము అని అంటారు. అచ్ఛా - ఓం శాంతి.