08-10-2020 ప్రాత:మురళి ఓంశాంతి "బాప్ దాదా" మధువనం


"మధురమైన పిల్లలూ - మిమ్మల్ని చాలా అభిరుచితో చదివించేందుకు బాబా వచ్చారు, మీరు కూడా అభిరుచితో చదువుకోండి - మమ్మల్ని చదివించేవారు స్వయంగా భగవంతుడు అన్న నషా ఉండాలి"

ప్రశ్న:-

బ్రహ్మాకుమార-కుమారీలైన మీ ఉద్దేశ్యం మరియు శుద్ధ భావన ఏమిటి?

జవాబు:-

కల్పపూర్వం 5 వేల సంవత్సరాల క్రితము వలె మళ్ళీ శ్రీమతంపై విశ్వములో సుఖం మరియు శాంతి యొక్క రాజ్యాన్ని స్థాపన చేయడమే మీ ఉద్దేశ్యము. శ్రీమతంపై మేము మొత్తం విశ్వానికి సద్గతి చేస్తామనేదే మీ శుద్ధ భావన. మేము అందరికీ సద్గతినిచ్చేవారమని మీరు నషాతో అంటారు. మీకు తండ్రి నుండి పీస్ ప్రైజ్ (శాంతి బహుమతి) లభిస్తుంది. నరకవాసుల నుండి స్వర్గవాసులుగా అవ్వడమే ప్రైజ్ తీసుకోవడం.

ఓంశాంతి. విద్యార్థులు చదువుకునేటప్పుడు సంతోషంగా చదువుకుంటారు. టీచరు కూడా చాలా సంతోషంగా, అభిరుచితో చదివిస్తారు. అనంతమైన తండ్రి, టీచరుగా కూడా అయి, మమ్మల్ని చాలా అభిరుచితో చదివిస్తున్నారని ఆత్మిక పిల్లలకు తెలుసు. ఆ చదువులోనైతే తండ్రి వేరుగా ఉంటారు, చదివించే టీచరు వేరుగా ఉంటారు. కొంతమందికి తండ్రే చదివించే టీచరుగా ఉంటారు కనుక చాలా అభిరుచితో చదివిస్తారు ఎందుకంటే ఎంతైనా రక్త సంబంధము ఉంటుంది కదా. తమ సొంతవారిగా భావించి చాలా అభిరుచితో చదివిస్తారు. ఈ తండ్రి మిమ్మల్ని ఎంత అభిరుచితో చదివిస్తూ ఉంటారు కనుక పిల్లలు కూడా ఎంత అభిరుచితో చదువుకోవాలి. డైరెక్ట్ తండ్రి చదివిస్తున్నారు మరియు ఈ ఒక్కసారి మాత్రమే వచ్చి చదివిస్తారు. పిల్లలకు చాలా అభిరుచి ఉండాలి. భగవంతుడైన తండ్రి మమ్మల్ని చదివిస్తున్నారు మరియు ప్రతి విషయాన్ని చాలా బాగా అర్థం చేయిస్తూ ఉంటారు. కొంతమంది పిల్లలకు చదువుకుంటూ-చదువుకుంటూ, ఇదేమిటి, డ్రామాలో ఈ రాకపోకల చక్రముంది, అయినా ఈ నాటకం ఎందుకు రచింపబడింది? దీని వలన లాభమేమిటి? ఇలాగే కేవలం చక్రములో తిరగడం కన్నా, దీని నుండి విడుదలవుతే మంచిది అని ఆలోచనలు వస్తాయి. ఈ 84 జన్మల చక్రములో తిరుగుతూనే ఉండాలి అని తెలుసుకున్నప్పుడు ఇటువంటి ఆలోచనలు వస్తాయి. ఈ రాకపోకల చక్రము నుండి అసలు విడుదల కాలేనప్పుడు, భగవంతుడు ఇటువంటి ఆటను ఎందుకు రచించారు, దీని కన్నా మోక్షము లభిస్తే మంచిది. ఇటువంటి ఆలోచనలు కొంతమంది పిల్లలకు వస్తాయి. ఈ రాకపోకల నుండి, సుఖ దుఃఖాల నుండి విడుదలవ్వాలని భావిస్తారు. ఇది ఎప్పటికీ జరగదు, మోక్షము పొందేందుకు ప్రయత్నించడమే వ్యర్థము అని తండ్రి అంటున్నారు. ఒక్క ఆత్మ కూడా పాత్ర నుండి విడుదల కాలేదు అని తండ్రి అర్థం చేయించారు. ఆత్మలో అవినాశీ పాత్ర నిండి ఉంది. ఆత్మ ఉన్నదే అనాది అవినాశీ, పాత్రధారులు పూర్తిగా ఆక్యురేట్ గా ఉన్నారు. ఒక్కరు కూడా ఎక్కువ తక్కువ అవ్వరు. పిల్లలైన మీకు మొత్తం జ్ఞానం ఉంది. ఈ డ్రామా పాత్ర నుండి ఎవ్వరూ విడుదల అవ్వలేరు, ఎవ్వరూ మోక్షాన్ని పొందలేరు. అన్ని ధర్మాలవారు నెంబరువారుగా రావల్సిందే. ఇది తయారై తయారవుతున్న అవినాశీ డ్రామా అని తండ్రి అర్థము చేయిస్తున్నారు. బాబా, మేము 84 జన్మలు చక్రములో ఎలా తిరుగుతామో ఇప్పుడు తెలుసుకున్నామని మీరు కూడా అంటారు. మొట్టమొదట వచ్చేవారు 84 జన్మలు తీసుకుంటారు, వెనుక వచ్చేవారికి తప్పకుండా తక్కువ జన్మలుంటాయి అని కూడా మీరు అర్థం చేసుకున్నారు. ఇక్కడైతే పురుషార్థము చేయాలి. పాత ప్రపంచము నుండి కొత్త ప్రపంచము తప్పకుండా తయారవ్వాలి. బాబా ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని పదే-పదే అర్థం చేయిస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే క్రొత్త-క్రొత్త పిల్లలు వస్తూ ఉంటారు. వారికి ముందు చెప్పిన చదువును ఎవరు చదివిస్తారు. కనుక తండ్రి క్రొత్త-క్రొత్త వారిని చూసి మళ్ళీ పాత పాయింట్లనే రిపీట్ చేస్తారు.

మీ బుద్ధిలో మొత్తం జ్ఞానం ఉంది. ప్రారంభము నుండి మొదలుకొని మనమెలా పాత్రను అభినయిస్తూ వచ్చామో మీకు తెలుసు. నెంబరువారుగా ఎలా వస్తారో, ఎన్ని జన్మలు తీసుకుంటారో మీకు యథార్థ రీతిగా తెలుసు. ఈ సమయములోనే తండ్రి వచ్చి జ్ఞానం యొక్క విషయాలను వినిపిస్తారు. సత్యయుగములో ఉన్నదే ప్రారబ్ధము. ఇది ఈ సమయములో మీకు మాత్రమే అర్థం చేయించడం జరుగుతుంది. గీతలో కూడా పార్రంభములోనూ, మళ్ళీ చివరిలోనూ మన్మనాభవ అనే విషయము వస్తుంది. హోదా పొందేందుకు చదివించడం జరుగుతుంది. మీరు రాజుగా అయ్యేందుకు ఇప్పుడు పురుషార్థము చేస్తున్నారు. ఇతర ధర్మాల వారు నెంబరువారుగా వస్తారని అయితే అర్థము చేయించారు, ధర్మస్థాపకుల వెనుక అందరూ రావలసి ఉంటుంది. రాజ్యం యొక్క విషయం లేదు. ఒక్క గీతా శాస్త్రానికి మాత్రమే చాలా మహిమ ఉంది. భారతదేశములోనే తండ్రి వచ్చి వినిపిస్తారు మరియు అందరికీ సద్గతినిస్తారు. ఆ ధర్మస్థాపకులు ఎవరైతే వస్తారో, వారు మరణించినప్పుడు గొప్ప-గొప్ప తీర్థ స్థానాలు నిర్మిస్తారు. వాస్తవానికి అందరి తీర్థస్థానము ఈ భారతదేశమే, ఇక్కడకు అనంతమైన తండ్రి వస్తారు. తండ్రి భారతదేశములోనే వచ్చి సర్వులకు సద్గతినిస్తారు. తండ్రి అంటున్నారు, నన్ను లిబరేటర్ (ముక్తిదాత), గైడ్ అని అంటారు కదా. నేను మిమ్మల్ని ఈ పాత ప్రపంచము, దుఃఖపు ప్రపంచము నుండి ముక్తులుగా చేసి శాంతిధామము, సుఖధామములోకి తీసుకువెళ్తాను. బాబా మమ్మల్ని శాంతిధామము, సుఖధామంలోకి తీసుకువెళ్తారని పిల్లలకు తెలుసు. మిగిలినవారంతా శాంతిధామానికి వెళ్ళిపోతారు. బాబా వచ్చి దుఃఖం నుండి ముక్తులుగా చేస్తారు. వారికి జనన-మరణాలు ఉండవు. తండ్రి వచ్చారు, మళ్ళీ వెళ్ళిపోతారు. శివానందుడి విషయంలో, వారు శరీరాన్ని వదిలేశారు అని అంటారు, తర్వాత క్రియ, కర్మలను చేస్తారు, కానీ తండ్రి విషయంలో వారు మరణించారు అని అనరు. ఈ తండ్రి వెళ్ళిపోయినప్పుడు వీరికి క్రియ, కర్మలు మొదలైనవేవీ చేయడం జరగదు. వారు రావడము కూడా ఎవ్వరికీ తెలియదు. క్రియ, కర్మలు మొదలైనవాటి విషయమే లేదు. మిగిలిన మనుష్యులందరికీ క్రియ, కర్మలను చేస్తారు. తండ్రికి క్రియ, కర్మలు ఉండవు, వారికి శరీరమే లేదు. సత్యయుగములో ఈ జ్ఞానము కానీ, భక్తి విషయాలు కానీ ఉండవు. ఇవి ఇప్పుడు మాత్రమే ఉంటాయి, మిగిలినవారంతా భక్తిని మాత్రమే నేర్పిస్తారు. అర్థకల్పము భక్తి ఉంటుంది, మళ్ళీ అర్థకల్పము తర్వాత తండ్రి వచ్చి జ్ఞానం యొక్క వారసత్వమునిస్తారు. జ్ఞానమేమీ మీతోపాటు అక్కడకు రాదు. అక్కడ తండ్రిని స్మృతి చేసే అవసరమే ఉండదు. ముక్తిలో ఉంటారు. అక్కడ స్మృతి చేయడం జరుగుతుందా? అక్కడ దుఃఖము గురించి ఫిర్యాదులే ఉండవు. భక్తి కూడా మొదట అవ్యభిచారిగా ఉంటుంది, తర్వాత వ్యభిచారిగా అవుతుంది. ఈ సమయంలోనైతే భక్తి అతి వ్యభిచారిగా ఉంది, దీనిని రౌరవ నరకమని అంటారు. ఇది అన్నిటికన్నా తీవ్రమైన నరకము, మళ్ళీ తండ్రి వచ్చి ఉన్నతోన్నతమైన స్వర్గాన్ని చేస్తారు. ఈ సమయంలో 100 శాతము దుఃఖముంది, తర్వాత 100 శాతము సుఖ-శాంతులుంటాయి. ఆత్మ తన ఇంటికి వెళ్ళి విశ్రాంతి పొందుతుంది. ఈ విషయాలు అర్థము చేయించడం చాలా సహజము. కొత్త ప్రపంచాన్ని స్థాపన చేసి పాత దానిని వినాశనము చేయవలసినప్పుడు నేను వస్తాను అని తండ్రి అంటున్నారు. ఇంతటి కార్యాన్ని కేవలం ఒక్కరే చేయరు. సేవాధారులు చాలా మంది కావాలి. ఈ సమయంలో మీరు తండ్రికి సేవాధారీ పిల్లలుగా అయ్యారు. విశేషంగా భారతదేశానికి సత్యమైన సేవ చేస్తున్నారు. సత్యమైన తండ్రి సత్యమైన సేవను నేర్పిస్తారు. స్వయం యొక్క కళ్యాణము, భారతదేశ కళ్యాణము మరియు విశ్వ కళ్యాణము కూడా చేస్తారు. మరి ఎంత అభిరుచితో చేయాలి. బాబా ఎంత అభిరుచితో సర్వులకు సద్గతినిస్తున్నారు. ఇప్పుడు కూడా సర్వుల సద్గతి తప్పకుండా జరగాలి. ఇది శుద్ధ అహంకారము, శుద్ధ భావన.

మీరు సత్యాతి-సత్యమైన సేవ చేస్తున్నారు కానీ గుప్తంగా చేస్తారు. ఆత్మ శరీరము ద్వారా చేస్తుంది. చాలామంది మిమ్మల్ని - బి.కె.ల ఉద్దేశ్యము ఏమిటి అని అడుగుతారు. విశ్వంలో సత్యయుగీ సుఖ-శాంతుల స్వరాజ్యాన్ని స్థాపించడం బి.కె.ల ఉద్దేశ్యము అని చెప్పండి. మేము ప్రతి 5 వేల సంవత్సరాల తర్వాత శ్రీమతం ఆధారంగా విశ్వములో శాంతిని స్థాపన చేసి విశ్వశాంతి బహుమతిని తీసుకుంటాము, యథా రాజా-రాణి తథా ప్రజా బహుమతిని తీసుకుంటారు. నరకవాసుల నుండి స్వర్గవాసులుగా అవ్వడం తక్కువ బహుమతా. వారు శాంతి పురస్కారాలు తీసుకుని సంతోషపడుతూ ఉంటారు, వారికేమీ లభించదు. విశ్వరాజ్యాధికారమనే సత్యాతి-సత్యమైన బహుమతి అయితే ఇప్పుడు మనము తండ్రి నుండి తీసుకుంటున్నాము. మా భారతదేశము ఉన్నతమైనదని అని అంటారు కదా. ఎంత మహిమ చేస్తారు. మేము భారతదేశానికి యజమానులము అని అందరూ భావిస్తారు, కానీ యజమానులుగా ఎక్కడున్నారు. ఇప్పుడు పిల్లలైన మీరు తండ్రి శ్రీమతంపై రాజ్య స్థాపన చేస్తున్నారు. ఆయుధాల శక్తి అయితే ఏమీ లేదు. దైవీగుణాలు ధారణ చేస్తారు, అందుకే మీకు గాయనము, పూజలు జరుగుతాయి. అంబను చూడండి, వారికి ఎన్ని పూజలు జరుగుతాయి. కానీ అంబ ఎవరు, బ్రాహ్మణినా లేక దేవతనా...... అనేది కూడా తెలియదు. అంబ, కాళి, దుర్గ, సరస్వతి మొదలైన పేర్లు చాలా ఉన్నాయి. ఇక్కడ కూడా కింద అంబకు చిన్న మందిరం ఉంది. అంబకు చాలా భుజాలు చూపిస్తారు. కానీ అలా లేనే లేవు. దీనినే అంధ విశ్వాసము అని అంటారు. క్రీస్తు, బుద్ధుడు మొదలైనవారు వచ్చారు, వారు తమ-తమ ధర్మాలను స్థాపన చేశారు, తిథి-తారీఖు అన్నీ తెలియజేస్తారు. అక్కడ అంధ విశ్వాసము యొక్క విషయమేమీ ఉండదు. తమ ధర్మాన్ని ఎప్పుడు మరియు ఎవరు స్థాపన చేశారు అనేది ఇక్కడ భారతవాసులకు ఏ మాత్రమూ తెలియదు. అందువలన అంధ విశ్వాసము అని అంటారు. ఇప్పుడు మీరు పూజారులుగా ఉన్నారు, మళ్ళీ పూజ్యులుగా అవుతారు. మీ ఆత్మ కూడా పూజ్యంగా అవుతుంది, అప్పుడు శరీరము కూడా పూజ్యంగా అవుతుంది. మీ ఆత్మకు కూడా పూజ జరుగుతుంది, తర్వత దేవతలుగా అయ్యాక కూడా పూజలు జరుగుతాయి. తండ్రి అయితే నిరాకారుడు. వారు సదా పూజ్యులు. వారెప్పుడూ పూజారిగా అవ్వరు. మీరే పూజ్యులు, మీరే పూజారులు అని పిల్లలైన మీ కోసమే అంటారు. తండ్రి అయితే సదా పూజ్యులు, ఇక్కడకు వచ్చి తండ్రి సత్యమైన సేవ చేస్తున్నారు. అందరికీ సద్గతినిస్తారు. ఇప్పుడు నన్నొక్కడినే స్మృతి చేయండి అని తండ్రి అంటున్నారు. ఇతర దేహధారులనెవ్వరినీ స్మృతి చేయకూడదు. ఇక్కడైతే గొప్ప-గొప్ప లక్షాధికారులు, కోటీశ్వరులు వెళ్ళి అల్లా-అల్లా అని అంటారు. ఎంతటి అంధశ్రద్ధ. తండ్రి మీకు హమ్ సో అర్థము కూడా తెలియజేసారు. వారైతే శివోహమ్, ఆత్మనే పరమాత్మ అని అంటారు. ఇప్పుడు తండ్రి సరి చేసి తెలియజేసారు. భక్తిమార్గములో విన్నది రైటా లేక మేము చెప్పింది రైటా అని ఇప్పుడు నిర్ణయించుకోండి. హమ్ సో అర్థము చాలా పెద్దది. మనమే బ్రాహ్మణులు, దేవతలు, క్షత్రియులుగా అయ్యాము. ఇప్పుడు హమ్ సో యొక్క రైటు అర్థము ఏమిటి? ఆత్మనైన చక్రములో ఈ విధంగా వస్తాను. విరాట రూప చిత్రము కూడా ఉంది, ఇందులో పిలుక అయిన బ్రాహ్మణులను మరియు తండ్రిని చూపించలేదు. దేవతలెక్కడ నుండి వచ్చారు? ఎలా జన్మించారు? కలియుగంలో ఉండేది శూద్ర వర్ణము. సత్యయుగంలో ఉన్నట్లుండి దేవతా వర్ణము ఎలా వచ్చింది? కొంచెం కూడా అర్థము చేసుకోరు. మనుష్యులు భక్తిమార్గములో ఎంత చిక్కుకొని ఉంటారు. ఎవరో గ్రంథ్ చదివారు, ఆలోచన వచ్చింది, మందిరాన్ని నిర్మించారు, అంతే, ఇక కూర్చొని గ్రంథ్ ను వినిపిస్తారు, చాలామంది మనుష్యులు వచ్చేస్తారు, చాలామంది ఫాలోవర్స్ గా అయిపోతారు. లాభమేమీ ఉండదు. చాలా దుకాణాలు వెలువడ్డాయి. ఇప్పుడు ఆ దుకాణాలన్నీ సమాప్తమైపోతాయి. ఈ దుకాణాలన్నీ భక్తిమార్గంలోనివి, వీటి ద్వారా చాలా ధనాన్ని సంపాదిస్తారు. మేము బ్రహ్మాయోగులము, తత్వయోగులమి అని సన్యాసులు అంటారు. వాస్తవానికి భారతవాసులు దేవీ దేవతా ధర్మానికి చెందినవారు కానీ హిందూ ధర్మమని అంటారు. అలాగే, బ్రహ్మము అనేది ఆత్మల నివసించే తత్వము. వారు మళ్ళీ బ్రహ్మజ్ఞాని, తత్వజ్ఞాని అని పేర్లు పెట్టుకున్నారు. వాస్తవానికి బ్రహ్మ తత్వము నివసించే స్థానము. కనుక ఎంత పెద్ద తప్పు చేసేశారు అని తండ్రి అర్థం చేయిస్తున్నారు. ఇదంతా భ్రమ. నేను వచ్చి భ్రమలన్నీ దూరము చేస్తాను. భక్తిమార్గములో ఓ ప్రభూ, నీ గతి మతి అతీతమైనదని కూడా అంటారు. గతినైతే ఎవ్వరూ ఇవ్వలేరు. మతములు (డైరెక్షన్లు) అయితే అనేకులవి లభిస్తాయి. ఇక్కడి మతము ఎంత అద్భుతము చేస్తుంది. మొత్తం విశ్వాన్ని పరివర్తన చేసేస్తుంది.

ఇన్ని ధర్మాలు ఎలా వచ్చాయి, మళ్ళీ ఆత్మలు వెళ్ళి తమ-తమ సెక్షన్లలో ఎలా ఉంటాయి అనేది ఇప్పుడు పిల్లలైన మీ బుద్ధిలో ఉంది. ఇదంతా డ్రామాలో నిర్ణయించబడి ఉంది. దివ్యదృష్టిదాత ఒక్క బాబా మాత్రమే అని కూడా పిల్లలకు తెలుసు. ఈ దివ్యదృష్టి తాళంచెవిని నాకు ఇచ్చినట్లయితే, నేను ఎవ్వరికైనా సాక్షాత్కారము చేయించగలుగుతాను అని బాబాను అడిగితే, ఈ తాళంచెవి ఎవ్వరికీ లభించదు, దానికి బదులుగా మీకు మళ్ళీ విశ్వ రాజ్యాధికారాన్నిస్తాను, నేను తీసుకోను అని తండ్రి అన్నారు. సాక్షాత్కారము చేయించడం నా పాత్రనే. సాక్షాత్కారం జరిగితే ఎంత సంతోషిస్తారు. దాని ద్వారా ఏమీ లభించదు. సాక్షాత్కారముతో ఎవరైనా నిరోగిగా అయిపోతారు లేక ధనము లభిస్తుంది అని కాదు. మీరాకు సాక్షాత్కారం జరిగింది కానీ ముక్తిని పొందలేదు. ఆమె వైకుంఠములో ఉండేవారని మనుష్యులు భావిస్తారు. కానీ వైకుంఠము అనగా కృష్ణపురి ఎక్కడుంది. ఇవన్నీ సాక్షాత్కారాలు. తండ్రి కూర్చొని అన్ని విషయాలు అర్థము చేయిస్తారు. వీరికి కూడా మొట్టమొదట విష్ణు సాక్షాత్కారం జరిగింది, అప్పుడు చాలా సంతోషించారు. నేను మహారాజుగా అవుతానని కూడా అప్పుడు చూశారు. వినాశనాన్ని కూడా చూసారు, మళ్ళీ రాజ్యాన్ని కూడా చూశారు, అప్పుడు ఓహో! నేను అయితే విశ్వానికి యజమానిగా అవుతాను అని నిశ్చయం ఏర్పడింది. తండ్రి ప్రవేశము జరిగింది. ఇక బాబా, ఇదంతా మీరు తీసుకోండి, నాకు విశ్వరాజ్యాధికారం కావాలి, అంతే. మీరు కూడా ఈ వ్యాపారము చేసేందుకే వచ్చారు కదా. ఎవరైతే జ్ఞానము తెలుసుకుంటారో, వారి భక్తి సమాప్తమైపోతుంది. అచ్ఛా.

మధురాతి మధురమైన ఆత్మిక పిల్లలకు మాత-పిత, బాప్ దాదాల ప్రియస్మృతులు మరియు గుడ్ మార్నింగ్. ఆత్మిక పిల్లలకు ఆత్మిక తండ్రి నమస్తే.

ధారణ కొరకు ముఖ్య సారము:-

1. దైవీ గుణాలను ధారణ చేసి శ్రీమతంపై భారతదేశానికి సత్యమైన సేవ చేయాలి. స్వయానికి, భారతదేశానికి మరియు మొత్తం విశ్వానికి చాలా-చాలా అభిరుచితో కళ్యాణం చేయాలి.

2. డ్రామాలోని అనాది-అవినాశీగా నిర్ణయించబడిన వాటిని యథార్థంగా అర్థము చేసుకొని సమయాన్ని వృథా చేసే పురుషార్థమేదీ చేయకూడదు. వ్యర్థ సంకల్పాలు కూడా నడిపించకూడదు.

వరదానము:-

ఏకాగ్రతా అభ్యాసం ద్వారా ఏకరస స్థితిని తయారుచేసుకునే సర్వ సిద్ధి స్వరూప భవ

ఎక్కడైతే ఏకాగ్రత ఉంటుందో, అక్కడ స్వతహాగా ఏకరస స్థితి ఉంటుంది. ఏకాగ్రతతో సంకల్పాలు, మాటలు మరియు కర్మల యొక్క వ్యర్థము సమాప్తమైపోతుంది మరియు సమర్థత వచ్చేస్తుంది. ఏకాగ్రత అనగా ఒకే శ్రేష్ఠమైన సంకల్పంలో స్థితులవ్వడం. బీజం రూపీ ఆ ఒక్క సంకల్పంలో మొత్తం వృక్షం రూపీ విస్తారం ఇమిడి ఉంది. ఏకాగ్రతను పెంచుకున్నట్లయితే అన్ని రకాల అలజడులు సమాప్తమైపోతాయి. అన్ని సంకల్పాలు, మాటలు మరియు కర్మలు సహజంగా సిద్ధిస్తాయి. దీని కోసం ఏకాంతవాసులుగా అవ్వండి.

స్లోగన్:-

ఒకసారి చేసిన తప్పు గురించి పదే-పదే ఆలోచించడం అనగా మచ్చపై మచ్చ వేయడం, అందువలన గతించినదానికి బిందువు పెట్టండి.