12-11-2020 ప్రాత:మురళి ఓంశాంతి "బాప్ దాదా" మధువనం


"మధురమైన పిల్లలూ - తండ్రి ఏదైతే చదివిస్తారో, దాన్ని మంచి రీతిగా చదువుకున్నట్లయితే 21 జన్మల కోసం సంపాదనకు ఆధారమవుతుంది, సదా సుఖవంతులుగా అయిపోతారు”

ప్రశ్న:-

పిల్లలైన మీ అతీంద్రియ సుఖానికి గాయనం ఎందుకు ఉంది?

జవాబు:-

ఎందుకంటే ఈ సమయంలో పిల్లలైన మీరు మాత్రమే తండ్రిని తెలుసుకున్నారు, మీరే తండ్రి ద్వారా సృష్టి ఆదిమధ్యాంతాలను తెలుసుకున్నారు. ఇప్పుడు మీరు సంగమయుగంలో, అనంతములో నిలబడి ఉన్నారు. ఇప్పుడు మనము ఈ ఉప్పు నీటి కాలువ నుండి అమృతము యొక్క మధురమైన నీటి కాలువలోకి వెళ్తున్నామని మీకు తెలుసు. మమ్మల్ని స్వయంగా భగవంతుడు చదివిస్తున్నారు, ఈ సంతోషం బ్రాహ్మణులకు మాత్రమే ఉంటుంది కావున మీ అతీంద్రియ సుఖమే గాయనము చేయబడింది.

ఓంశాంతి. అనంతమైన ఆత్మిక తండ్రి అనంతమైన ఆత్మిక పిల్లలకు అర్థం చేయిస్తున్నారు అనగా తమ మతమునిస్తున్నారు. మేము జీవాత్మలమని మీరు తప్పకుండా అర్థం చేసుకుంటారు. కానీ స్వయాన్ని ఆత్మ అని నిశ్చయం చేసుకోవాలి కదా. మనము ఏమీ క్రొత్త స్కూల్లో చదువుకోవడం లేదు. ప్రతి 5 వేల సంవత్సరాల తర్వాత చదువుకుంటూ ఉంటాము. ఇంతకుముందు ఎప్పుడైనా చదువుకునేందుకు వచ్చారా అని బాబా అడుగుతారు కదా. అప్పుడు, మేము ప్రతి 5 వేల సంవత్సరాల తర్వాత పురుషోత్తమ సంగమయుగంలో బాబా వద్దకు వస్తాము అని అందరూ అంటారు. ఇదైతే గుర్తుంటుంది కదా లేక ఇది కూడా మర్చిపోతారా? విద్యార్థులకు పాఠశాల తప్పకుండా గుర్తొస్తుంది కదా. లక్ష్యం ఉద్దేశ్యం అయితే ఒక్కటే. ఎవరైతే పిల్లలుగా అవుతారో, వారు రెండు రోజుల పిల్లలైనా లేక పాత వారైనా కానీ లక్ష్యం ఉద్దేశ్యం ఒక్కటే. ఎవ్వరికీ నష్టము జరగదు. చదువులో సంపాదన ఉంటుంది. వారు కూడా కూర్చుని గ్రంథ్ ను చదివి వినిపిస్తారు, అప్పుడు సంపాదన జరుగుతుంది, వెంటనే శరీర నిర్వహణ జరిగిపోతుంది. సాధువులుగా అయి 1-2 శాస్త్రాలను కూర్చుని వినిపిస్తే సంపాదన జరిగిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇవన్నీ సంపాదనకు ఆధారాలు. ప్రతి ఒక్క విషయంలోనూ సంపాదన ఉండాలి కదా. ధనముంటే ఎక్కడికైనా తిరగడానికి వెళ్ళి రండి. బాబా మనకు చాలా మంచి చదువును చదివిస్తున్నారు, దీని ద్వారా 21 జన్మలకు సంపాదన లభిస్తుంది అని పిల్లలైన మీకు తెలుసు. ఇది ఎటువంటి సంపాదన అంటే దీనితో మనము సదా కోసం సుఖంగా ఉంటాము, ఎప్పుడూ రోగగ్రస్థులుగా అవ్వము, సదా అమరులుగా ఉంటాము. ఈ నిశ్చయము ఏర్పర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇటువంటి నిశ్చయము ఉంచుకున్నట్లయితే మీకు ఉత్సాహం వస్తుంది. లేకపోతే ఏదో ఒక విషయంలో అడ్డంకులు వస్తూ ఉంటాయి. మేము అనంతమైన తండ్రి ద్వారా చదువుకుంటున్నామని లోపల స్మరణ చేసుకుంటూ ఉండాలి. భగవానువాచ - ఇది గీత. గీతా యుగము కూడా వస్తుంది కదా. కేవలం ఇది 5 వ యుగమని మర్చిపోయారు. ఈ సంగమయుగము చాలా చిన్నది. వాస్తవానికి ఇతర యుగాల సమయంతో పోలిస్తే పావు వంతు అని కూడా అనము. పర్సంటేజ్ చెప్పవచ్చు. అది కూడా మున్ముందు తండ్రి తెలియజేస్తూ ఉంటారు. కొంత తండ్రి చెప్పవలసింది కూడా నిర్ణయించబడి ఉంటుంది కదా. ఆత్మలైన మీ అందరిలో పాత్ర నిర్ణయించబడి ఉంది, అది రిపీట్ అవుతూ ఉంది. మీరు నేర్చుకునేది కూడా రిపిటీషన్ కదా. రిపిటీషన్ రహస్యము పిల్లలైన మీకు తెలిసింది. అడుగడుగునా పాత్ర మారిపోతూ ఉంది. ఒక్క సెకండు మరొక సెకండుతో కలవదు. పేను వలె టిక్-టిక్ అని నడుస్తూనే ఉంటుంది. టిక్ అని అంటూనే సెకండు గడిచిపోతుంది. ఇప్పుడు మీరు అనంతంలో నిలబడి ఉన్నారు. ఇతర మనుష్యమాత్రులెవ్వరూ అనంతంలో నిలబడి లేరు. ఎవ్వరికీ అనంతము అనగా ఆదిమధ్యాంతముల జ్ఞానము లేదు. ఇప్పుడు మీకు భవిష్యత్తు గురించి కూడా తెలుసు. మనము కొత్త ప్రపంచములోకి వెళ్తున్నాము. ఇది సంగమయుగము, దీనిని దాటాలి. ఇది ఉప్పునీటి కాలువ కదా. ఇది మధురాతి-మధురమైన అమృతము యొక్క కాలువ. అది విషపు కాలువ. ఇప్పుడు మీరు విషయ సాగరము నుండి క్షీర సాగరములోకి వెళ్తారు. ఇది అనంతమైన విషయము. ప్రపంచములోని వారికి ఈ విషయాల గురించి ఏమీ తెలియదు. కొత్త విషయము కదా. భగవంతుడని ఎవరిని అంటారో, వారు ఏం పాత్రను అభినయిస్తారో కూడా మీకు తెలుసు. మీరు వస్తే మేము మీకు పరమపిత పరమాత్ముని జీవిత చరిత్రను అర్థం చేయిస్తాము అని టాపిక్ లో కూడా తెలియజేస్తారు. పిల్లలు, తండ్రి జీవిత చరిత్రను వినిపిస్తారు. ఇది కామన్. వీరైతే తండ్రులకే తండ్రి కదా. మీకు కూడా నంబరువారు పురుషార్థానుసారంగా తెలుసు. ఇప్పుడు మీరు యథార్థ రీతిగా తండ్రి పరిచయమునివ్వాలి. మీకు కూడా తండ్రియే ఇచ్చారు, అప్పుడే అర్థం చేయిస్తారు, ఇతరులెవ్వరూ అనంతమైన తండ్రిని తెలుసుకోలేరు. మీరు కూడా సంగమయుగములోనే తెలుసుకుంటారు. కేవలం సంగమయుగ బ్రాహ్మణులైన మీకు తప్ప, మనుష్యమాత్రులెవ్వరికీ, వారు దేవతలైనా లేక శూద్రులైనా, పుణ్యాత్ములైనా లేక పాపాత్ములైనా, ఎవ్వరికీ తెలియదు, మీరే తెలుసుకుంటున్నారు. కనుక పిల్లలైన మీకు ఎంత సంతోషముండాలి. అందుకే, అతీంద్రియ సుఖము గురించి అడగాలంటే గోప గోపికలను అడగాలనే గాయనము కూడా ఉంది.

బాబా తండ్రి కూడా, టీచర్, సద్గురువు కూడా, సుప్రీమ్ అనే పదాన్ని తప్పకుండా చేర్చాలి. అప్పుడప్పుడు పిల్లలు మర్చిపోతారు. ఈ విషయాలన్నీ పిల్లల బుద్ధిలో ఉండాలి. శివబాబా మహిమలో ఈ పదాన్ని తప్పకుండా చేర్చాలి. మీకు తప్ప ఇతరులెవ్వరికీ తెలియదు. మీరు అర్థము చేయించగలిగితే మీకు విజయము లభించినట్లే కదా. అనంతమైన తండ్రి సర్వుల శిక్షకుడు, సర్వుల సద్గతిదాత అని మీకు తెలుసు. వారు అనంతమైన సుఖము, అనంతమైన జ్ఞానమునిచ్చేవారు, అయినా ఇటువంటి తండ్రిని కూడా మర్చిపోతారు. మాయ ఎంత సమర్థవంతమైనది. ఈశ్వరుడిని సమర్థుడని అంటారు కానీ మాయ కూడా తక్కువేమీ కాదు. మాయకు రావణుడు అని పేరు పెట్టారని పిల్లలైన మీకిప్పుడు యథార్థంగా తెలుసు. రామ రాజ్యము మరియు రావణ రాజ్యము. వీటి గురించి కూడా యథార్థంగా అర్థం చేయించాలి. రామరాజ్యం ఉంది అంటే తప్పకుండా రావణరాజ్యము కూడా ఉంటుంది. సదా రామరాజ్యమే ఉండడం జరగదు. రామరాజ్యాన్ని, శ్రీకృష్ణుని రాజ్యాన్ని ఎవరు స్థాపన చేస్తారు అనేది అనంతమైన తండ్రి కూర్చుని అర్థం చేయిస్తారు. మీరు భారత ఖండమును చాలా మహిమ చేయాలి. భారత దేశము సత్యమైన ఖండముగా ఉండేది, ఎంత మహిమ ఉండేది. అలా తయారుచేసేవారు తండ్రి మాత్రమే. మీకు తండ్రి పట్ల ఎంత ప్రేమ ఉంది. లక్ష్యము ఉద్దేశ్యం బుద్ధిలో ఉంది. విద్యార్థులమైన మనకు మన చదువు గురించి నషా ఉండాలి అని మీకు కూడా తెలుసు. నడవడిక పట్ల కూడా ధ్యానముండాలి. ఇది ఈశ్వరీయ చదువు కనుక ఇందులో ఒక్క రోజు కూడా మిస్ చేయకూడదు మరియు టీచర్ వచ్చిన తర్వాత ఆలస్యంగా రాకూడదు అని వివేకం చెప్తుంది. టీచర్ వచ్చిన తర్వాత రావడం కూడా ఒక ఇన్సల్ట్. పాఠశాలలో కూడా లేటుగా వచ్చినట్లయితే వారిని టీచర్ బయటే నిలబెడతారు. బాబా తన బాల్యం యొక్క ఉదాహరణను కూడా తెలియజేస్తారు. మా టీచర్ అయితే చాలా కఠినంగా ఉండేవారు. లోపలకు కూడా రానిచ్చేవారు కాదు. ఇక్కడైతే ఆలస్యంగా వచ్చేవారు చాలా మంది ఉన్నారు. సేవ చేసే సుపుత్రులైన పిల్లలు తప్పకుండా తండ్రికి ప్రియంగా అనిపిస్తారు కదా. ఇదే ఆది సనాతన దేవీ ధర్మము అని ఇప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకున్నారు. వీరి ధర్మము ఎప్పుడు స్థాపనయింది అనేది కొంచెం కూడా ఎవరి బుద్ధిలోనూ లేదు. మీ బుద్ధి నుండి కూడా పదే-పదే జారిపోతుంది. మీరిప్పుడు దేవీ దేవతలుగా అయ్యేందుకు పురుషార్థము చేస్తున్నారు. ఎవరు చదివిస్తున్నారు? స్వయంగా పరమపిత పరమాత్మ. ఇది మన బ్రాహ్మణ కులము అని మీరు అర్థం చేసుకున్నారు. ఇక్కడ వంశముండదు. ఇది సర్వోత్తమ బ్రాహ్మణ కులము. తండ్రి కూడా సర్వోత్తములు కదా. వారు ఉన్నతాతి ఉన్నతమైనవారు కనుక తప్పకుండా వారు ఇచ్చే సంపాదన కూడా ఉన్నతంగా ఉంటుంది. వారినే శ్రీశ్రీ అని అంటారు. వారు మిమ్మల్ని కూడా శ్రేష్ఠంగా తయారుచేస్తారు. మనల్ని శ్రేష్ఠంగా తయారుచేసేవారు ఎవరు అన్నది పిల్లలైన మీకే తెలుసు, ఇంకెవ్వరూ ఏమీ అర్థము చేసుకోరు. మన తండ్రి, తండ్రి కూడా, టీచర్ కూడా, సద్గురువు కూడా, వారు చదివిస్తున్నారు అని మీరు అంటారు. మనము ఆత్మలము. మీరు నా సంతానమని తండ్రి ఆత్మలైన మనకు స్మృతినిప్పించారు. సోదరత్వము కదా. తండ్రిని స్మృతి కూడా చేస్తారు. వారు నిరాకారీ తండ్రి కనుక తప్పకుండా ఆత్మలను కూడా నిరాకారీ అనే అంటారని భావిస్తారు. ఆత్మనే ఒక శరీరాన్ని వదిలి మరొకటి తీసుకుంటుంది. తర్వాత పాత్రను అభినయిస్తుంది. మనుష్యులు స్వయాన్ని ఆత్మకు బదులుగా శరీరంగా భావిస్తారు. నేను ఆత్మను అనేది మర్చిపోతారు. నేను ఎప్పుడూ మర్చిపోను. ఆత్మలైన మీరంతా సాలిగ్రామాలు. నేను పరమపితను అనగా పరమ ఆత్మను. వారికి వేరే పేరు లేదు. ఆ పరమ ఆత్మ పేరు శివ. మీరు కూడా ఇటువంటి ఆత్మలే కానీ మీరంతా సాలిగ్రామాలు. శివుని మందిరాలకు వెళ్తారు, అక్కడ కూడా అనేక సాలిగ్రామాలను పెడతారు. శివుడిని పూజించేటప్పుడు సాలిగ్రామాలను కూడా పూజిస్తారు కదా. అందుకే బాబా, మీ ఆత్మకు మరియు శరీరానికి, రెండింటికీ పూజలు జరుగుతాయని అర్థం చేయించారు. నాకైతే కేవలం ఆత్మకు మాత్రమే జరుగుతుంది. శరీరమే లేదు. మీరు ఎంత ఉన్నతంగా అవుతారు. బాబాకైతే సంతోషం కలుగుతుంది కదా. తండ్రి పేదవానిగా ఉంటారు, పిల్లలు చదువుకుని ఎంత ఉన్నతంగా అవుతారు. ఎలా ఉన్నవారు ఎలా అవుతారు. మీరు ఎంత ఉన్నతంగా ఉండేవారు అనేది తండ్రికి కూడా తెలుసు. ఇప్పుడు ఎంతగా అనాథలుగా అయిపోయారు, తండ్రి గురించే తెలియదు. ఇప్పుడు మీరు తండ్రికి చెందినవారిగా అయ్యారు కనుక మొత్తం విశ్వానికి యజమానులుగా అయిపోతారు.

తండ్రి అంటారు - నన్నే హెవెన్లీ గాడ్ ఫాదర్ అని అంటారు. ఇప్పుడు స్వర్గ స్థాపన జరుగుతుందని కూడా మీకు తెలుసు. అక్కడ ఏమేమి ఉంటాయి అనేది మీ బుద్ధిలో తప్పితే ఇంకెవ్వరి బుద్ధిలోనూ ఉండదు. మేము విశ్వానికి యజమానులుగా ఉండేవారము, ఇప్పుడు తయారవుతున్నామని మీ బుద్ధిలో ఉంది. మేము యజమానులమని ప్రజలు కూడా అంటారు కదా. ఈ విషయాలు కేవలం పిల్లలైన మీ బుద్ధిలో మాత్రమే ఉన్నాయి కనుక సంతోషముండాలి కదా! ఈ విషయాలను విని ఇతరులకు కూడా వినిపించాలి, అందుకే సెంటర్లు లేక మ్యూజియంలు తెరుస్తూ ఉంటారు. కల్పక్రితము జరిగిందే మళ్ళీ జరుగుతూ ఉంటుంది. మ్యూజియంలు, సెంటర్లు మొదలైనవి మీకు చాలామంది ఆఫర్ చేస్తారు, అప్పుడు చాలా మంది వెలువడుతారు. అందరి ఎముకులు మృదువుగా అవుతూ ఉంటాయి. మొత్తం ప్రపంచము వారి ఎముకులను మీరిప్పుడు మృదువుగా చేస్తూ ఉంటారు. మీ యోగంలో ఎంత ఎక్కువ శక్తి ఉంది. మీలో చాలా శక్తి ఉంది అని తండ్రి అంటారు. యోగములో ఉంటూ మీరు భోజనమును తయారుచేయండి మరియు తినిపించండి, అప్పుడు బుద్ధి ఇటువైపు ఆకర్షింపబడుతుంది. భక్తిమార్గములోనైతే గురువుల ఎంగిలి కూడా తింటారు. భక్తిమార్గం యొక్క విస్తారం చాలా ఉంది, దానిని వర్ణించలేమని పిల్లలైన మీకు తెలుసు. ఇది బీజము, అది వృక్షము. జీజమును వర్ణించగలము. అంతేకానీ, ఎవరికైనా చెట్టుకున్న ఆకులను లెక్కపెట్టమని చెప్తే లెక్కపెట్టలేరు. ఎన్నో ఆకులు ఉంటాయి. బీజములో ఆకుల గుర్తులు కనిపించవు. ఇది అద్భుతం కదా. దీనిని కూడా ప్రాకృతికం అని అంటారు. జీవ జంతువులు ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నాయి. అనేక రకాల కీటకాలున్నాయి, ఎలా జన్మిస్తాయి. ఇది చాలా అద్భుతమైన డ్రామా, దీనినే ప్రకృతి అని అంటారు. ఇది కూడా తయారై తయారవుతున్న ఆట. సత్యయుగంలో ఏమేమి చూస్తారు. అవన్నీ కొత్త వస్తువులే ఉంటాయి, అన్నీ కొత్తవే ఉంటాయి. నెమలి కోసం బాబా అర్థం చేయించారు - దానిని భారతదేశపు జాతీయ పక్షి అని అంటారు ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణుని కిరీటంలో నెమలి ఈకను చూపిస్తారు. మగ నెమలి మరియు ఆడ నెమలి అందంగా కూడా ఉంటాయి. గర్భము కూడా కన్నీటితో జరుగుతుంది, అందుకే జాతీయ పక్షి అని అంటారు. ఇటువంటి అందమైన పక్షులు విదేశాల వైపు కూడా ఉంటాయి.

ఇప్పుడు పిల్లలైన మీకు మొత్తం సృష్టి యొక్క ఆదిమధ్యాంతాల రహస్యాన్ని అర్థము చేయించారు, ఇది ఇతరులెవ్వరికీ తెలియదు. మేము మీకు పరమపిత పరమాత్మ యొక్క జీవిత చరిత్రను తెలియజేస్తామని చెప్పండి. వారు రచయిత అయినప్పుడు వారి రచన కూడా తప్పకుండా ఉంటుంది. వారి చరిత్ర-భూగోళాలు మనకు తెలుసు. ఉన్నతాతి ఉన్నతమైన, అనంతమైన తండ్రి యొక్క పాత్ర ఏమిటో మనకు తెలుసు, ప్రపంచములోని వారికి ఏమీ తెలియదు. ఇది చాలా ఛీ-ఛీ ప్రపంచము. ఈ సమయంలో అందంగా ఉన్నా కూడా కష్టమే. ఆడపిల్లలను ఎలా-ఎలా ఎత్తుకుపోతూ ఉంటారో చూడండి. పిల్లలైన మీకు ఈ వికారీ ప్రపంచం పట్ల అసహ్యము కలగాలి. ఇది ఛీ-ఛీ ప్రపంచము, ఛీ-ఛీ శరీరము. మనమిప్పుడు తండ్రిని స్మృతి చేసి మన ఆత్మను పవిత్రంగా చేసుకోవాలి. మనము సతోప్రధానంగా ఉండేవారము, సుఖంగా ఉండేవారము. ఇప్పుడు తమోప్రధానంగా అయిపోవడంతో దుఃఖితులుగా ఉన్నాము, మళ్ళీ సతోప్రధానంగా అవ్వాలి. మేము పతితుల నుండి పావనంగా అవ్వాలని మీరు కోరుకుంటారు. పతిత పావనా అని పాడుతారు కూడా కానీ కొద్దిగా కూడా అసహ్యము కలగదు. ఇది ఛీ-ఛీ ప్రపంచమని పిల్లలైన మీరు అర్థం చేసుకున్నారు. మనకు కొత్త ప్రపంచంలో శరీరము కూడా అందమైనది లభిస్తుంది. ఇప్పుడు మనము అమరపురికి యజమానులుగా అవుతున్నాము. పిల్లలైన మీరు సదా సంతోషంగా, హర్షితముఖులుగా ఉండాలి. మీరు చాలా మధురమైన పిల్లలు. తండ్రి 5 వేల సంవత్సరాల తర్వాత వచ్చి ఆ పిల్లలనే కలుసుకుంటారు కనుక తప్పకుండా సంతోషముంటుంది కదా. నేను పిల్లలను కలుసుకునేందుకు మళ్ళీ వచ్చాను. అచ్ఛా.

మధురాతి మధురమైన ఆత్మిక పిల్లలకు మాత-పిత, బాప్ దాదాల ప్రియస్మృతులు మరియు గుడ్ మార్నింగ్. ఆత్మిక పిల్లలకు ఆత్మిక తండ్రి నమస్తే.

ధారణ కొరకు ముఖ్య సారము:-

1. మనము ఈశ్వరీయ విద్యార్థులము కనుక చదువు యొక్క నషా కూడా ఉండాలి, తమ నడవడిక పట్ల కూడా ధ్యానం ఉండాలి. ఒక్కరోజు కూడా చదువును మిస్ చేయకూడదు. క్లాసుకు ఆలస్యంగా వచ్చి టీచర్ ను అవమానపర్చకూడదు.

2. ఈ వికారీ ఛీ-ఛీ ప్రపంచము పట్ల అసహ్యము కలగాలి, తండ్రి స్మృతి ద్వారా తమ ఆత్మను పవిత్రంగా, సతోప్రధానంగా తయారుచేసుకునే పురుషార్థము చేయాలి. సదా సంతోషంగా, హర్షితముఖులుగా ఉండాలి.

వరదానము:-

అంతఃవాహక శరీరం ద్వారా సేవ చేసే కర్మబంధన ముక్త, డబల్ లైట్ భవ

ఏ విధంగా స్థూల శరీరం ద్వారా సాకారీ ఈశ్వరీయ సేవలో బిజీగా ఉంటారో, అదే విధంగా మీ ఆకారి శరీరం ద్వారా అంతఃవాహక సేవ కూడా దీనితోపాటు చేయాలి. ఎలాగైతే బ్రహ్మా ద్వారా స్థాపన యొక్క వృద్ధి జరిగిందో, అదే విధంగా ఇప్పుడు మీ సూక్ష్మ శరీరాల ద్వారా, శివశక్తి కంబైండు రూపము యొక్క సాక్షాత్కారముతో, సాక్షాత్కారము మరియు సందేశము లభించే కార్యము జరగాలి. కానీ ఈ సేవ కోసం కర్మలు చేస్తూ కూడా ఎటువంటి కర్మబంధనం నుండైనా ముక్తులుగా అయ్యి సదా డబల్ లైట్ రూపంలో ఉండండి.

స్లోగన్:-

గౌరవాన్ని త్యాగం చేయడంలో అందరికీ గౌరవనీయులుగా అయ్యే భాగ్యము ఇమిడి ఉంది.