12-10-2020 ప్రాత:మురళి ఓంశాంతి "బాప్ దాదా" మధువనం


"మధురమైన పిల్లలూ - పిల్లలైన మీకు ఈదడం నేర్పించేందుకు తండ్రి వచ్చారు, దీనితో మీరు ఈ ప్రపంచాన్ని దాటి వెళ్ళిపోతారు, మీ కోసం ప్రపంచమే మారిపోతుంది”

ప్రశ్న:-

తండ్రికి సహాయకులుగా అయిన వారికి, ఆ సహాయానికి రిటర్న్ లో ఏం ప్రాప్తిస్తుంది?

జవాబు:-

ఏ పిల్లలైతే ఇప్పుడు తండ్రికి సహాయకులుగా అవుతారో, వారిని తండ్రి, అర్థకల్పము వరకు ఎవరి సహాయము గానీ, సలహా గానీ తీసుకునే అవసరమే లేనట్లుగా తయారుచేస్తారు. వారు ఎంత గొప్ప తండ్రి, పిల్లలూ, మీరు నాకు సహాయకులుగా అవ్వకపోతే నేను స్వర్గ స్థాపన ఎలా చేస్తాను అని అంటారు.

ఓంశాంతి. మధురాతి-మధురమైన, నంబరువారు అతిమధురమైన ఆత్మిక పిల్లలకు ఆత్మిక తండ్రి అర్థం చేయిస్తున్నారు ఎందుకంటే చాలామంది పిల్లలు తెలివితక్కువవారిగా అయిపోయారు. రావణుడు చాలా తెలివితక్కువవారిగా తయారు చేసేశాడు. ఇప్పుడు మనల్ని ఎంత తెలివైనవారిగా తయారుచేస్తున్నారు. ఎవరైనా ఐ.సి.ఎస్ పరీక్షను పాస్ అయితే చాలా పెద్ద పరీక్ష పాస్ అయ్యారని భావిస్తారు. ఇప్పుడు మీరు ఎంత పెద్ద పరీక్షను పాస్ అవుతారో చూడండి. కొంచెం ఆలోచించండి, చదివించేవారు ఎవరు! చదువుకునేవారు ఎవరు! మేము కల్ప-కల్పము ప్రతి 5 వేల సంవత్సరాల తర్వాత తండ్రి, టీచరు, సద్గురువును మళ్ళీ కలుస్తూనే ఉంటామని నిశ్చయము కూడా ఉంది. మేము ఉన్నతాతి ఉన్నతమైన తండ్రి ద్వారా ఎంత ఉన్నతమైన వారసత్వాన్ని పొందుతాము అని కేవలం పిల్లలైన మీకు మాత్రమే తెలుసు. టీచరు కూడా చదివించి, వారసత్వాన్నిస్తారు కదా. మిమ్మల్ని కూడా చదివించి, కొత్త ప్రపంచంలో రాజ్యం చేసేందుకు మీ కోసం ప్రపంచాన్నే పరివర్తన చేసేస్తారు. భక్తిమార్గములో ఎంతగా మహిమను పాడుతారు. మీరు వారి ద్వారా మీ వారసత్వాన్ని పొందుతున్నారు. పాత ప్రపంచము మారుతుందని కూడా పిల్లలైన మీకు తెలుసు. మేమందరము శివబాబా పిల్లలమని మీరంటారు. పాత ప్రపంచాన్ని కొత్తదిగా తయారుచేసేందుకు తండ్రికి కూడా రావలసి వస్తుంది. బ్రహ్మా ద్వారా కొత్త ప్రపంచ స్థాపన అని త్రిమూర్తి చిత్రములో కూడా చూపిస్తారు అంటే తప్పకుండా బ్రహ్మా ముఖవంశావళి బ్రాహ్మణ-బ్రాహ్మణీలు కావాలి. బ్రహ్మా అయితే కొత్త ప్రపంచాన్ని స్థాపన చేయరు. తండ్రి మాత్రమే రచయిత. నేను వచ్చి యుక్తిగా పాత ప్రపంచాన్ని వినాశనము చేయించి కొత్త ప్రపంచాన్ని తయారుచేస్తాను అని తండ్రి అంటారు. కొత్త ప్రపంచ నివాసులు చాలా కొద్దిమంది మాత్రమే ఉంటారు. గవర్నమెంట్ జన సంఖ్యను తగ్గించాలని ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడు అయితే తగ్గదు. యుద్ధాలలో కోట్లమంది మనుష్యులు మరణిస్తారు, అయినా మనుష్యులు తగ్గరు, జనసంఖ్య అయితే ఇంకా పెరుగుతూనే ఉంటుంది. ఇది కూడా మీకు తెలుసు. మీ బుద్ధిలో విశ్వము యొక్క ఆదిమధ్యాంతాల జ్ఞానముంది. మిమ్మల్ని మీరు విద్యార్థులమని కూడా భావిస్తారు. ఈదడం కూడా నేర్చుకుంటారు. నా నావను తీరానికి చేర్చండి అని అంటారు కదా. ఈదడం నేర్చుకున్నవారు చాలా ప్రసిద్ధి చెందుతారు. ఇప్పుడు మీ ఈదడం ఎలా ఉందో చూడండి, పూర్తిగా పైకి వెళ్ళిపోతారు, మళ్ళీ ఇక్కడకు వస్తారు. వారు ఇన్ని మైళ్ళు పైకి వెళ్ళినట్లుగా చూపిస్తారు. ఆత్మలైన మీరు ఎన్ని మైళ్ళు పైకి వెళ్తారు. అది స్థూలమైన వస్తువు, దానిని లెక్కపెడతారు. మీది అయితే లెక్కించలేరు. ఆత్మలైన మనము మన ఇంటికి వెళ్ళిపోతామని మీకు తెలుసు, అక్కడ సూర్య చంద్రులు మొదలైనవారు ఉండరు. అది మన ఇల్లు అని మీకు సంతోషముంటుంది. మనము అక్కడి నివాసులము. మనుష్యులు ముక్తిధామములోకి వెళ్ళేందుకు భక్తి చేస్తారు, పురుషార్థం చేస్తారు. కానీ ఎవ్వరూ వెళ్ళలేరు. ముక్తిధామములో భగవంతుడిని కలుసుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తారు. అనేక రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తారు. జ్యోతులైన మేము జ్యోతిలో లీనమైపోవాలి అని కొంతమంది అంటారు. కొంతమంది ముక్తిధామానికి వెళ్ళాలి అని అంటారు. ముక్తిధామము గురించి ఎవ్వరికీ తెలియదు. బాబా వచ్చి ఉన్నారు, మన ఇంటికి తీసుకువెళ్తారు అని పిల్లలైన మీకు తెలుసు. మధురాతి-మధురమైన బాబా వచ్చి ఉన్నారు, మనల్ని ఇంటికి తీసుకువెళ్ళేందుకు యోగ్యులుగా తయారుచేస్తున్నారు. దీనికోసం అర్థకల్పము నుండి పురుషార్థము చేస్తున్నా కూడా యోగ్యులుగా అవ్వలేకపోయారు. జ్యోతిలో ఎవ్వరూ లీనమవ్వలేకపోయారు, ముక్తిధామంలోకి వెళ్ళలేకపోయారు, మోక్షాన్ని పొందలేకపోయారు. ఏదైతే పురుషార్థం చేసారో, అది వ్యర్థమయ్యింది. ఇప్పుడు బ్రాహ్మణ కులభూషణులైన మీ పురుషార్థము సత్యమైనదని ఋజువౌతుంది. ఈ ఆట ఎలా తయారు చేయబడింది. మిమ్మల్ని ఇప్పుడు ఆస్తికులని అంటారు. తండ్రి గురించి మీకు బాగా తెలుసు మరియు తండ్రి ద్వారా సృష్టిచక్రాన్ని కూడా తెలుసుకున్నారు. ముక్తి-జీవన్ముక్తుల జ్ఞానము ఎవ్వరిలోనూ లేదు, దేవతలలో కూడా లేదు అని తండ్రి చెప్తున్నారు. తండ్రి గురించి ఎవ్వరికీ తెలియనప్పుడు వారు ఎవరినైనా ఎలా తీసుకువెళ్తారు. ఎంతమంది గురువులున్నారు, వారికి ఎంతమంది ఫాలోవర్స్ గా అవుతారు. సత్యాతి-సత్యమైన సద్గురువు శివబాబా. వారికైతే పాదాలు లేవు. నాకు చరణాలు లేనే లేవు, నేను ఎలా పూజ చేయించుకోగలను అని అంటారు. పిల్లలు విశ్వానికి యజమానులుగా అవుతారు, వారి చేత పూజలు చేయించుకోను. భక్తిమార్గములో పిల్లలు తండ్రి పాదాలకు నమస్కరిస్తారు. వాస్తవానికి పిల్లలే తండ్రి ఆస్తికి యజమానులు. కానీ నమ్రతను చూపిస్తారు. చిన్న పిల్లలు మొదలైనవారందరూ వెళ్ళి పాదాలకు నమస్కరిస్తారు. ఇక్కడ పాదాలపై పడడం నుండి కూడా మిమ్మల్ని విడిపిస్తాను అని తండ్రి అంటున్నారు. ఎంత గొప్ప తండ్రి. పిల్లలైన మీరు నాకు సహాయకులు అని తండ్రి చెప్తున్నారు. మీరు సహాయకులుగా అవ్వకపోతే నేను స్వర్గ స్థాపన ఎలా చేస్తాను. పిల్లలూ, ఇప్పుడు మీరు సహాయకులుగా అవ్వండి, తర్వాత మీరు ఎవ్వరి సహాయము తీసుకునే అవసరమే లేనట్లుగా నేను తయారుచేస్తాను. మీకు ఎవ్వరి సలహా కూడా అవసరముండదు. ఇక్కడ తండ్రి పిల్లల సహాయమును తీసుకుంటున్నారు. పిల్లలూ, ఇప్పుడు ఛీ-ఛీగా అవ్వకండి, మాయతో ఓడిపోకండి, లేకపోతే పేరును పాడు చేసేస్తారు అని తండ్రి చెప్తున్నారు. బాక్సింగ్ జరిగినప్పుడు అందులో గెలిచినవారిని వాహ్-వాహ్ అని అంటారు. ఓడిపోయినవారి ముఖము పాలిపోతుంది. ఇక్కడ కూడా ఓడిపోతారు. ఇక్కడ ఓడిపోయినవారిని నల్ల ముఖము చేసుకున్నారని అంటారు. తెల్లగా అయ్యేందుకు వచ్చారు కానీ వచ్చి ఏం చేస్తారు. చేసిన సంపాదనంతా సమాప్తమైపోతుంది, మళ్ళీ కొత్తగా ప్రారంభం చేయవలసి వస్తుంది. తండ్రికి సహాయకులుగా అయి మళ్ళీ ఓడిపోతే పేరును పాడు చేస్తారు. రెండు పార్టీలున్నాయి. ఒకరు, మాయ యొక్క బానిసలు, ఒకరు ఈశ్వరునికి చెందినవారు. మీరు తండ్రిని ప్రేమిస్తారు. వినాశన కాలములో విపరీత బుద్ధి అని గాయనము కూడా ఉంది. మీది ప్రీతి బుద్ధి. కనుక మీరు పేరును పాడు చేయకూడదు. మీరు ప్రీతి బుద్ధి కలవారిగా అయి మళ్ళీ మాయతో ఎందుకు ఓడిపోతారు. ఓడిపోయిన వారికి దుఃఖము కలుగుతుంది. గెలిచినవారికి వాహ్-వాహ్ అంటూ చప్పట్లు కొడతారు. మేము పహల్వాన్లమని పిల్లలైన మీరు భావిస్తారు. ఇప్పుడు మాయపై తప్పకుండా గెలవాలి. దేహ సహితంగా ఏదైతే చూస్తారో, వాటన్నిటినీ మర్చిపోండి, నన్నొక్కరినే స్మృతి చేయండి అని తండ్రి అంటున్నారు. మాయ మిమ్మల్ని సతోప్రధానము నుండి తమోప్రధానంగా చేసేసింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ సతోప్రధానంగా అవ్వాలి. మాయాజీతులుగా, జగత్ జీతులుగా అవ్వాలి. ఇది ఉన్నదే గెలుపు మరియు ఓటముల, సుఖ దుఃఖాల ఆట. రావణ రాజ్యములో ఓడిపోతారు. ఇప్పుడు తండ్రి మళ్ళీ విలువైనవారిగా చేస్తున్నారు. ఒక్క శివబాబా జయంతి మాత్రమే విలువైనదని తండ్రి అర్థము చేయించారు. ఇప్పుడు పిల్లలైన మీరు ఇటువంటి లక్ష్మీనారాయణులుగా తయారవ్వాలి. అక్కడ ఇంటింటిలోనూ దీపమాల ఉంటుంది, అందరి జ్యోతులు వెలుగుతాయి. మెయిన్ పవర్ తో జ్యోతి వెలుగుతుంది. బాబా ఎంత సహజమైన పద్ధతిలో కూర్చుని అర్థము చేయిస్తారు. తండ్రి తప్ప మధురాతి-మధురమైన పిల్లలూ, చాలా కాలం తర్వాత కలిసిన గారాబాల పిల్లలూ అని ఎవరంటారు. ఓ నా మధురమైన గారాబాల పిల్లలూ, మీరు అర్థకల్పము నుండి భక్తి చేస్తూ వచ్చారు అని ఆత్మిక తండ్రి మాత్రమే అంటారు. ఒక్కరు కూడా తిరిగి వెళ్ళలేరు. తండ్రినే వచ్చి అందరినీ తీసుకువెళ్తారు.

తండ్రి ఎలా వచ్చి ఆత్మలందరినీ తీసుకువెళ్తారు అనేది మీరు సంగమయుగంలో చాలా బాగా అర్థము చేయించగలరు. ప్రపంచంలో ఈ అనంతమైన నాటకము గురించి ఎవ్వరికీ తెలియదు, ఇది అనంతమైన డ్రామా. ఇది కూడా మీరు మాత్రమే అర్థము చేసుకుంటారు, ఇంకెవ్వరూ చెప్పలేరు. ఒకవేళ అనంతమైన డ్రామా అని అంటే, వారు డ్రామా గురించి ఎలా వర్ణించగలరు. ఇక్కడ మీకు 84 జన్మల చక్రము గురించి తెలుసు. పిల్లలైన మీరే తెలుసుకున్నారు, మీరే స్మృతి చేయాలి. తండ్రి ఎంత సహజంగా తెలియజేస్తున్నారు. భక్తిమార్గములో మీరు ఎన్ని ఎదురుదెబ్బలు తిన్నారు. స్నానం చేసేందుకు మీరు ఎంత దూరాలకు వెళ్తారు. ఒక సరోవరం ఉంది, అందులో మునకలు వేస్తే దేవతలుగా అవుతారని అంటారు. ఇప్పుడు మీరు జ్ఞానసాగరునిలో మునకలు వేసి దేవతలుగా అవుతారు. ఎవరైనా బాగా ఫ్యాషన్ గా అలంకరించుకుంటే, వీరు దేవకన్య వలె ఉన్నారని అంటారు. ఇప్పుడు మీరు కూడా రత్నాలుగా అవుతారు. అంతేకానీ మనుష్యులకు ఎగరడానికి రెక్కలు మొదలైనవి ఉండవు. అలా ఎగరలేరు. అలా ఎగిరేది ఆత్మనే. ఆత్మను రాకెట్ అని కూడా అంటారు, ఆత్మ ఎంత చిన్నది. ఆత్మలన్నీ వెళ్ళేటప్పుడు పిల్లలైన మీకు సాక్షాత్కారం కూడా జరగవచ్చు. మీరు బుద్ధి ద్వారా అర్థము చేసుకోగలరు, మీరు ఇక్కడ వర్ణించవచ్చు - ఏ విధంగా వినాశనాన్ని చూడడం జరుగుతుందో, అదే విధంగా ఆత్మల గుంపు ఎలా వెళ్తుందో కూడా చూడవచ్చు. హనుమంతుడు, గణేశుడు మొదలైనవారు అయితే లేరు. కానీ వారి భావన అనుసారంగా సాక్షాత్కారమవుతుంది. బాబా అయితే ఒక బిందువు, వారినేమని వర్ణిస్తారు. వారు చిన్న నక్షత్రము వంటివారు, వారిని ఈ కళ్ళతో చూడలేమని అని కూడా అంటారు. శరీరము ఎంత పెద్దది, దానితో కర్మలు చేయాలి. ఆత్మ ఎంత చిన్నది, అందులో 84 జన్మల చక్రం నిశ్చితమై ఉంది. మేము 84 జన్మలు ఎలా తీసుకుంటాము అనేది మనుష్యులలో ఒక్కరి బుద్ధిలోనూ లేదు. ఆత్మలో పాత్ర ఎలా నిండి ఉంది అనేది అద్భుతము. ఆత్మనే శరీరము తీసుకుని పాత్రను అభినయిస్తుంది. అది హద్దులోని నాటకము, ఇది అనంతమైన నాటకము. అనంతమైన తండ్రి స్వయంగా వచ్చి తమ పరిచయమునిస్తారు. ఎవరికి ఎలా అర్థం చేయించాలి అని మంచి సర్వీసబుల్ పిల్లలు విచార సాగర మథనము చేస్తూ ఉంటారు. మీరు ఒక్కొక్కరితో ఎంతగా తల కొట్టుకుంటారు. అయినా, బాబా, మాకు అర్థమ కావటంలేదు అని అంటారు. ఎవరైనా చదవకపోతే వీరు రాతి బుద్ధికలవారు అని అంటారు. ఇక్కడ కూడా కొంతమంది 7 రోజులలోనే చాలా సంతోషంగా - బాబా వద్దకు వెళ్తాము అని అనడం మీరు చూస్తారు. కొంతమందైతే ఏమీ అర్థము చేసుకోరు. మనుష్యులు అయితే రాతి బుద్ధి, పారస బుద్ధి అని కేవలం అంటూ ఉంటారు కానీ అర్థము తెలియదు. ఆత్మ పవిత్రంగా అయినప్పుడు పారస నాథునిగా అవుతుంది. పారసనాథ్ మందిరము కూడా ఉంది. మందిరమంతా బంగారంతో చేయబడి ఉండదు. పైన కొద్దిగా బంగారం పూయబడి ఉంటుంది. మనకు తోటయజమాని లభించారని, ముళ్ళ నుండి పుష్పాలుగా అయ్యే యుక్తిని తెలియజేస్తున్నారని పిల్లలైన మీకు తెలుసు. భగవంతుని తోట అని గాయనం కూడా ఉంది కదా. ప్రారంభంలో మీ వద్ద ఒక ముస్లిమ్ ధ్యానంలోకి వెళ్ళేవారు - ఖుదా నాకు పుష్పాలు ఇచ్చారని చెప్పేవారు. నిలబడి-నిలబడి పడిపోయేవారు, భగవంతుని తోటను చూసేవారు. ఇప్పుడు భగవంతుని తోటను స్వయం భగవంతుడే చూపించగలరు. ఇతరులు ఎలా చూపించగలరు. మీకు వైకుంఠాన్ని సాక్షాత్కారము చేయిస్తారు. భగవంతుడే తీసుకువెళ్తారు. కానీ స్వయం అయితే అక్కడ నివసించరు. ఖుదా శాంతిధామంలో ఉంటారు. మిమ్మల్ని వైకుంఠానికి యజమానులుగా చేస్తారు. మీరు ఎంత మంచి-మంచి విషయాలను అర్థము చేసుకుంటారు. సంతోషము కలుగుతుంది. మేమిప్పుడు సుఖధామములోకి వెళ్తాము అని లోపల చాలా సంతోషముండాలి. అక్కడ దుఃఖము యొక్క విషయమే ఉండదు. సుఖధామాన్ని, శాంతిధామాన్ని స్మృతి చేయండి అని తండ్రి చెప్తున్నారు. ఇంటిని ఎందుకు స్మృతి చేయరు. ఆత్మ ఇంటికి వెళ్ళేందుకు ఎంత తల బాదుకుంటుంది. జప తపాలు మొదలైన శ్రమ చాలా చేస్తారు కానీ ఎవ్వరూ వెళ్ళలేరు. వృక్షము నుండి ఆత్మలు నంబరువారుగా వస్తూ ఉంటాయి, మళ్ళీ మధ్యలో ఎలా వెళ్తాయి. తండ్రి ఇక్కడే ఉన్నప్పుడు ఎలా వెళ్తాయి. శాంతిధామాన్ని మరియు సుఖధామాన్ని స్మృతి చేయమని పిల్లలైన మీకు రోజూ అర్థం చేయిస్తూ ఉంటారు. తండ్రిని మర్చిపోయిన కారణంగానే దుఃఖితులుగా అవుతారు. మాయతో దెబ్బలు తింటారు. ఇప్పుడు కొంచెము కూడా దెబ్బలు తినకూడదు. మూలమైనది దేహాభిమానము.

ఓ పతిత-పావనా రండి, అని ఏ తండ్రినైతే మీరు ఇప్పటివరకు స్మృతి చేస్తూ ఉండేవారో, ఆ తండ్రి ద్వారా మీరు చదువుకుంటున్నారు. వారు మీకు విధేయత గల సేవకుడు మరియు టీచరు కూడా. తండ్రి కూడా విధేయత గల సేవకుడు. గొప్పవారు ఎప్పుడూ విధేయత గల సేవకుడు అని క్రింద వ్రాస్తారు. పిల్లలైన మిమ్మల్ని నేను కూర్చుని ఎలా అర్థం చేయిస్తున్నానో చూడండి అని తండ్రి చెప్తున్నారు. సుపుత్రులైన పిల్లలపైనే తండ్రికి ప్రేమ ఉంటుంది, కుపుత్రులు అంటే తండ్రికి చెందినవారిగా అయి మళ్ళీ ట్రేటర్ గా అవుతారు, వికారాల్లోకి వెళ్తారు, అటువంటి పిల్లలు జన్మించకుండా ఉంటేనే బాగుండేది అని తండ్రి అంటారు. ఒక్కరి కారణంగా ఎంత చెడ్డ పేరు వస్తుంది. ఎంతమందికి కష్టమవుతుంది. ఇక్కడ మీరు ఎంత ఉన్నతమైన పని చేస్తున్నారు, విశ్వాన్ని ఉద్ధరిస్తున్నారు మరియు మీకు 3 అడుగుల నేల కూడా లభించదు. పిల్లలైన మీరు ఎవ్వరినీ ఇల్లు-వాకిలి నుండి విడిపించరు. మీరు పూజ్యులుగా డబల్ కిరీటధారులుగా ఉండేవారు, ఇప్పుడు పూజారులుగా అయ్యారు, ఇప్పుడు తండ్రి మళ్ళీ పూజ్యులుగా చేస్తున్నారు కనుక తయారవ్వాలి కదా అని మీరు రాజులకు కూడా చెప్తారు. కొద్దిగా ఆలస్యముంది. మనము ఎవరి నుండైనా లక్షలు తీసుకొని ఏం చేస్తాము. పేదవారికి రాజ్యము లభించేది ఉంది. తండ్రి పేదల పెన్నిధి కదా. పేదల పెన్నిధి అని తండ్రిని ఎందుకు అంటారో మీరు అర్థ సహితంగా తెలుసుకున్నారు. భారతదేశము కూడా ఎంత పేదదిగా ఉంది, అందులో కూడా మీరు నిరుపేద మాతలు. షావుకారులు ఈ జ్ఞానాన్ని తీసుకోలేరు. పేద అబలలు ఎంతమంది వస్తున్నారు, వారిపై అత్యాచారాలు జరుగుతాయి. మాతలను ముందుంచాలి అని బాబా చెప్తున్నారు. ప్రభాత యాత్రలో కూడా ముందు మాతలే ఉండాలి. మీ బ్యాడ్జి కూడా ఫస్ట్ క్లాస్ గా ఉంది. ఈ ట్రాన్సలైట్ చిత్రము మీ ముందుండాలి. ప్రపంచము మారుతుందని అందరికీ వినిపించండి. తండ్రి నుండి కల్పక్రితము వలె వారసత్వము లభిస్తుంది. సేవను ఎలా అమలు చేయాలి అని పిల్లలు విచార సాగర మథనము చేయాలి. సమయము పడుతుంది కదా. అచ్ఛా.

మధురాతి మధురమైన ఆత్మిక పిల్లలకు మాత-పిత, బాప్ దాదాల ప్రియస్మృతులు మరియు గుడ్ మార్నింగ్. ఆత్మిక పిల్లలకు ఆత్మిక తండ్రి నమస్తే.

ధారణ కొరకు ముఖ్య సారము:-

1. తండ్రిపై పూర్తి ప్రీతినుంచి సహాయకులుగా అవ్వాలి. మాయతో ఓటమి పొంది ఎప్పుడూ పేరును పాడు చేయకూడదు. పురుషార్థము చేసి దేహ సహితంగా ఏదైతే కనిపిస్తుందో, దాన్ని మర్చిపోవాలి.

2. ఇప్పుడు మేము శాంతిధామానికి, సుఖధామానికి వెళ్తామని లోపల సంతోషముండాలి. బాబా విధేయత గల టీచరుగా అయి మనల్ని ఇంటికి తీసుకువెళ్ళేందుకు యోగ్యులుగా చేస్తున్నారు. యోగ్యులుగా, సుపుత్రులుగా అవ్వాలి, కుపుత్రులుగా అవ్వకూడదు.

వరదానము:-

త్రి-స్మృతి స్వరూప తిలకాన్ని ధారణ చేసే సంపూర్ణ విజయీ భవ

స్వయం యొక్క స్మృతి, తండ్రి స్మృతి మరియు డ్రామా జ్ఞానము యొక్క స్మృతి - ఈ మూడు స్మృతులలో మొత్తం జ్ఞానం యొక్క విస్తారం ఇమిడి ఉంది. జ్ఞానమనే వృక్షానికి ఈ మూడు స్మృతులున్నాయి. ఎలాగైతే వృక్షానికి మొదట బీజముంటుందో, ఆ బీజము ద్వారా రెండు ఆకులు వెలువడి, తర్వాత వృక్షము విస్తరిస్తుందో, అదే విధంగా ముఖ్యమైనది బీజమైన తండ్రి స్మృతి, తర్వాత రెండు ఆకులు అనగా ఆత్మ మరియు డ్రామా యొక్క పూర్తి జ్ఞానము. ఈ మూడు స్మృతులను ధారణ చేసేవారు స్మృతి భవ మరియు సంపూర్ణ విజయీ భవ అనే వరదానులుగా అవుతారు.

స్లోగన్:-

ప్రాప్తులను సదా ఎదురుగా ఉంచుకున్నట్లయితే బలహీనతలు సహజంగా సమాప్తమైపోతాయి.