14-10-2020 ప్రాత:మురళి ఓంశాంతి "బాప్ దాదా" మధువనం


"మధురమైన పిల్లలూ - సంగమయుగంలోనే మీరు ఆత్మాభిమానులుగా అయ్యే శ్రమ చేయవల్సి ఉంటుంది, సత్యయుగములో లేక కలియుగములో ఈ శ్రమ ఉండదు”

ప్రశ్న:-

శ్రీకృష్ణుని పేరు వారి తల్లిదండ్రుల కన్నా ఎక్కువ ప్రసిద్ధి చెందింది, ఎందుకు?

జవాబు:-

ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణుని కన్నా ముందు జన్మించిన వారెవ్వరి జన్మ యోగబలము ద్వారా జరగదు. కృష్ణుని తల్లిదండ్రులు యోగబలముతో ఏమీ జన్మించరు. 2 - సంపూర్ణ కర్మాతీత స్థితి కలిగినవారు రాధా-కృష్ణులు మాత్రమే, వారే సద్గతిని పొందుతారు. పాపాత్ములందరూ సమాప్తమైన తర్వాత పుష్పాల (పావన) కొత్త ప్రపంచంలో శ్రీకృష్ణుని జన్మ జరుగుతుంది, దానినే వైకుంఠమని అంటారు. 3 - సంగమయుగములో శ్రీ కృష్ణుని ఆత్మ, అందరికన్నా ఎక్కువ పురుషార్థము చేసింది, అందుకే వారి పేరు ప్రసిద్ధి చెందింది.

ఓంశాంతి. మధురాతి-మధురమైన ఆత్మిక పిల్లలకు ఆత్మిక తండ్రి కూర్చుని అర్థం చేయిస్తారు. 5 వేల సంవత్సరాల తర్వాత ఒక్కసారి మాత్రమే వచ్చి పిల్లలను చదివిస్తారు, పతితులైన మమ్మల్ని పావనంగా చేయండి అని పిలుస్తారు కూడా. అంటే ఇది పతిత ప్రపంచమని ఋజువౌతుంది. కొత్త ప్రపంచము, పావన ప్రపంచము ఉండేది. కొత్త ఇల్లు సుందరంగా ఉంటుంది. పాతది పాడుబడి ఉంటుంది. వర్షము కురిస్తే కూలిపోతుంది. ఇప్పుడు కొత్త ప్రపంచాన్ని తయారుచేసేందుకు తండ్రి వచ్చారు అని పిల్లలైన మీకు తెలుసు. వారు ఇప్పుడు చదివిస్తున్నారు. 5 వేల సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ చదివిస్తారు. ఈ విధంగా ఎప్పుడూ సాధు సత్పురుషులు మొదలైనవారెవ్వరూ తమ ఫాలోవర్స్ ను చదివించరు. వారికి ఇది తెలియనే తెలియదు. ఆట గురించి కూడా తెలియదు ఎందుకంటే వారు నివృత్తిమార్గం వారు. తండ్రి తప్ప ఇతరులెవ్వరూ సృష్టి ఆదిమధ్యాంతాల రహస్యాన్ని అర్థం చేయించలేరు. ఆత్మాభిమానులుగా అవ్వడంలోనే పిల్లలకు శ్రమ అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే అర్థకల్పంలో మీరెప్పుడూ ఆత్మాభిమానులుగా అవ్వలేదు. స్వయాన్ని ఆత్మగా భావించండి అని ఇప్పుడు తండ్రి చెప్తున్నారు. అంతేకానీ ఆత్మనే పరమాత్మ కాదు. స్వయాన్ని ఆత్మగా భావిస్తూ పరమపిత పరమాత్మ శివుడిని స్మృతి చేయాలి. స్మృతియాత్ర ముఖ్యమైనది, దాని వలనే మీరు పతితుల నుండి పావనంగా అవుతారు. ఇందులో స్థూలమైన విషయమేదీ లేదు. ముక్కు చెవులు మొదలైనవాటిని మూసుకోవలసిన అవసరము లేదు. స్వయాన్ని ఆత్మగా భావిస్తూ తండ్రిని స్మృతి చేయడమే ముఖ్యమైన విషయము. మీకు అర్థకల్పము నుండి దేహాభిమానములో ఉండే అలవాటు ఏర్పడింది. మొదట స్వయాన్ని ఆత్మగా భావించినప్పుడే తండ్రిని స్మృతి చేయగలరు. భక్తిమార్గములో కూడా బాబా-బాబా అని అంటూ వచ్చారు. సత్యయుగంలో లౌకిక తండ్రి ఒక్కరు మాత్రమే ఉంటారని పిల్లలకు తెలుసు. అక్కడ సుఖంగా ఉంటారు కనుక పారలౌకిక తండ్రిని స్మృతి చేయరు. భక్తిమార్గములో మళ్ళీ ఇద్దరు తండ్రులుంటారు. లౌకిక తండ్రి మరియు పారలౌకిక తండ్రి. దుఃఖములో అందరూ పారలౌకిక తండ్రిని స్మృతి చేస్తారు. సత్యయుగములో భక్తి ఉండదు. అక్కడ ఉన్నదే జ్ఞానం యొక్క ప్రారబ్ధము. అలాగని జ్ఞానముంటుందని కాదు. ఈ సమయంలోని జ్ఞానం యొక్క ప్రారబ్ధము లభిస్తుంది. తండ్రి అయితే ఒక్కసారి మాత్రమే వస్తారు. అర్థకల్పము అనంతమైన తండ్రి యొక్క సుఖపు వారసత్వము ఉంటుంది. తర్వాత లౌకిక తండ్రి నుండి అల్పకాలిక వారసత్వము లభిస్తుంది. ఇది మనుష్యులు అర్థము చేయించలేరు. ఇది కొత్త విషయము, 5 వేల సంవత్సరాలలో సంగమయుగములో ఒక్కసారి మాత్రమే తండ్రి వస్తారు. కలియుగాంతము, సత్యయుగం ఆది యొక్క సంగమయుగంలో మాత్రమే తండ్రి, మళ్ళీ కొత్త ప్రపంచాన్ని స్థాపన చేసేందుకు వస్తారు. కొత్త ప్రపంచములో ఈ లక్ష్మీనారాయణుల రాజ్యముండేది, తర్వాత త్రేతాయుగములో రామ రాజ్యముండేది. అయితే దేవతలు మొదలైనవారి చిత్రాలన్నీ ఏవైతే తయారుచేసారో, అదంతా భక్తి మార్గపు సామాగ్రి. వీటన్నిటినీ మర్చిపోండి, ఇప్పుడు మీ ఇంటిని మరియు కొత్త ప్రపంచాన్ని స్మృతి చేయండి అని తండ్రి అంటున్నారు.

జ్ఞానమార్గము వివేకానికి సంబంధించిన మార్గము, దీనితో మీరు 21 జన్మలు తెలివైనవారిగా అవుతారు. ఎలాంటి దుఃఖము ఉండదు. మాకు శాంతి కావాలని సత్యయుగంలో ఎప్పుడూ ఎవ్వరూ అనరు. అడగడం కన్నా మరణించడం మేలు అని అంటారు కదా. తండ్రి మిమ్మల్ని ఎలాంటి షావుకారులుగా తయారుచేస్తారంటే, ఇక దేవతలకు భగవంతుడిని ఏదీ అడగాల్సిన అవసరమే ఉండదు. ఇక్కడైతే ఆశీర్వాదాలు అడుగుతారు కదా. పోప్ మొదలైనవారు వచ్చినప్పుడు వారి ఆశీర్వాదాలు తీసుకోవడానికి ఎంతమంది వెళ్తారు. పోప్ ఎంతమందికి వివాహాలు చేయిస్తారు. బాబా అయితే ఈ పని చేయరు. భక్తిమార్గములో ఇంతకుముందు జరిగిందే ఇప్పుడు జరుగుతుంది, అది మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది. రోజు-రోజుకు భారతదేశము ఎంతగా పడిపోతూ ఉంది. ఇప్పుడు మీరు సంగమయుగములో ఉన్నారు. మిగిలిన వారందరూ కలియుగీ మనుష్యులు. ఇప్పుడు ఇది సంగమయుగమా లేక కలియుగమా అన్నది ఇక్కడికి రానంత వరకు ఏమీ అర్థం చేసుకోలేరు. ఒకే ఇంటిలో, పిల్లలు సంగమయుగములో ఉన్నట్లు భావిస్తారు, తండ్రి మేము కలియుగంలో ఉన్నామని అంటారు, అటువంటప్పుడు ఎంత కష్టమౌతుంది. అన్నపానాదులు మొదలైనవాటిలో కూడా కష్టము ఏర్పడుతుంది. సంగమయుగవాసులైన మీరు శుద్ధమైన, పవిత్రమైన భోజనము తినేటటువంటివారు. దేవతలెప్పుడూ ఉల్లి మొదలైనవి తినరు. ఈ దేవతలను నిర్వికారులని అంటారు. భక్తిమార్గంలో అందరూ తమోప్రధానమైపోయారు. ఇప్పుడు సతోప్రధానంగా అవ్వండి అని తండ్రి అంటున్నారు. ఆత్మ మొదట సతోప్రధానంగా ఉండేది, తర్వాత తమోప్రధానంగా అయ్యింది అని అర్థం చేసుకునేవారు ఎవ్వరూ లేరు ఎందుకంటే వారు ఆత్మను నిర్లేపిగా భావిస్తారు. ఆత్మనే పరమాత్మ అని ఈ విధంగా అంటారు.

నేనే జ్ఞాన సాగరుడను అని తండ్రి చెప్తున్నారు, ఈ దేవీ దేవతా ధర్మానికి చెందినవారెవరైతే ఉన్నారో, వారు మళ్ళీ వచ్చి తమ వారసత్వాన్ని తీసుకుంటారు. ఇప్పుడు అంటు కట్టబడుతుంది. ఫలానావారు అంత ఉన్నతమైన పదవిని పొందేందుకు అర్హులు కాదు అని మీరు అర్థము చేసుకుంటారు. ఇంటికి వెళ్ళి వివాహము చేసుకుని ఛీ-ఛీ గా అవుతూ ఉంటారు. అటువంటివారు ఉన్నతమైన పదవిని పొందలేరని అర్థం చేయించడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ రాజ్య స్థాపన జరుగుతుంది. నేను మిమ్మల్ని రాజులకే రాజుగా చేస్తాను కనుక తప్పకుండా ప్రజలను తయారుచేసుకోవల్సి ఉంటుంది, లేకపోతే రాజ్యాన్ని ఎలా పొందుతారు అని బాబా అంటున్నారు. ఇవి గీతలోని పదాలు కదా - దీనినే గీతా యుగమని అంటారు. మీరు రాజయోగమును నేర్చుకుంటున్నారు - ఆది సనాతన దేవీ దేవతా ధర్మానికి పునాది వేయబడుతుందని మీకు తెలుసు. సూర్యవంశీయుల-చంద్రవంశీయుల, ఈ రెండు రాజ్యాలు స్థాపన అవుతున్నాయి. బ్రాహ్మణ కుల స్థాపన జరిగింది. బ్రాహ్మణులే మళ్ళీ సూర్యవంశీయులుగా-చంద్రవంశీయులుగా అవుతారు. ఎవరైతే మంచి రీతిగా శ్రమ చేస్తారో, వారు సూర్యవంశీయులుగా అవుతారు. ఇతర ధర్మాలవారు ఎవరైతే వస్తారో, వారు తమ ధర్మాలను స్థాపన చేసేందుకే వస్తారు. వారి వెనుక ఆ ధర్మానికి చెందిన ఆత్మలు వస్తూ ఉంటాయి, ఆ ధర్మము యొక్క వృద్ధి జరుగుతూ ఉంటుంది. క్రిస్టియన్లు ఎవరైనా ఉన్నారనుకోండి, వారి బీజరూపము క్రీస్తు. మీ బీజరూపము ఎవరు? తండ్రి, ఎందుకంటే తండ్రియే వచ్చి బ్రహ్మా ద్వారా స్వర్గస్థాపన చేస్తారు. బ్రహ్మానే ప్రజాపిత అని అంటారు. వారిని రచయిత అని అనరు. వీరి ద్వారా పిల్లలు దత్తత తీసుకోబడతారు. బ్రహ్మాను కూడా సృష్టిస్తారు కదా. తండ్రి వచ్చి ప్రవేశించి వీరిని రచిస్తారు. మీరు నా పిల్లలు అని శివబాబా అంటున్నారు. మీరు నా సాకారీ పిల్లలు అని బ్రహ్మా కూడా అంటారు. ఇప్పుడు మీరు నల్లగా ఛీ-ఛీ గా అయిపోయారు. ఇప్పుడు మళ్ళీ బ్రాహ్మణులుగా అయ్యారు. ఈ సంగమయుగములోనే మీరు పురుషోత్తమ దేవీ దేవతలుగా అయ్యే శ్రమ చేస్తారు. దేవతలకు గానీ, శూద్రులకు గానీ శ్రమ చేయవలసిన అవసరము ఉండదు, బ్రాహ్మణులైన మీకు దేవతలుగా అయ్యేందుకు శ్రమ చేయవలసి వస్తుంది. తండ్రి సంగమయుగములోనే వస్తారు. ఇది చాలా చిన్న యుగము, అందుకే దీనిని లీప్ యుగమని అంటారు. దీని గురించి ఎవ్వరికీ తెలియదు. తండ్రికి కూడా శ్రమ అనిపిస్తుంది. అలాగని, వెంటనే కొత్త ప్రపంచము తయారవుతుందని కాదు. మీకు దేవతలుగా అయ్యేందుకు సమయం పడుతుంది. ఎవరైతే మంచి కర్మలు చేస్తారో, వారు మంచి కులములో జన్మ తీసుకుంటారు. ఇప్పుడు మీరు నంబరువారు పురుషార్థానుసారంగా పుష్పాలుగా అవుతున్నారు. ఆత్మనే తయారవుతుంది. ఇప్పుడు ఆత్మలైన మీరు మంచి కర్మలను నేర్చుకుంటున్నారు. మంచి లేదా చెడు సంస్కారాలను ఆత్మనే తీసుకువెళ్తుంది. ఇప్పుడు మీరు పుష్పాలుగా అయ్యి మంచి ఇళ్ళల్లో జన్మలు తీసుకుంటూ ఉంటారు. ఇక్కడ ఎవరైతే మంచి పురుషార్థము చేస్తారో, వారు తప్పకుండా మంచి కులములలో జన్మలు తీసుకుంటారు. నంబరువారుగా ఉంటారు కదా. ఎటువంటి కర్మలు చేస్తే, అటువంటి జన్మలు తీసుకుంటారు. ఎప్పుడైతే చెడు కర్మలు చేసేవారు పూర్తిగా సమాప్తమైపోతారో, అప్పుడు మళ్ళీ స్వర్గస్థాపన జరుగుతుంది, అప్పటికి సెలెక్షన్ జరిగిపోతుంది. తమోప్రధానంగా ఉన్నవారంతా సమాప్తమైపోతారు. తర్వాత కొత్త దేవతలు రావడం ప్రారంభమౌతుంది. భ్రష్టాచారులందరూ సమాప్తమైనప్పుడు కృష్ణుని జన్మ జరుగుతుంది, అప్పటివరకు మార్పులు చేర్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే ఛీ-ఛీ గా ఉన్నవారెవ్వరూ ఉండరో, అప్పుడు కృష్ణుడు వస్తారు, అప్పటివరకు మీరు వస్తూ-వెళ్తూ ఉంటారు. కృష్ణుడిని రిసీవ్ చేసుకునే తల్లిదండ్రులు కూడా ముందే కావాలి కదా. తర్వాత అందరూ మంచివారు ఉంటారు. మిగిలిన వారు వెళ్ళిపోతారు, అప్పుడే దానిని స్వర్గమని అంటారు. మీరు కృష్ణుడిని రిసీవ్ చేసుకునేవారిగా ఉంటారు. మీ జన్మ ఛీ-ఛీగానే ఉంటుంది ఎందుకంటే రావణరాజ్యము కదా. శుద్ధ జన్మ అయితే ఉండదు. పుష్పం వంటి (పవిత్రమైన) జన్మ మొట్టమొదట కృష్ణునిదే ఉంటుంది. దాని తర్వాత కొత్త ప్రపంచము, వైకుంఠము అని అంటారు. కృష్ణుడు పూర్తిగా పుష్పం వంటి కొత్త ప్రపంచములో వస్తారు. రావణ సంప్రదాయము పూర్తిగా సమాప్తమైపోతుంది. కృష్ణుని పేరు వారి తల్లిదండ్రుల కన్నా ప్రసిద్ధి చెందినది. కృష్ణుని తల్లిదండ్రుల పేర్లు అంత ప్రసిద్ధి చెందలేదు. కృష్ణుని కన్నా ముందు జన్మించిన వారిది యోగబలముతో జన్మ జరిగిందని అనరు. కృష్ణుని తల్లిదండ్రులు యోగబలముతో జన్మ తీసుకున్నారని కాదు. ఒకవేళ అలా జరిగి ఉంటే, వారి పేర్లు కూడా ప్రసిద్ధి అయ్యేవి. కనుక కృష్ణుడు చేసినంత పురుషార్థము వారి తల్లిదండ్రులు చేయలేదని ఋజువౌతుంది. ఈ విషయాలన్నీ మున్ముందు మీరు అర్థము చేసుకుంటూ ఉంటారు. రాధా-కృష్ణులే సంపూర్ణ కర్మాతీత స్థితిని పొందినవారు. వారే సద్గతిలోకి వస్తారు. పాపాత్ములందరూ సమాప్తమైనప్పుడు వారి జన్మ జరుగుతుంది, అప్పుడు పావన ప్రపంచము అని అంటారు, అందుకే కృష్ణుని పేరు ప్రసిద్ధి చెందింది. వారి తల్లిదండ్రులకు అంత పేరు లేదు. మున్ముందు మీకు చాలా సాక్షాత్కారాలు జరుగుతాయి. ఇంకా సమయముంది. మేము ఈ విధంగా అయ్యేందుకు చదువుకుంటున్నామని మీరు ఎవరికైనా అర్థము చేయించవచ్చు. విశ్వంలో వీరి రాజ్యము ఇప్పుడు స్థాపన అవుతుంది. మనకైతే కొత్త ప్రపంచము కావాలి. ఇప్పుడు మిమ్మల్ని దైవీ సంప్రదాయస్థులని అనరు. మీరు బ్రాహ్మణ సంప్రదాయస్థులు. దేవతలుగా అయ్యేవారు. దైవీ సంప్రదాయస్థులుగా అయినప్పుడు మీ ఆత్మ మరియు శరీరము, రెండూ స్వచ్ఛంగా అవుతాయి. ఇప్పుడు సంగమయుగవాసులైన మీరు పురుషోత్తములుగా అయ్యేవారు. ఇదంతా శ్రమ యొక్క విషయము. స్మృతి ద్వారా వికర్మాజీతులుగా అవ్వాలి. పదే-పదే స్మృతి మర్చిపోతున్నామని మీరు స్వయంగా చెప్తారు. బాబా పిక్నిక్ లో కూర్చున్నప్పుడు, నేను స్మృతిలో ఉండకపోతే బాబా ఏమంటారు అని బాబాకు ఆలోచన ఉంటుంది, అందుకే మీరు స్మృతిలో కూర్చుని పిక్నిక్ చేయండి అని బాబా అంటారు. కర్మలు చేస్తూ ప్రియుడిని స్మృతి చేసినట్లయితే వికర్మలు వినాశనమౌతాయి, ఇందులోనే శ్రమ ఉంది. స్మృతితో ఆత్మ పవిత్రంగా అవుతుంది, అవినాశీ జ్ఞాన ధనము కూడా జమ అవుతుంది. ఒకవేళ మళ్ళీ అపవిత్రంగా అయితే, జ్ఞానమంతా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. పవిత్రతయే ముఖ్యమైనది. తండ్రి అయితే మంచి-మంచి విషయాలనే అర్థము చేయిస్తారు. ఈ సృష్టి ఆదిమధ్యాంతాల జ్ఞానము మరెవ్వరిలోనూ లేదు. ఇతర సత్సంగాలు మొదలైనవన్నీ భక్తి మార్గానికి చెందినవి.

వాస్తవానికి ప్రవృత్తి మార్గములోనివారే భక్తి చేయాలి అని తండ్రి అర్థం చేయించారు. మీలోనైతే ఎంత శక్తి ఉంటుంది. ఇంట్లో కూర్చునే మీకు సుఖము లభిస్తుంది. సర్వశక్తివంతుడైన తండ్రి నుండి మీరు ఇంతటి శక్తిని తీసుకుంటారు. సన్యాసులలో కూడా మొదట శక్తి ఉండేది, అడవులలో నివసించేవారు. ఇప్పుడైతే ఎంత పెద్ద-పెద్ద ఫ్లాట్లు నిర్మించుకుని నివసిస్తున్నారు. ఇప్పుడు వారిలో ఆ శక్తి లేదు. ఎలాగైతే మీలో కూడా మొదట సుఖం యొక్క శక్తి ఉంటుంది, అది తర్వాత మాయమైపోతుంది, అలా వారిలో కూడా మొదట శాంతి శక్తి ఉండేది, ఇప్పుడు ఆ శక్తి లేదు. ఒకప్పుడు వారు రచయిత మరియు రచనల గురించి మాకు తెలియదని సత్యము చెప్పేవారు. ఇప్పుడైతే స్వయాన్ని భగవంతుడని, శివోహం అంటూ కూర్చున్నారు. ఈ సమయంలో మొత్తం వృక్షం తమోప్రధానంగా ఉంది కావున సాధువులు మొదలైనవారిని కూడా ఉద్ధరించేందుకు నేను వస్తాను అని తండ్రి అర్థం చేయిస్తున్నారు. ఈ ప్రపంచమే మారిపోయేది ఉంది. ఆత్మలన్నీ తిరిగి వెళ్ళిపోతాయి. ఆత్మలైన మనలో అవినాశీ పాత్ర నిండి ఉంది, అది మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తామని తెలిసినవారు ఒక్కరూ కూడా లేరు. ఆత్మ ఇంత చిన్నది, ఇందులో అవినాశీ పాత్ర నిండి ఉంది, అదెప్పుడూ నశించదు. ఇందులో బుద్ధి చాలా పవిత్రంగా ఉండాలి. స్మృతి యాత్రలో ఆనందంగా నిమగ్నమైనప్పు అది సాధ్యమవుతుంది. శ్రమ లేకుండా పదవి లభించదు, అందుకే ఎక్కితే వైకుంఠ రసము...... అని గాయనం చేయబడుతుంది. ఉన్నతాతి ఉన్నతమైన డబల్ కిరీటధారులైన రాజులకే రాజులెక్కడ, ప్రజలెక్కడ. చదివించేవారు అయితే ఒక్కరే. ఇందులో చాలా మంచి తెలివి కావాలి. స్మృతియాత్ర ముఖ్యమైనదని బాబా పదే-పదే అర్థము చేయిస్తున్నారు. నేను మిమ్మల్ని చదివించి విశ్వానికి యజమానులుగా చేస్తాను. కనుక టీచరు, గురువు కూడా అయ్యాను. తండ్రి టీచర్లకే టీచరు, తండ్రులకే తండ్రి. మన బాబా చాలా ప్రియమైనవారని పిల్లలైన మీకు తెలుసు. అటువంటి తండ్రిని చాలా స్మృతి చేయాలి. పూర్తిగా చదువుకోవాలి కూడా. తండ్రిని స్మృతి చేయకపోతే పాపాలు నశించవు. తండ్రి ఆత్మలందరినీ తమతో పాటు తీసుకువెళ్తారు. మిగిలిన శరీరాలన్నీ సమాప్తమైపోతాయి. ఆత్మలు తమ-తమ ధర్మాలకు చెందిన సెక్షన్లోకి వెళ్ళి నివసిస్తాయి. అచ్ఛా.

మధురాతి మధురమైన ఆత్మిక పిల్లలకు మాత-పిత, బాప్ దాదాల ప్రియస్మృతులు మరియు గుడ్ మార్నింగ్. ఆత్మిక పిల్లలకు ఆత్మిక తండ్రి నమస్తే.

ధారణ కొరకు ముఖ్య సారము:-

1. బుద్ధిని పవిత్రంగా తయారుచేసుకునేందుకు స్మృతియాత్రలో ఆనందంగా నిమగ్నమై ఉండాలి. కర్మలు చేస్తూ కూడా ఒక్క ప్రియుని స్మృతి ఉండాలి - అప్పుడు వికర్మాజీతులుగా అవుతారు.

2. ఈ చిన్న యుగములో మనుష్యుల నుండి దేవతలుగా అయ్యే శ్రమ చేయాలి. మంచి కర్మల అనుసారంగా మంచి సంస్కారాలను ధారణ చేసి మంచి కులములోకి వెళ్ళాలి.

వరదానము:-

ప్రపంచానికి కాంతిగా అయ్యి భక్తులను దృష్టి ద్వారా అతీతముగా చేసే దర్శనీయ మూర్త భవ

మొత్తం విశ్వము, ప్రపంచానికి కనులైన మీ నుండి దృష్టి తీసుకునేందుకు వేచి ఉంది. ప్రపంచానికి కాంతి అయిన మీరు మీ సంపూర్ణ స్టేజ్ వరకు చేరుకున్నప్పుడు అనగా సంపూర్ణత యొక్క కళ్ళను తెరిచినప్పుడు, సెకండులో విశ్వ పరివర్తన జరుగుతుంది. తర్వాత దర్శనీయ మూర్త ఆత్మలైన మీరు మీ దృష్టి ద్వారా భక్తాత్మలను అతీతముగా చేయగలరు. దృష్టితో అతీతముగా అయ్యేవారి క్యూ చాలా పెద్దగా ఉంది కావున సంపూర్ణత యొక్క కళ్ళు తెరవబడి ఉండాలి. కళ్ళను నులుముకోవడం మరియు సంకల్పాలలో గుటకలు మింగడం లేదా కునికిపాట్లు పడడం సమాప్తం చేయండి, అప్పుడు దర్శనీయ మూర్తులుగా అవ్వగలరు.

స్లోగన్:-

నిర్మల స్వభావము నిర్మానతకు గుర్తు. నిర్మలంగా అయినట్లయితే సఫలత లభిస్తుంది.