08-09-2020 ప్రాత:మురళి ఓంశాంతి "బాప్ దాదా" మధువనం


"మధురమైన పిల్లలూ - మీ హృదయంపై చేయి వేసుకుని ప్రశ్నించుకోండి, బాబా ఏదైతే వినిపిస్తున్నారో అవన్నీ ఇంతకుముందు నాకు తెలుసా, మీరు విన్నదానిని అర్థ సహితంగా తెలుసుకొని సంతోషంగా ఉండండి"

ప్రశ్న:-

మీ ఈ బ్రాహ్మణ ధర్మములో అన్నిటికన్నా ఎక్కువ శక్తి ఉంది - అది ఏమిటి మరియు ఎలా?

జవాబు:-

మీ ఈ బ్రాహ్మణ ధర్మం మొత్తం విశ్వానికి శ్రీమతంపై సద్గతిని కలిగిస్తుంది. బ్రాహ్మణులే మొత్తం విశ్వాన్ని శాంతింపజేస్తారు. బ్రాహ్మణ కులభూషణులైన మీరు దేవతలకన్నా ఉన్నతమైనవారు, మీకు తండ్రి ద్వారా ఈ శక్తి లభిస్తుంది. బ్రాహ్మణులైన మీరు తండ్రికి సహాయకులుగా అవుతారు, అన్నింటికన్నా గొప్ప బహుమతి మీకు మాత్రమే లభిస్తుంది. మీరు బ్రాహ్మాండానికి యజమానులుగా మరియు విశ్వానికి కూడా యజమానులుగా అవుతారు.

ఓంశాంతి. మధురాతి-మధురమైన చాలా కాలం తర్వాత కలిసిన ఆత్మిక పిల్లలకు ఆత్మిక తండ్రి కూర్చొని అర్థం చేయిస్తున్నారు. ఆత్మిక తండ్రి ప్రతి 5 వేల సంవత్సరాల తర్వాత ఒక్కసారి మాత్రమే తప్పకుండా వస్తారని ఆత్మిక పిల్లలకు తెలుసు. కల్పం అని పేరు పెట్టారు కనుక అలాగే అనవలసి వస్తుంది. ఈ డ్రామా లేక సృష్టి యొక్క ఆయుష్షు 5 వేల సంవత్సరాలు, ఈ విషయాలు ఒక్క తండ్రి మాత్రమే కూర్చుని అర్థము చేయిస్తారు. ఈ విషయాలెప్పుడూ మానవులెవ్వరి నోటి ద్వారా వినరు. ఆత్మిక పిల్లలైన మీరు కూర్చొని ఉన్నారు. ఆత్మలైన మనందరికీ తండ్రి వారొక్కరే అని మీకు తెలుసు. తండ్రియే కూర్చొని పిల్లలకు తమ పరిచయాన్నిస్తారు. ఇది మనుష్యమాత్రులెవ్వరికీ తెలియదు. గాడ్ లేక ఈశ్వరుడంటే ఎవరో ఎవ్వరికీ తెలియదు. వారిని గాడ్ ఫాదర్ తండ్రి అని అన్నప్పుడు వారి పట్ల చాలా ప్రేమ ఉండాలి. వారు అనంతమైన తండ్రి కనుక వారి నుండి తప్పకుండా వారసత్వము కూడా లభిస్తుంది. ఇంగ్లీషులో హెవెన్లీ గాడ్ ఫాదర్ అని మంచి పదాలు వాడతారు. కొత్త ప్రపంచాన్ని స్వర్గం అని అంటారు మరియు పాత ప్రపంచాన్ని నరకం అని అంటారు. కానీ స్వర్గము గురించి ఎవ్వరికీ తెలియదు. సన్యాసులు అసలు ఒప్పుకోరు. తండ్రి స్వర్గ రచయిత అని వారెప్పుడూ అనరు. హెవెన్లీ గాడ్ ఫాదర్ అనే పదము చాలా మధురమైనది మరియు స్వర్గము ప్రసిద్ధమైనది. పిల్లలైన మీ బుద్ధిలో స్వర్గం మరియు నరకం యొక్క పూర్తి చక్రము, సృష్టి ఆదిమధ్యాంతాలు తిరుగుతూ ఉంటాయి, అది కూడా సర్వీసబుల్ గా ఉన్నవారి బుద్ధిలో తిరుగుతుంది, అందరూ ఏకరసంగా సర్వీసుబల్ గా కాలేరు.

మీరు మీ రాజధానిని మళ్ళీ స్థాపన చేస్తున్నారు. ఆత్మిక పిల్లలైన మేము తండ్రి యొక్క శ్రేష్ఠాతి శ్రేష్ఠమైన మతంపై నడుస్తున్నామని మీరు అంటారు. శ్రీమతం ఉన్నతాతి ఉన్నతమైన తండ్రిది. శ్రీమద్భగవద్గీత కూడా గాయనం చేయబడింది. ఇది మొదటి నంబరు శాస్త్రము. తండ్రి పేరు వినగానే వెంటనే వారసత్వము గుర్తుకొస్తుంది. గాడ్ ఫాదర్ నుండి ఏం లభిస్తుంది అనేది ప్రపంచములో ఎవ్వరికీ తెలియదు. ప్రాచీన యోగము అనే పదం వాడతారు. కానీ ప్రాచీన యోగము ఎవరు నేర్పించారో అర్థం చేసుకోరు. వారైతే కృష్ణుడే నేర్పించారని అంటారు ఎందుకంటే గీతలో కృష్ణుని పేరు వెసేశారు. తండ్రియే రాజయోగాన్ని నేర్పించారని, దాని ద్వారా అందరూ ముక్తి-జీవన్ముక్తులను పొందుతారని మీరిప్పుడు అర్థం చేసుకున్నారు. భారత్ లోనే శివబాబా వచ్చారని కూడా అర్థం చేసుకున్నారు, వారి జయంతిని కూడా జరుపుకుంటారు కానీ గీతలో వారి పేరు మాయమవ్వడంతో మహిమ కూడా మాయమైపోయింది. ప్రపంచమంతటికీ ఎవరి ద్వారానైతే సుఖ-శాంతులు లభిస్తాయో, ఆ తండ్రినే మర్చిపోయారు. దీనినే ఒకే ఒక్క పొరపాటు గల నాటకమని అంటారు. తండ్రి గురించి తెలియకపోవడమే అతి పెద్ద పొరపాటు. అప్పుడప్పుడు, వారు నామ-రూపాలకు అతీతుడు అని అంటారు, మళ్ళీ కూర్మావతారము, మత్స్యావతారమని అంటారు. రాయి-రప్పలలో కూడా ఉన్నారని అంటారు. తప్పు మీద తప్పు జరుగుతూ ఉంటుంది. మెట్లు దిగుతూ వెళ్తారు, కళలు తగ్గిపోతూ వస్తాయి, తమోప్రధానంగా అవుతూ ఉంటారు. డ్రామా ప్లాను అనుసారంగా ఏ తండ్రి అయితే స్వర్గాన్ని రచిస్తారో, ఎవరైతే భారత్ ను స్వర్గానికి యజమానిగా చేసారో, వారిని రాయి-రప్పలలో ఉన్నారని అంటారు. ఇప్పుడు మీరు మెట్లు ఎలా దిగుతూ వచ్చారో తండ్రి అర్థము చేయిస్తున్నారు, ఎవ్వరికీ ఏ మాత్రమూ తెలియదు. డ్రామా అంటే ఏమిటి, అని అడుగుతూ ఉంటారు. ఈ ప్రపంచము ఎప్పుడు తయారయ్యింది, కొత్త సృష్టి ఎప్పుడు ఉండేది అని అడిగితే లక్షల సంవత్సరాల క్రితం ఉండేది అని అంటారు. పాత ప్రపంచానికి ఇంకా చాలా సంవత్సరాలు మిగిలి ఉన్నాయి అని భావిస్తారు, దీనినే అజ్ఞాన అంధకారమని అంటారు. జ్ఞాన అంజనము సద్గురువు ఇచ్చారు, అజ్ఞానాంధకారము వినాశనం అని గాయనము కూడా ఉంది. రచయిత అయిన తండ్రి తప్పకుండా స్వర్గాన్నే రచిస్తారని మీరు అర్థం చేసుకుంటారు. తండ్రియే వచ్చి నరకాన్ని స్వర్గంగా తయారుచేస్తారు. రచయిత అయిన ఆ తండ్రియే వచ్చి సృష్టి ఆదిమధ్యాంతాల జ్ఞానాన్ని వినిపిస్తారు. వారు అంతిమంలో మాత్రమే వస్తారు. సమయం పడుతుంది కదా. స్మృతియాత్రకు పట్టినంత సమయం జ్ఞానానికి పట్టదని పిల్లలకు అర్థము చేయించారు కూడా. నేటికి 5 వేల సంవత్సరాల క్రితం ఎవరి రాజ్యముండేది, ఆ రాజ్యము ఏమయింది అన్న విషయాలు తెలిపే ఈ 84 జన్మల కథ ఒక కథ వలె ఉంటుంది.

పిల్లలైన మీకిప్పుడు మొత్తం జ్ఞానం ఉంది. మీరు ఎంత సాధారణంగా ఉన్నారు, అజామిళ్ వంటి పాపులను, అహల్యలను, కుబ్జలను, ఆటవికులను ఎంతో ఉన్నతంగా చేస్తున్నారు. ఎలా ఉన్న మీరు ఎలా తయారయ్యారో తండ్రి అర్థం చేయిస్తున్నారు. పాత ప్రపంచ పరిస్థితి ఇప్పుడు ఎలా తయారయ్యిందో చూడండి అని తండ్రి వచ్చి అర్థం చేయిస్తున్నారు. మనుష్యులకు సృష్టి చక్రమెలా తిరుగుతుందో ఏ మాత్రమూ తెలియదు. ఇంతకుముందు ఇవేమైనా తెలుసా అని మీరు మీ హృదయంపై చేయి వేసుకొని ప్రశ్నించుకోండి అని తండ్రి చెప్తున్నారు. ఏ మాత్రమూ తెలియదు. బాబా వచ్చి మళ్ళీ మాకు విశ్వ రాజ్యాధికారాన్నిస్తున్నారని ఇప్పుడు తెలుసు. విశ్వ రాజ్యాధికారం అంటే ఏమిటో ఎవ్వరి బుద్ధిలోకి రాదు. విశ్వమంటే మొత్తం ప్రపంచము. అర్థకల్పము వరకు ఎవ్వరూ మన నుండి లాక్కోలేనటువంటి రాజ్యాన్ని తండ్రి మనకు ఇస్తున్నారని మీకు తెలుసు. కనుక పిల్లలకు ఎంత సంతోషముండాలి. తండ్రి నుండి ఎన్నిసార్లు రాజ్యము తీసుకున్నారు. తండ్రి సత్యమైనవారు, సత్యమైన శిక్షకుడు కూడా, సద్గురువు కూడా అయ్యారు. ఇది ఇంతకుముందు మీరెప్పుడూ వినలేదు. ఇప్పుడు అర్థ సహితముగా మీరు తెలుసుకున్నారు. మీరు పిల్లలు, తండ్రిని స్మృతి చేయగలరు. ఈ రోజుల్లో బాల్యంలోనే గురువును ఆశ్రయిస్తారు. గురువుల చిత్రాలను తయారుచేసుకుని మెడలో వేసుకుంటారు లేక ఇంట్లో పెట్టుకుంటారు. తండ్రి, శిక్షకుడు, సద్గురువు అన్నీ ఒక్కరే అన్నది ఇక్కడి అద్భుతము. నేను నాతో పాటు తీసుకువెళ్తాను అని తండ్రి చెప్తున్నారు. ఏమి చదువుకుంటున్నారు అని మిమ్మల్ని అడుగుతారు - మేము కొత్త ప్రపంచంలో రాజ్యాన్ని ప్రాప్తి చేసుకునేందుకు రాజయోగం చదువుకుంటున్నామని చెప్పండి. ఇది ఉన్నదే రాజయోగము. బ్యారిస్టరు యోగంలో బుద్ధి యోగం తప్పకుండా బ్యారిస్టరు వైపుకు వెళ్తుంది. టీచరును తప్పకుండా స్మృతి అయితే చేస్తారు కదా. మేము స్వర్గ రాజ్యాన్ని ప్రాప్తి చేసుకునేందుకే చదువుకుంటున్నామని మీరు అంటారు. ఎవరు చదివిస్తున్నారు? భగవంతుడైన శివబాబా. వారికైతే ఒకే ఒక్క పేరు ఉంటుంది, అది నడుస్తూ వచ్చింది. రథము యొక్క పేరు అయితే లేదు. నా పేరు అయితే శివ. తండ్రిని శివ అని మరియు రథమును బ్రహ్మా అని అంటారు. ఇది ఎంతో అద్భుతమని మీకిప్పుడు తెలుసు, శరీరమైతే ఒక్కటే. వీరిని భాగ్యశాలి రథమని ఎందుకంటారు? ఎందుకంటే వీరిలో శివబాబా ప్రవేశిస్తారు అంటే తప్పకుండా రెండు ఆత్మలుంటాయి. ఇది కూడా మీకు తెలుసు, ఇంకెవరికీ వీటి గురించి ఆలోచన రాదు అని కూడా మీకు తెలుసు. భగీరథుడు గంగను తెచ్చారని ఇప్పుడు చూపిస్తారు. వారు నీటిని తీసుకొచ్చారా? ఏమి తీసుకొచ్చారు, ఎవరు తీసుకొచ్చారు, ఎవరు ప్రవేశించారు అనేది మీరిప్పుడు ప్రాక్టికల్ గా చూస్తున్నారు? తండ్రి ప్రవేశించారు కదా. మనుష్యులలో నీరు ప్రవేశించదు. జటాజూటముల నుండి నీరు రాదు. ఈ విషయాల గురించి మనుష్యులు ఎప్పుడూ అసలు ఆలోచించరు. రిలీజియన్ ఈజ్ మైట్ అని అంటారు అనగా ధర్మములో శక్తి ఉంది. అన్నింటికన్నా ఎక్కువగా ఏ ధర్మములో శక్తి ఉందో చెప్పండి (బ్రాహ్మణ ధర్మములో). అవును, ఇది రైట్, శక్తి అనేది బ్రాహ్మణ ధర్మములోనే ఉంది, ఇంకే ధర్మములోనూ ఏ మాత్రమూ శక్తి లేదు. మీరిప్పుడు బ్రాహ్మణులు. బ్రాహ్మణులకు, తండ్రి నుండి శక్తి లభిస్తుంది, అప్పుడు మీరు విశ్వానికి యజమానులుగా అవుతారు. మీలో ఎంత గొప్ప శక్తి ఉంది. మేము బ్రాహ్మణ ధర్మానికి చెందిన వారమని మీరంటారు. ఇవి ఎవ్వరి బుద్ధిలోనూ కూర్చోవు. విరాట రూపాన్ని తయారుచేశారు కానీ అది కూడా అసంపూర్ణంగా ఉంది. ముఖ్యమైన రచయిత గురించి గాని మరియు వారి మొదటి రచన గురించి గాని ఎవ్వరికీ తెలియదు. తండ్రి రచయిత, తర్వాత బ్రాహ్మణులు పిలక వంటివారు, వీరిలోనే శక్తి ఉంది. తండ్రిని కేవలం స్మృతి చేయడం వలన శక్తి లభిస్తుంది. పిల్లలు అయితే తప్పకుండా నంబరువారుగానే తయారవుతారు కదా. మీరు ఈ ప్రపంచములో సర్వోత్తమ బ్రాహ్మణ కులభూషణులు. మీరు దేవతల కన్నా ఉన్నతమైనవారు. మీకిప్పుడు శక్తి లభిస్తుంది. అన్నింటికన్నా ఎక్కువ శక్తి బ్రాహ్మణ ధర్మములోనే ఉంది. బ్రాహ్మణులు ఏమి చేస్తారు? విశ్వమంతటినీ శాంతిగా చేసేస్తారు. మీ ధర్మము ఎటువంటిదంటే, అది శ్రీమతము ద్వారా సర్వులకు సద్గతినిస్తుంది. అందుకే మిమ్మల్ని నా కన్నా కూడా ఉన్నతంగా తయారుచేస్తాను అని తండ్రి చెప్తున్నారు. మీరు బ్రహ్మాండానికి కూడా యజమానులుగా, విశ్వానికి కూడా యజమానులుగా అవుతారు. విశ్వమంతటిపై మీరు రాజ్యము చేస్తారు. భారత్ నా దేశము అని ఇప్పుడు పాడతారు కదా. ఒక్కోసారి మహిమ యొక్క పాట పాడతారు, ఒక్కోసారి భారత్ కు ఎటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది అని మళ్ళీ అంటారు. భారత్ ఇంత ఉన్నతంగా ఎప్పుడుండేదో వారికి తెలియదు. మనుష్యులైతే స్వర్గము మరియు నరకము ఇక్కడే ఉన్నాయని భావిస్తారు. ఎవరికైతే ధనము, కార్లు మొదలైనవి ఉన్నాయో, వారు స్వర్గములో ఉన్నారు. కొత్త ప్రపంచాన్నే స్వర్గమంటారని వారు అర్థం చేసుకోరు. ఇక్కడ అన్నీ నేర్చుకోవాలి. సైన్స్ యొక్క నైపుణ్యము కూడా అక్కడ ఉపయోగపడుతుంది. ఈ సైన్సు కూడా అక్కడ సుఖమునిస్తుంది. ఇక్కడైతే వీటన్నిటితో అల్పకాలిక సుఖము ఉంటుంది. అక్కడ పిల్లలైన మీకోసం ఈ సుఖము స్థిరంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ అన్నీ నేర్చుకోవాలి, ఈ సంస్కారాలను తీసుకువెళ్తారు. ఇవి నేర్చుకునేందుకు కొత్త ఆత్మలేమీ రావు. ఇక్కడి పిల్లలే సైన్సు నేర్చుకొని అక్కడికి వస్తారు. చాలా తెలివైనవారిగా అవుతారు. సంస్కారాలన్నీ తీసుకువెళ్తారు, అవి మళ్ళీ అక్కడ ఉపయోగపడతాయి. ఇప్పుడు అల్పకాలిక సుఖముంది. మళ్ళీ ఈ బాంబులు మొదలైనవే అందరినీ సమాప్తం చేస్తాయి. మృత్యువు లేకుండా శాంతి యొక్క రాజ్యము ఎలా ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడైతే అశాంతి రాజ్యము ఉంది. మేము మొట్టమొదట మా ఇంటికి వెళ్తాము, తర్వాత సుఖధామంలోకి వస్తామని మీలో కూడా అర్థము చేసుకునేవారు నంబరువారుగా ఉన్నారు. సుఖంలో అయితే తండ్రి రానే రారు. నాకు కూడా వానప్రస్థ రథము కావాలి కదా అని తండ్రి అంటున్నారు. భక్తిమార్గములో కూడా అందరి కోరికలను పూర్తి చేస్తూ వచ్చాను. భక్తులు తపస్సు, పూజలు మొదలైనవి ఎలా చేస్తారో, దేవీలను అలంకరించి, పూజలు మొదలైనవి చేసి మళ్ళీ సముద్రములో ఎలా ముంచేస్తారో - సందేశీలకు కూడా చూపించాను. ఎంత ఖర్చు చేస్తారు. ఇవి ఎప్పటి నుండి ప్రారంభమయ్యాయి అని అడిగితే పరంపరగా కొనసాగుతూ వస్తున్నాయి అని అంటారు. ఎంతగా భ్రమిస్తూ ఉంటారు. ఇదంతా కూడా డ్రామా.

నేను మిమ్మల్ని చాలా మధురంగా తయారుచేసేందుకు వచ్చానని తండ్రి పదే-పదే పిల్లలకు అర్థము చేయిస్తున్నారు. ఈ దేవతలు ఎంత మధురంగా ఉన్నారు. ఇప్పుడు మనుష్యులు ఎంత చేదుగా ఉన్నారు. ఎవరైతే తండ్రికి చాలా సహాయము చేశారో, వారిని పూజిస్తూ ఉంటారు. మీకు కూడా పూజ జరుగుతుంది, మీరు పదవి కూడా ఉన్నతమైనది ప్రాప్తించుకుంటారు. నేను మిమ్మల్ని నాకన్నా ఉన్నతంగా తయారుచేస్తాను అని స్వయం తండ్రి చెప్తున్నారు. శ్రీమతము ఉన్నతాతి ఉన్నతమైన భగవంతునిది. కృష్ణుడి మతమును శ్రీమతం అని అనరు. గీతలో కూడా శ్రీమతము ప్రసిద్ధి చెందింది. కృష్ణుడు కూడా ఈ సమయములో తండ్రి నుండి వారసత్వము తీసుకుంటున్నారు. కృష్ణుని ఆత్మ యొక్క రథములో తండ్రి ప్రవేశించారు. ఇది ఎంత అద్భుతమైన విషయము. ఇది ఎప్పుడూ ఎవరి బుద్ధిలోకి రాదు. అర్థము చేసుకున్న వారికి కూడా అర్థము చేయించడానికి చాలా శ్రమ అనిపిస్తుంది. తండ్రి పిల్లలకు ఎంత బాగా అర్థము చేయిస్తున్నారు. సర్వోత్తమ బ్రహ్మా ముఖవంశావళి బ్రాహ్మణులు అని తండ్రి వ్రాస్తారు. మీరు ఉన్నతమైన సేవ చేస్తారు కనుక ఈ బహుమతి లభిస్తుంది. మీరు తండ్రికి సహాయకులుగా అయినట్లయితే అందరికీ నంబరువారు పురుషార్థానుసారంగా బహుమతి లభిస్తుంది. మీలో కూడా చాలా శక్తి ఉంది. మీరు మనుష్యులను స్వర్గానికి యజమానులుగా చేయగలరు. మీరు ఆత్మిక సైన్యము. మీరు ఈ బ్యాడ్జి పెట్టుకోకపోతే వీరు కూడా ఆత్మిక మిలట్రీ అని మనుష్యులెలా అర్థం చేసుకుంటారు. మిలట్రీ వారికి సదా బ్యాడ్జి తగిలించి ఉంటుంది. శివబాబా కొత్త ప్రపంచ రచయిత. అక్కడ ఈ దేవతల రాజ్యముండేది, అది ఇప్పుడు లేదు. మన్మనాభవ అని తండ్రి మళ్ళీ చెప్తున్నారు. దేహ సహితంగా అన్ని సంబంధాలను వదిలి నన్నొక్కడినే స్మృతి చేసినట్లయితే కృష్ణుని వంశములోకి వచ్చేస్తారు. ఇందులో సిగ్గుపడే విషయమేమీ లేదు. బాబా స్మృతి ఉంటుంది. వీరు నారాయణుడిని పూజించేవారు, నారాయణుడి మూర్తి తమతో పాటు ఉండేది, నడుస్తూ తిరుగుతూ దాన్ని చూస్తూ ఉండేవారు అని తండ్రి వీరి కోసం కూడా తెలియజేస్తున్నారు. పిల్లలైన మీకిప్పుడు జ్ఞానం ఉంది, బ్యాడ్జి అయితే తప్పకుండా ధరించి ఉండాలి. మీరు నరుని నుండి నారాయణునిగా తయారుచేసేవారు. మీరే రాజయోగాన్ని కూడా నేర్పిస్తారు. నరుని నుండి నారాయణునిగా తయారుచేసే సేవ చేస్తారు. నాలో ఎటువంటి అవగుణము అయితే లేదు కదా అని స్వయాన్ని పరిశీలించుకోవాలి.

పిల్లలైన మీరు బాప్ దాదా వద్దకు వస్తారు, తండ్రి శివబాబా, దాదా వారి రథము. తండ్రి తప్పకుండా రథము ద్వారానే కలుసుకుంటారు కదా. తండ్రి వద్దకు రిఫ్రెష్ అయ్యేందుకు వస్తారు. సన్ముఖంగా కూర్చోవడం వలన గుర్తుకొస్తారు. తండ్రి తీసుకువెళ్ళేందుకే వచ్చారు. తండ్రి సన్ముఖంగా కూర్చున్నప్పుడు ఎక్కువగా స్మృతి కలగాలి. మీ స్మృతి యాత్రను మీరు అక్కడ కూడా రోజూ పెంచుకోవచ్చు. అచ్ఛా.

మధురాతి మధురమైన ఆత్మిక పిల్లలకు మాత-పిత, బాప్ దాదాల ప్రియస్మృతులు మరియు గుడ్ మార్నింగ్. ఆత్మిక పిల్లలకు ఆత్మిక తండ్రి నమస్తే.

ధారణ కొరకు ముఖ్య సారము:-

1. నాలో ఎటువంటి అవగుణము అయితే లేదు కదా, దేవతలు ఏ విధంగా మధురంగా ఉంటారో, నేను అదే విధంగా మధురంగా అయ్యానా అని స్వయాన్ని పరిశీలించుకోవాలి.

2. తండ్రి యొక్క శ్రేష్ఠాతి శ్రేష్ఠమైన మతంపై నడుస్తూ మీ రాజధానిని స్థాపన చేసుకోవాలి. సర్వీసబుల్ గా అయ్యేందుకు సృష్టి ఆదిమధ్యాంతాల జ్ఞానాన్ని, స్వర్గం మరియు నరకం యొక్క జ్ఞానాన్ని బుద్ధిలో తిప్పాలి.

వరదానము:-

శ్రేష్ఠ భావన ఆధారంతో సర్వులకు శాంతి, శక్తుల కిరణాలనిచ్చే విశ్వకళ్యాణకారీ భవ

ఏ విధంగా తండ్రికి సంకల్పాలలో, మాటల్లో మరియు కళ్ళల్లో సదా కళ్యాణ భావన లేక కామన ఉంటుందో, అదే విధంగా పిల్లలైన మీ సంకల్పంలో విశ్వ కళ్యాణ భావన లేక కామన నిండి ఉండాలి. ఏ కార్యం చేస్తున్నా విశ్వములోని సర్వాత్మలు ఇమర్జ్ అయి ఉండాలి. మాస్టర్ జ్ఞానసూర్యులుగా అయి శుభ భావన మరియు శ్రేష్ఠ కామన ఆధారంతో శాంతి లేక శక్తుల కిరణాలను ఇస్తూ ఉండండి, అప్పుడే విశ్వకళ్యాణకారి అని అంటారు. కానీ దీని కోసం సర్వ బంధనాల నుండి ముక్తులుగా, స్వతంత్రులుగా అవ్వండి.

స్లోగన్:-

"నేను మరియు నాది" అనేవే దేహాభిమానానికి ద్వారాలు. ఇప్పుడు ఈ ద్వారాలను మూసేయండి.