13-11-2020 ప్రాత:మురళి ఓంశాంతి "బాప్ దాదా" మధువనం


"మధురమైన పిల్లలూ - ఇది భూల్-భులైయ్యా ఆట (తికమక దారుల ఆట), మీరు పదే-పదే తండ్రిని మర్చిపోతారు, నిశ్చయబుద్ధిగలవారిగా అయినట్లయితే ఈ ఆటలో చిక్కుకోరు”

ప్రశ్న:-

వినాశన సమయాన్ని చూస్తూ పిల్లలైన మీ కర్తవ్యమేమిటి?

జవాబు:-

తమ చదువులో మంచిరీతిగా నిమగ్నమవ్వడం, ఇతర విషయాలలోకి వెళ్ళకుండా ఉండడం మీ కర్తవ్యము. తండ్రి మిమ్మల్ని నయనాలపై కూర్చోబెట్టుకుని, మెడలో హారంగా తయారుచేసుకుని తోడుగా తీసుకువెళ్తారు. ఇక మిగిలిన వారందరూ తమ-తమ లెక్కాచారాలను సమాప్తము చేసుకొని వెళ్ళాల్సిందే. తండ్రి అందరినీ తమతో పాటు ఇంటికి తీసుకువెళ్ళేందుకు వచ్చారు.

గీతము:-

దూరదేశములో నివసించేవారు...... (దూర్ దేశ్ కా రెహ్నేవాలా......)

ఓంశాంతి. ఆత్మిక తండ్రి కూర్చొని ఆత్మిక పిల్లలకు అర్థం చేయిస్తున్నారు - ముఖ్యంగా భారతదేశము మరియు పూర్తి ప్రపంచమంతా శాంతిని కోరుకుంటున్నారు. తప్పకుండా విశ్వానికి యజమాని అయినవారు మాత్రమే విశ్వంలో శాంతిని స్థాపన చేస్తారని అర్థము చేయించాలి. మీరు వచ్చి విశ్వంలో శాంతిని వ్యాపింపజేయండి అని గాడ్ ఫాదర్ నే పిలవాలి. ఎవరిని పిలవాలో కూడా పాపం వారికి తెలియదు. ఇది మొత్తం విశ్వానికి సంబంధించిన విషయము కదా. మొత్తం విశ్వంలో శాంతిని కోరుకుంటారు. ఇప్పుడు శాంతి యొక్క ధామము వేరుగా ఉంది, అక్కడ తండ్రి మరియు ఆత్మలైన మీరు ఉంటారు. ఇది కూడా అనంతమైన తండ్రే అర్థము చేయిస్తారు. ఇప్పుడీ ప్రపంచంలో అనేకమంది మనుష్యులున్నారు, అనేక ధర్మాలున్నాయి. ఒకే ధర్మంగా అయినట్లయితే శాంతి ఏర్పడుతుందని అంటారు. ధర్మాలన్నీ కలిసి ఒక్కటిగా అవ్వలేవు. త్రిమూర్తుల మహిమ కూడా ఉంది. త్రిమూర్తుల చిత్రాన్ని చాలా మంది పెట్టుకుంటారు. బ్రహ్మా ద్వారా స్థాపన జరుగుతుందని కూడా తెలుసు. దేని స్థాపన? కేవలం శాంతి స్థాపన మాత్రమే జరగదు, శాంతి మరియు సుఖము స్థాపనవుతాయి. ఈ భారతదేశంలో 5 వేల సంవత్సరాల క్రితము వీరి రాజ్యమున్నప్పుడు తప్పకుండా మిగతా జీవాత్మలందరూ, జీవమును (శరీరమును) వదిలి తమ ఇంటికి వెళ్ళి ఉంటారు. ఇప్పుడు ఒకే ధర్మము, ఒకే రాజ్యము, ఒకే భాష కోరుకుంటున్నారు. తండ్రి సుఖము, శాంతి, సంపదల స్థాపన చేస్తున్నారని పిల్లలైన మీకిప్పుడు తెలుసు. ఒకే రాజ్యము అనేది తప్పకుండా ఇక్కడే ఉంటుంది కదా. ఒకే రాజ్యస్థాపన జరుగుతుంది - ఇది కొత్త విషయమేమీ కాదు. అనేకసార్లు ఒకే రాజ్యము స్థాపనయింది. తర్వాత అనేక ధర్మాల వృద్ధి జరుగుతూ-జరుగుతూ వృక్షము పెద్దదైపోతుంది, మళ్ళీ తండ్రి రావలసి ఉంటుంది. ఆత్మయే వింటుంది, చదువుతుంది. ఆత్మలోనే సంస్కారాలుంటాయి. ఆత్మలమైన మనము భిన్న-భిన్న శరీరాలను ధారణ చేస్తాము. పిల్లలకు ఈ నిశ్చయబుద్ధి కలిగేందుకు కూడా చాలా శ్రమ కలుగుతుంది. బాబా, మేము పదే-పదే మర్చిపోతాము అని అంటారు. ఇది భూల్-భులయ్యా ఆట (తికమక దారుల ఆట) అని తండ్రి అర్థము చేయిస్తున్నారు. ఇందులో మీరు చిక్కుకున్నట్టు అయిపోయారు, మీరు మీ ఇంటికి మరియ రాజధానికి ఎలా వెళ్ళవచ్చు అనేది తెలియదు. ఇంతకుముందు మీకు ఏమీ తెలిసేది కాదు, ఇప్పుడు తండ్రి అర్థం చేయించారు. ఆత్మ ఎంత రాతి బుద్ధిగలదిగా అయిపోతుంది. రాతిబుద్ధి, పారస బుద్ధి అనే ఈ గాయనము భారతదేశములోనే ఉంది. రాతిబుద్ధిగల రాజులు, పారసబుద్ధిగల రాజులు ఇక్కడే ఉన్నారు. పారసనాథుని మందిరము కూడా ఉంది. ఆత్మలైన మనము పాత్రను అభినయించేందుకు ఎక్కడి నుండి ఇక్కడకు వచ్చాము అనేది ఇప్పుడు మీకు తెలుసు, ఇంతకుముందు ఏమీ తెలియదు. దీనిని ముళ్ళ అడవి అని అంటారు. ఈ ప్రపంచమంతా ముళ్ళ అడవిగానే ఉంది. పూలతోటకు నిప్పు అంటుకుందని ఎప్పుడూ విని ఉండరు. ఎప్పుడూ అడవికే నిప్పు అంటుకోవడం జరుగుతుంది. ఇది కూడా అడివే, దీనికి కూడా తప్పకుండా నిప్పంటుకోనున్నది. అడవికి నిప్పంటుకోనున్నది. ఈ పాత ప్రపంచాన్నంతటినీ అడవి అని అంటారు. ఇప్పుడు పిల్లలైన మీరు తండ్రి గురించి తెలుసుకున్నారు. వారి సన్ముఖంలో కూర్చొని ఉన్నారు. మీతోనే కూర్చుంటాను, మీతోనే తింటాను..... అని పాడేవారు, అవన్నీ ఇప్పుడు జరుగుతున్నాయి. భగవానువాచ! కనుక తప్పకుండా చదువుకుంటారు కదా. భగవానువాచ పిల్లలను ఉద్దేశ్యించే ఉంటుంది కదా. భగవంతుడు చదివిస్తారని మీకు తెలుసు. భగవంతుడు ఎవరు? నిరాకార శివుడినే భగవంతుడు అని అంటారు. భగవంతుడైన శివుని పూజ కూడా ఇక్కడే జరుగుతుంది. సత్యయుగంలో పూజలు మొదలైనవి జరగవు. అక్కడ స్మృతి కూడా చేయరు. భక్తులకు సత్యయుగ రాజధాని అనే ఫలము లభిస్తుంది. మేము అందరికంటే ఎక్కువ భక్తి చేశాము కనుక మేమే మొట్టమొదట తండ్రి వద్దకు వచ్చామని మీరు అర్థము చేసుకున్నారు. మళ్ళీ మేమే రాజధానిలోకి వస్తాము. కనుక కొత్త ప్రపంచంలో ఉన్నతమైన పదవిని పొందేందుకు పిల్లలు పూర్తిగా పురుషార్థము చేయాలి. ఇప్పుడు త్వరగా కొత్త ఇంటికి వెళ్ళాలని పిల్లల మనసుకు అనిపిస్తుంది. ప్రారంభంలోనే కొత్త ఇల్లు ఉంటుంది, తర్వాత పాతదవుతూ ఉంటుంది. ఆ ఇంట్లోనే పిల్లల వృద్ధి జరుగుతూ ఉంటుంది. కొడుకు, మనవళ్ళు, మునిమనవళ్ళు వీరంతా పాత ఇంటిలో ఉంటారు కదా. ఈ ఇల్లు మా తాత, ముత్తాతలదని వారు అంటారు కదా. అలా వెనుక వచ్చేవారు కూడా చాలా మంది ఉంటారు కదా. ఎంత తీవ్రంగా పురుషార్థము చేస్తారో, అంత ముందుగా కొత్త ఇంటిలోకి వస్తారు. పురుషార్థము చేసే యుక్తిని తండ్రి చాలా సహజంగా అర్థము చేయిస్తారు. భక్తిలో కూడా పురుషార్థము చేస్తారు కదా. చాలా భక్తి చేసేవారి పేరు ప్రసిద్ధి చెందుతుంది. ఎంతో మంది భక్తుల స్టాంపులు కూడా తయారుచేస్తారు. జ్ఞానమాల గురించి ఎవ్వరికీ తెలియదు. మొదట జ్ఞానము, తర్వాత భక్తి. ఇది పిల్లలైన మీ బుద్ధిలో ఉంది. అర్ధ సమయం అనగా సత్య, త్రేతాయుగాలు జ్ఞానము. ఇప్పుడు పిల్లలైన మీరు జ్ఞానవంతులుగా అవుతూ ఉంటారు. టీచర్ సదా పూర్తి జ్ఞానం కలవారిగా ఉంటారు. విద్యార్థులు మార్కులను నంబరువారుగా పొందుతారు. వీరు అనంతమైన టీచర్, మీరు అనంతమైన విద్యార్థులు, విద్యార్థులు నంబరువారుగానే పాస్ అవుతారు. కల్పక్రితము ఎలా పాస్ అయ్యారో, అలా అవుతారు. మీరే 84 జన్మలను తీసుకున్నారని తండ్రి అర్థం చేయిస్తారు. 84 జన్మలలో 84 మంది టీచర్లుంటారు. పునర్జన్మలు తప్పకుండా తీసుకోవలసిందే. మొదట తప్పకుండా సతోప్రధాన ప్రపంచముంటుంది, తర్వాత పురాతన తమోప్రధానమైన ప్రపంచం ఉంటుంది. మనుష్యులు కూడా తమోప్రధానంగానే ఉంటారు కదా. వృక్షము కూడా మొదట కొత్తదిగా, సతోప్రధానంగా ఉంటుంది. కొత్త ఆకులు చాలా బాగా ఉంటాయి. ఇది అనంతమైన వృక్షము. అనేక ధర్మాలున్నాయి. ఇప్పుడు మీ బుద్ధి అనంతము వైపుకు వెళ్తుంది. ఇది ఎంత పెద్ద వృక్షము. మొట్టమొదట ఆది సనాతన దేవీదేవతా ధర్మము మాత్రమే ఉంటుంది. తర్వాత రకరకాల ధర్మాలు వస్తాయి. మీరే 84 వెరైటీ జన్మలు తీసుకున్నారు. అవి కూడా అవినాశీ. కల్ప-కల్పము 84 చక్రములో మనం తిరుగుతూ ఉంటామని మీకు తెలుసు. 84 జన్మల చక్రములోకి మనమే వస్తాము. ఏ మనుష్యాత్మ కూడా 84 లక్షల జన్మలు తీసుకోదు. ఎన్నో వెరైటీల జంతువులు మొదలైనవి చాలా ఉంటాయి, వాటి జన్మలను ఎవ్వరూ లెక్కించలేరు. మనుష్యాత్మ 84 జన్మలను తీసుకుంది కనుక ఈ పాత్రను అభినయిస్తూ-అభినయిస్తూ ఒక్కసారిగా అలసిపోయారు. దుఃఖితులుగా అయిపోయారు. మెట్లు దిగుతూ సతోప్రధానము నుండి తమోప్రధానంగా అయిపోయారు. తండ్రి మళ్ళీ తమోప్రధానము నుండి సతోప్రధానంగా తయారుచేస్తారు. నేను తమోప్రధాన శరీరంలో, తమోప్రధాన ప్రపంచంలోకి వచ్చానని తండ్రి అంటున్నారు. ఇప్పుడు ప్రపంచమంతా తమోప్రధానంగా ఉంది. విశ్వమంతటిలో శాంతి ఎలా ఏర్పడుతుంది అని మనుష్యులు అంటారు. విశ్వములో శాంతి ఎప్పుడుండేదో అర్థము చేసుకోరు. మీ ఇంట్లో ఈ చిత్రాలను పెట్టుకున్నారు కదా అని తండ్రి అడుగుతున్నారు. వీరి రాజ్యమున్నపుడు, విశ్వమంతటా శాంతి ఉండేది, దానిని స్వర్గమని అనేవారు. కొత్త ప్రపంచమునే హెవెన్, గోల్డన్ ఏజ్ అని అంటారు. ఇప్పుడీ పాత ప్రపంచము పరివర్తన అవ్వాల్సి ఉంది. ఆ రాజధాని స్థాపనవుతూ ఉంది. విశ్వంలో వీరి రాజ్యమే ఉండేది. లక్ష్మీనారాయణుల మందిరాలకు చాలా మంది మనుష్యులు వెళ్తారు. వీరే భారతదేశానికి యజమానులుగా ఉండేవారు, వీరి రాజ్యములో సుఖ-శాంతులు తప్పకుండా ఉండేవని ఎవ్వరి బుద్ధిలోనూ లేదు. ఇది 5 వేల సంవత్సరాల నాటి విషయము - అప్పుడు వీరి రాజ్యముండేది. అర్ధకల్పము తర్వాత దానిని పాత ప్రపంచమని అంటారు, అందుకే వ్యాపారస్థులు తమ ఖాతా పుస్తకాలపై స్వస్తిక్ గుర్తును వేసుకుంటారు. దీనికి కూడా అర్థముంది కదా. వారు దానిని గణేశ్ అని అంటారు. ఇంకా గణపతిని విఘ్నవినాశక దేవతగా భావిస్తారు. స్వస్తిక్ లో పూర్తిగా నాలుగు సమభాగాలుంటాయి. ఇదంతా భక్తి మార్గము. ఇప్పుడు ఆ దీపావళి పండుగను జరుపుతారు, వాస్తవానికి స్మృతియాత్రయే సత్యాతి-సత్యమైన దీపావళి, దీని ద్వారా ఆత్మ జ్యోతి 21 జన్మల వరకు వెలుగుతుంది. చాలా సంపాదన జరుగుతుంది. పిల్లలైన మీకు చాలా సంతోషము కలగాలి. మీ కొత్త ఖాతా ఇప్పుడు కొత్త ప్రపంచము కొరకు ప్రారంభమవుతుంది. 21 జన్మలకు ఇప్పుడు ఖాతాను జమా చేసుకోవాలి. మిమ్మల్ని మీరు ఆత్మగా భావిస్తూ వింటున్నారు కదా, ఇప్పుడు తండ్రి పిల్లలకు అర్థము చేయిస్తున్నారు. ఆత్మగా భావిస్తూ విన్నట్లయితే సంతోషము కూడా కలుగుతుంది. తండ్రి మనల్ని చదివిస్తారు. ఇది భగవానువాచ కూడా కదా. భగవంతుడు ఒక్కరే. తప్పకుండా వారు వచ్చి శరీరము తీసుకొని ఉంటారు, అప్పుడే భగవానువాచ అని అనడం జరుగుతుంది. ఇది కూడా ఎవ్వరికీ తెలియదు. అందరూ మాకు తెలియదు-తెలియదు అని (నేతి-నేతి) అంటూ వచ్చారు. వారే పరమపిత పరమాత్మ అని కూడా అంటారు, మళ్ళీ మాకేమీ తెలియదని అంటారు. శివబాబా అని కూడా అంటారు, బ్రహ్మాను కూడా బాబా అని అంటారు. విష్ణువును ఎప్పుడూ బాబా అని అనరు. ప్రజాపిత అంటే బాబానే కదా. మీరు బి.కె.లు. ప్రజాపిత అనే పేరు లేకపోతే అర్థము చేసుకోలేరు. ఇంతమంది బి.కె.లు ఉన్నారంటే తప్పకుండా ప్రజాపితయే అయ్యి ఉంటారు. అందుకే ప్రజాపిత అనే పదము తప్పకుండా వ్రాయండి. అప్పుడు ప్రజాపిత మా తండ్రే అని భావిస్తారు. కొత్త సృష్టి తప్పకుండా ప్రజాపిత ద్వారానే రచించబడుతుంది. ఆత్మలైన మనము పరస్పరం సోదరులము, తర్వాత శరీరము ధరించినప్పుడు సోదరీ-సోదరులుగా అవుతాము. తండ్రి యొక్క పిల్లలుగా మనం అవినాశీ, ఇకపోతే సాకారంలో మనం సోదరీ-సోదరులము. కనుక వారి పేరు ప్రజాపిత బ్రహ్మా. కానీ మనము బ్రహ్మాను స్మృతి చేయము. లౌకిక తండ్రిని మరియు పారలౌకిక తండ్రిని మాత్రమే స్మృతి చేస్తారు. ప్రజాపిత బ్రహ్మాను ఎవ్వరూ స్మృతి చేయరు. దుఃఖములో తండ్రిని స్మరిస్తారు కానీ బ్రహ్మాను చెయ్యరు. ఓ భగవంతుడా, అని అంటారు. ఓ బ్రహ్మా అని అనరు. సుఖంలో ఎవ్వరినీ స్మృతి చేయరు. అక్కడ సుఖమే సుఖముంటుంది. ఇది కూడా ఎవ్వరికీ తెలియదు. ఈ సమయంలో ముగ్గురు తండ్రులున్నారని మీకు తెలుసు. భక్తిమార్గములో లౌకిక-పారలౌకిక తండ్రులను స్మృతి చేస్తారు. సత్యయుగంలో కేవలం లౌకిక తండ్రిని మాత్రమే స్మృతి చేస్తారు. సంగమయుగంలో ముగ్గురినీ స్మృతి చేస్తారు. లౌకిక తండ్రి కూడా ఉన్నారు కానీ వారు హద్దు తండ్రి అని తెలుసు. వారి ద్వారా హద్దు వారసత్వం లభిస్తుంది. ఇప్పుడు మనకు అనంతమైన తండ్రి లభించారు, వారి ద్వారా అనంతమైన వారసత్వం లభిస్తుంది. ఇది అర్థము చేసుకోవలసిన విషయం. ఇప్పుడు అనంతమైన తండ్రి పిల్లలైన మనకు అనంతమైన సుఖమునిచ్చేందుకు బ్రహ్మా తనువులోకి వచ్చారు. వారికి చెందినవారిగా అవ్వడం వలన మనము అనంతమైన వారసత్వాన్ని పొందుతాము. ఇక్కడ మీకు బ్రహ్మా ద్వారా తాతగారి వారసత్వం లభించినట్టు జరుగుతుంది. నేను మీకు వారసత్వాన్నిస్తానని వారంటారు. నేను చదివిస్తాను. నా వద్ద జ్ఞానముంది, అంతేకానీ జ్ఞానము మనుష్యులలోనూ లేదు, దేవతలలోనూ లేదు. జ్ఞానము నాలోనే ఉంది. దీనిని పిల్లలైన మీకు నేనిస్తాను. ఇది ఆత్మిక జ్ఞానము.

ఆత్మిక తండ్రి ద్వారా మాకు ఈ పదవి లభిస్తుందని మీకు తెలుసు. ఈ విధంగా విచార సాగర మథనము చేయాలి. మనసును జయించిన వారిదే విజయము, మనసుతో ఓడిపోయినవారిది ఓటమి..... అని గాయనముంది. వాస్తవానికి ఇక్కడ మాయపై విజయము అని అనాలి ఎందుకంటే మనసుపై విజయము పొందడం అనేది జరగదు. మనసుకు శాంతి ఎలా కలుగుతుంది అని మనుష్యులు అంటారు. మనసుకు శాంతి కావాలని ఆత్మ ఎలా అడుగుతుందని తండ్రి అంటారు. ఆత్మ శాంతిధామంలో నివసించేటటువంటిది. ఆత్మ శరీరములోకి వచ్చినప్పుడు కర్మలు చేయడం ప్రారంభిస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు మీ స్వధర్మములో స్థితులవ్వండి, స్వయాన్ని ఆత్మగా భావించండని తండ్రి అంటున్నారు. ఆత్మ స్వధర్మమే శాంతి, ఇక శాంతిని ఎక్కడ వెతుకుతారు. దీని గురించే రాణి హారం యొక్క ఉదాహరణ కూడా ఉంది. సన్యాసులు ఈ ఉదాహరణను చెప్తారు, మళ్ళీ స్వయం అడవులలోకి వెళ్ళి శాంతిని వెతుక్కుంటారు. ఆత్మలైన మీ స్వధర్మమే శాంతి అని తండ్రి చెప్తారు. శాంతిధామము మీ ఇల్లు, మీరు అక్కడ నుండే పాత్రను అభినయించేందుకు ఇక్కడకు వస్తారు. శరీరము ద్వారా మళ్ళీ కర్మలు చేయాల్సి ఉంటుంది. శరీరము నుండి వేరైనప్పుడు పూర్తి నిశ్శబ్ధత ఏర్పడుతుంది. ఆత్మ వెళ్ళి మరొక శరీరము తీసుకుంది, ఇక చింత ఎందుకు చేయాలి. ఇక తిరిగి రాదు. అయితే మోహము సతాయిస్తుంది. అక్కడ మిమ్మల్ని మోహము సతాయించదు. అక్కడ 5 వికారాలు ఉండవు. రావణరాజ్యమే ఉండదు. అది రామరాజ్యము. సదా రావణరాజ్యమే ఉంటే మనుష్యులు అలసిపోతారు. ఎప్పుడూ సుఖమును అనుభూతి చేయలేరు. ఇప్పుడు మీరు ఆస్తికులుగా కూడా అయ్యారు మరియు త్రికాలదర్శులుగా కూడా అయ్యారు. మనుష్యులకు తండ్రి గురించి తెలియదు కనుకనే వారిని నాస్తికులు అని అంటారు.

ఈ శాస్త్రాలు మొదలైనవి ఏవైతే గడచిపోయాయో, అవన్నీ భక్తిమార్గానికి చెందినవని ఇప్పుడు పిల్లలైన మీకు తెలుసు. ఇప్పుడు మీరు జ్ఞాన మార్గంలో ఉన్నారు. తండ్రి పిల్లలైన మిమ్మల్ని ఎంత ప్రేమతో నయనాలపై కూర్చోబెట్టుకుని తీసుకువెళ్తారు. కంఠహారంగా చేసుకుని అందరినీ తీసుకువెళ్తాను. అందరూ పిలుస్తారు కూడా. ఎవరైతే కామచితిపై కూర్చొని నల్లగా అయ్యారో, వారిని జ్ఞానచితిపై కూర్చోబెట్టి, లెక్కాచారాన్ని సమాప్తం చేయించి తిరిగి తీసుకువెళ్తారు. ఇప్పుడు మీ పని చదువుకోవడం, ఇతర విషయాలలోకి ఎందుకు వెళ్ళాలి. ఎలా మరణిస్తారు, ఏమవుతుంది...... ఈ విషయాలలోకి మనమెందుకు వెళ్ళాలి. ఇది వినాశన సమయము. అందరూ లెక్కాచారాలను సమాప్తం చేసుకుని తిరిగి వెళ్ళిపోతారు. ఈ అనంతమైన డ్రామా రహస్యము పిల్లలైన మీ బుద్ధిలో ఉంది, ఇతరులెవ్వరికీ తెలియదు. మేము బాబా వద్దకు అనంతమైన వారసత్వాన్ని తీసుకునేందుకు కల్ప-కల్పము వస్తామని పిల్లలైన మీకు తెలుసు. మనము జీవాత్మలము. బాబా కూడా దేహంలోకి వచ్చి ప్రవేశించారు. నేను సాధారణ తనువులోకి వస్తానని తండ్రి చెప్తున్నారు, నీకు నీ జన్మల గురించి తెలియదని ఇతనికి కూడా కూర్చొని అర్థము చేయిస్తాను. పిల్లలూ, దేహీ-అభిమానులుగా అవ్వండి, తండ్రిని స్మృతి చేయండి అని ఇంకెవ్వరూ ఈ విధంగా చెప్పలేరు. అచ్ఛా.

మధురాతి మధురమైన ఆత్మిక పిల్లలకు మాత-పిత, బాప్ దాదాల ప్రియస్మృతులు మరియు గుడ్ మార్నింగ్. ఆత్మిక పిల్లలకు ఆత్మిక తండ్రి నమస్తే.

ధారణ కొరకు ముఖ్య సారము:-

1. స్మృతి యాత్రలో ఉంటూ సత్యాతి-సత్యమైన దీపావళిని ప్రతి రోజూ జరుపుకోవాలి. తమ కొత్త ఖాతాను 21 జన్మల కొరకు జమా చేసుకోవాలి.

2. డ్రామా రహస్యాన్ని బుద్ధిలో ఉంచుకొని చదువు తప్ప ఇతర ఏ విషయాలలోకి వెళ్ళకూడదు. లెక్కాచారాలన్నీ సమాప్తం చేసుకోవాలి.

వరదానము:-

తపన అనే అగ్ని ద్వారా ఒక దీపముతో అనేక దీపాలను వెలిగించే సత్యమైన సేవాధారీ భవ

దీపావళి పండుగనాడు ఒక దీపముతో అనేక దీపాలను వెలిగించి దీపావళిని జరుపుకుంటారు. దీపంలో అగ్ని ఉంటుంది, అలా దీపాలైన మీలో తపన అనే అగ్ని ఉంది. ఒకవేళ ఒక్కొక్క దీపానికి ఆ ఒక్క దీపముతో సంబంధము ఏర్పడిందంటే, అదే సత్యమైన దీపావళి. కనుక దీపాలైన మేము తపనతో అగ్ని రూపంగా అయ్యే విధంగా చూసుకోవాలి. తమ వెలుగు ద్వారా అజ్ఞాన అంధకారాన్ని తొలగించేవారే సత్యమైన సేవాధారులు.

స్లోగన్:-

ఒకే బలము, ఒకే నమ్మకము అన్న ఈ పాఠాన్ని సదా పక్కాగా ఉంచుకున్నట్లయితే సుడిగుండం నుండి సహజంగా బయటకు వస్తారు.