15-09-2020 ప్రాత:మురళి ఓంశాంతి "బాప్ దాదా" మధువనం


"మధురమైనపిల్లలూ - మీకు జ్ఞానమనే మూడవ నేత్రమునిచ్చేందుకు తండ్రి వచ్చారు, దీని ద్వారా మీరు సృష్టి ఆదిమధ్యాంతాలు తెలుసుకుంటారు”

ప్రశ్న:-

సింహంవంటి శక్తులు మాత్రమే ఏ విషయాన్ని ధైర్యంగా అర్థము చేయించగలరు?

జవాబు:-

మీరు స్వయాన్ని ఆత్మగా భావించండి, పరమాత్మగా కాదు అని తండ్రి చెప్తున్నారు అన్న ఈ విషయాన్ని ఇతర ధర్మాల వారికి అర్థం చేయించాలి. ఆత్మగా భావిస్తూ తండ్రిని స్మృతి చేసినట్లయితే వికర్మలు వినాశనమౌతాయి మరియు మీరు ముక్తిధామానికి వెళ్ళిపోతారు. పరమాత్మగా భావించినట్లయితే మీ వికర్మలు వినాశనమవ్వవు. ఈ విషయాన్ని చాలా ధైర్యంగా సింహంవంటి శక్తులు మాత్రమే అర్థము చేయించగలరు. అర్థము చేయించే అభ్యాసము కూడా కావాలి.

గీతము:-

నయనహీనులకు దారి చూపించండి ప్రభూ!...... (నయనహీన్ కో రాహ్ దిఖావో ప్రభూ......)

ఓంశాంతి. ఆత్మిక స్మృతియాత్రలో ఇబ్బందులు ఉన్నట్లు అనిపిస్తుందని పిల్లలు అనుభవము చేస్తున్నారు. భక్తి మార్గములో ప్రతి ద్వారం వద్ద దెబ్బలు తినవలసి వస్తుంది. అనేక రకాల జప-తపాలు-యజ్ఞాలు చేస్తారు, శాస్త్రాలు మొదలైనవి చదువుతారు, ఈ కారణంగానే బ్రహ్మారాత్రి అని అంటారు. అర్థకల్పము రాత్రి, అర్థకల్పము పగలు. బ్రహ్మా ఒంటరిగా అయితే ఉండరు కదా. ప్రజాపిత బ్రహ్మా ఉన్నప్పుడు తప్పకుండా వారి పిల్లలైన కుమార-కుమారీలు కూడా ఉంటారు. కానీ మనుష్యులకు ఇది తెలియదు. జ్ఞానం యొక్క మూడవ నేత్రమును తండ్రి మాత్రమే పిల్లలకు ఇస్తారు, దీని ద్వారా మీకు సృష్టి ఆదిమధ్యాంతాల జ్ఞానము లభించింది. మీరు కల్పక్రితము కూడా బ్రాహ్మణులుగా ఉండేవారు మరియు దేవతలుగా అయ్యారు, ఎవరైతే దేవతలుగా అయ్యారో, వారే మళ్ళీ తయారవుతారు. మీరు ఆదిసనాతన దేవీ-దేవతా ధర్మానికి చెందినవారు. మీరే పూజ్యులుగా మరియు పూజారులుగా అవుతారు. ఇంగ్లీషులో పూజ్యులను వర్షిప్ వర్థీ అని మరియు పూజారులను వర్షిప్పర్ అని అంటారు. భారత్ యే అర్థకల్పము పూజారిగా అవుతుంది. మేము పూజ్యులుగా ఉండేవారము, మళ్ళీ మేమే పూజారులుగా అయ్యామని ఆత్మ అంగీకరిస్తుంది. పూజ్యుల నుండి పూజారులుగా, మళ్ళీ పూజ్యులుగా అవుతారు. తండ్రి అయితే పూజ్యునిగా, పూజారిగా అవ్వరు. మేము పూజ్యులుగా, పావన దేవీ-దేవతలుగా ఉండేవారము, మళ్ళీ 84 జన్మల తర్వాత పూర్తిగా పతితంగా పూజారులుగా అవుతామని మీరంటారు. ఆదిసనాతన దేవీదేవతా ధర్మానికి చెందిన భారతవాసులకు ఇప్పుడు తమ ధర్మము గురించి ఏమీ తెలియదు. మీ ఈ విషయాలు అన్ని ధర్మాల వారు అర్థము చేసుకోరు, ఈ ధర్మానికి చెందినవారు ఎవరైతే కన్వర్ట్ అయి ఉంటారో వారే వస్తారు. ఈ విధంగా చాలా మంది కన్వర్ట్ అయిపోయారు. శివుని పూజారులు మరియు దేవతల పూజారులు ఎవరైతే ఉంటారో, వారికి సహజమని తండ్రి చెప్తున్నారు. ఇతర ధర్మాల వారు తల తినేస్తారు మరియు కన్వర్ట్ అయినవారికి టచ్ అవుతుంది. వారు ఇక్కడకు వచ్చి అర్థము చేసుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తారు. లేకపోతే అంగీకరించరు. ఆర్య సమాజము నుండి కూడా చాలామంది వచ్చారు. సిక్కులు కూడా వచ్చారు. ఆది సనాతన దేవీ-దేవతా ధర్మమువారు ఎవరైతే కన్వర్ట్ అయ్యారో, వారు తమ ధర్మములోకి తప్పకుండా రావలసి వస్తుంది. వృక్షములో కూడా వేర్వేరు సెక్షన్లు ఉంటాయి. మళ్ళీ నంబరువారుగా వస్తారు. కొమ్మలు-రెమ్మలు వెలువడుతూ ఉంటాయి. వారు పవిత్రంగా ఉన్న కారణంగా వారి ప్రభావము బాగా వెలువడుతుంది. ఈ సమయంలో దేవీ-దేవతా ధర్మం యొక్క పునాది లేదు, అది మళ్ళీ వేయవలసి వస్తుంది. సోదరీ-సోదరులుగా తయారుచేయవలసి ఉంటుంది. ఆత్మలైన మనమందరమూ ఒక్క తండ్రి పిల్లలము, పరస్పరములో సోదరులము. తర్వాత సోదరీ-సోదరులుగా అవుతాము. ఇప్పుడు కొత్త సృష్టి స్థాపనవుతుంది, అందులో మొట్టమొదట బ్రాహ్మణులుంటారు. కొత్త సృష్టి స్థాపనలో ప్రజాపిత బ్రహ్మా అయితే తప్పకుండా కావాలి. బ్రహ్మా ద్వారా బ్రాహ్మణులు వస్తారు. దీనిని రుద్ర జ్ఞాన యజ్ఞము అని కూడా అంటారు, ఇందులో బ్రాహ్మణులు తప్పకుండా కావాలి. ప్రజాపిత బ్రహ్మా యొక్క సంతానం తప్పకుండా కావాలి. వారు గ్రేట్-గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్. బ్రాహ్మణులు మొదటి నంబరులో పిలక స్థానం వారు. ఆదమ్ బీబీ, ఆడమ్ ఈవ్ ను కూడా అంగీకరిస్తారు. ఈ సమయంలో మీరు పూజారుల నుండి పూజ్యులుగా అవుతున్నారు. మీ యొక్క అన్నిటికన్నా మంచి స్మృతిచిహ్న మందిరం దిల్వాడా మందిరం. కింద తపస్సులో కూర్చున్నారు, పైన రాజ్యముంది మరియు ఇక్కడ మీరు చైతన్యంగా కూర్చున్నారు. ఈ మందిరము సమాప్తమైపోతుంది, మళ్ళీ భక్తిమార్గములో తయారవుతుంది.

ఇప్పుడు మనము రాజయోగము నేర్చుకుంటున్నాము, మళ్ళీ కొత్త ప్రపంచములోకి వెళ్తాము అని మీకు తెలుసు. అది జడమైన మందిరము, మీరు చైతన్యంగా కూర్చున్నారు. ముఖ్యమైన ఈ మందిరాన్ని సరిగ్గా నిర్మించారు లేదంటే స్వర్గాన్ని ఎక్కడ చూపించాలి, అందుకే స్వర్గాన్ని పైకప్పులో చూపించారు. దీనిపై చాలా బాగా అర్థము చేయించవచ్చు. భారత్ యే స్వర్గంగా ఉండేది, ఇప్పుడు భారత్ నరకంగా అయ్యింది అని చెప్పండి. ఈ ధర్మము వారు వెంటనే అర్థము చేసుకుంటారు. హిందువులలో కూడా చూసినట్లయితే, వారు అనేక రకాల ధర్మాలలోకి వెళ్ళిపోయారు. వారిని బయటకు తీసేందుకు మీరు చాలా శ్రమ చేయవలసి ఉంటుంది. స్వయాన్ని ఆత్మగా భావిస్తూ నన్నొక్కడినే స్మృతి చేయండి అని బాబా అర్థం చేయించారు, అంతే, ఇంకేమీ చెప్పనవసరం లేదు. ఎవరికైతే అభ్యాసము లేదో, వారు అసలు ఏమీ మాట్లాడకూడదు కూడా. లేకపోతే బి.కె.ల పేరును పాడుచేస్తారు. ఇతర ధర్మాల వారికైతే, ఒకవేళ మీరు ముక్తిధామానికి వెళ్ళాలనుకుంటే స్వయాన్ని ఆత్మగా భావిస్తూ తండ్రిని స్మృతి చేయండి, స్వయాన్ని పరమాత్మగా భావించకండి అని అర్థం చేయించాలి. స్వయాన్ని ఆత్మగా భావిస్తూ తండ్రిని స్మృతి చేసినట్లయితే మీ జన్మ-జన్మాంతరాల పాపాలు తొలగిపోతాయి మరియు మీరు ముక్తిధామానికి వెళ్ళిపోతారు. మీ కోసం ఈ మన్మనాభవ మంత్రమే చాలు. కానీ మాట్లాడే ధైర్యముండాలి. సింహంవంటి శక్తులు మాత్రమే సేవ చేయగలరు. సన్యాసులు బయటకు వెళ్ళి, మీకు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము ఇస్తాము పదండి అని విదేశీయులను తీసుకొస్తారు. ఇప్పుడు వారికైతే తండ్రి గురించి తెలియదు. బ్రహ్మ తత్వాన్ని భగవంతుడని భావించి, దానిని స్మృతి చేయమని చెప్తారు. కేవలం ఈ మంత్రాన్నిస్తారు, ఒక పక్షిని తన పంజరములో బంధించినట్లుగా బంధిస్తారు. ఈ విధంగా అర్థము చేయించడానికి కూడా సమయం పడుతుంది. ప్రతి ఒక్క చిత్రముపై శివ భగవానువాచ అని రాసి ఉండాలని బాబా చెప్పారు.

నాథుడు లేకపోతే ఈ ప్రపంచములో అందరూ అనాథలని మీకు తెలుసు. నీవే తల్లివి-తండ్రివి...... అని పిలుస్తారు. అచ్ఛా, దీని అర్థమేమిటి? మీ కృపతో అపారమైన సుఖము లభిస్తుంది అని అంటూ ఉంటారు. ఇప్పుడు తండ్రి మీకు స్వర్గ సుఖాల కోసం చదివిస్తున్నారు, దీని కోసమే మీరు పురుషార్థము చేస్తున్నారు. ఎవరైతే చేస్తారో, వారు పొందుతారు. ఈ సమయంలో అయితే అందరూ పతితంగా ఉన్నారు. పావన ప్రపంచము అయితే స్వర్గమొక్కటే, ఇక్కడ ఎవ్వరూ సతోప్రధానంగా ఉండరు. సత్యయుగములో ఎవరైతే సతోప్రధానంగా ఉండేవారో, వారే తమోప్రధానంగా, పతితంగా అయిపోతారు. క్రీస్తు వెనుక వారి ధర్మానికి చెందినవారు ఎవరైతే వస్తారో, వారు మొదట సతోప్రధానంగా ఉంటారు కదా. లక్షల సంఖ్య తయారైనప్పుడు యుద్ధము చేసి రాజ్యం తీసుకునేందుకు సైన్యము తయారవుతుంది. వారికి దుఃఖమూ తక్కువే, సుఖము కూడా తక్కువే ఉంటుంది. మీకు లభించినంత సుఖము అయితే ఎవ్వరికీ లభించదు. మీరిప్పుడు సుఖధామములోకి వచ్చేందుకు తయారవుతున్నారు. మిగిలిన ధర్మాల వారెవ్వరూ స్వర్గములోకి రారు. భారత్ స్వర్గంగా ఉన్నప్పుడు అటువంటి పావన ఖండము మరొకటి ఉండదు. తండ్రి వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఈశ్వరీయ రాజ్యము స్థాపనవుతుంది. అక్కడ యుద్ధము మొదలైనవాటి విషయాలు ఉండవు. గొడవపడడం-కొట్లాడటం అయితే చాలా కాలము తర్వాత మొదలవుతుంది. భారతవాసులు అంతగా గొడవపడలేదు. వారు పరస్పరములో కొంత కొట్లాడుకుని వేరైపోయారు. ద్వాపర యుగములో ఒకరిపై ఒకరు దండెత్తుతారు. ఈ చిత్రాలు మొదలైనవి తయారుచేసేందుకు కూడా చాలా బుద్ధి కావాలి. స్వర్గంగా ఉన్న భారత్ మళ్ళీ నరకంగా ఎలా అయ్యిందో, వచ్చి తెలుసుకోండి అని కూడా వ్రాయాలి. భారత్ సద్గతిలో ఉండేది, ఇప్పుడు దుర్గతిలో ఉంది. సద్గతిని పొందేందుకు ఇప్పుడు తండ్రి మాత్రమే జ్ఞానాన్నిస్తారు. మనుష్యులకు ఈ ఆత్మిక జ్ఞానముండదు. ఇది పరమపిత పరమాత్మలో ఉంటుంది. తండ్రి ఆత్మలకు ఈ జ్ఞానాన్నిస్తున్నారు. మిగిలిన మనుష్యులందరూ, మనుష్యులకే ఇస్తారు. శాస్త్రాలు కూడా మనుష్యులే వ్రాశారు, మనుష్యులే చదివారు. ఇక్కడైతే మిమ్మల్ని ఆత్మిక తండ్రి చదివిస్తున్నారు మరియు ఆత్మ చదువుకుంటుంది. చదువుకునేది అయితే ఆత్మలే కదా. అక్కడ చదివేది మరియు వ్రాసేది మనుష్యులే. పరమాత్మకైతే శాస్త్రాలు మొదలైనవి చదివే అవసరము ఉండదు. ఈ శాస్త్రాలు మొదలైనవాటితో ఎవ్వరికీ సద్గతి లభించదు, నేనే వచ్చి అందరినీ తిరిగి తీసుకువెళ్ళాలి అని తండ్రి చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు ప్రపంచములో కోట్ల మంది మనుష్యులున్నారు. సత్యయుగంలో ఈ లక్ష్మీ-నారాయణుల రాజ్యమున్నప్పుడు అక్కడ 9 లక్షల మంది ఉంటారు. చాలా చిన్న వృక్షముగా ఉంటుంది. మరి ఆలోచించండి, ఈ ఆత్మలన్నీ ఎక్కడికి వెళ్తాయి? బ్రహ్మ తత్వములో గాని నీటిలో గాని లీనమవ్వవు. అవన్నీ ముక్తిధామములో ఉంటాయి. ప్రతి ఒక్క ఆత్మ అవినాశీగా ఉంటుంది. ఎప్పుడూ నశించనటువంటి అవినాశీ పాత్ర దానిలో నిశ్చితమై ఉంది. ఆత్మ వినాశనం అవ్వదు. ఆత్మ ఒక బిందువు. ఇకపోతే నిర్వాణం మొదలైనవాటిలోకి ఎవ్వరూ వెళ్ళరు, అందరూ పాత్రను అభినయించాల్సిందే. ఆత్మలన్నీ వచ్చినప్పుడు నేను వచ్చి అందరినీ తీసుకువెళ్తాను. తండ్రి పాత్ర చివరిలో ఉంటుంది. కొత్త ప్రపంచ స్థాపన, తర్వాత పాత ప్రపంచ వినాశనము జరుగుతుంది. ఇది కూడా డ్రామాలో ఫిక్స్ అయ్యి ఉంది. మీరు ఆర్య సమాజము వారి గుంపుకు అర్థము చేయించినట్లయితే, అందులో ఎవరైనా ఈ దేవతా ధర్మానికి చెందినవారుంటే వారికి టచ్ అవుతుంది. ఈ విషయమైతే తప్పకుండా రైట్, పరమాత్మ సర్వవ్యాపి ఎలా అవుతారు. భగవంతుడైతే తండ్రి, వారి నుండి వారసత్వము లభిస్తుంది. కొంతమంది ఆర్య సమాజము వారు కూడా మీ వద్దకు వస్తారు కదా. వారినే సాప్లింగ్ (అంటు) అని అంటారు. మీరు అర్థము చేయిస్తూ ఉండండి, అప్పుడు మీ కులానికి చెందినవారైతే వారు వచ్చేస్తారు. భగవంతుడైన తండ్రి మాత్రమే పావనంగా అయ్యే యుక్తులు తెలియజేస్తారు. భగవానువాచ, నన్నొక్కడినే స్మృతి చేయండి. నేను పతిత-పావనుడను, నన్ను స్మృతి చేస్తే మీ వికర్మలు వినాశనమవుతాయి మరియు ముక్తిధామంలోకి వచ్చేస్తారు. ఈ సందేశము అన్ని ధర్మాల వారి కోసం ఉంది. దేహ ధర్మాలన్నీ వదిలి నన్ను స్మృతి చేసినట్లయితే మీరు తమోప్రధానము నుండి సతోప్రధానంగా అయిపోతారని తండ్రి చెప్తున్నారు అని, వారికి చెప్పండి. నేను గుజరాతీని, నేను ఫలానా - ఇవన్నీ వదిలేయండి. స్వయాన్ని ఆత్మగా భావించండి మరియు తండ్రిని స్మృతి చేయండి. ఇది యోగాగ్ని. సంభాళించుకొని అడుగులు వేయాలి. అందరూ అర్థం చేసుకోరు. నేనే పతిత-పావనుడను, మీరందరూ పతితంగా ఉన్నారు, పావనంగా అవ్వకుండా నిర్వాణధామంలోకి కూడా రాలేరు అని తండ్రి చెప్తున్నారు. రచన యొక్క ఆదిమధ్యాంతాలను కూడా అర్థము చేసుకోవాలి. పూర్తిగా అర్థము చేసుకుంటేనే ఉన్నత పదవిని పొందుతారు. కొంత భక్తి చేసి ఉంటే కొంత జ్ఞానము అర్థం చేసుకుంటారు. చాలా భక్తి చేసి ఉంటే చాలా జ్ఞానము తెలుసుకుంటారు. తండ్రి అర్థం చేయించిన దాన్ని ధారణ చేయాలి. వానప్రస్థులకైతే ఇది ఇంకా సహజము. గృహస్థ వ్యవహారము నుండి దూరమవుతారు. 60 సంవత్సరాల తర్వాత వానప్రస్థ స్థితి వస్తుంది. అప్పుడే గురువులను ఆశ్రయిస్తారు. ఈరోజుల్లోనైతే బాల్యంలోనే గురువులను ఆశ్రయిస్తారు. లేకపోతే మొదట తండ్రి, తర్వాత టీచర్, మళ్ళీ 60 సంవత్సరాల వయసు వచ్చిన తర్వాత గురువును ఆశ్రయించడం జరుగుతుంది. సద్గతిదాత ఒక్క తండ్రి మాత్రమే, ఈ గురువులెవ్వరూ కారు. ఇవన్నీ ధనము సంపాదించేందుకు యుక్తులు, అందరికీ సద్గతినిచ్చే సద్గురువు ఒక్కరు మాత్రమే. నేను మీకు అన్ని వేద-శాస్త్రాల సారాన్ని అర్థం చేయిస్తాను అని తండ్రి చెప్తున్నారు. ఇదంతా భక్తిమార్గపు సామగ్రి. మెట్లు దిగడం జరుగుతుంది. జ్ఞానము, భక్తి, మళ్ళీ భక్తి పట్ల వైరాగ్యం కలుగుతుంది. జ్ఞానం లభించినప్పుడే భక్తి పట్ల వైరాగ్యం కలుగుతుంది. ఈ పాత ప్రపంచం పట్ల మీకు వైరాగ్యము కలుగుతుంది. మిగిలిన ప్రపంచాన్ని వదిలి ఎక్కడకు వెళ్ళిపోతారు? ఈ ప్రపంచమే సమాప్తమయ్యేది ఉందని మీకు తెలుసు కావున ఇప్పుడు అనంతమైన ప్రపంచాన్ని సన్యసించాలి. పవిత్రంగా అవ్వకుండా ఇంటికి వెళ్ళలేరు. పవిత్రంగా అయ్యేందుకు స్మృతి యాత్ర కావాలి. భారత్ లో రక్తపు నదులు ప్రవహించిన తర్వాత మళ్ళీ పాల నదులు ప్రవహిస్తాయి. విష్ణువును కూడా క్షీరసాగరములో చూపిస్తారు. ఈ యుద్ధము ద్వారా ముక్తి-జీవన్ముక్తుల ద్వారాలు తెరుచుకుంటాయని అర్థము చేయించడం జరుగుతుంది. పిల్లలైన మీరు ఎంతగా ముందుకు వెళ్తూ ఉంటారో, అంతగానే శబ్దము వెలువడుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇక యుద్ధము మొదలైనట్లే. ఒక్క నిప్పురవ్వతో ఇంతకుముందు ఏమి జరిగిందో చూడండి. యుద్ధము తప్పకుండా చేస్తారని భావిస్తారు. యుద్ధము నడుస్తూనే ఉంటుంది. ఒకరికొకరు సహాయకులుగా అవుతూ ఉంటారు. మీకు కూడా కొత్త ప్రపంచము కావాలంటే పాత ప్రపంచము తప్పకుండా సమాప్తమవ్వాలి. అచ్ఛా.

మధురాతి మధురమైన ఆత్మిక పిల్లలకు మాత-పిత, బాప్ దాదాల ప్రియస్మృతులు మరియు గుడ్ మార్నింగ్. ఆత్మిక పిల్లలకు ఆత్మిక తండ్రి నమస్తే.

ధారణ కొరకు ముఖ్య సారము:-

1. ఇప్పుడు ఈ పాత ప్రపంచము సమాప్తమవ్వనున్నది కనుక ఈ ప్రపంచాన్ని సన్యసించాలి. ప్రపంచాన్ని వదిలి ఎక్కడకూ వెళ్ళేది లేదు, కానీ దీనిని బుద్ధితో మర్చిపోవాలి.

2. నిర్వాణధామంలోకి వెళ్ళేందుకు పూర్తిగా పావనంగా అవ్వాలి. రచన యొక్క ఆదిమధ్యాంతాలను పూర్తిగా అర్థం చేసుకొని కొత్త ప్రపంచములో ఉన్నత పదవిని పొందాలి.

వరదానము:-

నిర్లక్ష్యమనే నిద్రకు విడాకులిచ్చే నిద్రాజీత్, చక్రవర్తీ భవ

సాక్షాత్కారమూర్తులుగా అయి భక్తులకు సాక్షాత్కారము చేయించేందుకు మరియు చక్రవర్తులుగా అయ్యేందుకు నిద్రాజీతులుగా అవ్వండి. వినాశకాలము గురించి మర్చిపోయినప్పుడు నిర్లక్ష్యము అనే నిద్ర వస్తుంది. భక్తుల పిలుపు వినండి, దుఃఖంతో ఉన్న ఆత్మల దుఃఖము యొక్క పిలుపులు వినండి, దాహంతో ఉన్న ఆత్మల ప్రార్థనల యొక్క శబ్దం వినండి, అప్పడిక ఎప్పుడూ నిర్లక్ష్యమనే నిద్ర రాదు. కనుక ఇప్పుడు సదా వెలిగే జ్యోతిగా అయి నిర్లక్ష్యమనే నిద్రకు విడాకులివ్వండి మరియు సాక్షాత్కార మూర్తులుగా అవ్వండి.

స్లోగన్:-

తనువు-మనసు-ధనము, మనసు-వాణి-కర్మ - ఏ విధంగానైనా తండ్రి కర్తవ్యంలో సహయోగులుగా అయినట్లయితే సహజయోగులుగా అయిపోతారు.