21-11-2020 ప్రాత:మురళి ఓంశాంతి "బాప్ దాదా" మధువనం


"మధురమైనపిల్లలూ - ఈ సంగమయుగము సర్వోత్తములుగా అయ్యేటటువంటి శుభ సమయము ఎందుకంటే ఈ సమయంలోనే తండ్రి మీకు నరుని నుండి నారాయణునిగా అయ్యే చదువును చదివిస్తారు”

ప్రశ్న:-

పిల్లలైన మీ వద్దనున్న ఏ జ్ఞానము కారణంగా మీరు ఎటువంటి పరిస్థితిలోనూ ఏడవలేరు?

జవాబు:-

మీ వద్ద తయారై-తయారవుతున్న ఈ డ్రామా జ్ఞానముంది, ఇందులో ప్రతి ఆత్మకు తమ-తమ పాత్ర ఉంటుందని మీకు తెలుసు. తండ్రి మనకు సుఖం యొక్క వారసత్వమునిస్తున్నారు, మరి మనం ఎలా ఏడ్వగలము. పార బ్రహ్మములో ఉండేవారి యొక్క చింత ఉండేది, వారు లభించేసారు, ఇంకేమి కావాలి. భాగ్యశాలి పిల్లలెప్పుడూ ఏడ్వరు.

ఓంశాంతి. ఆత్మిక తండ్రి కూర్చొని పిల్లలకు ఒక విషయాన్ని అర్థం చేయిస్తారు. చిత్రాలలో కూడా త్రిమూర్తి శివబాబా పిల్లలకు అర్థం చేయిస్తున్నారు అని వ్రాయాలి. మీరు కూడా ఎవరికైనా అర్థం చేయించేటప్పుడు ఆత్మలైన మీరు - శివబాబా ఇలా చెప్తున్నారు అని అంటారు. బాబా మీకు అర్థం చేయిస్తారు అని ఈ తండ్రి కూడా అంటారు. ఇక్కడ మనుష్యులు, మనుష్యులకు అర్థం చేయించడం లేదు కానీ పరమాత్మ ఆత్మలకు అర్థం చేయిస్తున్నారు లేక ఆత్మ, ఆత్మకు అర్థం చేయిస్తుంది. జ్ఞానసాగరుడు అయితే శివబాబా మాత్రమే మరియు వారు ఆత్మిక తండ్రి. ఈ సమయంలో ఆత్మిక పిల్లలకు ఆత్మిక తండ్రి నుండి వారసత్వం లభిస్తుంది. దైహిక అహంకారాన్ని ఇక్కడ వదలవలసి ఉంటుంది. ఈ సమయంలో మీరు దేహీ-అభిమానులుగా అయి తండ్రిని స్మృతి చేయాలి. కర్మలు కూడా చేయండి, వ్యాపార వ్యవహారాలు మొదలైనవి కూడా నడిపిస్తూ ఉండండి, ఇకపోతే ఎంత సమయము లభిస్తే అంత సమయం స్వయాన్ని ఆత్మగా భావిస్తూ తండ్రిని స్మృతి చేసినట్లయితే వికర్మలు వినాశనమౌతాయి. శివబాబా వీరిలో వచ్చి ఉన్నారని మీకు తెలుసు. వారు సత్యమైనవారు, చైతన్యమైనవారు. సత్ చిత్ ఆనంద స్వరూపమని అంటారు. బ్రహ్మా, విష్ణు, శంకరులు మరియు మనుష్యమాత్రులెవ్వరికీ ఈ మహిమ లేదు. ఉన్నతాతి ఉన్నతమైన భగవంతుడు ఒక్కరే, వారు సుప్రీమ్ సోల్. ఈ జ్ఞానము కూడా మీకు కేవలం ఈ సమయంలోనే ఉంది. ఇక మళ్ళీ ఎప్పుడూ లభించదు. మిమ్మల్ని ఆత్మాభిమానులుగా తయారుచేసి తండ్రిని స్మృతి చేయించేందుకు ప్రతి 5 వేల సంవత్సరాల తర్వాత తండ్రి వస్తారు, దీని ద్వారా మీరు తమోప్రధానము నుండి సతోప్రధానముగా అవుతారు, ఇంకే ఉపాయమూ లేదు. మనుష్యులు ఓ పతితపావనా రండి అని కూడా పిలుస్తారు కానీ అర్థము తెలుసుకోరు. పతిత-పావన సీతారామ అని అన్నా సరైనదే. మీరందరూ సీతలు లేక భక్తురాళ్ళు. వారు ఒక్కరే రాముడు, భగవంతుడు, భక్తులైన మీకు భగవంతుని ద్వారా ఫలము కావాలి. ముక్తి మరియు జీవన్ముక్తి - ఇదే ఫలము. ముక్తి-జీవన్ముక్తుల దాత ఆ తండ్రి ఒక్కరే. డ్రామాలో ఉన్నతాతి ఉన్నతమైన పాత్ర కలవారు కూడా ఉంటారు మరియు నీచమైన పాత్ర కలవారు కూడా ఉంటారు. ఇది అనంతమైన డ్రామా, దీనిని ఇంకెవ్వరూ అర్థము చేసుకోలేరు. మీరు ఈ సమయంలో తమోప్రధాన కనిష్ఠుల నుండి సతోప్రధాన పురుషోత్తములుగా అవుతున్నారు. సతోప్రధానమైన వారినే సర్వోత్తములని అంటారు. ఈ సమయంలో మీరు సర్వోత్తములు కారు. తండ్రి మిమ్మల్ని సర్వోత్తములుగా చేస్తారు. ఈ డ్రామా చక్రమెలా తిరుగుతూ ఉంది అనేది ఎవ్వరికీ తెలియదు. కలియుగము, సంగమయుగము, తర్వాత సత్యయుగము వస్తుంది. పాతదానిని క్రొత్తదిగా ఎవరు తయారుచేస్తారు? తండ్రి తప్ప ఎవ్వరూ తయారుచేయలేరు. తండ్రియే సంగమయుగములో వచ్చి చదివిస్తారు. తండ్రి సత్యయుగంలోనూ రారు, కలియుగంలోనూ రారు. నా పాత్ర సంగమయుగములోనే ఉంటుందని తండ్రి అంటారు, అందుకే సంగమయుగాన్ని కళ్యాణకారి యుగమని అంటారు. తండ్రి వచ్చి పిల్లలైన మిమ్మల్ని నరుని నుండి నారాయణునిగా తయారుచేసే ఈ సమయము శుభకరమైనది, చాలా ఉన్నతమైన శుభ సమయము సంగమయుగము. ఈ సమయములో. మనుష్యులైతే మనుష్యులే కానీ దైవీగుణాలు కలవారిగా అవుతారు, దానిని ఆది సనాతన దేవీ దేవతా ధర్మమని అంటారు. నేను ఈ ధర్మాన్ని స్థాపన చేస్తాను, దీని కోసం తప్పకుండా పవిత్రంగా అవ్వవలసి ఉంటుంది అని తండ్రి చెప్తారు. పతితపావనుడు తండ్రి ఒక్కరే. మిగిలిన వారందరూ వధువులు, భక్తురాళ్ళు. పతితపావన సీతారాం అని అనడం కూడా సరైనదే. కానీ తర్వాత మళ్ళీ రఘుపతి రాఘవ రాజారాం అని అంటారు, అది రాంగ్ అవుతుంది. మనుష్యులు అర్థము లేకుండా ఏది తోస్తే అది అంటూ ఉంటారు, అదే జపం చేస్తూ ఉంటారు. చంద్రవంశీ ధర్మము కూడా ఇప్పుడు స్థాపనవుతుందని మీకు తెలుసు. తండ్రి వచ్చి బ్రాహ్మణ కులాన్ని స్థాపన చేస్తారు, దీనిని వంశము అని అనరు. ఇది పరివారము, ఇక్కడ పాండవులకు గానీ, కౌరవులకు గానీ రాజ్యము ఉండదు. ఎవరైతే గీతను చదివి ఉంటారో, వారికి ఈ విషయాలు త్వరగా అర్థమౌతాయి. ఇది కూడా గీతయే. ఎవరు వినిపిస్తారు? భగవంతుడు. పిల్లలైన మీరు మొట్టమొదట గీతా భగవంతుడు ఎవరు అన్న వివరణ ఇవ్వాలి. వారు కృష్ణ భగవానువాచ అని అంటారు. ఇప్పుడు కృష్ణుడైతే సత్యయుగములో ఉంటారు. వారిలో ఉన్న ఆత్మ అయితే అవినాశి. శరీరము పేరే మారుతుంది. ఆత్మ పేరు ఎప్పుడూ మారదు. శ్రీకృష్ణుని ఆత్మ యొక్క శరీరము సత్యయుగంలోనే ఉంటుంది. వారే నంబరువన్ లోకి వెళ్తారు. లక్ష్మీనారాయణులు నంబరువన్, తర్వాత సెకెండ్, థర్డ్ ఉంటారు. మరి వారి మార్కులు కూడా అంత తక్కువగా ఉంటాయి. ఈ మాల తయారవుతుంది కదా. రుండ మాల కూడా ఉంటుంది మరియు రుద్ర మాల కూడా ఉంటుందని తండ్రి అర్థం చేయించారు. విష్ణువు మెడలో రుండ మాలను చూపిస్తారు. పిల్లలైన మీరు నంబరువారుగా విష్ణుపురికి యజమానులుగా అవుతారు. కనుక మీరు విష్ణువు మెడలో హారం వలె అవుతారు. మొట్టమొదట శివుని మెడలో హారంగా అవుతారు, దానిని రుద్రమాల అని అంటారు, దానిని జపిస్తారు. మాలను పూజించడం జరగదు, స్మరించడం జరుగుతుంది. విష్ణుపురి యొక్క రాజధానిలోకి నంబరువారుగా వచ్చేవారే మాలలో మణులుగా అవుతారు. మాలలో మొట్టమొదట పుష్పము ఉంటుంది, తర్వాత జంటపూస ఉంటుంది. ప్రవృత్తి మార్గము కదా. బ్రహ్మా, సరస్వతి మరియు పిల్లలతో ప్రవృత్తి మార్గము ప్రారంభమవుతుంది. వీరే మళ్ళీ దేవతలుగా అవుతారు. లక్ష్మీనారాయణులు ఫస్ట్. పైన పుష్పము శివబాబా. మాలను తిప్పుతూ-తిప్పుతూ చివర్లో పుష్పాన్ని కళ్ళకద్దుకుంటారు. శివబాబా పుష్పము, వారు పునర్జన్మలలోకి రారు, వీరిలో ప్రవేశిస్తారు. వారే మీకు అర్థము చేయిస్తారు. వీరి ఆత్మ అయితే వీరిదే. ఈ ఆత్మ తమ శరీర నిర్వహణ చేసుకుంటారు, వారి పని కేవలం జ్ఞానమివ్వడము. ఎవరి స్ర్తీ లేక తండ్రి మొదలైనవారు మరణించినట్లయితే, వారి ఆత్మను బ్రాహ్మణుల తనువులోకి పిలుస్తారు. ఒకప్పుడు వచ్చేవారు, అయితే వారేమీ శరీరాన్ని వదిలి రారు. డ్రామాలో ఇది మొదటి నుండే రచింపబడి ఉంది. ఇదంతా భక్తి మార్గము. ఆ ఆత్మ అయితే వెళ్ళిపోయింది, వెళ్ళి వేరే శరీరాన్ని తీసుకుంది. పిల్లలైన మీకిప్పుడు ఈ జ్ఞానమంతా లభిస్తుంది కనుక ఎవరైనా మరణించినా కానీ మీకే చింతా ఉండదు. అమ్మ మరణించినా కూడా హల్వా తినాలి (శాంత బెహన్ వలె). ఆమె వెళ్ళి వారికి అర్థం చేయించారు - ‘మీరెందుకు ఏడుస్తారు, ఆ ఆత్మ వెళ్ళి వేరే శరీరాన్ని తీసుకుంది, ఏడ్వడం వల్ల తిరిగి రారు. భాగ్యశాలులు ఏడ్వరు’ అని. అక్కడ అందరినీ ఏడ్వడం మాన్పించి వాళ్ళకు అర్థము చేయించడం మొదలుపెట్టారు. ఇలా చాలా మంది కుమారీలు వెళ్ళి అర్థము చేయిస్తారు - ‘ఇప్పుడు ఏడ్వడం ఆపివేయండి. అసత్యపు బ్రాహ్మణులకు తినిపించవద్దు. మేము సత్యమైన బ్రాహ్మణులను తీసుకువస్తాము’ అని. అప్పుడు వాళ్ళు జ్ఞానము వినడం మొదలుపెడతారు. వీరు సరైన విషయమే చెప్తున్నారని భావిస్తారు. జ్ఞానము వింటూ-వింటూ శాంతిగా అయిపోతారు. కొందరు 7 రోజుల కోసం భాగవతము మొదలైనవి పెట్టుకుంటారు, అయినా మనుష్యుల దుఃఖము దూరమవ్వదు. ఈ పిల్లలు అందరి దుఃఖమును దూరము చేస్తారు. ఏడ్వవలసిన అవసరము లేదని మీకు తెలుసు. ఇది తయారై-తయారవుతున్న డ్రామా. ప్రతి ఒక్కరు తమ పాత్రను అభినయించాలి. ఎటువంటి పరిస్థితిలోనూ ఏడ్వకూడదు. అనంతమైన తండ్రి-టీచరు-గురువు లభించారు, వారి కోసమే మీరెంతగానో ఎదురుదెబ్బలు తింటూ ఉన్నారు. పార బ్రహ్మములో ఉండే పరమపిత పరమాత్మ లభించారు, ఇంకేమి కావాలి. తండ్రి సుఖ వారసత్వమునే ఇస్తారు. మీరు తండ్రిని మర్చిపోయినప్పుడు ఏడ్వవలసి వస్తుంది. తండ్రిని స్మృతి చేసినట్లయితే సంతోషము కలుగుతుంది. ఓహో! మేము విశ్వానికి యజమానులుగా అవుతాము. ఇక తర్వాత 21 తరాలకు ఎప్పుడూ ఏడ్వము. 21 తరాలంటే పూర్తి వృద్ధాప్యము వరకు అకాల మృత్యువులుండవు, మరి లోలోపల ఎంత గుప్తమైన సంతోషముండాలి.

మనము మాయపై విజయము పొంది జగత్ జీతులుగా అవుతామని మీకు తెలుసు. ఆయుధాలు మొదలైనవాటి విషయమేమీ లేదు. మీరు శివశక్తులు. మీ వద్ద జ్ఞాన ఖడ్గము, జ్ఞాన బాణము ఉన్నాయి. వారు మళ్ళీ భక్తిమార్గములో దేవీలకు స్థూల బాణాలు, ఖడ్గము మొదలైనవి చూపించారు. జ్ఞాన ఖడ్గముతో వికారాలను జయించాలి, అంతేకానీ దేవీలు హింస చేసేవారేమీ కాదు అని తండ్రి చెప్తారు. ఇదంతా భక్తి మార్గము. సాధు-సన్యాసులు మొదలైనవారు నివృత్తిమార్గము వారు, వారు ప్రవృత్తి మార్గాన్ని అసలు అంగీకరించరు. మీరు మొత్తం పాత ప్రపంచాన్ని, పాత శరీరాన్ని సన్యసిస్తారు. ఇప్పుడు తండ్రిని స్మృతి చేసినట్లయితే ఆత్మ పవిత్రంగా అవుతుంది. జ్ఞానం యొక్క సంస్కారాలను తీసుకువెళ్తారు. దాని అనుసారంగా క్రొత్త ప్రపంచములో జన్మ తీసుకుంటారు. ఒకవేళ ఇక్కడ జన్మించినా కూడా, ఏదైనా మంచి ఇంట్లో, రాజు వద్ద లేక ధార్మిక ఇంటిలోకి ఆ సంస్కారాలను తీసుకువెళ్తారు. అందరికీ ప్రియమనిపిస్తారు. వీరైతే దేవీ అని అంటారు. కృష్ణుని మహిమను ఎంతగా పాడుతారు. బాల్యములో వెన్న దొంగలించాడని, కుండలు పగులకొట్టాడని, ఇది చేశాడని చూపిస్తారు..... ఎన్ని కళంకాలు మోపారు. అచ్ఛా, మరి కృష్ణుడిని నల్లగా ఎందుకు చేశారు? అక్కడైతే కృష్ణుడు సుందరంగా ఉంటారు కదా. తర్వాత శరీరము మారుతూ ఉంటుంది, పేరు కూడా మారిపోతూ ఉంటుంది. శ్రీ కృష్ణుడు సత్యయుగపు మొదటి రాకుమారుడు, వారిని ఎందుకు నల్లగా చేశారు? ఇది ఎప్పుడూ ఎవ్వరూ చెప్పలేరు. నల్లగా చేసేందుకు సర్పాలు మొదలైనవేవీ అక్కడ ఉండవు. ఇక్కడ విషమెక్కినట్లయితే నల్లగా అయిపోతారు. అక్కడ అలాంటి విషయమేమీ ఉండదు. మీరిప్పుడు దైవీ సంప్రదాయానికి చెందినవారిగా అవ్వబోతున్నారు. ఈ బ్రాహ్మణ సంప్రదాయం గురించి ఎవ్వరికీ తెలియదు. మొట్టమొదట తండ్రి బ్రహ్మా ద్వారా బ్రాహ్మణులను దత్తత తీసుకుంటారు. ప్రజాపిత ఉన్నారంటే వారి ప్రజలు కూడా లెక్కలేనంత మంది ఉంటారు. సరస్వతిని బ్రహ్మా యొక్క పుత్రిక అని అంటారు. వారు పత్ని కానే కాదు. ఇది ఎవ్వరికీ తెలియదు. ప్రజాపిత బ్రహ్మాది ముఖవంశావళి. పత్ని అనే మాటే లేదు. వీరిలో తండ్రి ప్రవేశించి మీరు నా పిల్లలు అని అంటారు. నేను వీరికి బ్రహ్మా అని పేరు పెట్టాను, ఎవరెవరైతే పిల్లలుగా అయ్యారో, అందరి పేర్లు మార్చేసాను. పిల్లలైన మీరిప్పుడు మాయపై విజయము పొందుతారు, దీనినే గెలుపు-ఓటముల ఆట అని అంటారు. తండ్రి ఎంతటి చౌక వ్యాపారము చేయిస్తారు. అయినా మాయ ఓడించినట్లయితే పారిపోతారు. 5 వికారాల రూపీ మాయ ఓడిస్తుంది. ఎవరిలోనైతే 5 వికారాలు ఉన్నాయో, వారినే ఆసురీ సంప్రదాయస్థులు అని అంటారు. మందిరంలో దేవీల ఎదురుగా కూడా వెళ్ళి మీరు సర్వగుణ సంపన్నులు...... అని మహిమను పాడుతారు. మీరే పూజ్య దేవతలుగా ఉండేవారు, మళ్ళీ 63 జన్మలు పూజారులుగా అయ్యారు, ఇప్పుడు మళ్ళీ పూజ్యులుగా అవుతారని తండ్రి పిల్లలైన మీకు అర్థం చేయిస్తారు. తండ్రి పూజ్యులుగా తయారుచేస్తారు, రావణుడు పూజారులుగా చేస్తాడు. ఈ విషయాలేవీ శాస్త్రాలలో లేవు. తండ్రి శాస్త్రాలేవీ చదవలేదు. వారు ఉన్నదే జ్ఞానసాగరులు. వారు వరల్డ్ ఆల్మైటీ అథారిటీ. ఆల్మైటీ అనగా సర్వశక్తివంతుడు. వేద-శాస్త్రాలు మొదలైనవాటన్నిటి గురించి నాకు తెలుసు అని తండ్రి అంటారు. ఇదంతా భక్తిమార్గము యొక్క సామగ్రి. నాకు ఈ విషయాలన్నిటి గురించి తెలుసు. ద్వాపరయుగము నుండే మీరు పూజారులుగా అవుతారు. సత్య-త్రేతా యుగాలలో పూజలు ఉండవు. అది పూజ్య వంశము. తర్వాత పూజారుల వంశము ఉంటుంది. ఈ సమయంలో అందరూ పూజారులు. ఈ విషయాలు ఎవ్వరికీ తెలియవు. తండ్రియే వచ్చి 84 జన్మల కథను తెలియజేస్తారు. పూజ్యులు-పూజారులు అయిన మీ పైనే ఈ ఆటంతా నడుస్తుంది. హిందూ ధర్మమని అనేస్తారు. వాస్తవానికి భారతదేశములో ఆదిసనాతన దేవీదేవతా ధర్మము ఉండేది, హిందూ ధర్మము కాదు. ఎన్ని విషయాలు అర్థము చేయించవలసి వస్తుంది. ఈ చదువు ఒక సెకెండుకు సంబంధించినది. అయినా ఎంత సమయము పడుతుంది. సాగరాన్ని సిరాగా చేసి, అడవినంతా కలముగా చేసినా కూడా ఇది పూర్తి కాదు అని అంటారు. అంతిమము వరకు మీకు జ్ఞానం వినిపిస్తూనే ఉంటాను. దీనికి సంబంధించిన పుస్తకాలను మీరు ఎన్ని తయారుచేస్తారు. ప్రారంభంలో కూడా బాబా ఉదయముదయాన్నే లేచి వ్రాసేవారు, తర్వాత మమ్మా వినిపించేవారు, అప్పటి నుండి ముద్రించడం జరుగుతుంది. ఎన్ని కాగితాలు సమాప్తమై ఉంటాయి. గీత అయితే చాలా చిన్నది. గీత యొక్క లాకెట్ ను కూడా తయారుచేసుకుంటారు. గీతకు చాలా ప్రభావముంది కానీ గీతా జ్ఞానదాతను మర్చిపోయారు. అచ్ఛా.

మధురాతి మధురమైన ఆత్మిక పిల్లలకు మాత-పిత, బాప్ దాదాల ప్రియస్మృతులు మరియు గుడ్ మార్నింగ్. ఆత్మిక పిల్లలకు ఆత్మిక తండ్రి నమస్తే.

ధారణ కొరకు ముఖ్య సారము:-

1. జ్ఞాన ఖడ్గముతో వికారాలను జయించాలి. జ్ఞాన సంస్కారాలను నింపుకోవాలి. పాత ప్రపంచాన్ని మరియు పాత శరీరాన్ని సన్యసించాలి.

2. భాగ్యవంతులుగా అవుతున్నామనే సంతోషంలో ఉండాలి, ఏ విషయములోనూ చింతించకూడదు. ఎవరైనా శరీరము విడిచిపెట్టినా కూడా దుఃఖము యొక్క కన్నీరు రాకూడదు.

వరదానము:-

కిరీటాన్ని మరియు సింహాసనాన్ని సదా స్థిరంగా ఉంచుకునే నిరంతర, స్వతః యోగీ భవ

వర్తమాన సమయంలో తండ్రి ద్వారా పిల్లలందరికీ కిరీటము మరియు సింహాసనము లభించాయి, ఇప్పటి ఈ కిరీటము మరియు సింహాసనము అనేక జన్మల కోసం కిరీటాన్ని, సింహాసనాన్ని ప్రాప్తి చేయిస్తాయి. విశ్వకళ్యాణం యొక్క బాధ్యత అనే కిరీటము మరియు బాప్ దాదా యొక్క హృదయ సింహాసనము సదా స్థిరంగా ఉన్నట్లయితే నిరంతర, స్వతః యోగీగా అవుతారు. వారికి ఏ రకమైన శ్రమ చేసే విషయమే ఉండదు ఎందుకంటే ఒకటి సమీప సంబంధము ఉంటుంది, రెండవది తరగని ప్రాప్తులు ఉంటాయి. ఎక్కడైతే ప్రాప్తి ఉంటుందో అక్కడ స్మృతి స్వతహాగా ఉంటుంది.

స్లోగన్:-

ప్లెయిన్ బుద్ధి ద్వారా ప్లాన్ ను ప్రాక్టికల్ లోకి తీసుకువచ్చినట్లయితే అందులో సఫలత ఇమిడి ఉంటుంది.