09-09-2020 ప్రాత:మురళి ఓంశాంతి "బాప్ దాదా" మధువనం


"మధురమైనపిల్లలూ - ప్రతి విషయాన్ని యోగబలంతో చేయండి, తండ్రిని ఏమీ అడగవలసిన అవసరం లేదు, మీరు ఈశ్వరీయ సంతానము కనుక ఎటువంటి ఆసురీ కర్మలు చేయకండి”

ప్రశ్న:-

మీ ఈ యోగబలం యొక్క అద్భుతమేమిటి?

జవాబు:-

ఈ యోగబలం ద్వారానే మీ కర్మేంద్రియాలన్నీ వశమౌతాయి. యోగబలం లేకుండా మీరు పావనంగా అవ్వలేరు. యోగబలం ద్వారానే మొత్తం సృష్టి పావనంగా అవుతుంది కనుక పావనంగా అయ్యేందుకు లేక భోజనాన్ని శుద్ధంగా చేసేందుకు స్మృతియాత్రలో ఉండండి. యుక్తిగా నడుచుకోండి. నమ్రతతో వ్యవహరించండి.

ఓంశాంతి. ఆత్మిక తండ్రి ఆత్మిక పిల్లలకు అర్థము చేయిస్తున్నారు. ఆత్మల తండ్రి వచ్చి స్వర్గాన్ని లేక కొత్త ప్రపంచాన్ని ఎలా స్థాపన చేస్తారో ప్రపంచంలో ఎవ్వరికీ తెలియదు. అసలు ఎవ్వరికీ తెలియదు. మీరు తండ్రిని ఏమీ అడగవలసిన అవసరం లేదు. తండ్రి అన్నీ అర్థం చేయిస్తారు. ఏదీ అడగవలసిన అవసరముండదు, అన్నీ వారే అర్థం చేయిస్తూ ఉంటారు. నేను కల్ప-కల్పము ఈ భారత ఖండములోకి వచ్చి ఏమి చేయాలో నాకు తెలుసు, మీకు తెలియదు అని తండ్రి చెప్తున్నారు. ప్రతి రోజూ అర్థము చేయిస్తూ ఉంటారు. ఎవ్వరూ ఏమీ అడగకపోయినా కూడా అన్నీ అర్థం చేయిస్తూ ఉంటారు. అప్పుడప్పుడు ఆహార-పానీయాల విషయంలో కష్టమవుతుంది అని బాబాను అడుగుతారు. ఇప్పుడు ఇది అర్థము చేసుకునే విషయము. ప్రతి విషయంలో యోగబలంతో పని చేయండి, స్మృతి యాత్రతో పని చేయండి మరియు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే తప్పకుండా తండ్రిని స్మృతి చేయాలి అనేది ముఖ్యమైన విషయము అని బాబా చెప్పారు. అంతేకాక ఎటువంటి ఆసురీ కర్మను చేయకూడదు. మనము ఈశ్వరీయ సంతానము, వారు అందరికీ తండ్రి, వారు అందరికీ ఒకే రకమైన శిక్షణనిస్తారు. పిల్లలూ, స్వర్గానికి యజమానులుగా అవ్వాలి అని తండ్రి శిక్షణనిస్తున్నారు. రాజ్యములో కూడా పొజిషన్ లైతే ఉంటాయి కదా. ప్రతి ఒక్కరి పురుషార్థానుసారంగా పదవి ఉంటుంది. పిల్లలే పురుషార్థము చేయాలి మరియు పిల్లలే ప్రారబ్ధము పొందాలి. పురుషార్థము చేయించేందుకు తండ్రి వస్తారు. తండ్రి ఎప్పుడు వస్తారు, వచ్చి ఏం చేస్తారు, ఎక్కడికి తీసుకువెళ్తారు అనేది మీకు ఏ మాత్రము తెలియదు. డ్రామా ప్లాను అనుసారంగా మీరు ఎక్కడి నుండి పడిపోయారు అనేది తండ్రియే వచ్చి అర్థం చేయిస్తారు. ఒక్కసారిగా ఉన్నతమైన శిఖరం నుండి పడిపోయారు. నేను ఎవరు అన్నది ఏమాత్రం బుద్ధిలోకి రాదు. ఇప్పుడు అనుభూతి చేస్తున్నారు కదా. తండ్రి వచ్చి ఏమి చేస్తారు అనేది మీకు స్వప్నములో కూడా లేదు. మీకు కూడా ఇంతకుముందు ఏమీ తెలియదు. ఇప్పుడు తండ్రి లభించారు కనుక ఇటువంటి తండ్రిపై బలిహారం అవ్వవలసి ఉంటుందని భావిస్తారు. పతివ్రతా స్త్రీ పతిపై ఎంతగా బలిహారమవుతారు. చితిపైకి ఎక్కేందుకు కూడా భయపడరు. ఎంత ధైర్యశాలిగా ఉంటారు. ఒకప్పుడు చాలామంది చితిపై ఎక్కేవారు. ఇక్కడ బాబా అయితే అటువంటి కష్టమేదీ ఇవ్వరు. జ్ఞానచితి అనే పేరు ఉన్నా కానీ ఇక్కడ కాలిపోయే విషయమేమీ ఉండదు. అసలు వెన్న నుండి వెంట్రుక తీసినట్లుగా తండ్రి అర్థము చేయిస్తారు. తప్పకుండా జన్మ-జన్మాంతరాల భారము తలపై ఉందని పిల్లలు భావిస్తారు. కేవలం ఒక్క అజామిళ్ మాత్రమే కాదు. మనుష్యులు ప్రతి ఒక్కరూ ఒకరికన్నా ఒకరు ఎక్కువ అజామిళ్ లా ఉన్నారు. గత జన్మలో ఏమేమి చేశారో మానవులకేమి తెలుసు. మనం పాపాలే చేసామని మీరిప్పుడు అర్థం చేసుకున్నారు, వాస్తవానికి పుణ్యాత్మ ఒక్కరు కూడా లేరు. అందరూ పాపాత్ములు. పుణ్యము చేసినట్లయితే పుణ్యాత్మగా అవుతారు. పుణ్యాత్మలు సత్యయుగంలో ఉంటారు. ఎవరైనా ఆసుపత్రి మొదలైనవి నిర్మిస్తే ఏమవుతుంది. మెట్లు దిగడం నుండైతే రక్షింపబడరు. ఎక్కే కళ అయితే జరగదు కదా. పడిపోతూనే ఉంటారు. ఈ తండ్రి అయితే ఎంతటి ప్రియమైనవారంటే, వీరిపై జీవిస్తూనే బలిహారమైపోతాము అని అంటారు, ఎందుకంటే వారు పతులకే పతి, తండ్రలకే తండ్రి, అందరికన్నా ఉన్నతమైనవారు.

తండ్రి ఇప్పుడు పిల్లలను మేల్కొల్పుతున్నారు. స్వర్గానికి యజమానులుగా తయారుచేసే ఈ తండ్రి ఎంత సాధారణంగా ఉన్నారు. ప్రారంభంలో పిల్లలు ఆనారోగ్యం పాలైతే స్వయంగా బాబా వారికి సేవ చేసేవారు. అహంకారము ఏ మాత్రమూ లేదు. బాప్ దాదా ఉన్నతాతి ఉన్నతమైనవారు. నేను ఎటువంటి కర్మనైనా వీరి ద్వారా చేయిస్తాను లేక చేస్తాను. ఇద్దరూ ఒక్కరే అనిపిస్తారు. తండ్రి ఏం చేస్తారో, దాదా ఏం చేస్తారో అస్సలు తేడా తెలియదు. కర్మ-అకర్మ-వికర్మల గతిని తండ్రియే కూర్చొని అర్థము చేయిస్తున్నారు. తండ్రి చాలా ఉన్నతమైనవారు. మాయ ప్రభావము కూడా ఎంతగా ఉంది. ఈ విధంగా చేయవద్దు అని ఈశ్వరుడైన తండ్రి చెప్పినా సరే వినరు. మధురమైన పిల్లలూ, ఈ పని చేయవద్దు అని భగవంతుడు చెప్పినా కూడా వ్యతిరేకమైన పనులు చేసేస్తారు. వ్యతిరేకమైన పనుల గురించే వద్దని చెప్తారు కదా. కానీ మాయ కూడా చాలా శక్తివంతమైనది. పొరపాటున కూడా తండ్రిని మర్చిపోకూడదు. కొట్టినా లేక ఏం చేసినా కానీ మేము మిమ్మల్ని వదలము అని అంటాము. తండ్రి అటువంటిదేమీ చేయరు కానీ ఎక్స్ ట్రీమ్ లో ఈ విధంగా అంటాము. మీరు ఏమన్నా సరే మీ గడపను ఎప్పుడూ వదిలిపెట్టమని పాట కూడా ఉంది. బయట అసలు ఏముంది. ఎక్కడికి వెళ్తావు అని బుద్ధి కూడా అంటుంది. తండ్రి రాజ్యాన్నిస్తున్నారు, ఇది మళ్ళీ ఎప్పుడూ లభించదు. మరుసటి జన్మలో ఈ విధంగా ఏమీ లభించదు. ఈ పారలౌకిక తండ్రి మిమ్మల్ని అనంతమైన సుఖధామానికి యజమానులుగా చేస్తారు. పిల్లలు దైవీగుణాలు కూడా ధారణ చేయాలి అని తండ్రి సలహానిస్తున్నారు. పోలీసు మొదలైన మీ పనులను కూడా చేసుకోండి లేకపోతే డిస్మిస్ చేసేస్తారు. మీ పని అయితే చేయాల్సిందే, కన్నెర్ర చేయాల్సి ఉంటుంది. వీలైనంత వరకూ ప్రేమతో పని చేయించాలి. లేకపోతే యుక్తిగా కన్నెర్ర చేయండి. చెయ్యి ఎత్తకూడదు. బాబాకు ఎంతమంది పిల్లలున్నారు. బాబాకు కూడా పిల్లల గురించి చింత ఉంటుంది కదా. ముఖ్యమైన విషయం పవిత్రంగా ఉండడం. ఓ పతిత-పావనా, వచ్చి మమ్మల్ని పావనంగా చేయండి అని జన్మ జన్మాంతరాలుగా మీరే పిలిచారు కదా. కానీ దాని అర్థము కొంచెము కూడా తెలియదు. పిలిస్తున్నారు అంటే తప్పకుండా పతితంగా ఉన్నారు. లేకపోతే పిలిచే అవసరము ఉండదు. పూజించే అవసరము కూడా ఉండదు. అబలలైన మీపైన ఎన్నో అత్యాచారాలు జరుగుతాయి అని తండ్రి అర్థము చేయిస్తున్నారు, సహనం చేయవల్సిందే. యుక్తులను కూడా తెలియజేస్తూ ఉంటారు. చాలా నమ్రతగా నడుచుకోండి. మీరు భగవంతుడు కదా, మరి దీన్ని ఎందుకు అడుగుతున్నారు అని అడగండి. వివాహ సమయంలో ముడి వేసేటప్పుడు నేను నీకు పతి, ఈశ్వర్, గురువు, అన్నీ అని అన్నారు కదా, మరి ఇప్పుడు నేను పవిత్రంగా ఉండాలనుకుంటున్నాను, దానికి మీరెందుకు అడ్డుకుంటున్నారు. భగవంతుడిని పతిత-పావనుడని అంటారు కదా. మరి మీరే నన్ను పావనంగా తయారుచేసేవారిగా అవ్వండి. ఈ విధంగా ప్రేమగా, నమ్రతతో మాట్లాడాలి. వారు క్రోధం చేస్తే వారిపై పుష్ప వర్షము కురిపించండి. కొడతారు, తర్వాత పశ్చాత్తాపపడతారు కూడా. మద్యం తాగినవారికి చాలా నషా ఎక్కుతుంది కదా, స్వయాన్ని చక్రవర్తులుగా భావిస్తారు, అలానే ఈ విషము కూడా ఎటువంటిదంటే ఇక అడగకండి. పశ్చాత్తాపపడతారు కూడా కానీ అలవాటైపోయింది కనుక అది తొలగిపోదు. 1-2 సార్లు వికారాల్లోకి వెళ్తారు, అంతే నషా ఎక్కుతుంది, ఇక పడిపోతూనే ఉంటారు. ఏ విధంగా మత్తుపదార్థాలు సంతోషాన్నిస్తాయో, వికారాలు కూడా అటువంటివే. ఇక్కడ చాలా శ్రమ ఉంటుంది. యోగబలము లేకుండా ఏ కర్మేంద్రియాన్నీ వశపర్చుకోలేరు. అద్భుతమంతా యోగబలముదే, అందుకే దీని పేరు ప్రసిద్ధి చెందింది, ఇక్కడ యోగము నేర్చుకునేందుకు బయట నుండి వస్తారు. శాంతిగా కూర్చొని ఉంటారు. ఇళ్ళు-వాకిళ్ళ నుండి దూరమైపోతారు. అదైతే అర్థకల్పము కోసం కృత్రిమమైన శాంతి. సత్యమైన శాంతి గురించి ఎవ్వరికీ తెలియదు. పిల్లలూ, శాంతియే మీ స్వధర్మము, ఈ శరీరముతో మీరు కర్మలు చేస్తారు అని తండ్రి చెప్తున్నారు. శరీరాన్ని ధారణ చేయనంతవరకూ ఆత్మ శాంతిగా ఉంటుంది. తర్వాత ఎక్కడో ఒక చోటకు వెళ్ళి ప్రవేశిస్తుంది. ఇక్కడైతే కొందరు మళ్ళీ సూక్ష్మ శరీరముతో ఎదురుదెబ్బలు తింటూ ఉంటారు. అది నీడ వంటి శరీరము, కొన్ని దుఃఖమునిచ్చేవిగా ఉంటాయి, కొన్ని మంచివి ఉంటాయి, ఇక్కడ కూడా కొంతమంది మనుష్యులు ఎవ్వరికీ దుఃఖమునివ్వని వారుంటారు. కొంతమంది అయితే చాలా దుఃఖమునిస్తారు. కొంతమంది సాధు, మహాత్మల వలె ఉంటారు.

మధురాతి-మధురమైన, చాలా కాలం తర్వాత కలిసిన పిల్లలూ, మీరు 5 వేల సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ వచ్చి కలుసుకున్నారు అని తండ్రి అర్థము చేస్తున్నారు. ఏమి తీసుకునేందుకు వచ్చారు? మీకు ఏం లభిస్తుంది అనేది తండ్రి తెలియజేసారు. బాబా, మీ నుండి ఏం లభిస్తుంది అనేది అసలు ప్రశ్నే కాదు. మీరు ఉన్నదే హెవెన్లీ గాడ్ ఫాదర్. కొత్త ప్రపంచ రచయిత. కనుక మీ నుండి తప్పకుండా రాజ్యం లభిస్తుంది. కొద్దిగా ఏదైనా అర్థము చేసుకుని వెళ్ళినా స్వర్గములోకి తప్పకుండా వచ్చేస్తారు అని తండ్రి చెప్తున్నారు. నేను స్వర్గస్థాపన చేసేందుకు వచ్చాను. చాలా గొప్ప ఆసామి భగవంతుడు మరియు ప్రజాపిత బ్రహ్మా. విష్ణువు ఎవరో మీకు తెలుసు. ఇంకెవ్వరికీ తెలియదు. మేము వీరి వంశస్థులమని మీరు అంటారు, ఈ లక్ష్మీ-నారాయణులు సత్యయుగంలో రాజ్యం చేస్తారు. ఈ చక్రము మొదలైనవి వాస్తవానికి విష్ణువుకు లేవు. ఈ అలంకారాలు బ్రాహ్మణులైన మనవి. ఇప్పుడు ఈ జ్ఞానముంది. సత్యయుగంలో వీటిని అర్థం చేయించరు. ఇటువంటి విషయాలు తెలియజేసేందుకు ఎవ్వరికీ శక్తి ఉండదు. మీకు 84 జన్మల చక్రము గురించి తెలుసు. దీని అర్థాన్ని ఎవ్వరూ తెలుసుకోలేరు. పిల్లలకు తండ్రి అర్థం చేయించారు. మాకు ఈ అలంకారాలు శోభించవు అని పిల్లలు అర్థము చేసుకున్నారు. మనము ఇప్పుడు శిక్షణ పొందుతున్నాము. పురుషార్థము చేస్తున్నాము. తర్వాత ఆ విధంగా తయారవుతాము. స్వదర్శన చక్రాన్ని తిప్పుతూ-తిప్పుతూ మనము దేవతలుగా అయిపోతాము. స్వదర్శన చక్రమంటే రచయిత మరియు రచనల ఆదిమధ్యాంతాలను తెలుసుకోవడం. ఈ సృష్టిచక్రమెలా తిరుగుతుంది అనేది మొత్తం ప్రపంచములో ఎవ్వరూ అర్థము చేయించలేరు. ఈ చక్రం యొక్క ఆయుష్షు ఇంత ఎక్కువగా ఉండదు అన్న విషయాన్ని తండ్రి ఎంత సహజంగా అర్థం చేయిస్తున్నారు. ఇంతమంది మనుష్యులున్నారు అని మనుష్య సృష్టి గురించే వినిపించడం జరుగుతుంది. అంతేకానీ తాబేళ్ళు ఎన్ని ఉన్నాయి, చేపలు మొదలైనవి ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది తెలియజేయడం జరగదు, ఇది కేవలం మనుష్యుల విషయమే. మిమ్మల్ని కూడా ప్రశ్నలు అడుగుతారు, తండ్రి అన్నీ తెలియజేస్తూ ఉంటారు. కేవలం వాటిపై పూర్తిగా ధ్యానముంచాలి.

యోగబలముతో మీరు సృష్టిని పావనంగా చేస్తారు అని బాబా అర్థం చేయించారు, మరి యోగబలముతో ఆహారం శుద్ధంగా అవ్వదా? అచ్ఛా, మీరైతే ఈ విధంగా తయారయ్యారు. మరి ఎవరినైనా మీ సమానంగా తయారుచేస్తున్నారా? స్వర్గ రాజ్యాధికారాన్ని మళ్ళీ ఇచ్చేందుకు తండ్రి వచ్చారని పిల్లలైన మీరిప్పుడు అర్థం చేసుకున్నారు. కనుక దీన్ని తిరస్కరించకూడదు. విశ్వ రాజ్యాన్ని తిరస్కరించినట్లయితే ఇక సమాప్తమైపోతారు. మళ్ళీ వెళ్ళి చెత్తకుండీలో పడిపోతారు. ఈ ప్రపంచమంతా చెత్తతో ఉంది. అందువలన దీనిని చెత్తకుండి అనే అంటారు. ప్రపంచ పరిస్థితి ఎలా ఉందో చూడండి. మనం విశ్వానికి యజమానులుగా అవుతామని మీకు తెలుసు. సత్యయుగంలో ఒకే రాజ్యముండేదని ఎవ్వరికీ తెలియదు, వారు అంగీకరించరు. వారి అహంకారం ఉంటుంది కనుక కొంచెం కూడా వినరు. ఇదంతా మీ కల్పన, ఈ శరీరము మొదలైనవి కల్పన ద్వారానే తయారయ్యాయి అని అంటారు. కొంచెం కూడా అర్థము చేసుకోరు. ఇది కేవలం ఈశ్వరుని కల్పన, ఈశ్వరుడు కోరినట్లుగా తయారౌతాము, వారిదే ఈ ఆట అని అంటారు. ఎటువంటి మాటలు మాట్లాడతారంటే, ఇక అడగకండి. తండ్రి వచ్చేసారని పిల్లలైన మీకిప్పుడు తెలుసు. బాబా, ప్రతి 5 వేల సంవత్సరాల తర్వాత మేము మీ నుండి స్వర్గ వారసత్వము తీసుకుంటామని వృద్ధులు కూడా అంటారు. ఇప్పుడు మేము స్వర్గ రాజ్యాన్ని తీసుకునేందుకు వచ్చాము. పాత్రధారులందరికీ ఎవరి పాత్ర వారికి ఉంటుందని మీకు తెలుసు. ఒకరి పాత్ర ఇంకొకరితో కలవదు. మీరు మళ్ళీ ఇవే నామ రూపాలతో ఇదే సమయంలో వచ్చి తండ్రి నుండి వారసత్వము తీసుకునే పురుషార్థము చేస్తారు. ఇది ఎంత అపారమైన సంపాదన. కొద్దిగా విన్నా కూడా స్వర్గంలోకి వచ్చేస్తారు అని బాబా చెప్తారు. కానీ ప్రతి ఒక్క మనిషి ఉన్నతంగా అయ్యేందుకే పురుషార్థము చేస్తారు కదా. కనుక పురుషార్థము ఫస్ట్. అచ్ఛా.

మధురాతి మధురమైన ఆత్మిక పిల్లలకు మాత-పిత, బాప్ దాదాల ప్రియస్మృతులు మరియు గుడ్ మార్నింగ్. ఆత్మిక పిల్లలకు ఆత్మిక తండ్రి నమస్తే.

ధారణ కొరకు ముఖ్య సారము:-

1. బాబా ఏ విధంగా పిల్లల సేవ చేస్తున్నారో, ఎటువంటి అహంకారము లేదో, అదే విధంగా వారిని ఫాలో చేయాలి. తండ్రి శ్రీమతంపై నడుస్తూ విశ్వరాజ్యాధికారం తీసుకోవాలి, తిరస్కరించకూడదు.

2. అందరికన్నా ఉన్నతమైనవారు, ప్రియమైనవారు అయిన తండ్రులకే తండ్రి, పతులకే పతి అయిన వారిపై జీవిస్తూనే బలిహారమవ్వాలి. జ్ఞాన చితిపై కూర్చోవాలి. పొరపాటున కూడా ఎప్పుడూ తండ్రిని మర్చిపోయి వ్యతిరేకమైన పనులు చేయకూడదు.

వరదానము:-

మాస్టర్ జ్ఞాన సాగరులుగా అయి జ్ఞానం యొక్క లోతుల్లోకి వెళ్ళేటటువంటి అనుభవం రూపీ రత్నాలతో సంపన్న భవ

ఏ పిల్లలైతే జ్ఞానం యొక్క లోతుల్లోకి వెళ్తారో, వారు అనుభవం రూపీ రత్నాలతో సంపన్నంగా అవుతారు. ఒకటి జ్ఞానం వినడం మరియు వినిపించడం, రెండవది అనుభవీ మూర్తులుగా అవ్వడం. అనుభవజ్ఞులు సదా అవినాశీగా మరియు నిర్విఘ్నంగా ఉంటారు. వారిని ఎవ్వరూ కదిలించలేరు. అనుభవజ్ఞుల ఎదురుగా మాయ యొక్క ప్రయత్నమేదీ సఫలం కాదు. అనుభవజ్ఞులు ఎప్పుడూ మోసపోరు, అందువలన అనుభవాలను పెంచుకుంటూ ప్రతి గుణం యొక్క అనుభవీ మూర్తులుగా అవ్వండి. మనన శక్తి ద్వారా శుద్ధ సంకల్పాల స్టాకును జమ చేసుకోండి.

స్లోగన్:-

ఎవరైతే దేహము యొక్క సూక్ష్మ అభిమానం యొక్క సంబంధము నుండి కూడా అతీతంగా ఉంటారో, వారే ఫరిస్తాలు.