17-11-2020 ప్రాత:మురళి ఓంశాంతి "బాప్ దాదా" మధువనం


"మధురమైన పిల్లలూ - నిర్వికారీ ప్రపంచాన్ని తయారుచేసేందుకు, మీ నడవడికను సరిదిద్దేందుకు తండ్రి వచ్చారు, మీరు సోదరులు కనుక మీ దృష్టి చాలా శుద్ధంగా ఉండాలి”

ప్రశ్న:-

పిల్లలైన మీరు నిశ్చింత చక్రవర్తులు, అయినా కూడా మీకు ఏ ముఖ్యమైన చింత తప్పకుండా ఉండాలి?

జవాబు:-

మేము పతితం నుండి పావనంగా ఎలా అవ్వాలి - ఇదే ముఖ్యమైన చింత. తండ్రికి చెందినవారిగా అయ్యి మళ్ళీ తండ్రి ఎదురుగా శిక్షలను అనుభవించవలసి వచ్చే విధంగా అవ్వకూడదు. శిక్షల నుండి ముక్తులవ్వాలనే చింత ఉండాలి, లేకపోతే ఆ సమయంలో చాలా సిగ్గుగా అనిపిస్తుంది. ఇకపోతే, మీరు నిశ్చింత చక్రవర్తులు, అందరికీ తండ్రి పరిచయమునివ్వాలి. ఎవరైనా అర్థము చేసుకుంటే అనంతమైన యజమానులుగా అవుతారు, అర్థము చేసుకోకపోతే ఇక వారి భాగ్యము...... మీరు చింతించవద్దు.

ఓంశాంతి. ఆత్మిక తండ్రి పేరు శివ, వారు కూర్చుని తమ పిల్లలకు అర్థం చేయిస్తారు. ఆత్మిక తండ్రి అందరికీ ఒక్కరే. మొట్టమొదట ఈ విషయాన్ని అర్థము చేయించినట్లయితే తర్వాత విషయాలు అర్థము చేసుకోవడం సహజమౌతుంది. ఒకవేళ తండ్రి పరిచయమే లభించకపోతే ప్రశ్నిస్తూనే ఉంటారు. మొట్టమొదట ఈ నిశ్చయము ఏర్పరచాలి. గీతా భగవంతుడు ఎవరు అనేది మొత్తం ప్రపంచానికి తెలియదు. వారు కృష్ణుడని అంటారు, మనము పరమపిత పరమాత్మ శివుడు గీతా భగవంతుడని అంటాము. వారే జ్ఞాన సాగరుడు. ముఖ్యమైనది సర్వశాస్త్రమయి శిరోమణి గీత. ఓ ప్రభూ, మీ గతి మతి అతీతమైనదని భగవంతుని కోసమే అంటారు. కృష్ణుని కోసం ఈ విధంగా అనరు. సత్యమైన తండ్రి తప్పకుండా సత్యమునే వినిపిస్తారు. ప్రపంచము మొదట కొత్తదిగా, సతోప్రధానంగా ఉండేది. ఇప్పుడు ప్రపంచం పాతదిగా, తమోప్రధానంగా ఉంది. ప్రపంచాన్ని మార్చేవారు ఒక్క తండ్రి మాత్రమే. తండ్రి ఎలా పరివర్తన చేస్తారు అనేది కూడా అర్థం చేయించాలి. ఆత్మ సతోప్రధానంగా అయినప్పుడు ప్రపంచము కూడా సతోప్రధానమైనదే స్థాపించబడుతుంది. మొట్టమొదట పిల్లలైన మీరు అంతర్ముఖులుగా అవ్వాలి. ఎక్కువగా మాట్లాడకూడదు. లోపలకు ప్రవేశిస్తూనే చాలా చిత్రాలను చూసి ఇక ప్రశ్నలు అడుగుతూనే ఉంటారు. మొట్టమొదట ఒక్క విషయం గురించే అర్థం చేయించాలి. ఎక్కువగా అడిగేందుకు మార్జిన్ ఇవ్వకూడదు. మొదట ఒక్క విషయముపై నిశ్చయము ఏర్పరచుకోండి, తర్వాత మిగిలినవి అర్థము చేయిస్తాము అని చెప్పండి, తర్వాత మీరు 84 జన్మల చక్రము వద్దకు తీసుకురావచ్చు. నేను అనేక జన్మల అంతిమంలో ప్రవేశిస్తాను అని తండ్రి అంటారు. మీకు మీ జన్మల గురించి తెలియదు అని వీరితో తండ్రి అంటారు. తండ్రి మనకు ప్రజాపిత బ్రహ్మా ద్వారా అర్థం చేయిస్తారు. మొట్టమొదట అల్ఫ్ గురించే అర్థం చేయిస్తారు. అల్ఫ్ ను అర్థము చేసుకుంటే ఇక తర్వాత ఏ సంశయమూ రాదు. తండ్రి సత్యము, వారు అసత్యాన్ని వినిపించరని చెప్పండి. అనంతమైన తండ్రియే రాజయోగాన్ని నేర్పిస్తారు. శివరాత్రి గాయనం చేయబడుతుంది అంటే శివుడు తప్పకుండా ఇక్కడకు వచ్చి ఉంటారు కదా. కృష్ణ జయంతిని కూడా ఇక్కడ జరుపుకుంటారు. నేను బ్రహ్మా ద్వారా స్థాపన చేస్తాను అని బాబా అంటారు. అందరూ ఆ ఒక్క నిరాకార తండ్రి పిల్లలు. మీరు కూడా వారి సంతానము మరియు తర్వాత, ప్రజాపిత బ్రహ్మాకు కూడా సంతానము. ప్రజాపిత బ్రహ్మా ద్వారా స్థాపన చేశారు కనుక బ్రాహ్మణ-బ్రాహ్మణీలు తప్పకుండా ఉంటారు. పరస్పరంలో సోదరీ-సోదరులు అయ్యారు, ఇందులో పవిత్రత ఉంటుంది. గృహస్థ వ్యవహారములో ఉంటూ పవిత్రంగా ఉండేందుకు ఇది యుక్తి. పరస్పరంలో సోదరీ-సోదరులు కనుక వికారీ దృష్టి ఎప్పుడూ ఉండకూడదు. 21 జన్మల కొరకు దృష్టి సరిదిద్దబడుతుంది. తండ్రియే పిల్లలకు శిక్షణనిస్తారు కదా. క్యారెక్టర్ (నడవడిక) సరిదిద్దుతారు. ఇప్పుడు మొత్తం ప్రపంచము యొక్క క్యారెక్టర్ ను సరిదిద్దాలి. ఈ పాత పతిత ప్రపంచములో ఎటువంటి క్యారెక్టర్ లేదు. అందరిలోనూ వికారాలున్నాయి. ఇది ఉన్నదే పతిత వికారీ ప్రపంచము. మరి నిర్వికారీ ప్రపంచంగా ఎలా తయారవుతుంది? ఒక్క తండ్రి తప్ప ఎవ్వరూ తయారుచేయలేరు. ఇప్పుడు తండ్రి పవిత్రంగా తయారుచేస్తున్నారు. ఇవన్నీ గుప్తమైన విషయాలు. మనము ఆత్మలము, ఆత్మలు పరమాత్మ తండ్రిని కలుసుకోవాలి. భగవంతుడిని కలుసుకునేందుకే అందరూ పురుషార్థము చేస్తారు. భగవంతుడు ఒక్క నిరాకారుడు. ముక్తిదాత, మార్గదర్శకుడు అని కూడా పరమాత్మనే అంటారు. ఇతర ధర్మాల వారినెవ్వరినీ ముక్తిదాత, మార్గదర్శకుడు అని అనరు. పరమపిత పరమాత్మయే వచ్చి ముక్తినిస్తారు అనగా తమోప్రధానము నుండి సతోప్రధానంగా తయారుచేస్తారు. వారు గైడ్ కూడా చేస్తారు. కనుక మొట్టమొదట ఈ ఒక్క విషయమునే బుద్ధిలో కూర్చోబెట్టండి. ఒకవేళ వారు అర్థము చేసుకోకపోతే వదిలేయాలి. అల్ఫ్ (పరమాత్మ) ను అర్థం చేసుకోకపోతే బే (వారసత్వం) తో ఏం లాభము, వాళ్ళు వెళ్ళిపోయినా ఫర్వాలేదు. మీరు తికమకపడకండి. మీరు నిశ్చింత చక్రవర్తులు. అసురుల విఘ్నాలు కలుగ వలసిందే. ఇది ఉన్నదే రుద్ర జ్ఞాన యజ్ఞము. కనుక మొట్టమొదట తండ్రి పరిచయాన్నివ్వాలి. మన్మనాభవ అని తండ్రి అంటారు. ఎంతగా పురుషార్థము చేస్తారో, దాని అనుసారంగా పదవిని పొందుతారు. ఆది సనాతన దేవీ-దేవతా ధర్మము యొక్క రాజ్య స్థాపన జరుగుతుంది. ఈ లక్ష్మీ-నారాయణుల రాజ్యము ఉంటుంది. ఇతర ధర్మాల వారెవ్వరూ రాజ్యమును స్థాపించరు. తండ్రి వచ్చి అందరినీ ముక్తులుగా చేస్తారు. తర్వాత తమ-తమ సమయాలలో ఇతర ధర్మస్థాపకులు వచ్చి తమ ధర్మాలను స్థాపన చేయాలి. వృద్ధి జరగాలి. పతితంగా అవ్వాల్సిందే. పతితము నుండి పావనంగా చేయడం, ఇదైతే తండ్రి కర్తవ్యమే. వాళ్ళు అయితే వచ్చి కేవలం ధర్మస్థాపన చేస్తారు. ఇందులో గొప్ప విషయమేమీ లేదు. మహిమ ఒక్కరిదే. వాళ్ళు క్రీస్తు వెనుక ఎంతగా చేస్తారు. వారికి కూడా ముక్తిదాత, మార్గదర్శకుడు గాడ్ ఫాదర్ మాత్రమే అని అర్థం చేయించండి. ఇకపోతే, క్రీస్తు ఏం చేశారు? వారి వెనుక క్రిస్టియన్ ధర్మానికి చెందిన ఆత్మలు వస్తూ ఉంటాయి, కిందకు దిగుతూ ఉంటాయి. దుఃఖము నుండి విడిపించేవారైతే ఒక్క తండ్రి మాత్రమే. ఈ పాయింట్లన్నింటినీ బుద్ధిలో బాగా ధారణ చేయాలి. ఒక్క గాడ్ ను మాత్రమే దయాహృదయులని అంటారు. క్రీస్తు ఏమీ దయ చూపించరు. మనుష్యులలో ఒక్కరు కూడా ఎవ్వరిపైనా దయ చూపించరు. వారి దయ అనంతమైనది. ఒక్క తండ్రి మాత్రమే అందరిపైనా దయ చూపిస్తారు. సత్యయుగంలో అందరూ సుఖ-శాంతులతో ఉంటారు. దుఃఖం యొక్క విషయమే ఉండదు. పిల్లలు ఒక్క అల్ఫ్ విషయంలో ఎవ్వరికీ నిశ్చయము కలిగించరు, ఇతర విషయాలలోకి వెళ్ళిపోతారు, మళ్ళీ గొంతు పాడైపోయిందని అంటారు. మొట్టమొదట తండ్రి పరిచయమునివ్వాలి. మీరు ఇతర విషయాలలోకి వెళ్ళవద్దు. తండ్రి అయితే సత్యమే చెప్తారు కదా అని చెప్పండి. బి.కె.లైన మాకు తండ్రే వినిపిస్తారు. ఈ చిత్రాలన్నీ వారే తయారు చేయించారు, ఇందులో సంశయం తీసుకురాకూడదు. సంశయ బుద్ధి వినశ్యంతి. మొదట మీరు స్వయాన్ని ఆత్మగా భావిస్తూ తండ్రిని స్మృతి చేసినట్లయితే వికర్మలు వినాశనమవుతాయి. ఇంకే ఉపాయమూ లేదు. పతిత పావనుడైతే ఒక్కరే కదా. దేహం యొక్క సంబంధాలన్నింటినీ వదిలి నన్నొక్కరినే స్మృతి చేయండి అని తండ్రి అంటారు. తండ్రి ఎవరిలోనైతే ప్రవేశిస్తారో, వారు కూడా మళ్ళీ పురుషార్థము చేసి సతోప్రధానంగా అవ్వాలి. పురుషార్థము ద్వారా తయారవుతారు, తర్వాత బ్రహ్మా మరియు విష్ణువుకు గల సంబంధాన్ని కూడా తెలియజేస్తారు. తండ్రి బ్రాహ్మణులైన మీకు రాజయోగాన్ని నేర్పిస్తారు కనుక మీరు విష్ణుపురికి యజమానులుగా అవుతారు. మళ్ళీ మీరే 84 జన్మలను తీసుకొని అంతిమంలో శూద్రులుగా అవుతారు. మళ్ళీ తండ్రి వచ్చి శూద్రుల నుండి బ్రాహ్మణులుగా చేస్తారు. ఈ విధంగా ఇతరులెవ్వరూ చెప్పలేరు. మొట్టమొదటి విషయము, తండ్రి పరిచయమునివ్వడం. పతితులను పావనంగా చేసేందుకు నేనే ఇక్కడకు రావలిసి వస్తుంది, అలాగని పై నుండి ప్రేరణ ఇవ్వను అని తండ్రి అంటారు. వీరి పేరే భగీరథుడు. కనుక తప్పకుండా వీరిలోనే ప్రవేశిస్తారు. ఇది కూడా వీరి అనేక జన్మల అంతిమ జన్మ. మళ్ళీ సతోప్రధానంగా అవుతారు. దాని కోసం స్వయాన్ని ఆత్మగా భావిస్తూ నన్నొక్కరినే స్మృతి చేయండి అని తండ్రి యుక్తిని తెలియజేస్తున్నారు. నేనే సర్వ శక్తివంతుడను. నన్ను స్మృతి చేసినట్లయితే మీలో శక్తి వస్తుంది. మీరు విశ్వానికి యజమానులుగా అవుతారు. వీరికి ఈ లక్ష్మీనారాయణుల వారసత్వము తండ్రి నుండే లభించింది. అది ఎలా లభించింది అనేది వారు అర్థం చేయిస్తారు. ప్రదర్శిని, మ్యూజియం మొదలైనవాటిలో కూడా మీరు చెప్పండి - మొదట ఒక్క విషయాన్ని అర్థం చేసుకోండి, తర్వాత ఇతర విషయాలలోకి వెళ్ళండి. ఇది అర్థము చేసుకోవడం చాలా అవసరము. లేకపోతే మీరు దుఃఖాల నుండి విడుదల అవ్వలేరు. ఎంతవరకైతే మొదట నిశ్చయము కలగదో అంతవరకు మీరు ఏమీ అర్థము చేసుకోలేరు. ఈ సమయంలో ఉన్నదే భ్రష్టాచారీ ప్రపంచము. దేవీ దేవతలది శ్రేష్ఠాచారీ ప్రపంచము. ఈ విధంగా అర్థం చేయించాలి. మనుష్యుల నాడిని కూడా చూడాలి - ఏమైనా అర్థము చేసుకుంటున్నారా లేదా వెర్రివాళ్ళ వలె ఉన్నారా? ఒకవేళ వెర్రివాళ్ళ వలె ఉంటే ఇక వదిలేయాలి. సమయాన్ని వృథా చేసుకోకూడదు. ఛాత్రకులను, పాత్రులను పరిశీలించే బుద్ధి కూడా కావాలి. ఎవరైతే అర్థము చేసుకుంటారో, వారి ముఖమే మారిపోతుంది. మొట్టమొదట సంతోషమును కలిగించే విషయమును చెప్పాలి. అనంతమైన తండ్రి నుండి అనంతమైన వారసత్వం లభిస్తుంది కదా. స్మృతియాత్రలో పిల్లలు చాలా ఢీలాగా ఉన్నారని తండ్రికి తెలుసు. తండ్రిని స్మృతి చేయడంలో శ్రమ ఉంది. ఇందులోనే మాయ చాలా విఘ్నాలను కలిగిస్తుంది. ఇది కూడా ఆట తయారుచేయబడింది. తయారై తయారవుతున్న ఈ ఆట ఎటువంటిది అనేది తండ్రి కూర్చుని అర్థం చేయిస్తారు. ప్రపంచములోని మనుష్యులకు ఏమాత్రము తెలియదు.

తండ్రి స్మృతిలో ఉంటే మీరు ఎవరికైనా అర్థం చేయించడంలో ఏకరసంగా ఉంటారు. లేకపోతే ఏవో లోపాలను వెతుకుతూ ఉంటారు. మీరు ఎక్కువగా ఏమీ కష్టపడకండి అని బాబా అంటారు. స్థాపన అయితే తప్పకుండా జరగాల్సిందే. నిశ్చితమైన విధిని ఎవరూ తప్పించలేరు. ఉత్సాహంగా ఉండాలి. తండ్రి నుండి మనము అనంతమైన వారసత్వమును తీసుకుంటున్నాము. నన్నొక్కరినే స్మృతి చేయండని తండ్రి అంటారు. చాలా ప్రేమగా కూర్చొని అర్థము చేయించాలి. తండ్రిని స్మృతి చేస్తూ ప్రేమతో కన్నీళ్ళు రావాలి. ఇతర సంబంధాలన్నీ కలియుగానికి చెందినవి. ఇది ఆత్మిక తండ్రితో సంబంధము. మీ ఈ కన్నీళ్ళు కూడా విజయమాలలో మణులుగా అవుతాయి. అటువంటి ప్రేమతో తండ్రిని స్మృతి చేసేవారు చాలా తక్కువమంది ఉన్నారు. ప్రయత్నం చేసి, ఎంత వీలైతే అంత మీ సమయాన్ని తీసి మీ భవిష్యత్తును ఉన్నతంగా తయారుచేసుకోవాలి. ప్రదర్శినిలో ఇంతమంది పిల్లలు ఉండకూడదు. ఇన్ని చిత్రాలు కూడా అవసరం లేదు. నంబరువన్ చిత్రము - గీతా భగవంతుడెవరు? దాని పక్కన లక్ష్మినారాయణుల చిత్రము, మెట్ల చిత్రము. అంతే. మిగతా ఇన్ని చిత్రాలేమీ అవసరం లేదు. పిల్లలైన మీరు ఎంత వీలైతే అంత స్మృతి యాత్రను పెంచాలి. పతితం నుండి పావనంగా ఎలా అవ్వాలనే ముఖ్యమైన చింత పెట్టుకోవాలి. తండ్రికి చెందినవారిగా అయ్యి మళ్ళీ తండ్రి ఎదురుగా వెళ్ళి శిక్షలను అనుభవించడం అనేది చాలా దుర్గతికి చెందిన విషయము. ఇప్పుడు స్మృతి యాత్రలో ఉండకపోతే, తర్వాత తండ్రి ఎదురుగా శిక్షలను అనుభవించే సమయంలో చాలా-చాలా సిగ్గుగా అనిపిస్తుంది. శిక్షలు అనుభవించే పరిస్థితి రాకూడదు, అన్నింటికన్నా ఎక్కువగా ఈ చింతయే పెట్టుకోవాలి. మీరు రూప్ (జ్ఞానులు) కూడా, బసంత్ (యోగులు) కూడా. నేను రూప్ కూడా, బసంత్ ను కూడా అని బాబా కూడా అంటారు. చిన్న బిందువును, మళ్ళీ జ్ఞాన సాగరుడను కూడా. మీ ఆత్మలో మొత్తం జ్ఞానాన్ని నింపుతాను. మీ బుద్ధిలో 84 జన్మల రహస్యమంతా ఉంది. మీరు జ్ఞాన స్వరూపులుగా అయ్యి జ్ఞాన వర్షాన్ని కురిపిస్తారు. ఒక్కొక్క జ్ఞానరత్నము ఎంత అమూల్యమైనది, వీటికి ఎవ్వరూ విలువ కట్టలేరు, అందుకే బాబా, పదమాపదమ భాగ్యశాలి అని అంటారు. మీ చరణాలలో పద్మము గుర్తును కూడా చూపిస్తారు, దీనినెవ్వరూ అర్థము చేసుకోలేరు. మనుష్యులు పదమపతి అని పేరు పెట్టుకుంటారు. వీరి వద్ద చాలా ధనముంటుందని భావిస్తారు. పదమపతి అని ఒక ఇంటి పేరును కూడా పెట్టుకుంటారు. తండ్రి అన్ని విషయాలను అర్థం చేయిస్తారు. తర్వాత, ముఖ్యమైన విషయం తండ్రిని మరియు 84 జన్మల చక్రాన్ని స్మృతి చేయడం అని చెప్తారు. ఈ జ్ఞానము భారతవాసీయుల కోసమే ఉంది. మీరు మాత్రమే 84 జన్మలను తీసుకుంటారు. ఇది కూడా అర్థము చేసుకునే విషయము కదా. సన్యాసులు మొదలైనవారెవ్వరినీ కూడా స్వదర్శన చక్రధారులని అనరు. దేవతలను కూడా అనరు. దేవతలలో జ్ఞానము అసలు ఉండదు. మాలో జ్ఞానమంతా ఉంది, ఈ లక్ష్మీనారాయణులలో లేదు అని మీరు అంటారు. తండ్రి యథార్థమైన విషయమును అర్థం చేయిస్తారు కదా.

ఈ జ్ఞానము చాలా అద్భుతమైనది. మీరు ఎంత గుప్తమైన విద్యార్థులు. మేము పాఠశాలకు వెళ్తున్నాము, భగవంతుడు మమ్మల్ని చదివిస్తున్నారని మీరంటారు. లక్ష్యం ఉద్దేశ్యం ఏమిటి? మేము ఇలా (లక్ష్మీనారాయణులుగా) అవుతాము. ఇది విని మనుష్యులు ఆశ్చర్యపోతారు. మేము మా హెడ్ ఆఫీసుకు వెళ్తాము. ఏమి చదువుకుంటున్నారు? మనుష్యుల నుండి దేవతలుగా, నిరుపేదల నుండి రాకుమారులుగా అయ్యే చదువును చదువుకుంటున్నారు. మీ చిత్రాలు కూడా ఫస్ట్ క్లాస్ గా ఉన్నాయి. ధనమును ఎప్పుడూ పాత్రులకే దానము చెయ్యడం జరుగుతుంది. మీకు పాత్రులు ఎక్కడ లభిస్తారు? శివుడు, లక్ష్మీనారాయణులు, సీతా-రాముల మందిరాలలో లభిస్తారు. అక్కడకు వెళ్ళి మీరు వారికి సేవ చేయండి. మీ సమయాన్ని వృథా చేసుకోకండి. పతిత పావని గంగనా లేక పరమపిత పరమాత్మనా, సర్వుల సద్గతిని ఈ నీరు చేస్తుందా లేదా అనంతమైన తండ్రి చేస్తారా అని గంగా నది వద్దకు కూడా వెళ్ళి మీరు అర్థం చేయించండి. మీరు దీనిపై మంచి రీతిగా అర్థం చేయించగలరు. విశ్వానికి యజమానులుగా అయ్యే మార్గాన్ని తెలియజేస్తారు. దానము చేస్తారు, గవ్వ వంటి మనుష్యులను వజ్రం వలె విశ్వానికి యజమానులుగా చేస్తారు. భారతదేశము విశ్వానికి యజమానిగా ఉండేది కదా. బ్రాహ్మణులైన మీది దేవతల కన్నా కూడా ఉత్తమమైన కులము. నేను తండ్రికి ఒకే ఒక్క చాలా కాలం తర్వాత కలిసిన పుత్రుడను అని ఈ బాబా భావిస్తారు. బాబా నా ఈ శరీరమును అప్పుగా తీసుకున్నారు. మీరు తప్ప ఇతరులెవ్వరూ ఈ విషయాలను అర్థము చేసుకోలేరు. బాబా నాపై స్వారీ చేస్తున్నారు. నేను బాబాను భుజాలపై కూర్చోబెట్టుకున్నాను అంటే సేవ చేయమని శరీరాన్నిచ్చాను. దానికి ఫలితంగా వారు ఎంత ఇస్తారు. నన్ను అందరి కన్నా ఉన్నతంగా వారి భుజాల పైకి ఎక్కించుకుంటారు. నంబరువన్ లోకి తీసుకువెళ్తారు. తండ్రికి పిల్లలు ప్రియమనిపిస్తారు కావున వారిని భుజాల పైకి ఎక్కించుకుంటారు కదా. తల్లి పిల్లలను కేవలం ఒడి వరకు తీసుకుంటుంది, తండ్రి అయితే భుజాల పైకి ఎక్కించుకుంటారు. పాఠశాలను ఎప్పుడూ కల్పన (ఊహ) అని అనరు. పాఠశాలలో చరిత్ర-భూగోళాలను చదువుతారు, అవి కల్పన అవుతాయా? ఇది కూడా ప్రపంచ చరిత్ర-భూగోళము కదా. అచ్ఛా.

మధురాతి మధురమైన ఆత్మిక పిల్లలకు మాత-పిత, బాప్ దాదాల ప్రియస్మృతులు మరియు గుడ్ మార్నింగ్. ఆత్మిక పిల్లలకు ఆత్మిక తండ్రి నమస్తే.

ధారణ కొరకు ముఖ్య సారము:-

1. చాలా ప్రేమగా కూర్చొని ఆత్మిక తండ్రిని స్మృతి చెయ్యాలి. స్మృతిలో ప్రేమ యొక్క కన్నీళ్ళు వచ్చినా కూడా, ఆ కన్నీళ్ళు విజయమాలలో మణులుగా అయిపోతాయి. తమ సమయాన్ని భవిష్య ప్రారబ్ధాన్ని తయారుచేసుకోవడంలో సఫలం చేసుకోవాలి.

2. అంతర్ముఖులుగా అయ్యి అందరికీ అల్ఫ్ యొక్క పరిచయమివ్వాలి, ఎక్కువగా మాట్లాడకూడదు. శిక్షలు అనుభవించవలసి వచ్చే కర్తవ్యాలేవీ జరగకూడదనే చింత ఒక్కటే ఉండాలి.

వరదానము:-

శుభ భావనతో సేవ చేసే, తండ్రి సమానమైన, అపకారుల పట్ల కూడా ఉపకారీ భవ

ఎలాగైతే తండ్రి అపకారులకు కూడా ఉపకారము చేస్తారో, అదే విధంగా మీ ఎదురుగా ఎటువంటి ఆత్మ ఉన్నా కానీ మీరు మీ దయావృత్తితో, శుభభావనతో వారిని పరివర్తన చేయండి - ఇదే సత్యమైన సేవ. ఎలాగైతే సైన్సువారు ఇసుకలో కూడా పంటలను పండిస్తారో, అదే విధంగా సైలెన్సు శక్తి ద్వారా దయా హృదయులుగా అయ్యి అపకారులకు కూడా ఉపకారము చేసి ధరణిని పరివర్తన చేయండి. స్వ పరివర్తనతో, శుభభావనతో ఎటువంటి ఆత్మ అయినా పరివర్తనైపోతుంది ఎందుకంటే శుభభావన తప్పకుండా సఫలతను ప్రాప్తి చేయిస్తుంది.

స్లోగన్:-

జ్ఞాన స్మరణ చేయడమే సదా హర్షితంగా ఉండేందుకు ఆధారము.