11-09-2020 ప్రాత:మురళి ఓంశాంతి "బాప్ దాదా" మధువనం


"మధురమైనపిల్లలూ - ఈ డ్రామా యొక్క ఆట యథార్థంగా నడుస్తుంది, ఏ క్షణము ఎవరి పాత్ర జరగేది ఉందో, అదే రిపీట్ అవుతుంది, ఈ విషయాన్ని యథార్థ రీతిగా అర్థము చేసుకోవాలి”

ప్రశ్న:-

పిల్లలైన మీ ప్రభావము ఎప్పుడు వెలువడుతుంది ? ఇప్పటివరకు ఏ శక్తి లోపించి ఉంది?

జవాబు:-

యోగంలో దృఢంగా అయినప్పుడు ప్రభావము వెలువడుతుంది. ఇప్పుడు ఆ పదును లేదు. స్మృతి ద్వారానే శక్తి లభిస్తుంది. జ్ఞాన ఖడ్గానికి స్మృతి అనే పదును కావాలి, అది ఇప్పటివరకు తక్కువగా ఉంది. ఒకవేళ స్వయాన్ని ఆత్మగా భావిస్తూ తండ్రిని స్మృతి చేస్తూ ఉన్నట్లయితే నావ తీరానికి చేరుకుంటుంది. ఇది ఒక్క సెకెండు విషయమే.

ఓంశాంతి. ఆత్మిక పిల్లలకు ఆత్మిక తండ్రి కూర్చుని అర్థం చేయిస్తున్నారు. ఆత్మిక తండ్రి అని ఒక్కరిని మాత్రమే అంటారు. మిగిలినవారంతా ఆత్మలు. వారిని పరమ ఆత్మ అని అంటారు. నేను కూడా ఆత్మను కానీ నేను పరమ సుప్రీమ్ సత్యమును అని తండ్రి అంటున్నారు. నేనే పతిత-పావనుడను, జ్ఞానసాగరుడను. నేను పిల్లలను విశ్వానికి యజమానులుగా చేసేందుకు భారత్ లోనే వస్తాను అని తండ్రి చెప్తున్నారు. మీరే యజమానులుగా ఉండేవారు కదా. ఇప్పుడు స్మృతి కలిగింది. మీరు మొట్టమొదట సత్యయుగంలో వచ్చారు, తర్వాత పాత్రను అభినయిస్తూ 84 జన్మలు అనుభవించి ఇప్పుడు చివరికి వచ్చేశారు అని పిల్లలకు స్మృతినిప్పించారు. మీరు స్వయాన్ని ఆత్మగా భావించండి. ఆత్మ అవినాశీ, శరీరము వినాశీ. ఆత్మయే దేహము ద్వారా ఆత్మలతో మాట్లాడుతుంది. ఆత్మాభిమానులుగా అయి ఉండకపోతే తప్పకుండా దేహాభిమానం ఉన్నట్లే. నేను ఆత్మను అనేది అందరూ మర్చిపోయారు. పాపాత్మ, పుణ్యాత్మ, మహాన్ ఆత్మ అని కూడా అంటారు. వారు మళ్ళీ పరమాత్మగా కాలేరు. ఎవ్వరూ స్వయాన్ని శివ అని చెప్పుకోలేరు. చాలామంది శరీరాలకు శివ అని పేరుంటుంది. ఆత్మ శరీరములో ప్రవేశించినప్పుడు దానికి పేరు లభిస్తుంది ఎందుకంటే శరీరముతోనే పాత్రను అభినయించాల్సి ఉంటుంది. కనుక మనుష్యులు మళ్ళీ నేను ఫలానా అని శరీర భానములోకి వచ్చేస్తారు. అవును, నేను ఆత్మను, నేనే 84 జన్మల పాత్రను అభినయించాను అని ఇప్పుడు అర్థము చేసుకున్నారు. ఇప్పుడు నేను ఆత్మ గురించి తెలుసుకున్నాను. ఆత్మనైన నేను సతోప్రధానంగా ఉండేవాడిని, ఇప్పుడు మళ్ళీ తమోప్రధానంగా అయ్యాను. బంగారంలో మాలిన్యం చేరుకుంటుంది కదా, అలా ఆత్మలన్నిటికీ తుప్పు పట్టినప్పుడే తండ్రి వస్తారు. మీరు మొదట సత్యమైన బంగారంగా ఉండేవారు, తర్వాత వెండి, రాగి, ఇనుము చేరి మీరు పూర్తిగా నల్లగా అయిపోయారు. ఈ విషయము ఇతరులెవ్వరూ అర్థము చేయించలేరు. ఆత్మ నిర్లేపి అని అందరూ అంటారు. మాలిన్యం ఎలా ఏర్పడుతుంది అనేది కూడా తండ్రి పిల్లలకు అర్థము చేయించారు. నేను భారత్ లోనే వస్తాను అని తండ్రి చెప్తున్నారు. పూర్తిగా తమోప్రధానంగా అయినప్పుడు నేను వస్తాను. ఖచ్చితమైన సమయానికి వస్తాను. డ్రామా ఆట ఖచ్చితంగా నడుస్తుంది కదా. ఏ క్షణములో ఏ పాత్ర జరగేది ఉందో, ఆ సమయంలో మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది, ఇందులో ఏ మాత్రము తేడా ఉండదు. అది హద్దు యొక్క డ్రామా, ఇది అనంతమైన డ్రామా. ఇవన్నీ అర్థము చేసుకోవలసిన చాలా సూక్ష్మమైన విషయాలు. మీరు ఏ పాత్రనైతే అభినయించారో, అది డ్రామానుసారంగా జరిగింది అని తండ్రి చెప్తున్నారు. మనుష్యమాత్రులెవ్వరికీ రచయిత గురించి, రచన యొక్క ఆదిమధ్యాంతాల గురించి తెలియదు. ఋషులు-మునులు కూడా మాకు తెలియదు-తెలియదు అని అంటూ వెళ్ళారు. ఇప్పుడు ఎవరైనా మిమ్మల్ని రచయిత మరియు రచనల ఆదిమధ్యాంతాలు తెలుసా అని అడిగితే, మీరు వెంటనే, అవును అని చెప్తారు. ఇది కూడా మీరు కేవలం ఇప్పుడు మాత్రమే తెలుసుకోగలరు, తర్వాత ఎప్పుడూ తెలుసుకోలేరు. మీరే రచయిత అయిన నన్ను మరియు రచన యొక్క ఆదిమధ్యాంతాలను తెలుసుకున్నారు అని తండ్రి అర్థం చేయించారు. అచ్ఛా, ఈ లక్ష్మీ-నారాయణుల రాజ్యము ఎప్పుడు ఉంటుంది, ఈ విషయం వీరికి తెలిసి ఉంటుందా? లేదు, వీరిలో ఏ జ్ఞానము లేదు. ఇదైతే విచిత్రమైన విషయము. మాలో జ్ఞానముందని మీరంటారు, ఈ విషయం మీరు అర్థం చేసుకున్నారు. తండ్రి పాత్ర ఒక్కసారి మాత్రమే ఉంటుంది. ఈ లక్ష్మీనారాయణులుగా అవ్వడమే మీ లక్ష్యము ఉద్ద్యేశము. అలా అయిన తర్వాత ఇక చదువు యొక్క అవసరమే ఉండదు. బ్యారిస్టరుగా అయ్యారంటే ఇక అయినట్లే కదా. చదివించే తండ్రిని, స్మృతి చేయాలి కదా. మీకు అన్నీ సహజం చేసేసారు. మొదట స్వయాన్ని ఆత్మగా భావించండి అని బాబా మీకు పదే-పదే చెప్తారు. నేను బాబాకు చెందినవాడిని. మొదట మీరు నాస్తికులుగా ఉండేవారు, ఇప్పుడు ఆస్తికులుగా అయ్యారు. ఈ లక్ష్మీ-నారాయణులు కూడా ఆస్తికులుగా అయ్యి ఈ వారసత్వాన్ని తీసుకున్నారు, అది ఇప్పుడు మీరు తీసుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు మీరు ఆస్తికులుగా అవుతున్నారు. ఆస్తికులు-నాస్తికులు అనే పదాలు ఈ సమయానికి చెందినవి. అక్కడ ఈ పదాలే ఉండవు. ఇలా అడిగే విషయమే ఉండదు. ఇక్కడ ప్రశ్నలు ఉత్పన్నమౌతాయి, అప్పుడు, రచయిత మరియు రచనల గురించి తెలుసా అని అడుగుతారు. వారు తెలియదని చెప్తారు. తండ్రియే వచ్చి తన పరిచయాన్నిస్తారు మరియు రచన యొక్క ఆదిమధ్యాంతాల రహస్యాన్ని అర్థం చేయిస్తారు. తండ్రి అనంతమైన యజమాని, రచయిత. ఇతర ధర్మస్థాపకులు కూడా ఇక్కడకు తప్పకుండా వస్తారు అని పిల్లలకు అర్థం చేయించడం జరిగింది. ఇబ్రహీమ్, క్రీస్తు మొదలైనవారు ఎలా వస్తారు అనేది మీకు సాక్షాత్కారము చేయించారు. చివరిలో శబ్దం బాగా వ్యాపించినప్పుడు వారు వస్తారు. పిల్లలూ, దేహ సహితంగా దేహం యొక్క ధర్మాలన్నీ త్యాగము చేసి నన్ను స్మృతి చేయండి అని తండ్రి చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు మీరు సన్ముఖంలో కూర్చున్నారు. స్వయాన్ని దేహంగా భావించకూడదు, నేను ఒక ఆత్మను అని భావించాలి. స్వయాన్ని ఆత్మగా భావిస్తూ తండ్రిని స్మృతి చేస్తూ ఉన్నట్లయితే నావ తీరానికి చేరుకుంటుంది. ఇది ఒక్క సెకండు విషయము. ముక్తిలోకి వెళ్ళేందుకే అర్థకల్పము భక్తి చేస్తారు కానీ ఏ ఆత్మ కూడా తిరిగి వెళ్ళలేదు.

5 వేల సంవత్సరాల క్రితము కూడా తండ్రి ఈ విషయాలను అర్థం చేయించారు, ఇప్పుడు కూడా అర్థం చేయిస్తున్నారు. శ్రీకృష్ణుడు ఈ విషయాలను అర్థం చేయించలేరు. వారిని తండ్రి అని కూడా అనరు. లౌకిక, అలౌకిక మరియు పారలౌకిక తండ్రులున్నారు. హద్దు తండ్రి లౌకికము, ఆత్మల తండ్రి అనంతమైన పారలౌకిక తండ్రి. మరియు వీరు సంగమయుగములోని అద్భుతమైన తండ్రి, వీరిని అలౌకిక తండ్రి అని అంటారు. ప్రజాపిత బ్రహ్మాను అసలు ఎవ్వరూ స్మృతి చేయరు. వారు మన గ్రేట్-గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్, ఇది బుద్ధిలోకి రాదు. ఆదిదేవ్, ఆడమ్....... అని కూడా అంటారు. కానీ నామమాత్రంగా అంటారు. మందిరాల్లో కూడా ఆదిదేవ్ చిత్రముంది కదా. మీరు అక్కడకు వెళ్తే, ఇది మా స్మృతిచిహ్నము అని భావిస్తారు. బాబా కూడా కూర్చున్నారు, మనము కూడా కూర్చున్నాము. ఇక్కడ తండ్రి చైతన్యంగా కూర్చున్నారు, అక్కడ జడ చిత్రాలున్నాయి. పైన స్వర్గము కూడా సరిగ్గా ఉంది, మందిరాన్ని చూసినవారికి ఇప్పుడు బాబా మాకు చైతన్యములో రాజయోగము నేర్పిస్తున్నారని తెలుసు. తర్వాత మందిరాన్ని నిర్మిస్తారు. ఇవన్నీ మా స్మృతిచిహ్నాలని స్మృతిలోకి రావాలి. ఈ లక్ష్మీ-నారాయణులుగా ఇప్పుడు మనము అవుతున్నాము. ఒకప్పుడు అలా ఉండేవారము, తర్వాత మెట్లు దిగుతూ వచ్చాము, ఇప్పుడు మనం ఇంటికి వెళ్ళి మళ్ళీ రామరాజ్యములోకి వస్తాము. చివర్లో రావణ రాజ్యము వస్తుంది, మళ్ళీ మనము వామమార్గములోకి వెళ్ళిపోతాము. తండ్రి ఎంత బాగా అర్థం చేయిస్తున్నారు, ఈ సమయంలో మనుష్యమాత్రులందరూ పతితంగా ఉన్నారు, అందుకే ఓ పతిత-పావనా, మీరు వచ్చి మమ్మల్ని పావనంగా చేయండి అని పిలుస్తున్నారు. దుఃఖమును హరించి సుఖానికి మార్గం తెలియజేయండి. భగవంతుడు తప్పకుండా ఏదో ఒక వేషములో వస్తారని కూడా అంటారు. ఇప్పుడు కుక్క-పిల్లి, రాయి-రప్పలు మొదలైన వాటిలోనైతే రారు. భాగ్యశాలీ రథములో వస్తారని గాయనం ఉంది. నేను ఈ సాధారణ రథంలోనే ప్రవేశిస్తాను అని తండ్రి స్వయంగా చెప్తున్నారు. వీరికి తన జన్మల గురించి తెలియదు, ఇప్పుడు మీకు తెలుసు. వీరి అనేక జన్మల అంతిమంలో వానప్రస్థ అవస్థకు చేరుకున్నప్పుడు నేను ప్రవేశిస్తాను. భక్తిమార్గములో పాండవుల చిత్రాలను చాలా పెద్ద-పెద్దవిగా తయారుచేశారు, రంగూన్ లో బుద్ధునిది కూడా చాలా పెద్ద చిత్రము ఉంది. ఏ మనిషీ ఇంత పెద్దగా ఉండరు. రావణుని చిత్రాన్ని ఎలా తయారుచేశారు అని పిల్లలకైతే ఇప్పుడు నవ్వు వస్తూ ఉంటుంది. రోజు-రోజుకూ పెద్దదిగా చేస్తూనే ఉంటారు. ప్రతి సంవత్సరము తగలబెట్టే ఈ వస్తువేమిటి. ఇటువంటి శత్రువు ఎవరైనా ఉంటారా! శత్రువుల చిత్రమే తయారుచేసి కాలుస్తారు. అచ్ఛా, రావణుడు ఎవరు, ప్రతి సంవత్సరము కాలుస్తూ వచ్చే విధంగా మీ శత్రువుగా ఎప్పుడయ్యాడు? ఈ శత్రువు గురించి ఎవ్వరికీ తెలియదు. దీని అర్థము ఎవ్వరికీ ఏ మాత్రమూ తెలియదు. వారు రావణ సంప్రదాయానికి చెందినవారు, మీరు రాముని సంప్రదాయము వారు అని తండ్రి అర్థం చేయిస్తున్నారు. గృహస్థ వ్యవహారములో ఉంటూ కమలపుష్ప సమానంగా అవ్వండి మరియు నన్ను స్మృతి చేస్తూ ఉండండి అని ఇప్పుడు తండ్రి చెప్తున్నారు. బాబా, హంస మరియు కొంగ ఎలా కలిసి ఉండగలవు, ఘర్షణ జరుగుతూ ఉంటుంది అని అంటారు. అదైతే తప్పకుండా జరుగుతుంది, సహనం చేయవలసి ఉంటుంది. అందుకు చాలా యుక్తులు కూడా ఉన్నాయి. బాబాను, అన్ని రహస్యాలు తెలిసినవాడు అని కూడా అంటారు కదా. అందరూ వారిని స్మృతి చేస్తుంటారు కదా - ఓ భగవంతుడా, దుఃఖమును హరించండి, దయ చూపించండి, ముక్తినివ్వండి. ఆ ముక్తిదాత తండ్రి అందరికీ ఒక్కరే. మీ వద్దకు ఎవరైనా వస్తే, వారికి వేర్వేరుగా అర్థం చేయించండి, కరాచీలో ఒక్కొక్కరికి వేర్వేరుగా కూర్చొని అర్థము చేయించేవారు.

పిల్లలైన మీరు యోగములో దృఢంగా అయినట్లయితే మీ ప్రభావము వెలువడుతుంది. ఇప్పుడింకా ఆ పదును లేదు. స్మృతి ద్వారానే శక్తి లభిస్తుంది. చదువు ద్వారా శక్తి లభించదు. జ్ఞానం ఖడ్గము, అందులో స్మృతి అనే పదును నింపాలి. ఆ శక్తి తక్కువగా ఉంది. తండ్రి రోజూ చెప్తూ ఉంటారు - పిల్లలూ, స్మృతి యాత్రలో ఉంటే మీకు శక్తి లభిస్తుంది. చదువులో ఇంత శక్తి ఉండదు. స్మృతి ద్వారా మీరు విశ్వమంతటికీ యజమానులుగా అవుతారు. మీరు మీ కోసమే అంతా చేస్తారు. చాలామంది వచ్చారు, మళ్ళీ వెళ్ళిపోయారు. మాయ కూడా శక్తివంతమైనది. చాలామంది రారు, జ్ఞానమైతే చాలా బాగుంది, సంతోషం కూడా కలుగుతుంది అని అంటారు. బయటకు వెళ్ళగానే సమాప్తమైపోతుంది. కొంచెము కూడా నిలవనివ్వదు. కొంతమందికైతే చాలా సంతోషం కలుగుతుంది. ఓహో! ఇప్పుడు బాబా వచ్చారు, మేము మా సుఖధామానికి వెళ్తాము. ఇప్పుడు రాజధాని పూర్తిగా ఎక్కడ స్థాపనయ్యింది అని తండ్రి అంటున్నారు. ఈ సమయంలో మీరు ఈశ్వరీయ సంతానం, తర్వాత దేవతలుగా అవుతారు. డిగ్రీ తగ్గిపోయింది కదా. మీటరులో పాయింట్లు ఉంటాయి, ఇన్ని పాయింట్లు తక్కువ అని తెలుపుతుంది. ఇప్పుడు మీరు ఒక్కసారిగా ఉన్నతంగా అవుతారు, తర్వాత డిగ్రీ తగ్గిపోతూ-తగ్గిపోతూ క్రిందకు వచ్చేస్తారు. మెట్లు కిందకు దిగాల్సిందే. ఇప్పుడు మీ బుద్ధిలో మెట్ల చిత్రము యొక్క జ్ఞానముంది. ఎక్కే కళతో అందరికీ మేలు జరుగుతుంది. తర్వాత నెమ్మది-నెమ్మదిగా దిగే కళ జరుగుతుంది. ప్రారంభము నుండి మొదలుకొని ఈ చక్రాన్ని బాగా అర్థము చేసుకోవాలి. ఈ సమయంలో మీది ఎక్కే కళ జరుగుతుంది ఎందుకంటే తండ్రి తోడుగా ఉన్నారు కదా. ఏ ఈశ్వరుడినైతే మనుష్యులు సర్వవ్యాపి అని అంటారో, ఆ తండ్రి మధురాతి-మధురమైన పిల్లలూ అని అంటూ ఉంటారు మరియు పిల్లలు మళ్ళీ బాబా-బాబా అని అంటూ ఉంటారు. బాబా మనల్ని చదివించేందుకు వచ్చారు, ఆత్మ చదువుకుంటుంది. ఆత్మయే కర్మ చేస్తుంది. ఆత్మనైన నేను శాంతి స్వరూపాన్ని. ఈ శరీరము ద్వారా కర్మ చేస్తున్నాను. దుఃఖము కలిగినప్పుడే అశాంతి అన్న పదము వాడతారు. ఇకపోతే, శాంతి మన స్వధర్మము. చాలామంది మనసుకు శాంతి కావాలని అంటారు. అరే, ఆత్మ అయితే స్వయంగా శాంతి స్వరూపము, దాని ఇల్లే శాంతిధామము. మీరు స్వయాన్ని మర్చిపోయారు. మీరైతే శాంతిధామంలో నివసించేవారు, శాంతి అక్కడ మాత్రమే లభిస్తుంది. ఈ రోజుల్లో ఒకే రాజ్యము, ఒకే భాష ఉండాలని అంటారు. ఒకే కులము, ఒకే ధర్మము, ఒకే దేవుడు అని అంటారు. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ కూడా వన్ గాడ్ అని వ్రాస్తుంది, మళ్ళీ సర్వవ్యాపి అని ఎందుకంటారు? వన్ గాడ్ ను అయితే అసలు ఎవ్వరూ అంగీకరించరు. ఇప్పుడు మీరు ఇది మళ్ళీ రాయాలి. లక్ష్మీ-నారాయణుల చిత్రాన్ని తయారుచేస్తారు, పైన వ్రాయండి - సత్యయుగములో వీరి రాజ్యమున్నప్పుడు ఒకే భగవంతుడు, ఒకే దేవతా ధర్మముండేది. కానీ మనుష్యులు ఏమీ అర్థము చేసుకోరు, అటెన్షన్ పెట్టరు. మన బ్రాహ్మణ కులానికి చెందిన వారికి మాత్రమే అటెన్షన్ వెళ్తుంది. ఇంకెవ్వరూ అర్థం చేసుకోరు. అందుకే, వేర్వేరుగా కూర్చోబెట్టిన తర్వాత అర్థము చేయించండి అని బాబా అంటారు. ఫారం నింపిస్తే తెలుస్తుంది, ఎందుకంటే కొందరు ఒకరిని నమ్మేవారుంటారు, కొందరు ఇంకొకరిని నమ్ముతారు. అందరికీ కలిపి ఎలా అర్థం చేయిస్తారు. తమ-తమ విషయాలు వినిపించడం ప్రారంభిస్తారు. ఎక్కడకు వచ్చారు అని మొట్టమొదట అడగాలి. బి.కె. పేరు విన్నారా? ప్రజాపిత బ్రహ్మా మీకు ఏమవుతారు? ఎప్పుడైనా పేరు విన్నారా? మీరు ప్రజాపిత బ్రహ్మా సంతానము కాదు, మేము ప్రాక్టికల్ గా వారి సంతానము. మీరు కూడా వారి సంతానమే, కానీ మీరు అర్థము చేసుకోవడం లేదు. అర్థం చేయించే గొప్ప యుక్తి కావాలి. అచ్ఛా.

మధురాతి మధురమైన ఆత్మిక పిల్లలకు మాత-పిత, బాప్ దాదాల ప్రియస్మృతులు మరియు గుడ్ మార్నింగ్. ఆత్మిక పిల్లలకు ఆత్మిక తండ్రి నమస్తే.

ధారణ కొరకు ముఖ్య సారము:-

1. మందిరాలు మొదలైనవాటిని చూస్తూ, ఇవన్నీ మా స్మృతిచిహ్నాలే అని సదా గుర్తుండాలి. ఇప్పుడు మేము ఇటువంటి లక్ష్మీ-నారాయణులుగా అవుతున్నాము.

2. గృహస్థ వ్యవహారములో ఉంటూ కమలపుష్ప సమానంగా ఉండాలి. హంస మరియు కొంగ కలిసి ఉన్నప్పుడు చాలా యుక్తిగా నడుచుకోవాలి. సహనం కూడా చేయాలి.

వరదానము:-

మాయా బంధనాల నుండి సదా నిర్బంధనులుగా ఉండే యోగయుక్త, బంధనముక్త భవ

బంధనముక్తుల గుర్తు, సదా యోగయుక్తంగా ఉండడం. యోగయుక్తంగా ఉండే పిల్లలు బాధ్యతల బంధనము మరియు మాయా బంధనం నుండి ముక్తులుగా ఉంటారు. మనసు యొక్క బంధనం కూడా ఉండదు. లౌకిక బాధ్యతలైతే ఆట వంటివి, కనుక డైరెక్షన్ అనుసారంగా ఆట అనుకొని నవ్వుతూ ఆడినట్లయితే ఎప్పుడూ చిన్న-చిన్న విషయాలకు అలసిపోరు. ఒకవేళ బంధనంగా భావిస్తే విసిగిపోతారు. ఏమిటి, ఎందుకు అనే ప్రశ్నలు తలెత్తుతాయి. కానీ బాధ్యత తండ్రిది, మీరు నిమిత్తులు. ఈ స్మృతి ద్వారా బంధనముక్తులుగా అయినట్లయితే యోగయుక్తంగా అయిపోతారు.

స్లోగన్:-

చేసేవారు, చేయించేవారు యొక్క స్మృతి ద్వారా భానాన్ని మరియు అభిమానాన్ని సమాప్తం చేయండి.