19-10-2020 ప్రాత:మురళి ఓంశాంతి "బాప్ దాదా" మధువనం


"మధురమైనపిల్లలూ - మీరిప్పుడు చాలా-చాలా సాధారణంగా ఉండాలి, ఫ్యాషనబుల్ గా ఉన్న ఖరీదైన వస్త్రాలు ధరించినా కూడా దేహాభిమానము వస్తుంది”

ప్రశ్న:-

భాగ్యములో ఉన్నతపదవి లేకపోతే ఏ విషయంలో పిల్లలు సోమరులుగా ఉంటారు?

జవాబు:-

పిల్లలూ, స్వయాన్ని సరిదిద్దుకునేందుకు చార్టు పెట్టండి అని బాబా చెప్తారు. స్మృతి యొక్క చార్టు పెట్టడంలో చాలా లాభముంటుంది. సదా నోట్బుక్ చేతిలో ఉండాలి. తండ్రిని ఎంత సమయం స్మృతి చేశాను? నా రిజిస్టరు ఎలా ఉంది? దైవీ క్యారెక్టర్ ఉన్నదా? కర్మలు చేస్తున్నప్పుడు తండ్రి స్మృతి ఉంటుందా? అని చెక్ చేసుకోండి. స్మృతి ద్వారానే తుప్పు తొలగుతుంది, భాగ్యము ఉన్నతంగా తయారవుతుంది.

గీతము:-

భోళానాథుని కన్నా అతీతమైనవారు లేరు...... (భోళానాథ్ సే నిరాలా......)

ఓంశాంతి. మధురాతి-మధురమైన పిల్లల వద్ద ఈ లక్ష్మీనారాయణుల చిత్రము ఇంటిలో తప్పకుండా ఉండాలి. వీరిని (లక్ష్మీనారాయణులను) చూసినప్పుడు చాలా సంతోషము కలగాలి ఎందుకంటే ఇదే మీ చదువు యొక్క లక్ష్యము-ఉద్దేశ్యము. మేము విద్యార్థులము మరియు మమ్మల్ని ఈశ్వరుడు చదివిస్తున్నారని మీకు తెలుసు. ఈశ్వరీయ స్టూడెంట్స్ లేక విద్యార్థులము, మనము ఇది చదువుకుంటున్నాము. అందరి కొరకు ఇదొక్కటే ఉద్దేశ్యము. వీరిని చూసి చాలా సంతోషము కలగాలి. పిల్లలు పాట కూడా విన్నారు. వారు చాలా భోళానాథుడు. కొంతమంది శంకరుడిని భోళానాథుడని భావిస్తారు, మళ్ళీ శివుడిని మరియు శంకరుడిని కలిపేస్తారు. ఉన్నతాతి ఉన్నతమైన భగవంతుడు శివుడు అని మరియు శంకరుడు దేవత అని ఇప్పుడు మీకు తెలుసు, మరి ఇద్దరూ ఒక్కరే ఎలా అవుతారు. భక్తులను రక్షించేవారు..... అని కూడా పాటలో విన్నారు, అనగా భక్తులకు తప్పకుండా ఏవో ఆపదలున్నాయి. పంచ వికారాల ఆపదలు అందరిపై ఉన్నాయి. అందరూ భక్తులే. ఎవ్వరినీ జ్ఞాని అని అనలేరు. శివుడు మరియు శంకరుడు పూర్తిగా వేరు అన్నట్లుగా జ్ఞానము మరియు భక్తి పూర్తిగా వేర్వేరు విషయాలు. జ్ఞానము లభించినప్పుడు ఇక భక్తి ఉండదు. మీరు సుఖధామానికి యజమానులుగా అవుతారు. అర్థకల్పానికి సద్గతి లభిస్తుంది. ఒక్క సూచనతోనే మీరు అర్థకల్పం యొక్క వారసత్వము పొందుతారు. భక్తులకు ఎన్ని కష్టాలు ఉన్నాయో మీరు చూస్తున్నారు. జ్ఞానము ద్వారా మీరు దేవతలుగా అవుతారు, తర్వాత భక్తులకు ఆపదలు కలిగినప్పుడు అంటే దుఃఖము కలిగినప్పుడు తండ్రి వస్తారు. డ్రామానుసారంగా ఏదైతే గతించిందో, అది మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వాలి అని తండ్రి అర్థం చేయిస్తున్నారు. తర్వాత భక్తి మొదలైనప్పుడు వామమార్గము ప్రారంభమౌతుంది అనగా పతితులుగా అయ్యే మార్గము ప్రారంభమవుతుంది. అందులో కూడా నంబరువన్ కామము, అందుకే మీరు కామంపై విజయం పొందితే జగత్ జీతులుగా అవుతారని అంటారు. వారెవ్వరూ విజయం పొందలేరు. రావణ రాజ్యంలో వికారాలు లేకుండా ఎవ్వరి శరీరమూ జన్మించదు, సత్యయుగములో రావణ రాజ్యము ఉండదు. ఒకవేళ అక్కడ కూడా రావణుడుంటే ఇక భగవంతుడు రామరాజ్యాన్ని స్థాపన చేసి ఏమి చేసినట్లు? నా పిల్లలు సుఖంగా ఉండాలి అని తండ్రికి ఎంత చింత ఉంటుంది. పిల్లలు సుఖంగా ఉండాలని ధనాన్ని కూడబెట్టి ఇచ్చేస్తారు. కానీ ఇక్కడ అలా జరగదు. ఇది ఉన్నదే దుఃఖపు ప్రపంచము. మీరు అక్కడ జన్మ-జన్మాంతరాలు సుఖాన్ని అనుభవిస్తూ వచ్చారు అని ఈ అనంతమైన తండ్రి అంటున్నారు. అపారమైన ధనము లభిస్తుంది, అక్కడ 21 జన్మలు ఎలాంటి దుఃఖమూ ఉండదు. దివాలా తీయరు. ఈ విషయాలను బుద్ధిలో ధారణ చేసి ఆంతరికంగా చాలా సంతోషంగా ఉండాలి. మీ జ్ఞానం మరియు యోగం అంతా గుప్తమైనవి. స్థూల ఆయుధాలు మొదలైనవేవీ ఉండవు. ఇది జ్ఞాన ఖడ్గము అని తండ్రి అర్థము చేయిస్తారు. వారు మళ్ళీ స్థూల ఆయుధాలను దేవీలకు గుర్తుగా చూపించారు. శాస్త్రాలు మొదలైనవి చదివేవారెప్పుడూ, ఇది జ్ఞాన ఖడ్గము, ఇది జ్ఞాన కత్తి అని అనరు. ఇది అనంతమైన తండ్రియే కూర్చొని అర్థము చేయిస్తున్నారు. శక్తి సైన్యము విజయం పొందారంటే వారి వద్ద తప్పకుండా ఏదో ఆయుధం ఉంటుందని వారు భావిస్తారు. తండ్రి వచ్చి ఈ పొరపాట్లన్నీ తెలియజేస్తారు. మీ ఈ విషయాలు చాలా మంది మనుష్యులు వింటారు. విద్వాంసులు మొదలైనవారు కూడా ఒక రోజు వస్తారు. అనంతమైన తండ్రి కదా. పిల్లలైన మీరు శ్రీమతంపై నడుచుకోవడంలోనే కళ్యాణముంది, అప్పుడే దేహాభిమానము తొలగుతుంది, అందుకే షావుకారులు రారు. దేహ అహంకారాన్ని వదలండి అని తండ్రి అంటున్నారు. మంచి దుస్తులు మొదలైనవాటి నషా కూడా ఉంటుంది. మీరిప్పుడు వనవాహములో ఉన్నారు కదా. ఇప్పుడు మీరు అత్తగారింటికి వెళ్తారు. అక్కడ మీకు చాలా నగలు ధరింపజేస్తారు. ఇక్కడ ఖరీదైన దుస్తులు ధరించకూడదు, పూర్తిగా సాధారణంగా ఉండాలి అని తండ్రి చెప్తున్నారు. నేను ఎలాంటి కర్మలు చేస్తానో...... పిల్లలు కూడా సాధారణంగా ఉండాలి. లేకపోతే దేహ అభిమానము వచ్చేస్తుంది. అవన్నీ చాలా నష్టపరుస్తాయి. మనము అత్తగారింటికి వెళ్తామని, అక్కడ మనకు చాలా నగలు లభిస్తాయని మీకు తెలుసు. ఇక్కడ మీరు నగలు మొదలైనవి ధరించకూడదు. ఈ రోజులలో దొంగతనాలు మొదలైనవెన్ని జరుగుతున్నాయి. దారిలోనే దొంగలు దోచుకుంటారు. రోజురోజుకూ ఈ గొడవలు మొదలైనవి ఎక్కువవుతూ ఉంటాయి, కావుననే స్వయాన్ని ఆత్మగా భావిస్తూ నన్ను స్మృతి చేయండి అని తండ్రి అంటున్నారు. దేహాభిమానంలోకి రావడంతో తండ్రిని మర్చిపోతారు. ఈ శ్రమ ఇప్పుడే లభిస్తుంది. ఇక తర్వాత ఎప్పుడూ భక్తిమార్గములో ఈ శ్రమ లభించదు.

ఇప్పుడు మీరు సంగమయుగములో ఉన్నారు. పురుషోత్తమ సంగమయుగములోనే తండ్రి వస్తారని మీకు తెలుసు. యుద్ధము కూడా తప్పకుండా జరుగుతుంది. అటామిక్ బాంబులు మొదలైనవి చాలా తయారుచేస్తూ ఉంటారు. తయారుచేయడం ఆపమని ఎంత తల కొట్టుకున్నా కానీ అలా జరగదు. డ్రామాలో రచింపబడి ఉంది. అర్థము చేయించినా అర్థం చేసుకోరు. మృత్యువు రావల్సిందే అన్నప్పుడు ఎలా ఆగుతుంది. వారు అర్థం చేసుకున్నా కూడా తయారుచేయడం మానరు. ఇది డ్రామాలో నిర్ణయించబడి ఉంది. యాదవులు మరియు కౌరవులు సమాప్తమవ్వాల్సిందే. యాదవులనగా యూరోప్ వాసులు. వారిది సైన్స్ గర్వము, దానితో వినాశనము జరుగుతుంది. తర్వాత సైలెన్స్ గర్వము విజయం పొందుతుంది. మీకు శాంతి యొక్క గర్వంలో ఉండడం (శాంతి స్వరూపంగా ఉండడం) నేర్పించడం జరుగుతుంది. తండ్రిని స్మృతి చేయండి - డెడ్ సైలెన్స్. ఆత్మనైన నేను శరీరము నుండి అతీతంగా ఉన్నాను. శరీరాన్ని వదిలేందుకు మనము పురుషార్థము చేసినట్లుగా, ఎప్పుడైనా, ఎవరైనా శరీరాన్ని వదలడానికి పురుషార్థము చేస్తారా? ప్రపంచమంతా వెతికి రండి - ఓ ఆత్మా, ఇప్పుడు నీవు శరీరాన్ని వదలి వెళ్ళాలి అని చెప్పేవారు ఎవరైనా ఉన్నారా. పవిత్రంగా అవ్వండి. లేకపోతే తర్వాత శిక్షలు అనుభవించవలసి ఉంటుంది. శిక్షలు ఎవరు అనుభవిస్తారు? ఆత్మ. ఆ సమయంలో సాక్షాత్కారమౌతుంది. నీవు ఫలానా పాపాలు చేశావు, శిక్షలు అనుభవించు. ఆ సమయంలో జన్మ-జన్మాంతరాల శిక్ష లభించినట్లుగా అనుభవమవుంది. ఇంతటి దుఃఖాన్ని అనుభవించడం, ఇక సుఖం యొక్క బ్యాలెన్సు ఏముంటుంది? ఇప్పుడు ఎటువంటి పాప కర్మలు చేయకండి, మీ రిజిస్టరును పెట్టుకోండి అని తండ్రి అంటున్నారు. ప్రతి ఒక్క పాఠశాలలో నడవడిక యొక్క రిజిష్టరు ఉంచుతారు కదా. ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ కూడా భారతదేశ క్యారెక్టర్ బాగోలేదు అని అంటారు. మేము వీరి (లక్ష్మీనారాయణుల) వంటి క్యారెక్టర్లు తయారుచేసుకుంటున్నామని చెప్పండి. ఈ లక్ష్మీనారాయణుల చిత్రము అయితే సదా మీతో ఉండాలి. ఇది లక్ష్యము-ఉద్దేశ్యము. మనము ఈ విధంగా తయారవుతాము. శ్రీమతంపై మనం ఈ ఆదిసనాతన దేవీదేవతా ధర్మాన్ని స్థాపన చేస్తున్నాము. ఇక్కడ నడవడికను సరిదిద్దడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ మీ కచేరి కూడా జరుగుతుంది. అన్ని సెంటర్లలోనూ పిల్లలు కచేరి జరపాలి. చార్టు పెడితే బాగవుతారు అని రోజూ చెప్పండి. ఎవరి భాగ్యంలోనైతే ఉండదో, వారు సోమరిగా ఉంటారు. చార్టు పెట్టడం చాలా మంచిది.

మేము ఈ 84 జన్మల చక్రాన్ని తెలుసుకుంటేనే చక్రవర్తీ రాజులుగా అవుతామని మీకు తెలుసు. ఇది ఎంత సహజము మరియు పవిత్రంగా కూడా అవ్వాలి. స్మృతియాత్ర యొక్క చార్టు పెట్టండి, ఇందులో మీకు చాలా లాభముంది. నోట్ బుక్ పెట్టలేదంటే, బాబాను స్మృతి చేయలేదని భావించండి. నోట్ బుక్ సదా చేతిలో ఉంచుకోండి. ఎంత సమయం తండ్రిని స్మృతి చేశాను అని మీ చార్టును చూసుకోండి. స్మృతి లేకుండా తుప్పు తొలగిపోదు. తుప్పును తొలగించేందుకు వస్తువును కిరసనాయిలులో వేస్తారు కదా. కర్మలు చేస్తూ కూడా తండ్రిని స్మృతి చేయాలి, అప్పుడే పురుషార్థం యొక్క ఫలితము లభిస్తుంది. ఇందులో శ్రమ ఉంది కదా. తలపై కిరీటాన్ని ఊరికినే పెట్టరు. బాబా ఇంత ఉన్నత పదవినిస్తున్నారు, ఎంతోకొంత శ్రమ చేయాలి. ఇందులో కాళ్ళు, చేతులు మొదలైనవేమీ కదిలించే అవసరము లేదు. చదువు అయితే పూర్తిగా సహజమైనది. శివబాబా నుండి బ్రహ్మా ద్వారా మనము ఈ విధంగా అవుతున్నామని మీ బుద్ధిలో ఉంది. ఎక్కడకు వెళ్ళినా కూడా బ్యాడ్జ్ ధరించి ఉండాలి. వాస్తవానికి ఇది కోట్ ఆఫ్ ఆర్మ్స్ అని చెప్పండి. అర్థము చేయించడంలో చాలా రాయల్టీ ఉండాలి. చాలా మధురతతో అర్థం చేయించాలి. కోట్ ఆఫ్ ఆర్మ్స్ గురించి కూడా అర్థం చేయించాలి. ప్రీతి బుద్ధి మరియు విపరీత బుద్ధి అని దేనిని అంటారు? మీకు తండ్రి గురించి తెలుసా? లౌకిక తండ్రినైతే గాడ్ అని అనరు. ఆ అనంతమైన తండ్రియే పతితపావనుడు, సుఖసాగరుడు. వారి ద్వారానే అపారమైన సుఖము లభిస్తుంది. అజ్ఞాన కాలంలో తల్లిదండ్రులు సుఖమునిస్తారని భావిస్తారు. అత్తగారింటికి పంపిస్తారు. మీదిప్పుడు అనంతమైన అత్తవారిల్లు, అది హద్దుకు సంబంధించినది. అక్కడ తల్లిదండ్రులు ఇస్తే 5-7 లక్షలు, కోట్లు ఇస్తారు. మీకైతే తండ్రి, పదమా పదమపతులుగా అయ్యే పిల్లలని పేరు పెట్టారు. అక్కడ ధనము యొక్క విషయమే లేదు. అన్నీ లభిస్తాయి. చాలా మంచి-మంచి మహళ్ళు ఉంటాయి. జన్మ-జన్మాంతరాలకు మీకు మహళ్ళు లభిస్తాయి. సుదాముని ఉదాహరణ ఉంది కదా. పిడికెడు బియ్యమని విన్నారు కనుక ఇక్కడకు కూడా అవి తీసుకుని వస్తారు. ఇప్పుడు ఒట్టి బియ్యం తినరు. కావున దానితో పాటు కొంత మసాలా మొదలైనవి కూడా తీసుకొస్తారు. ఎంత ప్రేమగా తీసుకొస్తారు. బాబా మనకు జన్మ-జన్మాంతరాల కోసం ఇస్తారు, అందుకే వారిని దాత అని అంటారు. భక్తిమార్గంలో మీరు ఈశ్వరార్థమిస్తే అల్పకాలము కోసం మరుసటి జన్మలో లభిస్తుంది. కొంతమంది పేదవారికి ఇస్తారు, కాలేజీ నిర్మిస్తే మరుసటి జన్మలో చదువు దానంగా లభిస్తుంది. ధర్మశాలలు నిర్మిస్తే భవనం లభిస్తుంది ఎందుకంటే ధర్మశాలలకు చాలామంది వచ్చి సుఖము పొందుతారు. ఇది జన్మ-జన్మాంతరాల విషయము. శివబాబాకు ఇచ్చినదంతా మనకోసమే ఉపయోగిస్తారని మీకు తెలుసు. శివబాబా అయితే తమ వద్ద ఉంచుకోరు. అంతా ఇచ్చేస్తే విశ్వానికి యజమానిగా అవుతారని వీరికి కూడా చెప్పారు. వినాశన సాక్షాత్కారము కూడా చేయించారు, రాజ్యం యొక్క సాక్షాత్కారము కూడా చేయించారు. అంతే, బాబా నన్ను విశ్వానికి యజమానిగా చేస్తారు అని నషా కలిగింది. గీతలో కూడా అర్జునుడికి సాక్షాత్కారము చేయించినట్లు ఉంది కదా. నన్ను స్మృతి చేసినట్లయితే మీరు ఈ విధంగా తయారౌతారు. వినాశనము మరియు స్థాపన యొక్క సాక్షాత్కారము చేయించారు. వీరికి కూడా ప్రారంభములో సంతోషం యొక్క పాదరసం పైకి ఎక్కింది. డ్రామాలో ఈ పాత్ర ఉంది. భగీరథుని గురించి కూడా ఎవ్వరికీ తెలియదు. మేము ఇలా అవుతాము అని పిల్లలైన మీకు ఈ లక్ష్యము-ఉద్దేశ్యము బుద్ధిలో ఉండాలి. ఎంత పురుషార్థము చేస్తారో, అంత ఉన్నత పదవిని పొందుతారు. ఫాలో ఫాదర్ అని గాయనం చేయబడుతుంది. ఇది ఈ సమయము యొక్క విషయము. నేను ఇచ్చే సలహాను ఫాలో చేయండి అని అనంతమైన తండ్రి అంటున్నారు. వీరు ఏం చేశారో కూడా తెలియజేసారు. వారిని వ్యాపారి, రత్నాకరుడు, ఇంద్రజాలికుడు అని అంటారు కదా. బాబా అకస్మాత్తుగానే అంతా వదిలేశారు. మొదట ఆ రత్నాల వ్యాపారస్థునిగా ఉండేవారు, ఇప్పుడు అవినాశీ జానరత్నాల వ్యాపారస్థునిగా అయ్యారు. నరకాన్ని స్వర్గంగా చేయడం ఎంత గొప్ప ఇంద్రజాలము. ఇంకా, వీరు వ్యాపారస్థుడు కూడా. పిల్లలకు ఎంత మంచి వ్యాపారము ఇస్తారు. పనికిరాని పిడికెడు బియ్యం తీసుకుని మహళ్ళు ఇస్తారు. ఎంత మంచి ఆదాయమునిప్పించేవారు. నగల వ్యాపారములో కూడా అలాగే జరుగుతుంది. ఎవరైనా అమెరికా కస్టమర్ వస్తే, వారి నుండి 100 రూపాయలు వస్తువుకు 500, 1000 రూపాయలు కూడా తీసుకుంటారు. వారి నుండి చాలా ధనాన్ని తీసుకుంటారు. మీ వద్ద అన్నిటికన్నా ప్రాచీనమైన వస్తువు, ప్రాచీన యోగము ఉంది.

మీకిప్పుడు భోళానాథుడైన తండ్రి లభించారు. వారెంత భోళా. మిమ్మల్ని ఎలా తయారుచేస్తారు. పనికిరానివాటికి రిటర్న్ లో మిమ్మల్ని 21 జన్మల కోసం ఎలా తయారుచేస్తారు. మనుష్యులకు ఏమీ తెలియదు. అప్పుడప్పుడు భోళానాథుడు ఇది ఇచ్చారని అంటారు, అప్పుడప్పుడు అంబ ఇచ్చారని అంటారు, గురువు ఇచ్చారని అంటారు. ఇక్కడైతే చదువు ఉంది. మీరు ఈశ్వరీయ పాఠశాలలో కూర్చున్నారు. ఈశ్వరీయ పాఠశాల అని గీతను అంటారు. గీతలో భగవానువాచ అని ఉంది. కానీ భగవంతుడని ఎవరిని అంటారో ఎవ్వరికీ తెలియదు. పరమపిత పరమాత్మ గురించి తెలుసా అని ఎవరినైనా అడగండి. తండ్రి తోట యజమాని. మిమ్మల్ని ముళ్ళ నుండి పుష్పాలుగా చేస్తున్నారు. దానిని గార్డెన్ ఆఫ్ అల్లాహ్ అని అంటారు. యూరోపియన్లు కూడా ప్యారడైజ్ అని అంటారు. భారతదేశము పరిస్తాన్ గా ఉండేది, ఇప్పుడు కబ్రిస్తాన్ (స్మశానవాటిక) గా ఉంది. ఇప్పుడు మీరు మళ్ళీ పరిస్తాన్ కు యజమానులుగా అవుతారు. తండ్రి వచ్చి నిద్రిస్తున్న వారిని మేల్కొల్పుతారు. ఇది కూడా మీకు నంబరువారు పురుషార్థానుసారంగా తెలుసు. ఎవరైతే స్వయం మేల్కొంటారో, వారు ఇతరులను కూడా మేల్కొల్పుతారు. మేల్కొల్పడం లేదు అంటే స్వయం మేలుకోలేదని అర్థము. ఈ పాటలు మొదలైనవి కూడా డ్రామాలో రచింపబడి ఉన్నాయి అని తండ్రి అర్థం చేయిస్తారు. కొన్ని పాటలు చాలా బాగున్నాయి. మీరు ఉదాసీనంగా ఉన్నప్పుడు ఈ పాటలు పెట్టుకున్నట్లయితే సంతోషంలోకి వచ్చేస్తారు. రాత్రి ప్రయాణీకుడా అలసిపోకు - ఇది కూడా బాగుంది. ఇప్పుడు రాత్రి పూర్తవుతుంది. భక్తి ఎంతగా చేస్తే అంత త్వరగా భగవంతుడు లభిస్తారని మనుష్యులు భావిస్తారు. హనుమంతుడు మొదలైనవారి సాక్షాత్కారము కలిగితే భగవంతుడు లభించారని భావిస్తారు. ఈ సాక్షాత్కారము మొదలైనవన్నీ డ్రామాలో నిర్ణయించబడి ఉన్నాయి అని తండ్రి అంటున్నారు. ఎవరైతే భావన పెట్టుకుంటారో, వారికి సాక్షాత్కారము జరుగుతుంది. అంతేకానీ అలాంటి వారెవ్వరూ ఉండరు. ఈ బ్యాడ్జి అయితే అందరూ సదా ధరించి ఉండాలి అని తండ్రి చెప్పారు. రకరకాల బ్యాడ్జిలు తయారవుతూ ఉంటాయి. అర్థము చేయించేందుకు ఇది చాలా బాగుంటుంది.

మీరు ఆత్మిక మిలిటరీ కదా. మిలిటరీ వారికి సదా గుర్తులు ఉంటాయి. పిల్లలైన మీకు కూడా ఇది ఉండడంతో మేము ఇలా తయారవుతున్నాము అని నషా ఉంటుంది. మనం విద్యార్థులము. బాబా మనల్ని మనుష్యుల నుండి దేవతలుగా చేస్తున్నారు. మనుష్యులు దేవతలను పూజిస్తారు. దేవతలు దేవతలను పూజించరు. ఇక్కడ మనుష్యులు దేవతలను పూజిస్తారు ఎందుకంటే వారు శ్రేష్ఠమైనవారు. అచ్ఛా.

మధురాతి మధురమైన ఆత్మిక పిల్లలకు మాత-పిత, బాప్ దాదాల ప్రియస్మృతులు మరియు గుడ్ మార్నింగ్. ఆత్మిక పిల్లలకు ఆత్మిక తండ్రి నమస్తే.

ధారణ కొరకు ముఖ్య సారము:-

1. బుద్ధిలో సదా మీ లక్ష్యము-ఉద్దేశ్యము గుర్తుంచుకోవాలి. లక్ష్మీనారాయణుల చిత్రము సదా మీతో ఉండాలి, మేము ఇలా తయారయ్యేందుకు చదువుకుంటున్నాము, ఇప్పుడు మేము ఈశ్వరీయ విద్యార్థులము అని ఇదే సంతోషంలో ఉండాలి.

2. మీ పాత పనికిరాని పిడికెడు బియ్యాన్ని ఇచ్చి మహళ్ళను తీసుకోవాలి. బ్రహ్మా తండ్రిని ఫాలో చేసి అవినాశీ జ్ఞానరత్నాల వ్యాపారస్థులుగా అవ్వాలి.

వరదానము:-

అశరీరితనపు ఇంజెక్షన్ ద్వారా మనసును కంట్రోల్ చేసే ఏకాగ్రచిత్త భవ

ఏ విధంగా ఈ రోజుల్లో ఒకవేళ ఎవరైనా కంట్రోల్ లోకి రాకపోతే, చాలా విసిగిస్తూ ఉంటే, ఎగిరిపడుతూ ఉంటే లేక పిచ్చివారిగా ఉంటే, వారికి ఎటువంటి ఇంజెక్షన్ ఇస్తారంటే, ఇక దానితో వారు శాంతిగా అయిపోతారు. అదే విధంగా ఒకవేళ సంకల్పశక్తి మీ కంట్రోల్ లోకి రాకపోతే, అశరీరితనం యొక్క ఇంజెక్షన్ వేసుకోండి. అప్పుడు సంకల్ప శక్తి వ్యర్థంగా ఉప్పొంగదు. సహజంగా ఏకాగ్రచిత్తులుగా అవుతారు. కానీ ఒకవేళ బుద్ధి అనే కళ్ళెమును తండ్రికిచ్చి మళ్ళీ తీసుకున్నట్లయితే మనసు వ్యర్థమనే శ్రమలో పడేస్తుంది. ఇప్పుడు వ్యర్థం యొక్క శ్రమ నుండి విడుదలవ్వండి.

స్లోగన్:-

మీ పూర్వజ స్వరూపాన్ని స్మృతిలో ఉంచుకొని సర్వాత్మల పట్ల దయ చూపించండి.