10-09-2020 ప్రాత:మురళి ఓంశాంతి "బాప్ దాదా" మధువనం


"మధురమైన పిల్లలూ- మీ బ్యాటరీని చార్జ్ చేసేందుకు తండ్రి వచ్చారు, మీరు ఎంతగా స్మృతిలో ఉంటారో అంతగా బ్యాటరీ చార్జ్ అవుతూ ఉంటుంది”

ప్రశ్న:-

సత్యము అనే మీ నావకు తుఫాను ఎందుకు వస్తుంది?

జవాబు:-

ఎందుకంటే ఈ సమయంలో కృత్రిమమైనవి చాలా వెలువడ్డాయి. కొంతమంది స్వయాన్ని భగవంతుడు అని చెప్పుకుంటారు, కొంతమంది రిద్ధి-సిద్ధులను చూపిస్తారు, అందుకే మనుష్యులు సత్యాన్ని గుర్తించలేకపోతున్నారు. సత్యము అనే నావను కదిలించేందుకు ప్రయత్నిస్తారు. కానీ సత్యము అనే మన నావ ఎప్పుడూ మునిగిపోదని మీకు తెలుసు. ఎవరైతే ఈ రోజు విఘ్నాలు కలిగిస్తారో, వారు సద్గతికి మార్గం ఇక్కడ మాత్రమే లభిస్తుంది, అందరికీ ఇదొక్కటే దుకాణం అని రేపు అర్థము చేసుకుంటారు.

ఓంశాంతి. ఆత్మిక పిల్లలకు అనగా ఆత్మలకు ఇది చెప్తున్నారు ఎందుకంటే రూహ్ లేక ఆత్మ చెవుల ద్వారా వింటుంది. ఆత్మలోనే ధారణ జరుగుతుంది. తండ్రి ఆత్మలో కూడా జ్ఞానము నిండి ఉంది. పిల్లలు ఈ జన్మలో ఆత్మాభిమానులుగా అవ్వాలి. భక్తిమార్గంలోని 63 జన్మలు, ద్వాపర యుగం నుండి మీరు దేహాభిమానంలో ఉంటారు. ఆత్మ అంటే ఏమిటి అన్నది తెలియదు. ఆత్మ తప్పకుండా ఉంటుంది. ఆత్మయే శరీరములో ప్రవేశిస్తుంది. ఆత్మకే దుఃఖము కలుగుతుంది. పతితాత్మ, పావనాత్మ అని కూడా అంటారు. పతిత పరమాత్మ అని ఎప్పుడూ వినలేదు. ఒకవేళ అందరిలోనూ పరమాత్మ ఉన్నట్లయితే, పతిత పరమాత్మ అయిపోతారు. కనుక ఆత్మాభిమానులుగా అవ్వడమే ముఖ్యమైన విషయము. ఆత్మ ఎంత చిన్నది, అందులో ఏ విధంగా పాత్ర నిండి ఉంది అన్నది ఎవ్వరికీ తెలియదు. మీరైతే కొత్త విషయాలు వింటున్నారు. ఈ స్మృతియాత్రను కూడా తండ్రి మాత్రమే నేర్పిస్తారు, ఇంకెవ్వరూ నేర్పించలేరు. ఇందులోనే శ్రమ కూడా ఉంది. పదే-పదే స్వయాన్ని ఆత్మగా భావించాలి. చూడండి, ఈ ఎమర్జెన్సీ లైటు బ్యాటరీ ద్వారా నడుస్తుంది. దీనిని మళ్ళీ చార్జ్ చేస్తారు. తండ్రియే అందరికన్నా గొప్ప శక్తి. అనేక ఆత్మలున్నాయి. అందరూ ఆ శక్తి నుండి నింపుకోవాలి. తండ్రి సర్వశక్తివంతుడు. ఆత్మలైన మనకు వారితో యోగము లేకపోతే బ్యాటరీ ఎలా చార్జ్ అవుతుంది? డిస్చార్జ్ అవ్వడానికి మొత్తం కల్పం పడుతుంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ బ్యాటరీని చార్జ్ చేసుకోవలసి ఉంటుంది. మా బ్యాటరీ డిస్చార్జ్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు మళ్ళీ చార్జ్ చేసుకోవాలి అని పిల్లలు భావిస్తారు. ఎలా? నాతో యోగము జోడించండి అని బాబా చెప్తున్నారు. ఇదైతే చాలా సహజంగా అర్థము చేసుకునే విషయం. నాతో బుద్ధియోగము జోడించినట్లయితే ఆత్మలైన మీలో శక్తి నిండి సతోప్రధానంగా అయిపోతారు అని తండ్రి చెప్తున్నారు. చదువు అంటేనే సంపాదన. స్మృతి ద్వారా మీరు పావనంగా అవుతారు. ఆయుష్షు పెరుగుతుంది. బ్యాటరీ చార్జ్ అవుతుంది. నేను తండ్రిని ఎంతగా స్మృతి చేస్తున్నాను అని ప్రతి ఒక్కరూ స్వయాన్ని చూసుకోవాలి. తండ్రిని మర్చిపోవడం వలనే బ్యాటరీ డిస్చార్జ్ అవుతుంది, ఎవ్వరికీ సత్యమైన కనెక్షన్ లేదు. పిల్లలైన మీది మాత్రమే సత్యమైన కనెక్షన్. తండ్రిని స్మృతి చేయకపోతే జ్యోతి ఎలా వెలుగుతుంది? జ్ఞానము కూడా ఒక్క తండ్రి మాత్రమే ఇస్తారు.

జ్ఞానం పగలు, భక్తి రాత్రి అని మీకు తెలుసు. తర్వాత రాత్రి పట్ల వైరాగ్యం కలుగుతుంది, మళ్ళీ పగలు ప్రారంభమవుతుంది. రాత్రిని మర్చిపోండి, ఇప్పుడు పగలును స్మృతి చేయండి అని తండ్రి చెప్తున్నారు. స్వర్గం పగలు, నరకం రాత్రి. పిల్లలైన మీరిప్పుడు చైతన్యంగా ఉన్నారు, ఈ శరీరమైతే వినాశీ. మట్టితో తయారవుతుంది, మట్టిలోనే కలిసిపోతుంది. ఆత్మ అయితే అవినాశీ కదా. అయితే బ్యాటరీ డిస్చార్జ్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు మీరు ఎంత వివేకవంతులుగా అవుతున్నారు. మీ బుద్ధి ఇంటి వైపుకు వెళ్తుంది. అక్కడ నుండి మనము వచ్చాము. ఇక్కడ సూక్ష్మవతనము గురించి అయితే తెలుసుకున్నారు. అక్కడ విష్ణువుకు నాలుగు భుజాలను చూపిస్తారు. ఇక్కడైతే నాలుగు భుజాలుండవు. బ్రహ్మా-సరస్వతులే మళ్ళీ లక్ష్మీ-నారాయణులుగా అవుతారు, అందుకే విష్ణువుకు నాలుగు భుజాలు చూపించారు అని ఎవ్వరి బుద్ధిలోనూ ఉండదు. తండ్రి తప్ప ఇంకెవ్వరూ అర్థము చేయించలేరు. ఆత్మలోనే సంస్కారాలు నిండుతాయి. ఆత్మయే తమోప్రధానము నుండి మళ్ళీ సతోప్రధానంగా అవుతుంది. ఆత్మలే తండ్రిని పిలుస్తాయి - ఓ బాబా, మేము డిస్చార్జ్ అయిపోయాము, ఇప్పుడు మీరు రండి, మేము చార్జ్ అవ్వాలి. ఎంతగా స్మృతి చేస్తారో, అంతగా శక్తి వస్తుందని ఇప్పుడు తండ్రి చెప్తున్నారు. తండ్రి పట్ల చాలా ప్రేమ ఉండాలి. బాబా, మేము మీకు చెందిన వారము, మీతో పాటే ఇంటికి వస్తాము. పుట్టినింటి నుండి అత్తవారింటికి తీసుకువెళ్తారు కదా. ఇక్కడ మీకు అలంకరణ చేసేందుకు ఇద్దరు తండ్రులు లభించారు. అలంకరణ కూడా బాగుండాలి అంటే సర్వగుణ సంపన్నులుగా అవ్వాలి. నాలో ఎటువంటి అవగుణం అయితే లేదు కదా అని స్వయాన్ని ప్రశ్నించుకోవాలి. మనసులో తుఫానులు వచ్చినా, కర్మణాలో ఏమీ చేయడం లేదు కదా, ఎవ్వరికీ దుఃఖమునివ్వడం లేదు కదా అని చెక్ చేసుకోవాలి. తండ్రి దుఃఖహర్త, సుఖకర్త. మనము కూడా అందరికీ సుఖం యొక్క మార్గము తెలియజేస్తాము. బాబా చాలా యుక్తులను తెలియజేస్తూ ఉంటారు. మీరు సైన్యము. మీ పేరే ప్రజాపిత బ్రహ్మాకుమార-కుమారీలు. ఎవరు లోపలకు వచ్చినా, ఎక్కడ నుండి వచ్చారు, ఎవరి వద్దకు వచ్చారు అని మొట్టమొదట ఇలా అడగండి. మేము బి.కె.ల వద్దకు వచ్చామని చెప్తారు. అచ్ఛా, అయితే బ్రహ్మా ఎవరు, ప్రజాపిత బ్రహ్మా పేరు ఎప్పుడైనా విన్నారా అని అడగాలి. అవును, ప్రజాపితకు మీరు కూడా పిల్లలు. అందరూ ప్రజలే కదా. వారు మీ తండ్రి కానీ మీకు తెలియదు. బ్రహ్మా కూడా తప్పకుండా ఎవరో ఒకరికి పుత్రుడు అయి ఉంటారు కదా. వారి తండ్రికి కంటికి కనిపించే శరీరమేదీ ఉండదు. బ్రహ్మా-విష్ణు-శంకరులు, ఈ ముగ్గరి పైన శివబాబా ఉన్నారు. ముగ్గురి రచయిత కనుక త్రిమూర్తి శివ అని అంటారు. పైన ఒక్క శివబాబా ఉంటారు, తర్వాత ఈ ముగ్గురు ఉంటారు. వంశ వృక్షము ఉంటుంది కదా. బ్రహ్మాకు తప్పకుండా భగవంతుడే తండ్రిగా ఉంటారు. వారు ఆత్మలకు తండ్రి. అచ్ఛా, అయితే బ్రహ్మా ఎక్కడ నుండి వచ్చారు. నేను వీరిలో ప్రవేశించి, వీరికి బ్రహ్మా అని పేరు పెడతాను అని తండ్రి చెప్తున్నారు. పిల్లలైన మీకు పేర్లు పెట్టాను, అలాగే వీరికి కూడా బ్రహ్మా అని పేరు పెట్టాను. ఇది నా దివ్యమైన, అలౌకిక జన్మ అని బాబా అంటారు. పిల్లలైన మిమ్మల్ని దత్తత తీసుకుంటాను. అయితే వీరిలో ప్రవేశించి మళ్ళీ మీకు వినిపిస్తాను, అందుకే వీరు బాప్ దాదా అయ్యారు. ఎవరిలోనైతే ప్రవేశించానో వారి ఆత్మ ఉంటుంది కదా. ఆ ఆత్మ ప్రక్కన వచ్చి కూర్చుంటాను. ఇక్కడ చాలా చోట్ల రెండు ఆత్మల పాత్ర నడుస్తుంది. ఆత్మను పిలిచినప్పుడు ఆత్మ వచ్చి ఎక్కడ కూర్చుంటుంది. తప్పకుండా బ్రాహ్మణుని ఆత్మ ప్రక్కనే వచ్చి కూర్చుంటుంది. ఇక్కడ కూడా రెండు ఆత్మలున్నాయి బాప్ మరియు దాదా. తన జన్మల గురించి తెలియదు అని బాబా వీరి కోసమే చెప్తున్నారు. మీకు మీ జన్మల గురించి తెలియదు అని మీకు కూడా తండ్రి చెప్తున్నారు. కల్ప-కల్పము 84 జన్మల చక్రములో తిరిగాము, మళ్ళీ తిరిగి వెళ్తామని ఇప్పుడు స్మృతి కలిగింది. ఇది సంగమయుగము. ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాము. యోగము వలన మీరు సతోప్రధానంగా అయిపోతారు, బ్యాటరీ చార్జ్ అవుతుంది. తర్వాత సత్యయుగములోకి వస్తారు. బుద్ధిలో మొత్తం చక్రం తిరుగుతూ ఉంటుంది. విస్తారంలోకి వెళ్ళలేరు. వృక్షానికి కూడా ఆయుష్షు ఉంటుంది, తర్వాత అది ఎండిపోతుంది. ఇక్కడ కూడా మనుష్యులందరూ ఎండిపోయినట్లుగా ఉన్నారు. అందరూ ఒకరికొకరు దుఃఖమునిచ్చుకుంటూ ఉంటారు. ఇప్పుడు అందరి శరీరాలు సమాప్తమైపోతాయి. ఆత్మలు మాత్రము వెళ్ళిపోతాయి. ఈ జ్ఞానము తండ్రి తప్ప ఎవ్వరూ ఇవ్వలేరు. తండ్రియే విశ్వరాజ్యాధికారాన్నిస్తారు, వారిని ఎంతగా స్మృతి చేయాలి. స్మృతిలో ఉండకపోవడం వలన మాయ యొక్క చెంపదెబ్బలు తగులుతాయి. అన్నిటికన్నా పెద్ద దెబ్బ వికారాలది. బ్రాహ్మణులైన మీరే యుద్ధ మైదానంలో ఉన్నారు కదా, కనుక మీకే తుఫానులు వస్తాయి. కానీ ఎటువంటి వికర్మ చేయకూడదు. వికర్మలు చేసినట్లయితే ఓడిపోతారు. ఇది చేయాల్సి వస్తుందని బాబాను అడుగుతారు. పిల్లలు విసిగిస్తే కోపము వస్తుందని అంటారు. పిల్లలను బాగా సంభాళించకపోతే పాడైపోతారు. ప్రయత్నించి కొట్టకుండా ఉండండి. కృష్ణుడిని రోకలికి బంధించినట్లుగా చూపిస్తారు కదా. తాడుతో కట్టేయండి, భోజనం పెట్టకండి. ఏడ్చి-ఏడ్చి ఆఖరికి, సరే ఇక చేయను అని అంటారు. పిల్లలు కనుక మళ్ళీ చేస్తారు, శిక్షణనివ్వాలి. బాబా కూడా పిల్లలకు శిక్షణనిస్తారు - పిల్లలూ, ఎప్పుడూ వికారాలలోకి వెళ్ళకండి, కుల-కళంకితులుగా అవ్వకండి. లౌకికంలో కూడా ఎవరైనా కుపుత్రులైన పిల్లలుంటే అప్పుడు తల్లి-తండ్రులు - ముఖము ఎందుకు నల్లగా చేసుకుంటున్నావు, కులానికి కళంకము తీసుకొస్తున్నావు అని అంటారు. ఓటమి-గెలుపు, గెలుపు-ఓటమి జరుగుతూ-జరుగుతూ ఆఖరికి గెలుస్తారు. ఇది సత్యము యొక్క నావ, తుఫానులు చాలా వస్తాయి ఎందుకంటే కృత్రిమమైనవి చాలా వెలువడ్డాయి. కొంతమంది స్వయాన్ని భగవంతుడని అంటారు, కొందరు ఇంకేదో అంటారు. రిద్ధి-సిద్ధులను కూడా చాలా చూపిస్తారు. సాక్షాత్కారాలు కూడా చేయిస్తారు. సర్వులకు సద్గతినిచ్చేందుకే తండ్రి వస్తారు. తర్వాత ఈ అడవి ఉండదు, అడవిలో ఉండేవారూ ఉండరు. ఇప్పుడు మీరు సంగమయుగంలో ఉన్నారు, ఈ పాత ప్రపంచము శ్మశానవాటికగా అయ్యిందని మీకు తెలుసు. మరణించేవారి పట్ల ఎవ్వరూ మనస్సు పెట్టుకోరు, ఈ ప్రపంచము ఇక సమాప్తమైపోయినట్లే. వినాశనము ఇక జరిగినట్లే. కొత్త ప్రపంచము పాతదిగా అయినప్పుడే తండ్రి వస్తారు. తండ్రిని బాగా స్మృతి చేసినట్లయితే బ్యాటరీ చార్జ్ అవుతుంది. వాణి అయితే చాలా బాగా నడిపిస్తారు. కానీ స్మృతి యొక్క పదును లేకపోతే ఆ శక్తి ఉండదు. పదును గల కత్తి కాదు. ఇది కొత్త విషయమేమీ కాదని తండ్రి చెప్తున్నారు. 5 వేల సంవత్సరాల క్రితము కూడా వచ్చారు. ఇంతకుముందు ఎప్పుడు కలిశారు అని తండ్రి అడుగుతారు. అప్పుడు కల్పక్రితం కలిశామని అంటారు. డ్రామా దానంతట అదే పురుషార్థము చేయిస్తుందని కొంతమంది అంటారు. అచ్ఛా, ఇప్పుడు డ్రామా పురుషార్థము చేయిస్తూ ఉంది కదా, కనుక చేయండి. ఒకేచోట కూర్చుండిపోకూడదు. ఎవరైతే కల్పక్రితము పురుషార్థము చేశారో, వారు చేస్తారు. ఇప్పటివరకూ ఇంకా రాని వారు వచ్చేది ఉంది. ఎవరైతే నడుస్తూ-నడుస్తూ పారిపోయారో, వివాహము మొదలైనవి చేసుకున్నారో, వారికి కూడా డ్రామాలో పాత్ర ఉన్నట్లయితే వచ్చి మళ్ళీ పురుషార్థము చేస్తారు, ఇంకెక్కడికి వెళ్తారు. తండ్రి వద్దనే అందరూ తోక ఆడించాల్సి ఉంటుంది. భీష్మపితామహులు మొదలైనవారు కూడా చివర్లో వస్తారని వ్రాయబడి ఉంది. ఇప్పుడైతే ఎంత అహంకారముతో ఉన్నారు, తర్వాత వారి అహంకారం సమాప్తమైపోతుంది. మీరు కూడా ప్రతి 5 వేల సంవత్సరాల తర్వాత పాత్రను అభినయిస్తారు, రాజ్యం తీసుకుంటారు, పోగొట్టుకుంటారు. రోజు-రోజుకు సెంటర్లు పెరుగుతూ ఉంటాయి. సత్యయుగంలో దేవీ-దేవతా ధర్మం ఉండేది కావున వారిని పూజిస్తారు అని విశేషంగా దేవీదేవతల పూజారులైన భారతవాసులకు అర్థం చేయించాలి. క్రిస్టియన్లు క్రీస్తును మహిమ చేస్తారు, మనము ఆది సనాతన దేవీ-దేవతా ధర్మాన్ని మహిమ చేస్తాము. దీనిని స్థాపించిందెవరు. వారు కృష్ణుడు స్థాపించారని భావిస్తారు కావున వారిని పూజిస్తూ ఉంటారు. మీలో కూడా నంబరువారుగా ఉన్నారు. కొంతమంది ఎంత శ్రమ చేస్తారు, కొందరు తక్కువగా చేస్తారు. గోవర్ధన పర్వతాన్ని వ్రేలితో ఎత్తినట్లుగా చూపిస్తారు కదా.

ఇప్పుడిది పాత ప్రపంచము, వస్తువులన్నిటి నుండి శక్తి తొలగిపోయింది. బంగారం కూడా గనుల నుండి వెలువడడం లేదు, స్వర్గంలోనైతే బంగారు భవనాలు తయారవుతాయి, ఇప్పుడైతే గవర్నమెంట్ విసిగిపోతుంది ఎందుకంటే అప్పు చెల్లించవలసి వస్తుంది. అక్కడైతే అపారమైన ధనం ఉంటుంది. గోడలకు కూడా వజ్ర-వైఢూర్యాలు పొదగబడి ఉంటాయి. వజ్రాలను పొదగడం పట్ల అభిరుచి ఉంటుంది. అక్కడ ధనం యొక్క లోటు ఉండదు. అపారమైన ఖజానా ఉంటంది. అల్లాహ్-అవల్దీన్ యొక్క ఒక ఆటను చూపిస్తారు. దీపాన్ని రుద్దగానే భవనం వస్తుంది. ఇక్కడ కూడా దివ్యదృష్టి లభించడంతో స్వర్గములోకి వెళ్ళిపోతారు. అక్కడ రాకుమార-రాకుమారీల వద్ద మురళీ మొదలైన వస్తువులన్నీ వజ్రాలతో కూడినవి ఉంటాయి. ఇక్కడ అటువంటి వస్తువులు ధరించి కూర్చున్నట్లయితే దోచుకుని వెళ్ళిపోతారు. కత్తితో పొడిచి అయినా తీసుకువెళ్ళిపోతారు. అక్కడ ఇలాంటి విషయాలు జరగవు. ఈ ప్రపంచమే చాలా పాతదిగా, అశుద్ధంగా ఉంది. ఈ లక్ష్మీ-నారాయణుల ప్రపంచమైతే వాహ్-వాహ్ గా ఉండేది. వజ్ర-వైఢూర్యాల భవనాలుండేవి. వారు ఒంటరిగా ఉండరు కదా. దానిని స్వర్గము అని అనేవారు, మనము స్వర్గానికి యజమానులుగా ఉండేవారమని మీకు తెలుసు. ఈ సోమనాథ మందిరాన్ని మనమే నిర్మించాము. మనం ఎలా ఉండేవారము, తర్వాత భక్తి మార్గములో మందిరాలు ఎలా నిర్మించి పూజించాము అని భావిస్తారు. ఆత్మకు తన 84 జన్మల జ్ఞానముంది. ఎన్ని వజ్ర-వైఢూర్యాలు ఉండేవి, అవన్నీ ఏమయ్యాయి. నెమ్మది-నెమ్మదిగా అన్నీ సమాప్తమైపోయాయి. ముస్లింలు వచ్చి ఎంతగా దోచుకుని వెళ్ళారంటే, సమాధులను వజ్రాలతో అలంకరించుకున్నారు, తాజ్ మహలు మొదలైనవాటిని నిర్మించారు. తర్వాత బ్రిటీషు గవర్నమెంట్ అక్కడ నుండి తవ్వుకుని తీసుకువెళ్ళారు. ఇప్పుడైతే ఏమీ లేవు. భారత్ బికారిగా ఉంది, అప్పులే అప్పులు తీసుకుంటూ ఉంది. ధాన్యము, పంచదార మొదలైనవేవీ లభించవు. ఇప్పుడు విశ్వం పరివర్తన అవ్వాలి. కానీ అంతకుముందే ఆత్మ యొక్క బ్యాటరీని సతోప్రధానంగా చేసుకునేందుకు చార్జ్ చేసుకోవాలి. తండ్రిని తప్పకుండా స్మృతి చేయాలి. బుద్ధియోగము తండ్రితో ఉండాలి, వారి నుండే వారసత్వము లభిస్తుంది. ఇందులోనే మాయ యుద్ధము చేస్తుంది. ఇంతకుముందు మీకు ఈ విషయాలు అర్థమయ్యేవి కాదు. మీరు కూడా ఇతరుల వలె ఉండేవారు. ఇప్పుడు మీరు సంగమయుగానికి చెందినవారు మరియు వారందరూ కలియుగానికి చెందినవారు. వీరికి ఏమి తోస్తే అది చెప్తూ ఉంటారని మనుష్యులు అంటారు. కానీ అర్థము చేయించే యుక్తులు కూడా ఉంటాయి కదా. నెమ్మది-నెమ్మదిగా మీ వృద్ధి జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు బాబా పెద్ద విశ్వవిద్యాలయాన్ని తెరుస్తున్నారు. ఇందులో అర్థము చేయించేందుకు చిత్రాలు అయితే కావాలి కదా. మున్ముందు మీ వద్ద ఈ చిత్రాలన్నీ ట్రాన్స్ లైట్ తో తయారవుతాయి, వాటి ద్వారా అర్థము చేయించడం కూడా మీకు సహజమౌతుంది.

మనం తండ్రి స్మృతి మరియు జ్ఞానం ద్వారా మళ్ళీ మన రాజ్యాన్ని స్థాపన చేస్తున్నామని మీకు తెలుసు. మాయ మధ్యలో చాలా మోసగిస్తుంది. మోసం నుండి రక్షించుకుంటూ ఉండండి అని తండ్రి చెప్తున్నారు. యుక్తులైతే తెలియజేస్తూ ఉంటారు. తండ్రిని స్మృతి చేసినట్లయితే మీ వికర్మలు వినాశనమౌతాయి మరియు మీరు ఈ లక్ష్మీ-నారాయణులుగా అవుతారని నోటితో కేవలం ఇదే చెప్పండి. ఈ బ్యాడ్జీలు మొదలైనవి స్వయంగా భగవంతుడు తయారుచేశారు కనుక వీటి పట్ల ఎంత గౌరవము ఉండాలి. అచ్ఛా.

మధురాతి మధురమైన ఆత్మిక పిల్లలకు మాత-పిత, బాప్ దాదాల ప్రియస్మృతులు మరియు గుడ్ మార్నింగ్. ఆత్మిక పిల్లలకు ఆత్మిక తండ్రి నమస్తే.

ధారణ కొరకు ముఖ్య సారము:-

1. సర్వ గుణాలతో స్వయాన్ని అలంకరించుకోవాలి, ఎప్పుడూ ఎవ్వరికీ దుఃఖమునివ్వకూడదు. అందరికీ సుఖం యొక్క మార్గాన్ని తెలియజేయాలి.

2. మొత్తం ప్రపంచం శ్మశానవాటికగా అయ్యింది కనుక దీనిపై మనస్సు పెట్టుకోకూడదు. ఇప్పుడు మేము ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నాము, మేమైతే కొత్త ప్రపంచంలోకి వెళ్ళాలి అన్న స్మృతిలో ఉండాలి.

వరదానము:-

ప్రవృత్తిలో ఉంటూ నాది అనేది త్యాగం చేసే సత్యమైన ట్రస్టీ, మాయాజీత్ భవ

ఎలాగైతే మురికిలో పురుగులు జన్మిస్తాయో, అదే విధంగా నాది అనేది వచ్చినప్పుడు మాయ జన్మ జరుగుతుంది. మాయాజీత్ గా అయ్యేందుకు సహజ విధి - స్వయాన్ని సదా ట్రస్టీగా భావించండి. బ్రహ్మాకుమారులు అనగా ట్రస్టీ, ట్రస్టీలకు ఎవ్వరితోనూ మోహం ఉండదు ఎందుకంటే వారిలో నాది అనేది ఉండదు. గృహస్థీ అని భావించినట్లయితే మాయ వస్తుంది మరియు ట్రస్టీ అని భావించినట్లయితే మాయ పారిపోతుంది కనుక అతీతంగా ఉంటూ ప్రవృత్తి యొక్క కార్యంలోకి వచ్చినట్లయితే మాయాప్రూఫ్ గా ఉంటారు.

స్లోగన్:-

ఎక్కడైతే అభిమానముంటుందో, అక్కడ అవమాన ఫీలింగ్ తప్పకుండా వస్తుంది.