16-09-2020 ప్రాత:మురళి ఓంశాంతి "బాప్ దాదా" మధువనం


"మధురమైనపిల్లలూ - అందరి దుఃఖాలను దూరం చేసి సుఖమునివ్వడానికి తండ్రి వచ్చారు, కనుక దుఃఖహర్త పిల్లలైన మీరు ఎవ్వరికీ దుఃఖమునివ్వకండి”

ప్రశ్న:-

ఉన్నత పదవిని పొందే పిల్లల ముఖ్యమైన గుర్తులేమిటి?

జవాబు:-

1. వారు సదా శ్రీమతంపై నడుస్తూ ఉంటారు. 2. ఎప్పుడూ మొండిగా ఉండరు. 3. స్వయానికి స్వయమే రాజ్యతిలకము దిద్దుకునేందుకు చదువును చదువుకొని గ్యాలప్ (పరుగు తీస్తూ ఉంటారు) చేస్తారు. 4. స్వయాన్ని ఎప్పుడూ నష్టపరుచుకోరు. 5. సర్వుల పట్ల దయాహృదయులుగా మరియు కళ్యాణకారులుగా ఉంటారు. వారికి సేవ పట్ల చాలా ఆసక్తి ఉంటుంది. 6. ఎటువంటి తుచ్ఛమైన పనులు చేయరు. కొట్లాడడం-గొడవపడడం చేయరు.

గీతము:-

నీవు నిదురించి రాత్రిని కోల్పోయావు...... (తూనే రాత్ గవాయీ సోకే......)

ఓంశాంతి. ఆత్మిక పిల్లలు ఆత్మిక తండ్రి ఎదురుగా కూర్చున్నారు. ఇప్పుడు ఈ భాషనైతే పిల్లలైన మీరు మాత్రమే అర్థము చేసుకుంటారు, కొత్తవారెవ్వరూ అర్థము చేసుకోలేరు. "ఓ ఆత్మిక పిల్లలూ” అని ఎప్పుడూ ఎవరూ పిలవలేరు. ఇలా పిలవడం అసలు ఎవ్వరికీ రాదు. ఏ తండ్రి గురించైతే యథార్థరీతిగా ఎవ్వరికీ తెలియదో, మనము ఆ ఆత్మిక తండ్రి ఎదురుగా కూర్చున్నామని మీకు తెలుసు. పరస్పరంలో సోదరులుగా కూడా భావిస్తారు, మనమందరము ఆత్మలము, మన తండ్రి ఒక్కరే అని కూడా భావిస్తారు కానీ వారి గురించి యథార్థ రీతిగా తెలియదు. సన్ముఖంలోకి వచ్చి అర్థం చేసుకోనంత వరకు ఎలా అర్థం చేసుకోగలరు? మీరు కూడా సన్ముఖంలోకి వచ్చినప్పుడే అర్థం చేసుకుంటారు. మీరు బ్రాహ్మణ-బ్రాహ్మణీలు. మీ సర్నేమ్ బ్రహ్మావంశీ బ్రహ్మాకుమార-కుమారీలు. ఆత్మలందరూ శివునికి చెందినవారు. మిమ్మల్ని శివకుమార లేదా శివకుమారీ అని అనరు. ఈ పదం తప్పు అవుతుంది. కుమారులూ ఉన్నారు, కుమారీలు కూడా ఉన్నారు. ఆత్మలందరూ శివునికి చెందినవారు. మనుష్యులకు పిల్లలుగా అయినప్పుడు కుమార-కుమారీలని అంటారు. నిరాకారీ ఆత్మలైతే శివుని సంతానం. ఆత్మలన్నీ మూలవతనంలోనే నివసిస్తాయి, వాటిని సాలిగ్రామాలని అంటారు. ఇక్కడకు వచ్చిన తర్వాత దైహిక కుమారులు మరియు కుమారీలుగా అవుతారు. వాస్తవానికి మీరు కుమారులు, శివబాబా పిల్లలు. శరీరములోకి వచ్చినప్పుడు కుమారీలుగా మరియు కుమారులుగా అవుతారు. మీరు బి.కె.లు, కనుక సోదరీ-సోదరులని పిలువబడతారు. ఇప్పుడు ఈ సమయంలో మీకు జ్ఞానము లభించింది. బాబా మనల్ని పావనంగా తయారుచేసి తీసుకువెళ్తారని మీకు తెలుసు. ఆత్మ ఎంతగా తండ్రిని స్మృతి చేస్తుందో, అంతగా పవిత్రంగా అవుతుంది. ఆత్మలు బ్రహ్మాముఖం ద్వారా ఈ జ్ఞానాన్ని చదువుకుంటున్నాయి. చిత్రాలలో కూడా తండ్రి యొక్క జ్ఞానము స్పష్టంగా ఉంది. శివబాబాయే మనల్ని చదివిస్తారు. కృష్ణుడు చదివించలేరు, కృష్ణుని ద్వారా తండ్రి చదివించలేరు. కృష్ణుడు వైకుంఠానికి రాకుమారుడు, ఇది కూడా పిల్లలైన మీరు అర్థము చేయించాలి. కృష్ణుడు స్వర్గములో తమ తల్లిదండ్రులకు కుమారునిగా ఉంటారు. స్వర్గవాసిగా ఉన్న తండ్రికి కుమారుడిగా ఉంటారు, వారు వైకుంఠానికి రాకుమారుడు. వారి గురించి కూడా ఎవ్వరికీ తెలియదు. కృష్ణ జయంతి నాడు కృష్ణుని కోసం తమ-తమ ఇళ్ళల్లో ఊయలలు తయారుచేస్తారు లేక మందిరాలలో ఊయలలు తయారుచేస్తారు. మాతలు వెళ్ళి హుండీలో డబ్బులు వేస్తారు, పూజిస్తారు. ఈ రోజులలో క్రీస్తును కూడా కృష్ణుని వలె తయారుచేస్తారు. కిరీటము మొదలైనవి ధరింపజేసి కృష్ణుడిని చూపించినట్లుగా తల్లి ఒడిలో చూపిస్తారు. ఇప్పుడు కృష్ణుడు మరియు క్రీస్తు యొక్క రాశి అయితే ఒక్కటే. వారు కాపీ చేస్తారు. లేదంటే కృష్ణుని జన్మకు మరియు క్రీస్తు జన్మకు చాలా తేడా ఉంది. క్రీస్తు జన్మ ఏమీ చిన్నబిడ్డ రూపంలో జరగదు. క్రీస్తు ఆత్మ ఎవరో ఒకరిలోకి వెళ్ళి ప్రవేశించింది. వారు విషము ద్వారా జన్మించరు. ఇంతకుముందు ఎప్పుడూ క్రీస్తును చిన్న బిడ్డగా చూపించేవారు కాదు. క్రాస్ పైన చూపించేవారు. చిన్న బిడ్డగా ఇప్పుడే చూపిస్తున్నారు. ధర్మస్థాపకులను ఎవరూ ఆ విధంగా (శిలువ వేసి) హతమార్చలేరని పిల్లలకు తెలుసు, మరి అక్కడ ఎవరిని హతమార్చినట్లు? ఎవరిలోనైతే ప్రవేశించారో, వారికి దుఃఖము కలిగింది. సతోప్రధాన ఆత్మకు దుఃఖము ఎలా కలుగుతుంది? అంతటి దుఃఖాన్ని అనుభవించేందుకు వారు ఏ కర్మను చేశారు. ఆత్మ సతోప్రధాన స్థితిలో వస్తుంది. ఇక్కడ అందరి లెక్కాచారాలు సమాప్తమవుతాయి. ఈ సమయంలో తండ్రి అందరినీ పావనంగా తయారుచేస్తారు. అక్కడ నుండి వచ్చిన సతోప్రధాన ఆత్మ దుఃఖాన్ని అనుభవించదు. ఆత్మయే అనుభవిస్తుంది కదా. ఆత్మ శరీరములో ఉన్నప్పుడు దుఃఖము కలుగుతుంది. నాకు నొప్పిగా ఉంది అని ఎవరంటారు? ఈ శరీరములో ఎవరో నివసిస్తున్నారు. పరమాత్మ లోపల ఉన్నారు అని వారంటారు, అటువంటప్పుడు నాకు దుఃఖంగా ఉంది అని అయితే వారు అనరు. అందరిలో పరమాత్మ విరాజమానమై ఉంటే పరమాత్మ దుఃఖమును ఎలా అనుభవిస్తారు. ఓ పరమపిత పరమాత్మా, మా దుఃఖాలను హరించండి అని ఆత్మ పిలుస్తుంది, ఆత్మ పారలౌకిక తండ్రినే పిలుస్తుంది.

తండ్రి వచ్చేసారు, దుఃఖాన్ని హరించే యుక్తిని తెలియజేస్తున్నారని పిల్లలకిప్పుడు తెలుసు. ఆత్మ శరీరముతోనే సదా ఆరోగ్యంగా, సంపన్నంగా అవుతుంది. మూలవతనంలో ఆరోగ్యంగా-సంపన్నంగా ఉంది అని అనరు. అక్కడేమీ సృష్టి ఉండదు. అక్కడ ఉండేదే శాంతి. స్వధర్మమైన శాంతిలో స్థితులై ఉంటాయి. ఇప్పుడు అందరి దుఃఖాన్ని హరించి సుఖాన్నిచ్చేందుకు తండ్రి వచ్చారు. మీరు నాకు చెందినవారిగా అయ్యారు, ఎవ్వరికీ దుఃఖాన్నివ్వకూడదు అని పిల్లలకు కూడా చెప్తున్నారు. ఇది యుద్ధ మైదానము కానీ గుప్తంగా ఉంది. అది ప్రత్యక్షమైనది. యుద్ధ మైదానంలో మరణించేవారు స్వర్గంలోకి వెళ్తారని గాయనం ఏదైతే ఉందో, దాని అర్థము కూడా తెలియజేయవలసి వస్తుంది. ఈ యుద్ధానికి ఎంత మహత్వముందో చూడండి. ఆ యుద్ధములో మరణిస్తే ఎవ్వరూ స్వర్గములోకి వెళ్ళలేరని పిల్లలకు తెలుసు. కానీ గీతలో భగవానువాచ అని ఉంది కావున అది సత్యమని స్వీకరిస్తారు కదా. భగవంతుడు ఎవరికి చెప్పారు? ఆ యుద్ధము చేసేవారికి చెప్పారా లేక మీకు చెప్పారా? ఇద్దరికీ చెప్పారు. స్వయాన్ని ఆత్మగా భావిస్తూ తండ్రిని స్మృతి చేయండి అని వారికి కూడా అర్థం చేయించడం జరుగుతుంది. ఈ సేవ కూడా చెయ్యాలి. ఇప్పుడు మీరు స్వర్గములోకి వెళ్ళాలనుకుంటే పురుషార్థము చేయండి, యుద్ధములో అన్ని ధర్మాల వారూ ఉన్నారు, సిక్కులు కూడా ఉన్నారు, వారు సిక్కు ధర్మములోకే వెళ్తారు. బ్రాహ్మణులైన మీ వద్దకు వచ్చి జ్ఞానం తీసుకున్నప్పుడే వారు స్వర్గములోకి రాగలరు. సిక్కులు (బ్రహ్మా) బాబా వద్దకు వచ్చినప్పుడు, మీరు యుద్ధము చేస్తూ శివబాబా స్మృతిలో ఉన్నట్లయితే స్వర్గములోకి రాగలరు అని బాబా వారికి అర్థం చేయించేవారు. అలాగని స్వర్గములో రాజులుగా అవుతారని కాదు. అలా అవ్వలేరు. వారికి ఎక్కువగా అర్థము చేయించలేరు కూడా. వారికి జ్ఞానము కొద్దిగానే అర్థం చేయించడం జరుగుతుంది. యుద్ధంలో తమ ఇష్ట దేవతలను తప్పకుండా గుర్తు పెట్టుకుంటారు. సిక్కులైతే గురుగోవిందునికి జై అని అంటారు. స్వయాన్ని ఆత్మగా భావిస్తూ పరమాత్ముడిని స్మృతి చేసేవారు ఎవ్వరూ ఉండరు. అయితే ఎవరైతే తండ్రి పరిచయము తీసుకుంటారో, వారు స్వర్గములోకి వచ్చేస్తారు. అందరి తండ్రి ఒక్కరే - పతిత-పావనుడు. నన్ను స్మృతి చేసినట్లయితే మీ పాపాలు తొలగిపోతాయి మరియు నేను స్థాపించే సుఖధామములోకి మీరు వచ్చేస్తారు అని వారు పతితులకే చెప్తారు. యుద్ధములో కూడా శివబాబాను స్మృతి చేసినట్లయితే స్వర్గములోకి వచ్చేస్తారు. ఆ యుద్ధ మైదానం యొక్క విషయము వేరు, ఇక్కడిది వేరు. జ్ఞానము వినాశనం చెందదు అని తండ్రి చెప్తున్నారు. అందరూ శివబాబాకు పిల్లలు. నన్నొక్కడినే స్మృతి చేస్తే మీరు నా వద్దకు ముక్తిధామానికి వచ్చేస్తారని ఇప్పుడు శివబాబా చెప్తున్నారు. ఆపై మీకు నేర్పించబడిన జ్ఞానము చదువుకున్నట్లయితే స్వర్గ రాజ్యం లభిస్తుంది. ఇది ఎంత సహజమైనది, స్వర్గములోకి వెళ్ళే మార్గము సెకండులో లభిస్తుంది. ఆత్మనైన నేను తండ్రిని స్మృతి చేస్తున్నాను, యుద్ధ మైదానములోకైతే సంతోషంగా వెళ్ళాలి. కర్మలైతే చేయాల్సిందే. దేశ రక్షణ కోసం అంతా చేయాల్సి వస్తుంది. అక్కడైతే ఒకే ధర్మము ఉంటుంది. అభిప్రాయ భేదాల మాటే ఉండదు. ఇక్కడ ఎన్ని అభిప్రాయ భేదాలున్నాయి. నీటి కోసం, భూమి కోసం గొడవ పడుతుంటారు. నీటిని ఆపేస్తే రాళ్ళతో కొట్టడం మొదలుపెడతారు. పరస్పరం ధాన్యం ఇవ్వకపోతే గొడవ జరుగుతుంది.

మేము మా స్వరాజ్యాన్ని స్థాపన చేస్తున్నామని పిల్లలైన మీకు తెలుసు. చదువు ద్వారా రాజ్యము పొందుతారు. కొత్త ప్రపంచము తప్పకుండా స్థాపన అవ్వనున్నది, ఇది నిర్ణయించబడింది కనుక ఎంత సంతోషం ఉండాలి. ఏ విషయంలోనూ కొట్లాడడం-గొడవపడడం యొక్క విషయమేమీ లేదు. చాలా సాధారణంగా ఉండాలి. మీరు అత్తవారింటికి వెళ్తున్నారు కనుక ఇప్పుడు వనవాహములో ఉన్నారు అని బాబా అర్థము చేయించారు. ఆత్మలన్నీ వెళ్తాయి, శరీరాలు వెళ్ళవు. శరీర అభిమానం కూడా వదిలేయాలి. మనము ఆత్మలము, 84 జన్మలు ఇప్పుడు పూర్తయ్యాయి. భారత్ స్వర్గంగా ఉండేది, ఇప్పుడైతే ఇది కలియుగము అని భారతవాసులందరికీ చెప్పండి. కలియుగములో అనేక ధర్మాలున్నాయి. సత్యయుగంలో ఒకే ధర్మముండేది. భారత్ మళ్ళీ స్వర్గంగా అవ్వాలి. భగవంతుడు వచ్చేసారని కూడా భావిస్తారు. మున్ముందు భవిష్యవాణి కూడా వినిపిస్తూ ఉంటారు. వాయుమండలాన్ని చూస్తారు కదా. కనుక తండ్రి పిల్లలకు అర్థము చేయిస్తారు. తండ్రి అందరికీ చెందినవారు కదా! అందరికీ హక్కు ఉంది. బాబా చెప్తున్నారు - నేను వచ్చాను మరియు నన్నొక్కడినే స్మృతి చేస్తే మీ వికర్మలు వినాశనమౌతాయి అని అందరికీ చెప్తాను. యుద్ధము ఎప్పుడైనా జరగవచ్చని ఇప్పుడు మనుష్యులు భావిస్తున్నారు. అది రేపు అయినా జరగవచ్చు. యుద్ధము తీవ్రం అయ్యేందుకు ఆలస్యం అవ్వదు. కానీ ఇప్పుడు మన రాజధాని ఇంకా స్థాపన అవ్వలేదు కనుక వినాశనం ఎలా జరుగుతుంది అని పిల్లలైన మీరు భావిస్తారు. ఇంకా నలువైపులా తండ్రి సందేశం ఎక్కడ ఇచ్చారు. నన్ను స్మృతి చేసినట్లయితే వికర్మలు వినాశనమౌతాయి అని పతిత-పావనుడైన తండ్రి చెప్తున్నారు. ఈ సందేశం అందరి చెవులకు చేరాలి. యుద్ధం జరిగినా కానీ, బాంబులు వేసినా కానీ, మన రాజధాని తప్పకుండా స్థాపనవుతుంది, అప్పటివరకు వినాశనం జరగదు అని మీకు నిశ్చయముంది. విశ్వములో శాంతి అని అంటారు కదా. విశ్వములో యుద్ధం జరిగితే విశ్వాన్ని సమాప్తం చేసేస్తారు.

ఇది విశ్వవిద్యాలయము, మొత్తం విశ్వానికీ మీరు జ్ఞానాన్నిస్తారు. ఒక్క తండ్రి మాత్రమే వచ్చి మొత్తం విశ్వాన్ని మార్చేస్తారు (పరివర్తన చేస్తారు). వారైతే కల్పం యొక్క ఆయుష్షు లక్షల సంవత్సరాలని అంటారు. దీని ఆయుష్షు పూర్తిగా 5 వేల సంవత్సరాలని మీకు తెలుసు. క్రీస్తుకు 3 వేల సంవత్సరాల క్రితము స్వర్గముండేదని అంటారు. ఇస్లాములు, బౌద్ధులు మొదలైనవారందరి లెక్కలను తీస్తారు. వారికి ముందు ఇతరులెవరి పేరు లేదు. మీరు తిథి తారీఖులు చెప్పగలరు. కనుక మీకు ఎంత నషా ఉండాలి. గొడవలు మొదలైనవాటి విషయమే లేదు. అనాథలుగా ఉన్నవారే కొట్లాడుకుంటారు. మీరిప్పుడు చేసే పురుషార్థంతో 21 జన్మల కోసం ప్రారబ్ధం తయారవుతుంది. కొట్లాడుకుంటూ-గొడవపడుతూ ఉంటే ఉన్నత పదవి కూడా లభించదు. శిక్షలు కూడా అనుభవించవలసి వస్తుంది. ఏ విషయమున్నా, ఏది కావాలన్నా తండ్రి వద్దకు రండి. మీరు చట్టాన్ని మీ చేతుల్లోకి తీసుకోకండి అని గవర్నమెంట్ కూడా చెప్తుంది కదా. మాకు విదేశీ బూట్లు కావాలని ఎవరైనా అడిగితే, పిల్లలూ, ఇప్పుడు వనవాహములో ఉన్నారు, అక్కడ మీకు చాలా సంపద లభిస్తుంది అని బాబా అంటారు. బాబా అయితే రైట్ నే అర్థం చేయిస్తారు కదా. బాబా అంటారు - ఇది సరి కాదు, ఇక్కడ మీరు ఈ ఆశను ఎందుకు పెట్టుకుంటారు. ఇక్కడైతే చాలా సాధారణంగా ఉండాలి. లేకపోతే దేహాభిమానము వచ్చేస్తుంది, ఇందులో తమ సొంతముది నడిపించకూడదు, బాబా ఏమి చెప్తే అలా చెయ్యాలి. అనారోగ్యాలు మొదలైనవి వస్తే డాక్టర్ మొదలైన వారిని కూడా పిలుస్తారు, మందులు మొదలైనవాటితో అందరి సంభాళన జరుగుతుంది. అయినా ప్రతి విషయంలోనూ తండ్రి కూర్చొని ఉన్నారు. శ్రీమతమంటే శ్రీమతమే కదా. నిశ్చయములోనే విజయముంది. వారు అంతా అర్థము చేసుకుంటారు కదా. బాబా సలహాపై నడవడంలోనే కళ్యాణముంది. స్వయం యొక్క కళ్యాణము కూడా చేసుకోవాలి. ఎవరినైనా విలువైనవారిగా తయారుచేయలేకపోతే, ఇక పైసా అంత విలువ కూడా లేనివారే కదా. అటువంటివారికి విలువైనవారిగా తయారయ్యే యోగ్యత లేదు. ఇక్కడ విలువ లేకపోతే అక్కడ కూడా విలువ ఉండదు. సర్వీసబుల్ పిల్లలకు సర్వీసు పట్ల ఎంత అభిరుచి ఉంటుంది. తిరుగుతూనే ఉంటారు. సర్వీసు చేయకపోతే వారిని దయాహృదయులు, కళ్యాణకారులు అని ఏమీ అనరు. బాబాను స్మృతి చేయకపోతే తుచ్ఛమైన పనులు చేస్తూ ఉంటారు. పదవి కూడా తుచ్ఛమైనదే పొందుతారు. మాకైతే శివబాబాతో యోగముంది, నేనైతే ఉన్నదే బి.కె అని అనుకోకూడదు. శివబాబా బ్రహ్మా ద్వారా మాత్రమే జ్ఞానాన్ని ఇవ్వగలరు. కేవలం శివబాబాను స్మృతి చేసినట్లయితే మురళీని ఎలా వింటారు, తర్వాత దాని ఫలితం ఎలా ఉంటుంది? చదవకపోతే ఏం పదవిని పొందుతారు. అందరి భాగ్యం ఉన్నతంగా తయారవ్వదని కూడా మీకు తెలుసు. అక్కడ కూడా నంబరువారుగా పదవులుంటాయి. పవిత్రంగా అయితే అందరూ అవ్వాల్సిందే. ఆత్మ పవిత్రంగా అవ్వకుండా శాంతిధామానికి వెళ్ళలేదు.

మీరు అందరికీ ఈ జ్ఞానము వినిపిస్తూ ఉండండి, ఎవరైనా ఇప్పుడు వినకపోయినా, మున్ముందు తప్పకుండా వింటారు అని తండ్రి అర్థము చేయిస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఎన్నో విఘ్నాలు, తుఫానులు జోరుగా వచ్చినా కానీ మీరు భయపడకూడదు ఎందుకంటే కొత్త ధర్మము స్థాపన అవుతుంది కదా. మీరు గుప్త రాజధానిని స్థాపన చేస్తున్నారు. సర్వీసబల్ పిల్లలను చూసి బాబా సంతోషిస్తారు. మీకు మీరే రాజ్యతిలకాన్ని దిద్దుకోవాలి, శ్రీమతంపై నడవాలి. ఇందులో మీ మొండితనం నడవదు. అనవసరంగా స్వయం నష్టపోకూడదు. పిల్లలూ, సర్వీసబుల్ గా మరియు కళ్యాణకారులుగా అవ్వండి అని తండ్రి చెప్తున్నారు. చదువుకుని గ్యాలప్ చేయమని విద్యార్థికి టీచరు చెప్తారు కదా. మీకు 21 జన్మల కోసం స్వర్గం యొక్క స్కాలర్షిప్ లభిస్తుంది. రాజ్యంలోకి వెళ్ళడమే పెద్ద స్కాలర్షిప్. అచ్ఛా.

మధురాతి మధురమైన ఆత్మిక పిల్లలకు మాత-పిత, బాప్ దాదాల ప్రియస్మృతులు మరియు గుడ్ మార్నింగ్. ఆత్మిక పిల్లలకు ఆత్మిక తండ్రి నమస్తే.

ధారణ కొరకు ముఖ్య సారము:-

1. సంగమయుగములో చాలా సింపుల్ గా, సాధారణంగా ఉండాలి ఎందుకంటే ఇది వనవాహములో ఉండే సమయం. ఇక్కడ ఎటువంటి ఆశను పెట్టుకోకూడదు. చట్టాన్ని ఎప్పుడూ మీ చేతిలోకి తీసుకోకూడదు. కొట్లాడకూడదు-గొడవపడకూడదు.

2. వినాశనానికి ముందు కొత్త రాజధానిని స్థాపన చేసేందుకు, నన్ను స్మృతి చేసినట్లయితే వికర్మలు వినాశనమౌతాయి మరియు మీరు పావనంగా అవుతారు అని తండ్రి చెప్పారని అందరికీ తండ్రి సందేశాన్నివ్వాలి.

వరదానము:-

తండ్రి ద్వారా సఫలతా తిలకాన్ని ప్రాప్తి చేసుకునే సదా ఆజ్ఞాకారీ, హృదయ సింహాసనాధికారీ భవ

భాగ్య విధాత అయిన తండ్రి ప్రతిరోజూ అమృతవేళ తమ ఆజ్ఞాకారీ పిల్లలకు సఫలతా తిలకాన్ని దిద్దుతారు. ఆజ్ఞాకారీ బ్రాహ్మణ పిల్లలు ఎప్పుడూ శ్రమ లేక కష్టము అనే పదాన్ని నోటితోనే కాదు, సంకల్పములో కూడా తీసుకురారు. వారు సహజయోగులుగా అవుతారు. అందుకే, ఎప్పుడూ నిరుత్సాహపడకండి కానీ సదా హృదయ సింహాసనాధికారులుగా అవ్వండి, దయాహృదయులుగా అవ్వండి. అహం భావాన్ని మరియు అనుమాన భావాన్ని సమాప్తం చేయండి.

స్లోగన్:-

విశ్వ పరివర్తన యొక్క తేది గురించి ఆలోచించకండి, స్వ పరివర్తన యొక్క ఘడియను నిశ్చితం చేసుకోండి.