07-11-2020 ప్రాత:మురళి ఓంశాంతి "బాప్ దాదా" మధువనం


"మధురమైనపిల్లలూ - ఇప్పుడు దైవీ రాజ్యస్థాపన జరుగుతుంది, నిర్వికారీ ప్రపంచము ఏర్పడినప్పుడు మిగిలినదంతా వినాశనమైపోతుందని అందరికీ ఈ శుభవార్తను వినిపించండి”

ప్రశ్న:-

రావణుని శాపము ఎప్పుడు తగులుతుంది, శాపగ్రస్తులైనవారి గుర్తులేమిటి?

జవాబు:-

మీరు దేహాభిమానులుగా అయినప్పుడు రావణుని శాపము తగులుతుంది. శాపము పొందిన ఆత్మలు నిరుపేదలుగా, వికారులుగా అవుతూ ఉంటారు, కిందకు దిగిపోతూ ఉంటారు. ఇప్పుడు తండ్రి ద్వారా వారసత్వాన్ని తీసుకునేందుకు దేహీ-అభిమానులుగా అవ్వాలి. తమ దృష్టి-వృత్తిని పావనంగా చేసుకోవాలి.

ఓంశాంతి. ఆత్మిక తండ్రి కూర్చుని ఆత్మిక పిల్లలకు 84 జన్మల కథను వినిపిస్తున్నారు. అందరూ 84 జన్మలు తీసుకోరని అర్థం చేసుకున్నారు. మీరే మొట్టమొదట సత్యయుగం ఆదిలో పూజ్య దేవీదేవతలుగా ఉండేవారు. భారతదేశంలో మొదట పూజ్య దేవీదేవతా ధర్మానికి చెందినవారి రాజ్యమే ఉండేది. లక్ష్మీనారాయణుల రాజ్యముండేది కనుక వారి వంశము తప్పకుండా ఉంటుంది. రాజ్య వంశానికి చెందిన మిత్ర-సంబంధీకులు కూడా ఉంటారు, ప్రజలు కూడా ఉంటారు. ఇదొక కథలాంటిది. 5 వేల సంవత్సరాల క్రితము కూడా వీరి రాజ్యముండేదని గుర్తు చేసుకుంటారు. భారతదేశములో ఆది సనాతన దేవీదేవతా ధర్మము వారి రాజ్యముండేది. ఈ విషయాలు అనంతమైన తండ్రి కూర్చొని అర్థం చేయిస్తారు, వారినే నాలెడ్జ్ ఫుల్ అని అంటారు. దేనికి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ (జ్ఞానము)? వారు అందరిలో ఏముంది అనేదాని గురించి, అలానే కర్మ వికర్మల గురించి తెలిసినవారని మనుష్యులు భావిస్తారు. కానీ ప్రతి ఒక్క ఆత్మకు తమ-తమ పాత్ర లభించి ఉందని ఇప్పుడు తండ్రి అర్థము చేయిస్తారు. ఆత్మలందరూ తమ పరంధామములో ఉంటాయి. వాటిలో మొత్తం పాత్ర నిండి ఉంది. కర్మక్షేత్రానికి వెళ్ళి తమ పాత్రను అభినయించేందుకు రెడీగా కూర్చున్నాయి. ఆత్మలైన మనమే అన్నీ చేస్తామని కూడా మీరు అర్థం చేసుకున్నారు. ఇది పుల్లగా ఉంది, ఇది ఉప్పగా ఉంది అని ఆత్మనే చెప్తుంది. మనమిప్పుడు వికారీ పాపాత్ములమని, ఆసురీ స్వభావాలున్నాయని ఆత్మనే అర్థం చేసుకుంటుంది. ఆత్మనే ఇక్కడ కర్మక్షేత్రంలో శరీరాన్ని తీసుకొని పాత్రనంతా అభినయిస్తుంది. కనుక ఆత్మనైన నేనే అన్నీ చేస్తాను అని నిశ్చయం చేసుకోవాలి కదా. ఇప్పుడు తండ్రిని కలుసుకున్నాము, మళ్ళీ 5 వేల సంవత్సరాల తర్వాత కలుస్తాము. పూజ్యులుగా మరియు పూజారులుగా, పావనులుగా మరియు పతితులుగా అవుతూ వచ్చామని కూడా అర్థము చేసుకున్నారు. పూజ్యులుగా ఉన్నప్పుడు పతితులెవ్వరూ ఉండరు. పూజారులుగా అయినప్పుడు పావనమైనవారెవ్వరూ ఉండరు. సత్యయుగంలో పావనమైన పూజ్యులు మాత్రమే ఉంటారు. ద్వాపరయుగము నుండి రావణరాజ్యము ప్రారంభమైనప్పుడు అందరూ పతితులుగా, పూజారులుగా అవుతారు. చూడండి, శంకరాచార్యుడు కూడా నా పూజారియే అని శివబాబా చెప్తున్నారు. నన్నే పూజిస్తారు కదా. శివుని చిత్రము కొందరి వద్ద వజ్రాలది, కొందరి వద్ద బంగారముది, కొందరి వద్ద వెండిది ఉంటుంది. ఇప్పుడు పూజించే పూజారిని, పూజ్యుడని అనలేరు. ఈ సమయంలో మొత్తం ప్రపంచములో పూజ్యులుగా ఒక్కరు కూడా లేరు. పూజ్యులు పవిత్రంగా ఉంటారు, తర్వాత అపవిత్రంగా అవుతారు. కొత్త ప్రపంచంలో పవిత్రమైనవారు ఉంటారు. పవిత్రమైనవారే పూజింపబడతారు. కుమారి పవిత్రంగా ఉన్నప్పుడు పూజకు యోగ్యంగా ఉంటారు, అపవిత్రంగా అయిన తర్వాత అందరి ఎదురుగా తల వంచవలసి ఉంటుంది. పూజా సామాగ్రి ఎంత ఉంది. ప్రదర్శిని, మ్యూజియం మొదలైనవి ఎక్కడ తెరిచినా, పైన త్రిమూర్తి శివ తప్పకుండా ఉండాలి. కింద లక్ష్యం-ఉద్దేశ్యం అయిన ఈ లక్ష్మీనారాయణులు ఉండాలి. మనము ఈ పూజ్య దేవీ దేవతా ధర్మాన్ని స్థాపన చేస్తున్నాము. అక్కడ వేరే ధర్మమేది ఉండదు. ఇది మీరు అర్థము చేయించవచ్చు. ప్రదర్శినీలలో భాషణ వంటివి చేయలేరు. అర్థము చేయించేందుకు వేరే ఏర్పాటు చేయవలసి ఉంటుంది. మేము భారతవాసులకు శుభవార్తను వినిపిస్తున్నాము అనేదే ఇదే ముఖ్యమైన విషయము. మనము ఈ రాజ్యస్థాపన చేస్తున్నాము. దైవీ రాజ్యం ఉండేది, ఇప్పుడు లేదు, మళ్ళీ దీని స్థాపన జరుగుతుంది మరియు అన్నీ వినాశనమైపోతాయి. సత్యయుగంలో ఈ ఒక్క ధర్మము ఉన్నప్పుడు అనేక ధర్మాలుండేవి కావు. ఇప్పుడు ఆ అనేక ధర్మాలు కలిసి ఒక్కటిగా అవ్వడమనేది జరగదు. ఆ ధర్మాలు ఒక దాని వెనుక ఒకటి వస్తాయి మరియు వృద్ధిని పొందుతూ ఉంటాయి. మొట్టమొదటి ఆది సనాతన దేవీదేవతా ధర్మము ప్రాయః లోపమైపోయింది. స్వయాన్ని దేవీ దేవతా ధర్మానికి చెందినవారమని చెప్పుకునేవారెవ్వరూ లేరు. దీనిని వికారీ ప్రపంచమని అంటారు. మీరు ఈ విధంగా చెప్పవచ్చు - శివబాబా నిర్వికారీ ప్రపంచాన్ని స్థాపన చేస్తున్నారని మేము మీకు శుభవార్తను వినిపిస్తున్నాము. మనము ప్రజాపిత బ్రహ్మా సంతానమైన బ్రహ్మాకుమార-కుమారీలము కదా. మొట్టమొదట మనం సోదరులము, తర్వాత రచన జరిగినప్పుడు తప్పకుండా సోదరీ-సోదరులుగా అవుతాము. బాబా, మేము మీ పిల్లలము అని అందరూ అంటారు కనుక సోదరీ-సోదరులకు పరస్పరంలో క్రిమినల్ (వికారీ) దృష్టి ఉండకూడదు. ఈ అంతిమ జన్మ పవిత్రంగా అవ్వాలి, అప్పుడే పవిత్ర విశ్వానికి యజమానులుగా అవ్వగలము. గతి-సద్గతిదాత ఒక్క తండ్రి మాత్రమేనని మీకు తెలుసు. పాత ప్రపంచము మారి తప్పకుండా కొత్త ప్రపంచము స్థాపనవ్వాలి. అది భగవంతుడే చేస్తారు. ఇప్పుడు వారు కొత్త ప్రపంచాన్ని ఎలా స్థాపన చేస్తారు అనేది పిల్లలైన మీకు మాత్రమే తెలుసు. ఇప్పుడు పాత ప్రపంచము కూడా ఉంది, ఇదేమీ సమాప్తము అవ్వలేదు. చిత్రాలలో కూడా బ్రహ్మా ద్వారా స్థాపన అని ఉంది. ఇది వీరి అనేక జన్మల అంతిమ జన్మ. బ్రహ్మాకు జోడి లేరు, బ్రహ్మాను దత్తత తీసుకుంటారు. అర్థము చేయించేందుకు మంచి యుక్తి కావాలి. శివబాబా బ్రహ్మాలో ప్రవేశించి మనల్ని తమవారిగా చేసుకుంటారు. శరీరంలో ప్రవేశించినప్పుడే - ఓ ఆత్మా, నీవు నా సంతానము అని చెప్పగలరు. ఆత్మలైతే ముందు నుండే ఉంటాయి, తర్వాత బ్రహ్మా ద్వారా సృష్టి రచించినప్పుడు తప్పకుండా బ్రహ్మాకుమారి-బ్రహ్మాకుమారులుగా అవుతారు కదా, అప్పుడు సోదరీ-సోదరులుగా అవుతారు. వేరే దృష్టి తొలగిపోతుంది. మనము శివబాబా నుండి పావనంగా అయ్యే వారసత్వాన్ని తీసుకుంటాము. రావణుని నుండి మనకు శాపము లభిస్తుంది. ఇప్పుడు మనము దేహీ అభిమానులుగా అయినట్లైతే తండ్రి నుండి వారసత్వము లభిస్తుంది. దేహాభిమానులుగా అవ్వడం వలన రావణుని శాపము లభిస్తుంది. శాపము లభించడంతో క్రిందకు దిగిపోతూ ఉంటారు. ఇప్పుడు భారతదేశము శాపగ్రస్తంగా ఉంది కదా. భారతదేశాన్ని ఇంత నిరుపేదగా, వికారీగా ఎవరు చేశారు? ఎవరిదో శాపము కదా. ఇది రావణ రూపీ మాయా శాపము. రావణుడిని ప్రతి సంవత్సరం కాలుస్తారు అంటే తప్పకుండా అతను శత్రువే కదా. ధర్మములోనే శక్తి ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనము దేవతా ధర్మానికి చెందినవారిగా అవుతాము. కొత్త ధర్మాన్ని స్థాపన చేయటానికి బాబా నిమిత్తంగా ఉన్నారు. ఎంత శక్తివంతమైన ధర్మాన్ని స్థాపన చేస్తారు. మనము బాబా నుండి శక్తి తీసుకుంటాము, పూర్తి విశ్వముపై విజయము పొందుతాము. స్మృతియాత్ర ద్వారానే శక్తి లభిస్తుంది మరియు వికర్మలు వినాశనమౌతాయి. కనుక ఇది కూడా ఒక వాక్యం వ్రాయాలి - మేము శుభవార్తను వినిపిస్తాము. ఇప్పుడు ఈ ధర్మస్థాపన జరుగుతుంది, దీనినే హెవెన్, స్వర్గము అని అంటారు. ఇలా పెద్ద-పెద్ద అక్షరాలలో వ్రాయండి. అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది ఇదేనని బాబా సలహానిస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఆదిసనాతన దేవీ దేవతా ధర్మ స్థాపన జరుగుతుంది. ప్రజాపిత బ్రహ్మా కూడా కూర్చున్నారు. ప్రజాపిత బ్రహ్మాకుమార-కుమారీలైన మనము శ్రీమతంపై ఈ కార్యము చేస్తున్నాము. ఇది బ్రహ్మా మతము కాదు, శ్రీమతము అంటేనే పరమపిత పరమాత్మ శివునిది, వారు అందరికీ తండ్రి. తండ్రియే ఏక ధర్మ స్థాపన, అనేక ధర్మాల వినాశనము చేస్తారు. రాజయోగము నేర్చుకొని ఈ విధంగా అవుతారు. మనము కూడా ఇలా అవుతున్నాము. మనము అనంతమైన సన్యాసము చేశాము ఎందుకంటే ఈ పాత ప్రపంచము భస్మమైపోతుందని మనకు తెలుసు. హద్దు తండ్రి క్రొత్త ఇల్లు కట్టినప్పుడు పాత దానిపై మమకారం తొలగిపోతుంది. ఈ పాత ప్రపంచము సమాప్తం అవ్వనున్నదని తండ్రి చెప్తారు. ఇప్పుడు మీ కోసం కొత్త ప్రపంచాన్ని స్థాపన చేస్తున్నారు. మీరు కొత్త ప్రపంచము కోసమే చదువుకుంటున్నారు. అనేక ధర్మాల వినాశనము, ఒకే ధర్మ స్థాపన సంగమయుగములోనే జరుగుతుంది. యుద్ధము జరుగుతుంది, ప్రకృతి వైపరీత్యాలు కూడా జరుగుతాయి. సత్యయుగంలో వీరి రాజ్యమున్నప్పుడు ఇంకే ధర్మము ఉండేది కాదు. మిగిలినవన్నీ ఎక్కడ ఉండేవి? ఈ జ్ఞానము బుద్ధిలో ఉంచుకోవాలి. అలాగని ఈ జ్ఞానాన్ని బుద్ధిలో ఉంచుకున్నప్పుడు నేను వేరే పనులేవీ చేయనని కాదు, నాకు ఎన్ని ఆలోచనలు ఉంటాయి. ఉత్తరాలు వ్రాయడం, చదవడం, ఇళ్ళ గురించి ఆలోచించడం, అయినా తండ్రిని స్మృతి చేస్తూ ఉంటాను. తండ్రిని స్మృతి చేయకపోతే వికర్మలు ఎలా వినాశనమౌతాయి.

ఇప్పుడు పిల్లలైన మీకు జ్ఞానము లభించింది, మీరు అర్థకల్పానికి పూజ్యులుగా అవుతున్నారు. అర్థకల్పము పూజారులుగా, తమోప్రధానంగా ఉంటారు, తర్వాత అర్థకల్పము పూజ్యులుగా, సతోప్రధానంగా ఉంటారు. ఆత్మ పరమపిత పరమాత్మతో యోగము జోడించడం ద్వారానే పారసంగా తయారౌతుంది. స్మృతి చేస్తూ-చేస్తూ ఇనుపయుగము నుండి స్వర్ణిమ యుగములోకి వెళ్ళిపోతుంది. పతిత పావనా అని ఒక్కరినే పిలుస్తారు. మున్ముందు మీ శబ్దము వెలువడుతుంది. ఇది అన్ని ధర్మాల కోసం ఉన్నది. నేనే పతితపావనుడిని అని తండ్రి చెప్తున్నారని మీరు కూడా చెప్తారు. నన్ను స్మృతి చేసినట్లైతే మీరు పావనంగా అవుతారు. మిగిలిన వారందరూ లెక్కాచారాలను సమాప్తము చేసుకుని వెళ్తారు. ఏ విషయంలోనైనా తికమకపడితే అడగవచ్చు. సత్యయుగంలో కొద్దిమంది మాత్రమే ఉంటారు. ఇప్పుడైతే అనేక ధర్మాలున్నాయి. తప్పకుండా లెక్కాచారాలను సమాప్తము చేసుకొని, ఎలా ఉండేవారమో, మళ్ళీ అలా అవుతాము. వివరాలలోకి ఎందుకు వెళ్ళాలి. ప్రతి ఒక్కరు వచ్చి తమ-తమ పాత్రను అభినయిస్తారని తెలుసు. ఇప్పుడు అందరూ తిరిగి వెళ్ళాలి ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ సత్యయుగంలో లేనే లేరు. ఏకధర్మ స్థాపన, అనేక ధర్మాల వినాశనము చేసేందుకే తండ్రి వస్తారు. ఇప్పుడు కొత్త ప్రపంచ స్థాపన జరుగుతుంది. సత్యయుగము మళ్ళీ తప్పకుండా వస్తుంది, చక్రము తప్పకుండా తిరుగుతుంది. టూ మచ్ ఆలోచనలలోకి వెళ్ళకండి, ముఖ్యమైన విషయమేమిటంటే మనము సతోప్రధానంగా అయితే ఉన్నత పదవిని పొందుతాము. కుమారీలైతే ఇందులో నిమగ్నమైపోవాలి, కుమారీల సంపాదనను తల్లిదండ్రులు తినరు. కానీ ఈ రోజుల్లో ఆకలికలవారిగా అయిపోయిన కారణంగా కుమారీలు కూడా సంపాదించవలసి వస్తుంది. ఇప్పుడు పవిత్రంగా అయి పవిత్ర ప్రపంచానికి యజమానులుగా అవ్వాలని మీరు అర్థం చేసుకున్నారు. మనము రాజయోగులము, తండ్రి నుండి వారసత్వాన్ని తప్పకుండా తీసుకోవాలి.

ఇప్పుడు మీరు పాండవ సైన్యానికి చెందినవారిగా అయ్యారు. మీ సేవ చేసుకుంటూ కూడా మేము వెళ్ళి అందరికీ మార్గాన్ని తెలియజేయాలి అనే ఆలోచన ఉంచుకోవాలి. ఎంత చేస్తామో, అంత ఉన్నత పదవిని పొందుతాము. ఈ పరిస్థితులలో చనిపోతే మాకు ఏం పదవి లభిస్తుంది అని బాబాను అడగవచ్చు. బాబా వెంటనే చెప్పేస్తారు. సేవ చేయడం లేదు కనుక సాధారణ ఇంట్లోకి వెళ్ళి జన్మ తీసుకుంటారు, మళ్ళీ వచ్చి జ్ఞానము తీసుకోవడం కష్టం, ఎందుకంటే చిన్న పిల్లలు అంతగా జ్ఞానాన్ని అర్థము చేసుకోలేరు. ఒకవేళ 2-3 సంవత్సరాలే మిగిలి ఉంటే ఇంకేమి చదువుకోగలరు? నీవు ఏదైనా క్షత్రియ కులములోకి వెళ్ళి జన్మ తీసుకుంటావని బాబా చెప్పేస్తారు. చివరిలో రెండు కిరీటాలు లభిస్తాయి. పూర్తి స్వర్గ సుఖాన్ని పొందలేరు. ఎవరైతే పూర్తిగా సేవ చేస్తారో, చదువుకుంటారో, వారే పూర్తి సుఖాన్ని పొందుతారు. నంబరువారు పురుషార్థానుసారంగా పొందుతారు. ఇప్పుడు తయారవ్వకపోతే కల్ప-కల్పము తయారవ్వలేమనే చింత ఉండాలి. తాము ఎన్ని మార్కులతో పాస్ అవుతామనేది ప్రతి ఒక్కరు స్వయం గురించి తెలుసుకోగలరు. అందరికీ తెలుసిపోతుంది, అప్పుడిక ఇలా నిశ్చితమై ఉందని అంటారు. అప్పడు లోపల దుఃఖము కలుగుతుంది కదా. కూర్చుని-కూర్చునే మాకు ఏమయింది! కూర్చుని-కూర్చునే మనుష్యులు మరణిస్తారు కూడా, అందుకే సోమరులుగా అవ్వకండి అని తండ్రి అంటారు. పురుషార్థము చేసి పతితుల నుండి పావనంగా అవుతూ ఉండండి, మార్గము తెలియజేస్తూ ఉండండి. మిత్ర-సంబంధీకులు మొదలైనవారెవరి పైన అయినా దయ కలిగాలి. వీరు వికారాలు లేకుండా, అశుద్ధమైనవి తినకుండా ఉండలేరని మీరు చూసినా కూడా, వారికి అర్థము చేయిస్తూ ఉండాలి. ఒకవేళ స్వీకరించకపోతే, వీరు మన కులము వారు కాదని భావించండి. ప్రయత్నము చేసి పుట్టిల్లు మరియు అత్తవారి ఇల్లు యొక్క కళ్యాణము చేయాలి. వీరు మాతో మాట్లాడడమే లేదు, ముఖము తిప్పేసుకున్నారు అని అనే విధంగా మన నడవడిక ఉండకూడదు. అందరితో కలుపుగోలుగా ఉండాలి. మనము వారి కళ్యాణము కూడా చేయాలి. చాలా దయాహృదయులుగా అవ్వాలి. మనము సుఖము వైపు వెళ్తున్నాము కనుక ఇతరులకు కూడా మార్గాన్ని తెలియజేయాలి. మీరు అంధులకు చేతికర్ర కదా. అంధులకు నీవు చేతికర్ర అని పాడుతారు. అందరికీ నేత్రాలు ఉన్నా కూడా పిలుస్తారు ఎందుకంటే జ్ఞానమనే మూడవ నేత్రము లేదు. సుఖ-శాంతుల మార్గమును చూపించేవారు తండ్రి ఒక్కరే. ఇప్పుడు పిల్లలైన మీ బుద్ధిలో ఈ విషయం ఉంది. ఇంతకుముందు ఇలా అనుకునేవారు కాదు. భక్తిమార్గంలో ఎన్ని మంత్రాలను జపిస్తారు. రామ-రామ అని అంటూ చేపలకు తినిపిస్తారు, చీమలకు తినిపిస్తారు. ఇప్పుడు జ్ఞాన మార్గంలోనైతే ఏమీ చేయవలసిన అవసరము లేదు. పక్షులైతే లెక్కలేనన్ని మరణిస్తాయి. ఒక్కసారి తుఫాను వచ్చిందంటే ఎన్నో మరణిస్తాయి. ఇప్పుడు ప్రకృతి వైపరీత్యాలు చాలా తీవ్రంగా వస్తాయి. ఈ రిహార్సల్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇదంతా వినాశనం అవ్వవలసిందే. ఇప్పుడు మేము స్వర్గములోకి వెళ్తామని లోపల అనిపిస్తుంది. అక్కడ మనం కల్పక్రితము వలె ఫస్ట్ క్లాస్ మహళ్ళును నిర్మిస్తాము. కల్పక్రితము తయారుచేసినవే మళ్ళీ తయారుచేస్తారు. ఆ సమయానికి ఆ బుద్ధి వచ్చేస్తుంది. వాటి గురించి ఇప్పుడు ఎందుకు ఆలోచించడము, దీని బదులు తండ్రి స్మృతిలో ఉండాలి. స్మృతి యాత్రను మర్చిపోకండి. కల్పక్రితములానే మహళ్ళు తయారౌతాయి. కానీ ఇప్పుడు స్మృతియాత్రలో తోడును నిర్వర్తించాలి మరియు మాకు తండ్రి, టీచరు, సద్గురువు లభించారని చాలా సంతోషంలో ఉండాలి. ఈ సంతోషంలో రోమాలు నిక్కబొడుచుకోవాలి. మనము అమరపురికి యజమానులుగా అయ్యేందుకే వచ్చామని మీకు తెలుసు. ఈ సంతోషము స్థిరంగా ఉండాలి. ఇక్కడ ఉన్నప్పుడే మళ్ళీ 21 జన్మలకు అది స్థిరంగా ఉంటుంది. అనేకులకు స్మృతిని కలిగిస్తూ ఉన్నట్లయితే మీ స్మృతి కూడా పెరుగుతుంది. ఇక తర్వాత అలవాటైపోతుంది. ఈ అపవిత్ర ప్రపంచానికి నిప్పు అంటుకుంటుందని మీకు తెలుసు. ఇంతటి ప్రపంచమంతా సమాప్తమవుతుందనే ఆలోచన బ్రాహ్మణులైన మీకు మాత్రమే ఉంది. సత్యయుగంలో ఇవేమీ తెలియవు. ఇప్పుడిది అంతిమము, మీరు స్మృతి కోసం పురుషార్థము చేస్తున్నారు. అచ్ఛా.

మధురాతి మధురమైన ఆత్మిక పిల్లలకు మాత-పిత, బాప్ దాదాల ప్రియస్మృతులు మరియు గుడ్ మార్నింగ్. ఆత్మిక పిల్లలకు ఆత్మిక తండ్రి నమస్తే.

ధారణ కొరకు ముఖ్య సారము:-

1. పతితుల నుండి పావనంగా అయ్యే పురుషార్థములో సోమరులుగా అవ్వకూడదు. మిత్ర సంబంధీకులు మొదలైనవారు ఎవరున్నా, వారిపై దయ ఉంచి అర్థము చేయించాలి, వదిలేయకూడదు.

2. వీరు ముఖము తిప్పేసుకున్నారని అని ఎవరైనా అనే విధంగా మీ నడవడిక ఉండకూడదు. దయాహృదయులుగా అయి అందరి కళ్యాణం చేయాలి మరియు ఆలోచనలన్నీ వదిలి ఒక్క తండ్రి స్మృతిలో ఉండాలి.

వరదానము:-

ఇముడ్చుకునే శక్తి ద్వారా రాంగ్ ను కూడా రైట్ గా చేసే విశ్వ పరివర్తక భవ

ఇతరుల తప్పులు చూసి స్వయం తప్పులు చేయకండి. ఒకవేళ ఎవరైనా తప్పు చేస్తే, మనము రైట్ గా ఉండాలి, వారి సాంగత్య ప్రభావములోకి రాకూడదు. ఎవరైతే ప్రభావంలోకి వచ్చేస్తారో, వారు నిర్లక్ష్యులుగా అవుతారు. నేను రైట్ మార్గంలోనే ఉంటాను అని ప్రతి ఒక్కరు కేవలం ఈ బాధ్యతను తీసుకోండి, ఒకవేళ ఇతరులు తప్పు చేస్తే ఆ సమయంలో ఇముడ్చుకునే శక్తిని ఉపయోగించండి. ఎవరి తప్పులనైనా నోట్ చేసేందుకు బదులుగా వారికి సహయోగమనే నోట్ ఇవ్వండి అనగా వారిని సహయోగంతో నిండుగా చేయండి, అప్పుడు విశ్వ పరివర్తన కార్యం సహజంగానే జరిగిపోతుంది.

స్లోగన్:-

నిరంతర యోగిగా అవ్వాలంటే, హద్దు యొక్క నేను మరియు నాది అన్నదానిని అనంతంలోకి పరివర్తన చేయండి.