12-09-2020 ప్రాత:మురళి ఓంశాంతి "బాప్ దాదా" మధువనం


"మధురమైనపిల్లలూ - మేము శ్రీమతంపై మా సత్యయుగీ రాజధానిని స్థాపన చేస్తున్నాము అని సదా ఇదే స్మృతి ఉన్నట్లయితే అపారమైన సంతోషము ఉంటుంది”

ప్రశ్న:-

ఈ జ్ఞానం యొక్క భోజనము ఏ పిల్లలకు జీర్ణమవ్వదు?

జవాబు:-

ఎవరైతే తప్పులు చేసి, ఛీ-ఛీ (పతితం) గా అయి మళ్ళీ క్లాసులోకి వచ్చి కూర్చుంటారో, వారికి జ్ఞానము జీర్ణం కాదు. వారి నోటితో ఎప్పుడూ భగవానువాచ, కామము మహాశత్రువు అని అనలేరు. వారి మనసు లోలోపలే తింటూ ఉంటుంది. వారు ఆసురీ సంప్రదాయస్థులుగా అయిపోతారు.

ఓంశాంతి. తండ్రి కూర్చొని ఆత్మిక పిల్లలకు అర్థం చేయిస్తున్నారు, వారు ఎటువంటి తండ్రి, పిల్లలైన మీరు ఆ తండ్రిని మహిమ చేయాలి. సత్య శివబాబా, సత్య శివ టీచరు, సత్య శివ గురు అని గాయనం కూడా జరుగుతుంది. సత్యమైన వారు వారే కదా. మనకు సత్యమైన శివబాబా లభించారని పిల్లలైన మీకు తెలుసు. పిల్లలైన మనమిప్పుడు శ్రీమతంపై ఏకమతస్థులుగా అవుతున్నాము కనుక శ్రీమతంపై నడవాలి కదా. ఒకటి, దేహీ-అభిమానులుగా అవ్వండి మరియు తండ్రిని స్మృతి చేయండి అని తండ్రి చెప్తున్నారు. ఎంతగా స్మృతి చేస్తారో, అంతగా తమ కళ్యాణాన్ని చేసుకుంటారు. మీరు మీ రాజధానిని మళ్ళీ స్థాపన చేస్తున్నారు. ఇంతకుముందు కూడా మన రాజధాని ఉండేది. దేవీదేవతా ధర్మము వారైన మనమే 84 జన్మల అనుభవించి ఇప్పుడు అంతిమ జన్మలో సంగమయుగంలో ఉన్నాము. ఈ పురుషోత్తమ సంగమయుగము గురించి పిల్లలైన మీకు తప్ప మరెవ్వరికీ తెలియదు. బాబా ఎన్ని పాయింట్లు ఇస్తున్నారు - పిల్లలూ, ఒకవేళ స్మృతిలో బాగా ఉన్నట్లయితే చాలా సంతోషంగా ఉంటారు. కానీ తండ్రిని స్మృతి చేసేందుకు బదులుగా ఇతర ప్రాపంచిక విషయాలలో పడిపోతారు. మనము శ్రీమతంపై మన రాజ్యాన్ని స్థాపన చేస్తున్నామని గుర్తుండాలి. ఉన్నతాతి ఉన్నతమైనవారు భగవంతుడు, వారిదే ఉన్నతాతి ఉన్నతమైన శ్రీమతం అని గాయనం కూడా ఉంది. శ్రీమతము ఏం నేర్పిస్తుంది? సహజ రాజయోగము. రాజ్యం కోసం చదివిస్తున్నారు. మన తండ్రి ద్వారా సృష్టి ఆదిమధ్యాంతాలను తెలుసుకుని మళ్ళీ దైవీ గుణాలు కూడా ధారణ చేయాలి. తండ్రిని ఎప్పుడూ ఎదురించకూడదు. చాలామంది పిల్లలు స్వయాన్ని సర్వీసబుల్ గా భావించి అహంకారములోకి వచ్చేస్తారు. ఇటువంటివారు చాలామంది ఉంటారు. మళ్ళీ అక్కడక్కడ ఓడిపోయినప్పుడు నషాయే ఎగిరిపోతుంది. మాతలైన మీరైతే చదువుకోలేదు. చదువుకుని ఉన్నట్లయితే అద్భుతము చేసి చూపించేవారు. అయినా పురుషులలో కొంతమంది చదువుకున్నవారున్నారు. కుమారీలైన మీరు ఎంతగా పేరును ప్రసిద్ధము చేయాలి. మీరు శ్రీమతంపై రాజ్యస్థాపన చేశారు. నారి నుండి లక్ష్మిగా తయారైయ్యారంటే ఎంత నషా ఉండాలి. ఇక్కడైతే చూడండి, పైసా విలువ చేసే చదువుపై ప్రాణాలనే అర్పిస్తున్నారు. అరే, మీరు తెల్లగా అవుతున్నారు, మళ్ళీ నల్లగా అయ్యే, తమోప్రధానత పట్ల మనసెందుకు పెట్టుకుంటున్నారు. ఈ శ్మశానము పట్ల మనసు పెట్టుకోకూడదు. మనము తండ్రి నుండి వారసత్వము తీసుకుంటున్నాము. పాత ప్రపంచముపై మనసు పెట్టుకోవడం అంటే నరకములోకి వెళ్ళడము. తండ్రి వచ్చి నరకము నుండి రక్షిస్తారు, మళ్ళీ నరకము వైపు ముఖాన్ని ఎందుకు తిప్పుతారు? మీ ఈ చదువు ఎంత సహజమైనది. ఋషులు-మునులు ఎవ్వరికీ తెలియదు. ఏ టీచరు గానీ, ఏ ఋషి-ముని గానీ అర్థము చేయించలేరు. వీరైతే తండ్రి-టీచరు-గురువు కూడా అయ్యారు. ఆ గురువులు శాస్త్రాలు వినిపిస్తారు. వారిని టీచర్ అని అనరు, మేము ప్రపంచ చరిత్ర-భూగోళాన్ని వినిపిస్తామని వారెవ్వరూ చెప్పరు. వారు శాస్త్రాల విషయాలనే వినిపిస్తారు. తండ్రి మీకు శాస్త్రాల సారాన్ని అర్థం చేయిస్తారు, అంతేకాక ప్రపంచ చరిత్ర-భూగోళాన్ని కూడా తెలియజేస్తారు. ఇప్పుడు ఈ టీచరు మంచివారా లేక ఆ టీచరు మంచివారా? ఆ టీచర్ నుండి మీరు ఎంతగా చదివినా సరే, ఎంత సంపాదిస్తారు? అది కూడా మీ తలరాత. చదువుకుంటూ-చదువుకుంటూ ఏదైనా యాక్సిడెంట్ జరిగి మరణిస్తే, ఇక చదువు సమాప్తమైపోతుంది. ఇక్కడ మీరు ఈ చదువును ఎంత చదివినా కానీ, ఇది వ్యర్థమవ్వదు. ఒకవేళ శ్రీమతంపై నడవకుండా ఏదైనా విరుద్ధంగా నడుచుకుంటే లేదా వెళ్ళి మురికికాలువలో పడిపోతే, అప్పుడు చదివినదంతా ఏమీ వ్యర్థంగా పోదు, ఈ చదువు 21 జన్మల కోసం ఉంది. కానీ పడిపోవడంతో కల్ప-కల్పాంతరాలకు చాలా-చాలా నష్టం జరుగుతుంది. పిల్లలూ, నల్ల ముఖం చేసుకోకండి అని తండ్రి అంటున్నారు. చాలామంది ఈ విధంగా నల్ల ముఖం చేసుకుని, ఛీ-ఛీ గా అయి మళ్ళీ వచ్చి కూర్చుంటారు. వారికి ఈ జ్ఞానము ఎప్పుడూ జీర్ణం కాదు. అజీర్తి కలుగుతుంది. ఏది విన్నా, అజీర్తి కలుగుతుంది, ఇక నోటితో ఎవ్వరికీ భగవానువాచ, కామము మహాశత్రువు, దానిపై విజయం పొందాలి అని చెప్పలేరు. స్వయమే విజయం పొందకపోతే ఇతరులకెలా చెప్తారు! లోపల తింటూ ఉంటుంది కదా. వారిని ఆసురీ సంప్రదాయస్థులని అంటారు, అమృతము తాగుతూ-తాగుతూ విషము తాగితే 100 రెట్లు నల్లగా అయిపోతారు. ఎముక-ఎముక విరిగిపోతుంది.

మాతలైన మీ సంగఠన చాలా బాగుండాలి. లక్ష్యం-ఉద్దేశ్యం అయితే ఎదురుగా ఉంది. ఈ లక్ష్మీ-నారాయణుల రాజ్యములో ఒకే దేవీ-దేవతా ధర్మముండేదని మీకు తెలుసు. ఒకే రాజ్యము, ఒకే భాష, 100 శాతము పవిత్రత, శాంతి, సంపద ఉండేవి. ఆ ఒక్క రాజ్యమునే తండ్రి ఇప్పుడు స్థాపన చేస్తున్నారు. ఇదే లక్ష్యం-ఉద్దేశ్యం. 100 శాతము పవిత్రత, సుఖము, శాంతి, సంపదలు ఇప్పుడు స్థాపనవుతున్నాయి. వినాశనము తర్వాత శ్రీకృష్ణుడు వస్తున్నారని మీరు చూపిస్తారు. దీన్ని స్పష్టంగా వ్రాయాలి. సత్యయుగములోని ఒకే దేవీ-దేవతా రాజ్యము, ఒకే భాష, పవిత్రత, సుఖము, శాంతి మళ్ళీ స్థాపనవుతున్నాయి. గవర్నమెంట్ ఇదే కోరుకుంటుంది కదా. సత్య-త్రేతా యుగాలలో మాత్రమే స్వర్గముంటుంది. కానీ మనుష్యులు స్వయాన్ని నరకవాసులుగా భావించరు. ద్వాపర-కలియుగాలలో అందరూ నరకవాసులేనని మీరు వ్రాయవచ్చు. ఇప్పుడు మీరు సంగమయుగ వాసులు. ఇంతకుముందు మీరు కూడా కలియుగీ నరకవాసులుగా ఉండేవారు, ఇప్పుడు మీరు స్వర్గవాసులుగా అవుతున్నారు. శ్రీమతంపై భారత్ ను స్వర్గంగా చేస్తున్నారు. కానీ ఆ ధైర్యము, సంగఠన ఉండాలి. తిరిగేందుకు వెళ్ళినప్పుడు ఈ లక్ష్మీ-నారాయణుల చిత్రాన్ని తీసుకువెళ్ళవలసి ఉంటుంది. ఇది మంచిది. ఇందులో త్రిమూర్తి శివబాబా శ్రీమతంపై ఆది సనాతన దేవీ-దేవతా ధర్మము, సుఖ-శాంతుల రాజ్యము స్థాపనవుతుందని వ్రాయండి. ఈ విధంగా పెద్ద-పెద్ద పదాలతో పెద్ద-పెద్ద చిత్రాలుండాలి. చిన్న పిల్లలు చిన్న చిత్రాలను ఇష్టపడతారు. అరే, చిత్రాలు ఎంత పెద్దవిగా ఉంటే అంత మంచిది. ఈ లక్ష్మీ-నారాయణుల చిత్రము అయితే చాలా బాగుంది. ఇందులో కేవలం ఒక్క త్రిమూర్తి శివబాబా సత్యమైనవారు, త్రిమూర్తి శివ సత్యమైన శిక్షకుడు, త్రిమూర్తి శివ సత్యమైన గురు అని వ్రాయాలి. త్రిమూర్తి అనే పదము వ్రాయకపోతే పరమాత్మ నిరాకారుడు, వారు టీచరు ఎలా అవుతారని భావిస్తారు. జ్ఞానమైతే లేదు కదా. లక్ష్మీ-నారాయణుల చిత్రము టిన్ షీటుపై తయారు చేసి ప్రతి చోటా ఉంచాలి, ఈ స్థాపన జరుగుతూ ఉంది. బ్రహ్మా ద్వారా ఏక ధర్మస్థాపన చేసి మిగిలిన వాటన్నిటినీ వినాశనము చేయించడానికి తండ్రి వచ్చారు. పిల్లలకు ఈ నషా సదా ఉండాలి. చిన్న-చిన్న విషయాలలో ఏకమతంగా అవ్వకపోతే వెంటనే డిస్టర్బ్ అవుతారు. ఇదైతే జరుగుతూనే ఉంటుంది. కొంతమంది ఒకవైపు, కొంతమంది మరొకవైపు ఉంటారు, అప్పుడు మెజారిటీ వారి అభిప్రాయము తీసుకోవడం జరుగుతుంది, ఇందులో బాధపడే విషయమేమీ లేదు. పిల్లలు అలుగుతారు. మా మాట వినలేదు అని అంటారు. అరే, ఇందులో అలిగే విషయం ఏముంది. తండ్రి అయితే అందరినీ సంతోషపెట్టే వారు. మాయ అందరినీ కోపగించుకునేటట్లు చేసింది, అందరూ తండ్రిపై అలిగి ఉన్నారు, అలగడమేమిటి, అసలు తండ్రి గురించి తెలియదు. ఏ తండ్రి అయితే స్వర్గం యొక్క రాజ్యాధికారాన్నిచ్చారో, వారి గురించే అసలు తెలియదు. నేను మీకు ఉపకారము చేస్తాను, మీరు మళ్ళీ నాకు అపకారము చేస్తారు అని తండ్రి చెప్తున్నారు. భారత్ పరిస్థితి ఎలా ఉందో చూడండి. మీలో కూడా నషా ఉన్నవారు చాలా కొద్దిమంది మాత్రమే ఉన్నారు. ఇది నారాయణీ నషా. మేము సీతా-రాములుగా అవుతామని అనకూడదు. నరుని నుండి నారాయణునిగా అవ్వడమే మీ లక్ష్యం-ఉద్దేశ్యం. మీరు మళ్ళీ సీతా-రాములుగా అవ్వడంలోనే సంతోషపడిపోతారు, ధైర్యము చూపించాలి కదా. పాత ప్రపంచముపై అసలు మనసు పెట్టుకోకూడదు. ఎవరి పట్ల అయినా మనసు పెట్టుకుంటే, ఇక మరణిస్తారు. జన్మ-జన్మాంతరాల నష్టం కలుగుతుంది. బాబా నుండైతే స్వర్గ సుఖాలు లభిస్తాయి, మరి మనము నరకములో ఎందుకు ఉండాలి. మీరు స్వర్గంలో ఉన్నప్పుడు ఇంకే ధర్మమూ ఉండేది కాదని తండ్రి చెప్తున్నారు. డ్రామానుసారంగా ఇప్పుడు మీ ధర్మము లేనే లేదు. ఎవ్వరూ స్వయాన్ని దేవతా ధర్మము వారిగా భావించరు. మనుష్యులై ఉండి కూడా తమ ధర్మం గురించి తెలుసుకోకపోతే ఇక ఏమనాలి. హిందూ అనేది ధర్మం కాదు. ఎవరు స్థాపించారో కూడా తెలియదు. పిల్లలైన మీకు ఎంతగా అర్థము చేయిస్తున్నారు. నేను కాలుడికే కాలుడిని, అందరినీ తిరిగి తీసుకువెళ్ళేందుకు ఇప్పుడు వచ్చానని తండ్రి చెప్తున్నారు. మిగిలినవారు ఎవరైతే బాగా చదువుకుంటారో, వారు విశ్వానికి యజమానులుగా అవుతారు. ఇప్పుడు ఇంటికి పదండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉండేందుకు యోగ్యంగా లేదు, ఆసురీ మతంపై నడిచి చాలా చెత్తగా చేసేసారు. తండ్రి అయితే ఇలాగే చెప్తారు కదా. ఒకప్పుడు విశ్వానికి యజమానులుగా ఉండే భారతవాసులైన మీరు, ఇప్పుడు ఎన్ని ఎదురుదెబ్బలు తింటూ ఉన్నారు. సిగ్గుగా అనిపించడం లేదా. మీలో బాగా అర్థము చేసుకున్నవారు కూడా కొంతమందే ఉన్నారు. నంబరువారుగా అయితే ఉన్నారు కదా. చాలామంది పిల్లలు నిద్రలో ఉంటారు. వారికి సంతోషం యొక్క పాదరసం ఎక్కదు. బాబా మనకు మళ్ళీ రాజధానినిస్తారు. ఈ సాధువులు మొదలైనవారిని కూడా నేను ఉద్దరిస్తాను అని తండ్రి చెప్తున్నారు. వారు స్వయానికి గానీ, ఇతరులకు గానీ ముక్తినివ్వలేరు. సత్యమైన గురువు సద్గురువు ఒక్కరే, వారు సంగమయుగంలో వచ్చి అందరికీ సద్గతినిస్తారు. నేను కల్పము యొక్క సంగమయుగంలో, ప్రపంచమంతటినీ పావనంగా తయారుచేయవలసినప్పుడు నేను వస్తానని తండ్రి చెప్తున్నారు. తండ్రి సర్వశక్తివంతుడు, వారు చేయలేనిదేమిటి అని మనుష్యులు భావిస్తారు. అరే, పతితులైన మమ్మల్ని పావనంగా చేయమని నన్ను పిలిచారు, అందుకే నేను వచ్చి పావనంగా చేస్తాను. ఇంకేమి చేస్తాను. ఇకపోతే రిద్ధి-సిద్ధి చేసేవారు అయితే చాలామంది ఉన్నారు, నరకాన్ని స్వర్గంగా చేయడమే నా పని. అది ప్రతి 5 వేల సంవత్సరాల తర్వాత తయారౌతుంది. ఈ విషయాలు మీకు మాత్రమే తెలుసు. ఆది సనాతనమైనది దేవీ-దేవతా ధర్మము. మిగిలినవన్నీ దాని వెనుక వచ్చినవి. అరవిందఘోష్ అయితే ఇప్పుడు వచ్చినా కూడా వారి ఆశ్రమాలు ఎన్ని తయారయ్యాయో చూడండి. అక్కడ నిర్వికారులుగా అయ్యే విషయమేదీ ఉండదు. గృహస్థంలో ఉంటూ ఎవ్వరూ పవిత్రంగా ఉండలేరని వారు భావిస్తారు. గృహస్థ వ్యవహారములో ఉంటూ కేవలం ఒక్క జన్మ పవిత్రంగా ఉండండి అని తండ్రి చెప్తున్నారు. జన్మ-జన్మాంతరాలుగా మీరు పతితంగా ఉన్నారు. ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని పావనంగా చేసేందుకు వచ్చాను. ఈ అంతిమ జన్మ పవిత్రంగా అవ్వండి. సత్య-త్రేతా యుగాలలో వికారాలే ఉండవు.

ఈ లక్ష్మీ-నారాయణుల చిత్రము మరియు మెట్ల చిత్రము చాలా మంచి చిత్రాలు. సత్యయుగంలో ఒకే ధర్మము, ఒకే రాజ్యముండేదని వీటిలో వ్రాసి ఉంది. అర్థము చేయించేందుకు చాలా యుక్తి కావాలి. వృద్ధ మాతలు కూడా ప్రదర్శినీలో ఎంతోకొంత అర్థం చేయించగలిగే వారికి నేర్పించి తయారుచేయాలి. ఎవరికైనా ఈ చిత్రము చూపించి, వీరి రాజ్యముండేది కదా అని చెప్పండి. ఇప్పుడైతే లేదు. ఇప్పుడు మీరు నన్ను స్మృతి చేసినట్లయితే మీరు పావనంగా అయి పావన ప్రపంచములోకి వెళ్ళిపోతారు అని తండ్రి చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు పావన ప్రపంచము స్థాపనౌతుంది. ఇది ఎంత సహజమైనది. వృద్ధ మాతలు కూర్చొని ప్రదర్శనీలో అర్థం చేయిస్తే, అప్పుడు పేరు ప్రసిద్ధమవుతుంది. కృష్ణుని చిత్రములో కూడా వివరణ చాలా బాగా రాసి ఉంది. ఇది తప్పకుండా చదవండి అని చెప్పాలి. దీనిని చదవడంతోనే మీకు నారాయణీ నషా మరియు విశ్వానికి యజమానులుగా అయ్యే నషా ఎక్కుతుంది.

నేను మిమ్మల్ని ఈ విధంగా లక్ష్మీ-నారాయణుల వలె తయారుచేస్తాను కనుక మీరు కూడా ఇతరులపై దయాహృదయులుగా అవ్వాలి అని తండ్రి చెప్తున్నారు. మీ కళ్యాణం జరిగినప్పుడే ఇతరులది కూడా చెయ్యగలరు. వృద్ధ మాతలకు ఈ విధంగా నేర్పించి తెలివైనవారిగా తయారుచేయండి, అప్పుడు ప్రదర్శనీలకు 8-10 మంది వృద్ధ మాతలను పంపించమని బాబా అంటే వెంటనే వాళ్ళు రాగలగాలి. ఎవరైతే చేస్తారో, వారు పొందుతారు. ఎదురుగా లక్ష్యం-ఉద్దేశ్యాన్ని చూస్తూనే సంతోషమనిపిస్తుంది. మనము ఈ శరీరాన్ని వదిలి వెళ్ళి విశ్వానికి యజమానులుగా అవుతాము. ఎంతగా స్మృతిలో ఉంటారో, అంతగా పాపాలు నశిస్తాయి. కవరుపై ఒకే ధర్మము, ఒకే దైవీ రాజ్యము, ఒకే భాష...... అని ముద్రించి ఉంది చూడండి. ఇది త్వరగా స్థాపనౌతుంది. అచ్ఛా.

మధురాతి మధురమైన ఆత్మిక పిల్లలకు మాత-పిత, బాప్ దాదాల ప్రియస్మృతులు మరియు గుడ్ మార్నింగ్. ఆత్మిక పిల్లలకు ఆత్మిక తండ్రి నమస్తే.

ధారణ కొరకు ముఖ్య సారము:-

1. ఎప్పుడూ కూడా పరస్పరములో గానీ, తండ్రిపై గానీ అలగకూడదు. తండ్రి సంతోషపెట్టేందుకు వచ్చారు కనుక ఎప్పుడూ దుఃఖించకూడదు. తండ్రిని ఎదురించకూడదు.

2. పాత ప్రపంచంపై, పాత దేహముపై మనసు పెట్టుకోకూడదు. సత్యమైన తండ్రి, సత్యమైన టీచరు మరియు సద్గురువుతో సత్యముగా ఉండాలి. సదా ఒక్కరి శ్రీమతముపై నడుస్తూ దేహీ-అభిమానులుగా అవ్వాలి.

వరదానము:-

ఆదిరత్నం యొక్క స్మృతి ద్వారా మీ జీవిత విలువను తెలుసుకునే సదా సమర్థ భవ

ఎలాగైతే బ్రహ్మా ఆదిదేవ్ అయ్యారో, అదే విధంగా బ్రహ్మాకుమార, కుమారీలు కూడా ఆదిరత్నాలు. ఆదిదేవుని పిల్లలు మాస్టర్ ఆదిదేవులు. ఆదిరత్నంగా భావిస్తేనే మీ జీవిత విలువను తెలుసుకోగలరు ఎందుకంటే ఆదిరత్నాలు అంటే అర్థం ప్రభువు యొక్క రత్నాలు, ఈశ్వరీయ రత్నాలు, మరి ఎంత విలువైనవారిగా అయ్యారు. కావున సదా స్వయాన్ని ఆదిదేవుని పిల్లలము మాస్టర్ ఆదిదేవులము, ఆదిరత్నాలము అని భావిస్తూ ప్రతి కార్యాన్ని చేసినట్లయితే సమర్థ భవ అనే వరదానము లభిస్తుంది. ఏదీ వ్యర్థము అవ్వదు.

స్లోగన్:-

ఎవరైతే మోసపోయేందుకు ముందే పరిశీలించి స్వయాన్ని రక్షించుకుంటారో వారే జ్ఞానీ ఆత్మలు.