16-10-2020 ప్రాత:మురళి ఓంశాంతి "బాప్ దాదా" మధువనం


"మధురమైనపిల్లలూ - మీరు సంగమయుగములో సేవ చేసి గాయన యోగ్యులుగా అవ్వాలి, తర్వాత భవిష్యత్తులో పురుషోత్తములుగా అవ్వడం ద్వారా మీరు పూజకు యోగ్యులుగా అవుతారు”

ప్రశ్న:-

ఏ వ్యాధి వేర్ల సహితంగా సమాప్తమైనట్లయితే తండ్రి హృదయంపైకి ఎక్కగలరు?

జవాబు:-

1. దేహాభిమానమనే వ్యాధి. ఈ దేహాభిమానము కారణంగానే వికారాలన్నీ మహా రోగులుగా చేసాయి. ఈ దేహాభిమానము సమాప్తమైతే మీరు తండ్రి హృదయంపైకి ఎక్కగలరు. 2. హృదయంపైకి ఎక్కాలంటే విశాలబుద్ధి కలవారిగా అవ్వండి, జ్ఞాన చితిపై కూర్చోండి. ఆత్మిక సేవలో నిమగ్నమవ్వండి మరియు వాణి నడిపించడంతో పాటు తండ్రిని మంచి రీతిగా స్మృతి చేయండి.

గీతము:-

మేలుకోండి ప్రేయసులారా, మేలుకోండి...... (జాగ్ సజనియా, జాగ్......)

ఓంశాంతి. మధురాతి-మధురమైన ఆత్మిక పిల్లలు పాట విన్నారు - ఆత్మిక తండ్రి ఈ సాధారణ పాత శరీరము యొక్క నోటి ద్వారా చెప్పారు. నేను పాత శరీరములో, పాత రాజధానిలో రావలసి వచ్చింది అని తండ్రి చెప్తున్నారు. ఇప్పుడిది రావణుని రాజధాని. ఈ శరీరము కూడా పరాయిది ఎందుకంటే ఈ శరీరములో ముందు నుండే ఆత్మ ఉంది. నేను పరాయి శరీరములో ప్రవేశిస్తాను. నాకు నా శరీరముంటే దానికి పేరు ఉండేది. నా పేరు మారదు. నన్ను శివబాబా అని అంటారు. పిల్లలు రోజూ పాట వింటారు. నవయుగము అనగా కొత్త ప్రపంచము, సత్యయుగము వచ్చేసింది. ఇప్పుడు మేలుకోండి అని ఎవరికి చెప్తున్నారు? ఆత్మలకు, ఎందుకంటే ఆత్మలు ఘోరమైన అంధకారములో నిద్రిస్తున్నారు. ఏమాత్రం తెలివి లేదు. తండ్రి గురించే తెలియదు. ఇప్పుడు తండ్రి మేల్కొల్పేందుకు వచ్చారు. ఇప్పుడు మీరు అనంతమైన తండ్రిని తెలుసుకున్నారు. వారి ద్వారా కొత్త యుగంలో అనంతమైన సుఖము లభిస్తుంది. సత్యయుగాన్ని కొత్త యుగమని, కలియుగాన్ని పాత యుగమని అంటారు. విద్వాంసులు, పండితులు మొదలైన వారెవ్వరికీ తెలియదు. కొత్త యగము మళ్ళీ పాతదిగా ఎలా అవుతుందని ఎవరినైనా అడిగితే, ఎవ్వరూ చెప్పలేరు. ఇది లక్షల సంవత్సరాల విషయమని చెప్తారు. ఇప్పుడు మనము కొత్త యుగము నుండి మళ్ళీ పాత యుగములోకి ఎలా వస్తామో అనగా స్వర్గవాసుల నుండి నరకవాసులుగా ఎలా అయ్యామో మీకు తెలుసు. మనుష్యులకు ఏమీ తెలియదు, ఎవరినైతే పూజిస్తున్నారో వారి జీవిత చరిత్ర గురించి కూడా తెలియదు. జగదంబను పూజిస్తారు కానీ ఆ అంబ ఎవరో తెలియదు. వాస్తవానికి అంబ అని మాతలను అంటారు. కానీ పూజ ఒక్కరికే జరగాలి. శివబాబాకు కూడా ఒకటే అవ్యభిచారి స్మృతిచిహ్నముంది. అంబ కూడా ఒక్కరే. కానీ జగదంబ గురించి తెలియదు. వీరు జగత్తుకు అంబ మరియు లక్ష్మి జగత్తుకు మహారాణి. జగత్ అంబ ఎవరో మరియు జగత్ మహారాణి ఎవరో మీకు తెలుసు. ఈ విషయాలెప్పుడూ ఎవ్వరూ తెలుసుకోలేరు. లక్ష్మిని దేవి అని, జగదంబను బ్రాహ్మణి అని అంటారు. బ్రాహ్మణులు సంగమయుగములోనే ఉంటారు. ఈ సంగమయుగము గురించి ఎవ్వరికీ తెలియదు. ప్రజాపిత బ్రహ్మా ద్వారా కొత్త పురుషోత్తమ సృష్టి రచింపబడుతుంది. పురుషోత్తములు మీకు అక్కడ కనిపిస్తారు. ఈ సమయంలో బ్రాహ్మణులైన మీరు గాయన యోగ్యులుగా ఉన్నారు. సేవ చేస్తున్నారు, తర్వాత మీరు పూజా యోగ్యులుగా అవుతారు. బ్రహ్మాకు ఇన్ని భుజాలు చూపిస్తారు, మరి అంబకు ఎందుకు చూపించరు. అందరూ ఆమెకు కూడా పిల్లలే కదా. ప్రజాపితనే తల్లి-తండ్రిగా అవుతారు. పిల్లలను ప్రజాపిత అని అనరు. లక్ష్మీ నారాయణులను సత్యయుగంలో ఎప్పుడూ జగత్పిత, జగన్మాత అని అనరు. ప్రజాపిత పేరు ప్రసిద్ధి చెందింది. జగత్పిత మరియు జగన్మాత ఒక్కరే. మిగిలినవారంతా వారి పిల్లలు. అజ్మేర్ లో ప్రజాపిత బ్రహ్మా మందిరములోకి వెళ్తే బాబా అని అంటారు, ఎందుకంటే వారే ప్రజాపిత. హద్దు తండ్రులు పిల్లలకు జన్మనిస్తారు కనుక వారు హద్దు ప్రజాపితలు. వీరు అనంతమైన ప్రజాపిత. శివబాబా ఆత్మలందరికీ అనంతమైన తండ్రి. పిల్లలైన మీరు ఈ వ్యత్యాసాన్ని కూడా వ్రాయాలి. జగదంబ సరస్వతి ఒక్కరే. వారికి దుర్గ, కాళి మొదలైన పేర్లు ఎన్ని పెట్టారు. మీరందరూ అంబ మరియు బాబాకు పిల్లలు. ఇది రచన కదా. ప్రజాపిత బ్రహ్మాకు కూమార్తె సరస్వతి, వారిని అంబ అని అంటారు. మిగిలినవారంతా కుమారులు మరియు కుమార్తెలు. అందరూ దత్తత తీసుకోబడినవారు. ఇంతమంది పిల్లలు ఎక్కడి నుండి వస్తారు. వీరంతా ముఖవంశావళి. నోటి ద్వారా స్త్రీని రచించారు కనుక రచయిత అయినట్లు. ఈమె నావారు అని అంటారు. నేను ఈమె ద్వారా పిల్లలకు జన్మనిచ్చానని అంటారు. ఇదంతా దత్తత వంటిది. ఇది ఈశ్వరీయ రచన, నోటి ద్వారా రచన. ఆత్మలైతే ముందే ఉన్నాయి. వాటిని దత్తత తీసుకోవడం జరగదు. ఆత్మలైన మీరు సదా నా పిల్లలు, ఇప్పుడు నేను వచ్చి మళ్ళీ ప్రజాపిత బ్రహ్మా ద్వారా పిల్లలను దత్తత తీసుకుంటాను అని తండ్రి అంటున్నారు. బాబా పిల్లలను (ఆత్మలను) దత్తత తీసుకోరు, కుమారులు మరియు కుమార్తెలను దత్తత తీసుకుంటారు. ఇవి కూడా అర్థము చేసుకోవలసిన చాలా సూక్ష్మమైన విషయాలు. ఈ విషయాలను అర్థము చేసుకోవడం ద్వారా మీరు ఈ లక్ష్మీనారాయణులుగా అవుతారు. ఎలా తయారవుతారు అనేది మేము మీకు అర్థం చేయించగలము. విశ్వానికి యజమానులుగా అయ్యేటటువంటి కర్మలు వారేమి చేశారు. మీరు ప్రదర్శని మొదలైనవాటిలో కూడా అడగవచ్చు. వీరు స్వర్గ రాజధానిని ఎలా తీసుకున్నారో మీకు తెలుసు. మీలో కూడా ప్రతి ఒక్కరూ యథార్థ రీతిగా అర్థం చేయించలేరు. ఎవరిలోనైతే దైవీగుణాలుంటాయో, ఈ ఆత్మిక సేవలో నిమగ్నమై ఉంటారో, వారే అర్థం చేయించగలరు. మిగిలినవారు మాయ రోగంలో చిక్కుకొని ఉంటారు. అనేక రకాల రోగాలున్నాయి. దేహభిమానము కూడా ఒక రోగమే. ఈ వికారాలే మిమ్మల్ని రోగులుగా చేశాయి.

నేను మిమ్మల్ని పవిత్రమైన దేవతలుగా తయారుచేస్తాను అని తండ్రి అంటున్నారు. మీరు సర్వ గుణ సంపన్నులుగా...... పవిత్రంగా ఉండేవారు. ఇప్పుడు పతితంగా అయిపోయారు. అనంతమైన తండ్రి ఈ విధంగా అంటారు. ఇందులో నింద యొక్క విషయం లేదు, ఇది అర్థము చేయించే విషయము. నేను భారతదేశములో వస్తాను అని అనంతమైన తండ్రి భారతవాసులకు చెప్తున్నారు. భారతదేశ మహిమ అపారమైనది. ఇక్కడకు వచ్చి నరకాన్ని స్వర్గంగా చేస్తారు, అందరికీ శాంతినిస్తారు. కనుక అటువంటి తండ్రి మహిమ కూడా అపారమైనది. అంతము లేనిది. జగదంబ గురించి మరియు వారి మహిమ గురించి ఎవ్వరికీ తెలియదు. ఇది జగదంబ యొక్క జీవిత చరిత్ర, ఇది లక్ష్మి యొక్క జీవిత చరిత్ర అని ఈ తేడాను కూడా మీరు చెప్పవచ్చు. ఆ జగదంబనే తర్వాత లక్ష్మిగా అవుతారు. మళ్ళీ లక్ష్మి 84 జన్మల తర్వాత జగదంబగా అవుతారు. చిత్రాలు కూడా వేర్వేరుగా ఉంచాలి. లక్ష్మికి కలశము లభించినట్లుగా చూపిస్తారు కానీ సంగమయుగములో మళ్ళీ లక్ష్మి ఎక్కడ నుంచి వచ్చారు. వారు సత్యయుగంలో ఉండేవారు. ఈ విషయాలన్నీ తండ్రి అర్థము చేయిస్తున్నారు. చిత్రాలు తయారుచేసేందుకు నిమిత్తమైనవారు విచార సాగర మథనము చేయాలి. అప్పుడు అర్థము చేయించడం సహజమవుతుంది. ఇంతటి విశాల బుద్ధి ఉన్నప్పుడే హృదయంపైకి ఎక్కగలరు. బాబాను మంచి రీతిగా స్మృతి చేసినప్పుడు, జ్ఞానచితిపై కూర్చున్నప్పుడు హృదయంపైకి ఎక్కగలరు. అలాగని వాణి చాలా బాగా నడిపించేవారు హృదయంపైకి ఎక్కుతారని కాదు. అంతిమంలో దేహభిమానము సమాప్తమైనప్పుడు నంబరువారు పురుషార్థానుసారంగా హృదయంపైకి ఎక్కుతారు అని తండ్రి చెప్తున్నారు.

బ్రహ్మ జ్ఞానులు బ్రహ్మములో లీనమయ్యేందుకు శ్రమ చేస్తారు కానీ అలా ఎవ్వరూ లీనమవ్వలేరు అని తండ్రి అర్థం చేయించారు. కానీ శ్రమ చేస్తారు, ఉత్తమ పదవిని పొందుతారు. ప్లాటినంతో తూకం వేసేటటువంటి మహాత్ములుగా అవుతారు ఎందుకంటే బ్రహ్మములో లీనమయ్యేందుకు శ్రమ అయితే చేస్తారు కదా. కావున శ్రమకు ఫలితము లభిస్తుంది. కానీ ముక్తి-జీవన్ముక్తి లభించదు. ఇప్పుడు ఈ పాత ప్రపంచము ఇక వెళ్ళిపోయిందని పిల్లలైన మీకు తెలుసు. ఇన్ని బాంబులు తయారు చేశారు - ఉంచుకునేందుకు తయారుచేయలేదు. పాత ప్రపంచ వినాశనం కోసం ఈ బాంబులు పనికొస్తాయని మీకు తెలుసు. అనేక రకాల బాంబులున్నాయి. తండ్రి జ్ఞానం మరియు యోగం నేర్పిస్తారు, తర్వాత రాజ-రాజేశ్వరులుగా, డబల్ కిరీటధారులైన దేవీదేవతలుగా అవుతారు. ఉన్నత పదవి ఏది. బ్రాహ్మణులు పిలకరూపంలో పైన ఉన్నారు. పిలక అన్నిటికన్నా పైన ఉంటుంది. ఇప్పుడు పిల్లలైన మిమ్మల్ని పతితుల నుండి పావనంగా చేసేందుకు తండ్రి వచ్చారు. తర్వాత మీరు కూడా పతితపావనులుగా అవుతారు - ఈ నషా ఉందా? మనము అందరినీ పావనంగా చేసి రాజ-రాజేశ్వరులుగా చేస్తున్నామా? నషా ఉంటే చాలా సంతోషంగా ఉండాలి. నేను ఎంతమందిని నా సమానంగా తయారుచేస్తున్నాను అని మీ హృదయాన్ని ప్రశ్నించుకోండి. ప్రజాపిత బ్రహ్మా మరియు జగదంబ ఇరువురూ ఒకేలా ఉన్నారు. బ్రాహ్మణులను రచిస్తారు. శూద్రుల నుండి బ్రాహ్మణులుగా తయారయ్యే యుక్తిని తండ్రియే తెలియజేస్తున్నారు. ఇదే శాస్త్రములోనూ లేదు. ఇది కూడా గీతా యుగము. మహాభారత యుద్ధము కూడా తప్పకుండా జరిగింది. రాజయోగము ఒక్కరికే నేర్పించి ఉంటారా. మనుష్యుల బుద్ధిలో అర్జునుడు మరియు కృష్ణుడు మాత్రమే ఉన్నారు. ఇక్కడైతే అనేకమంది చదువుకుంటున్నారు. కానీ ఎంత సాధారణంగా కూర్చుని ఉన్నారో చూడండి. చిన్న పిల్లలు అల్ఫ్ బే అని చదువుకుంటారు కదా. మీరు కూర్చున్నారు, మీకు కూడా అల్ఫ్ బే గురించి చదివిస్తున్నారు. అల్ఫ్ మరియు బే, ఇది వారసత్వము. నన్ను స్మృతి చేసినట్లయితే మీరు విశ్వానికి యజమానులుగా అవుతారు అని తండ్రి అంటున్నారు. ఎలాంటి ఆసురీ కర్మ చేయకూడదు. దైవీ గుణాలు ధారణ చేయాలి. నాలో ఏ అవగుణాలు లేవు కదా అని పరిశీలించుకోవాలి. నిర్గుణుడినైన నాలో గుణాలేవీ లేవు. ఇప్పుడు నిర్గుణ ఆశ్రమము అని కూడా ఉంది కానీ అర్థమేమీ తెలియదు. నిర్గుణము అనగా నాలో ఏ గుణము లేదు. ఇప్పుడు గుణవంతులుగా చేయడం తండ్రి కర్తవ్యమే. తండ్రి టైటిల్స్ గల టోపీని మీపై పెట్టేసుకున్నారు. తండ్రి ఎన్ని విషయాలను అర్థము చేయిస్తున్నారు. డైరెక్షన్ కూడా ఇస్తారు. జగదంబ మరియు లక్ష్మికి గల తేడాను చూపించండి. బ్రహ్మా-సరస్వతులు సంగమయుగానికి చెందిన వారు, లక్ష్మీనారాయణులు సత్యయుగానికి చెందినవారు. ఈ చిత్రాలు అర్థము చేయించేందుకు ఉన్నాయి. సరస్వతి బ్రహ్మాకు కుమార్తె. మనుష్యుల నుండి దేవతలుగా అయ్యేందుకు చదువుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు మీరు బ్రాహ్మణులు. సత్యయుగీ దేవతలు కూడా మనుష్యులే కానీ వారిని దేవతలని అంటారు, వారిని మనుష్యులు అని అంటే వారిని అవమానపరిచినట్లు అవుతుంది, కావున వారిని దేవీ-దేవతలు లేక భగవాన్-భగవతి అని అంటారు. ఒకవేళ రాజా-రాణులను భగవాన్-భగవతి అని అంటే మరి ప్రజలను కూడా అనాల్సి ఉంటుంది, అందుకే దేవీదేవతలని అంటారు. త్రిమూర్తి చిత్రము కూడా ఉంది. సత్యయుగములో చాలా కొద్దిమంది మనుష్యులుంటారు, కలియుగములో చాలామంది మనుష్యులుంటారు. ఇది ఎలా అర్థం చేయించాలి. దీనికోసం సృష్టి చక్ర చిత్రము కూడా తప్పకుండా కావాలి. ప్రదర్శనీలో ఎంతోమందిని పిలుస్తారు. కస్టమ్స్ కలెక్టరునైతే ఎవరూ ఎప్పుడూ ఆహ్వానించలేదు. ఇటువంటి ఆలోచనలు చేస్తూ ఉండాలి, ఇందులో చాలా విశాల బుద్ధి కావాలి.

తండ్రిపై గౌరవముంచాలి. హుస్సేన్ గుర్రమును ఎంతగా అలంకరిస్తారు. గుర్రంపై కప్పే పట్కా ఎంత చిన్నదిగా ఉంటుంది, గుర్రము ఎంత పెద్దదిగా ఉంటుంది. ఆత్మ కూడా ఎంత చిన్న బిందువు, దాని అలంకారము ఎంత పెద్దది. ఇది అకాలమూర్తి సింహాసనము కదా. సర్వవ్యాపి అన్న విషయం కూడా గీత నుండే తీసుకున్నారు. నేను ఆత్మలకు రాజయోగము నేర్పిస్తాను, మరి సర్వవ్యాపి ఎలా అవుతాను అని తండ్రి అంటున్నారు. తండ్రి-టీచర్-గురువు సర్వవ్యాపి ఎలా అవుతారు. తండ్రి అంటున్నారు, నేను మీ తండ్రిని, ఇంకా జ్ఞానసాగరుడను. మీకు అనంతమైన చరిత్ర-భూగోళమును అర్థము చేసుకోవడం ద్వారా అనంతమైన రాజ్యము లభిస్తుంది. దైవీ గుణాలను కూడా ధారణ చేయాలి. మాయ ఒక్కసారిగా ముక్కు పట్టుకుంటుంది. నడివడిక అశుద్ధంగా అయిపోతుంది, అప్పుడు ఇటువంటి పొరపాటు జరిగిపోయింది, మేము నల్లముఖం చేసుకున్నామని వ్రాస్తారు. ఇక్కడైతే పవిత్రత నేర్పించడం జరుగుతుంది, అయినా ఒకవేళ ఎవరైనా పడిపోతే అందులో తండ్రి ఏం చేయగలరు. ఇంట్లో పిల్లలు ఎవరైనా అశుద్ధంగా అయితే, నల్ల ముఖం చేసుకుంటే, నీవు మరణించి ఉంటే మంచిదని తండ్రి అంటారు. అనంతమైన తండ్రికి డ్రామా గురించి తెలుసు, అయినా వారు కూడా ఇలా అంటారు కదా. మీరు ఇతరులకు శిక్షణనిచ్చి స్వయం పడిపోతే 1000 రెట్లు పాపం ఎక్కుతుంది. మాయ చెంపదెబ్బలు వేసిందని అంటారు. మాయ ఎలా దెబ్బలు వేస్తుందంటే ఒక్కసారిగా తెలివినే మాయం చేస్తుంది.

కళ్ళు చాలా మోసము చేస్తాయి అని తండ్రి అర్థం చేయిస్తూ ఉంటారు. ఎప్పుడూ ఎలాంటి వికర్మలు చేయకూడదు. తుఫానులైతే చాలా వస్తాయి ఎందుకంటే యుద్ధ మైదానంలో ఉన్నారు కదా. ఏం జరుగుతుందో కూడా తెలియదు. మాయ వెంటనే చెంపదెబ్బ వేస్తుంది. మీరిప్పుడు ఎంత తెలివైనవారిగా అవుతున్నారు. ఆత్మనే తెలివైనదిగా అవుతుంది కదా. ఆత్మనే తెలివిహీనంగా ఉండేది. ఇప్పుడు తండ్రి తెలివైనవారిగా చేస్తున్నారు. చాలామంది దేహాభిమానంలో ఉన్నారు. నేను ఒక ఆత్మ అని అర్థం చేసుకోరు. తండ్రి ఆత్మలైన మనల్ని చదివిస్తున్నారు. నేను ఆత్మను ఈ చెవుల ద్వారా వింటున్నాను. వికారాలకు సంబంధించిన విషయాలేవీ ఈ చెవులతో వినకండి అని ఇప్పుడు తండ్రి చెప్తున్నారు. తండ్రి మిమ్మల్ని విశ్వానికి యజమానులుగా చేస్తున్నారు, గమ్యము చాలా గొప్పది. మృత్యువు సమీపంగా వచ్చినప్పుడు మీకు భయమనిపిస్తుంది. మనుష్యులు మరణించే సమయంలో మిత్ర-సంబంధీకులు మొదలైనవారు కూడా భగవంతుడిని గుర్తు చేయండి లేదా తమ గురువు మొదలైనవారిని ఎవరినైనా స్మృతి చేయండి అని చెప్తారు కదా. దేహధారిని స్మృతి చేయడం నేర్పిస్తారు. నన్నొక్కరినే స్మృతి చేయండి అని తండ్రి చెప్తున్నారు. ఇది పిల్లలైన మీ బుద్ధిలో మాత్రమే ఉంది. నన్నొక్కరినే స్మృతి చేయండి అని తండ్రి ఆజ్ఞాపిస్తున్నారు. దేహధారులను స్మృతి చేయకూడదు. తల్లిదండ్రులు కూడా దేహధారులే కదా. నేను అయితే విచిత్రుడను, విదేహిని, వీరిలో కుర్చొని మీకు జ్ఞానమిస్తున్నాను. మీరిప్పుడు జ్ఞానం మరియు యోగం నేర్చుకుంటున్నారు. జ్ఞానసాగరుడైన తండ్రి ద్వారా రాజ-రాజేశ్వరులుగా అయ్యేందుకు మేము జ్ఞానము నేర్చుకుంటున్నామని మీరంటారు. జ్ఞానసాగరుడు జ్ఞానాన్ని కూడా నేర్పిస్తారు, రాజయోగాన్ని కూడా నేర్పిస్తారు. అచ్ఛా.

మధురాతి మధురమైన ఆత్మిక పిల్లలకు మాత-పిత, బాప్ దాదాల ప్రియస్మృతులు మరియు గుడ్ మార్నింగ్. ఆత్మిక పిల్లలకు ఆత్మిక తండ్రి నమస్తే.

ధారణ కొరకు ముఖ్య సారము:-

1. తెలివైనవారిగా అయి మాయ తుఫానులతో ఎప్పుడూ ఓడిపోకూడదు. కళ్ళు మోసగిస్తాయి కావున స్వయాన్ని సంభాళించుకోవాలి. వికారీ విషయాలేవీ ఈ చెవులతో వినకూడదు.

2. నేను ఎంతమందిని నా సమానంగా తయారుచేశాను? మాస్టర్ పతితపావనిగా అయి అందరినీ పావనంగా (రాజ-రాజేశ్వరులుగా) తయారుచేసే సేవ చేస్తున్నానా? నాలో ఏ అవగుణమూ లేదు కదా? దైవీ గుణాలు ఎంతవరకు ధారణ చేశాను? అని మీ హృదయాన్ని ప్రశ్నించుకోండి.

వరదానము:-

అందరికీ ఆధారాన్నిచ్చే దయాహృదయుడైన తండ్రి పిల్లలు దయాహృదయ భవ

దయాహృదయుడైన తండ్రి యొక్క దయాహృదయులైన పిల్లలు ఎవరినైనా బికారి రూపంలో చూస్తే, ఈ ఆత్మకు కూడా ఆధారం లభించాలి, వీరి కళ్యాణం కూడా జరగాలని వారికి దయ కలుగుతుంది. వారి సంపర్కములోకి ఎవరు వచ్చినా వారికి తప్పకుండా తండ్రి పరిచయాన్నిస్తారు. ఎలాగైతే ఎవరైనా ఇంటికి వస్తే మొదట వారిని మంచినీళ్ళు అడుగుతారు, తీసుకోకుండా అలాగే వెళ్ళిపోతే మంచిది కాదని భావిస్తారు, అదే విధంగా ఎవరు సంపర్కములోకి వచ్చినా కానీ వారికి తండ్రి పరిచయమనే నీటిని తప్పకుండా అడగండి అనగా దాత పిల్లలు దాతలుగా అయి ఏదో ఒకటి ఇవ్వండి, దానితో వారికి కూడా ఆధారం లభిస్తుంది.

స్లోగన్:-

యథార్థమైన వైరాగ్య వృత్తికి సహజమైన అర్థము - ఎంతగా అతీతంగా ఉంటారో అంతగా ప్రియంగా ఉంటారు.