22-07-2020 ప్రాత:మురళి ఓంశాంతి "బాప్ దాదా" మధువనం


"మధురమైనపిల్లలూ - మీరు చాలా రాయల్ విద్యార్థులు, మీరు తండ్రి, టీచరు మరియు సద్గురువు స్మృతిలో ఉండాలి, అలౌకిక సేవ చేయాలి”

ప్రశ్న:-

ఎవరైతే స్వయాన్ని అనంతమైన పాత్రధారిగా భావిస్తూ నడుచుకుంటున్నారో, వారి గుర్తులు వినిపించండి?

జవాబు:-

వారి బుద్ధిలో ఎటువంటి సూక్ష్మమైన లేక స్థూలమైన దేహధారుల స్మృతి ఉండదు. వారు ఒక్క తండ్రిని మరియు శాంతిధామమైన ఇంటిని స్మృతి చేస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే బలిహారం ఒక్క తండ్రిదే. ఏ విధంగా తండ్రి మొత్తం ప్రపంచానికి సేవ చేస్తారో, పతితులను పావనంగా తయారుచేస్తారో, అదే విధంగా పిల్లలు కూడా తండ్రి సమానంగా సేవాధారులుగా అయిపోతారు.

ఓంశాంతి. ఇక్కడ కూర్చున్నప్పుడు స్వయాన్ని ఆత్మగా భావిస్తూ తండ్రి ఎదురుగా కూర్చున్నారా అని మొట్టమొదట తండ్రి పిల్లలను సావధానపరుస్తారు. మేము తండ్రి మరియు టీచర్ ఎదురుగా కూర్చున్నామని బుద్ధిలోకి తీసుకురండి. నంబరువన్ విషయము - నేను ఆత్మను, తండ్రి కూడా ఆత్మనే, టీచరు కూడా ఆత్మనే, గురువు కూడా ఆత్మనే. వీరంతా ఒక్కరే కదా. ఈ కొత్త విషయాన్ని మీరు వింటున్నారు. బాబా, మేమైతే కల్ప-కల్పము ఈ విషయాలను వింటాము అని మీరు అంటారు. కావున తండ్రి చదివిస్తున్నారు, ఆత్మనైన నేను ఈ కర్మేంద్రియాల ద్వారా వింటున్నాను అని బుద్ధిలో ఈ విషయం గుర్తుండాలి. ఉన్నతాతి ఉన్నతమైన భగవంతుని ద్వారా ఈ సమయంలోనే పిల్లలైన మీకు ఈ జ్ఞానము లభిస్తుంది. వారు ఆత్మలందరికీ తండ్రి, వారే వారసత్వాన్నిస్తారు. ఏ జ్ఞానాన్నిస్తారు? అందరి సద్గతిని చేస్తారు అంటే ఇంటికి తీసుకుని వెళ్తారు. ఎంతమందిని తీసుకుని వెళ్తారు? ఈ విషయాలన్నీ మీకు తెలుసు. దోమల గుంపు వలె ఆత్మలందరూ వెళ్ళాలి. సత్యయుగంలో ఒకే ధర్మము, పవిత్రత-సుఖ-శాంతులు అన్నీ ఉంటాయి. పిల్లలైన మీకు చిత్రాల ద్వారా అర్థం చేయించడం చాలా సహజము. మ్యాప్ ద్వారా చిన్నపిల్లలు కూడా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు కదా. ఇది ఇంగ్లాండు, ఇది ఈ దేశం అని అర్థం చేసుకుంటారు, ఆ తర్వాత అది గుర్తుండిపోతుంది, ఇది కూడా అలాంటిదే. ఒక్కొక్క విద్యార్థికి అర్థం చేయించవలసి ఉంటుంది. శివాయ నమః ఉన్నతాతి ఉన్నతమైన భగవంతుడు అన్న మహిమ కూడా ఒక్కరిదే. రచయిత అయిన తండ్రి ఇంటికి పెద్దగా ఉంటారు కదా. వారు హద్దుకు సంబంధించిన తండ్రి, వీరు మొత్తం అనంతమైన ఇంటికి తండ్రి. వీరు మళ్ళీ టీచరు కూడా. మిమ్మల్ని చదివిస్తారు. కావున పిల్లలైన మీకు ఎంతో సంతోషముండాలి. మీరు కూడా రాయల్ విద్యార్థులు. నేను సాధారణ తనువులోకి వస్తాను అని తండ్రి చెప్తున్నారు. ప్రజాపిత బ్రహ్మా కూడా తప్పకుండా ఇక్కడే ఉండాలి. వారు లేకుండా పని ఎలా జరుగుతుంది. వారు దత్తత తీసుకోబడ్డారు కనుక తప్పకుండా వృద్ధుడే అయ్యి ఉండాలి కదా. మరి వృద్ధుడే కావాలి. కృష్ణుడైతే పిల్లలూ-పిల్లలూ అని సంబోధించలేరు. అలా వృద్ధులు సంబోధిస్తే శోభిస్తుంది. చిన్నపిల్లల్ని బాబా అని ఎవ్వరూ పిలవరు. మేము ఎవరి ఎదురుగా కూర్చున్నాము అని పిల్లల బుద్ధిలోకి కూడా రావాలి. లోలోపల సంతోషము కూడా ఉండాలి. విద్యార్థి ఎక్కడ కూర్చున్నా వారి బుద్ధిలో తండ్రి స్మృతి కూడా ఉంటుంది. టీచరు స్మృతి కూడా ఉంటుంది. వారికైతే తండ్రి వేరుగా, టీచరు వేరుగా ఉంటారు. మీకైతే తండ్రి - టీచరు - గురువు ఒక్కరే. ఈ బాబా కూడా ఒక విద్యార్థియే. చదువుకుంటున్నారు. రథాన్ని కేవలం అప్పుగా ఇవ్వడం జరిగింది, ఇంకే తేడా లేదు. మిగితా అంతా మీలాంటివారే. మీరు ఏదైతే అర్థము చేసుకుంటారో వీరి ఆత్మ కూడా అదే అర్థము చేసుకుంటుంది. బలిహారం ఒక్కరిదే. వారినే ప్రభువు, ఈశ్వరుడు అని అంటారు. స్వయాన్ని ఆత్మగా భావిస్తూ ఒక్క పరమాత్మను స్మృతి చేయండి, మిగిలిన సూక్ష్మ లేక స్థూల దేహధారులందరినీ మర్చిపోండి అని వీరు కూడా చెప్తారు. మీరు శాంతిధామ నివాసులు. మీరు అనంతమైన పాత్రధారులు. ఈ విషయాలు ఇంకెవ్వరికీ తెలియవు. మొత్తం ప్రపంచములో ఉన్నవారెవ్వరికీ ఈ విషయాలు తెలియవు. ఇక్కడకు ఎవరైతే వస్తారో వారు అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటారు మరియు తండ్రి సేవకు వస్తూ ఉంటారు. ఈశ్వరీయ సేవాధారులు కదా. తండ్రి కూడా సేవ చేసేందుకే వచ్చారు. వారు పతితులను పావనంగా తయారుచేసే సేవను చేస్తారు. రాజ్యాన్ని పోగొట్టుకుని ఎప్పుడైతే దుఃఖితులుగా అవుతారో, అప్పుడు తండ్రిని పిలుస్తారు. ఎవరైతే రాజ్యాన్నిచ్చారో, వారినే పిలుస్తారు.

తండ్రి సుఖధామానికి యజమానులుగా చేసేందుకు వచ్చారని పిల్లలైన మీకు తెలుసు. ఈ విషయం ప్రపంచములో ఇంకెవ్వరికీ తెలియదు. భారతవాసీయులందరూ ఒకే ధర్మానికి చెందినవారు. ఇదే ముఖ్యమైన ధర్మము. కావున ఎప్పడైతే ఈ ధర్మం ఉండదో, అప్పుడే తండ్రి వచ్చి దీనిని స్థాపన చేస్తారు. ఏ భగవంతుడినైతే ప్రపంచమంతా అల్లా, గాడ్ అని పిలుస్తుందో, ఆ భగవంతుడు ఇప్పుడు డ్రామానుసారంగా కల్పక్రితము వలె ఇక్కడకు వచ్చారు అని పిల్లలు భావిస్తారు. ఇది గీతా అధ్యాయము, ఇందలో తండ్రి వచ్చి స్థాపన చేస్తారు. బ్రాహ్మణులు మరియు దేవీ-దేవతలు..... అన్న గాయనం కూడా జరుగుతుంది, క్షత్రియులు అని అనరు. బ్రాహ్మణ దేవీ-దేవతాయ నమః అని అంటారు ఎందుకంటే క్షత్రియులకైతే 2 కళలు తగ్గిపోయాయి కదా. కొత్త ప్రపంచాన్నే స్వర్గం అని అంటారు. త్రేతాను కొత్త ప్రపంచం అని అనరు. మొట్టమొదట ఉన్న ఆ సత్యయుగమే పూర్తిగా కొత్త ప్రపంచము. ఇప్పుడు ఇది అన్నింటికంటే పాత ప్రపంచము. ఆ తర్వాత మళ్ళీ అతి కొత్త ప్రపంచములోకి వెళ్తారు. ఇప్పుడు మనము ఆ ప్రపంచములోకి వెళ్తాము కనుకనే పిల్లలు, మేము నరుని నుండి నారాయణునిగా అవుతున్నామని అంటారు. మనము వినే కథ కూడా సత్యనారాయణునిదే. రాకుమారునిగా అయ్యే కథ అని అనరు. సత్యనారాయణుని కథ. వారు నారాయణుడిని వేరుగా భావిస్తారు. కానీ నారాయణుని జీవిత కథ ఏదీ ఉండదు. జ్ఞానం యొక్క విషయాలైతే చాలా ఉన్నాయి కదా, అందుకే 7 రోజుల ఇవ్వడం జరుగుతుంది. 7 రోజులు భట్టీలో ఉండవలసి ఉంటుంది. అలాగని భట్టీలో ఇక్కడే ఉండాలని కూడా కాదు. లేకపోతే మళ్ళీ భట్టీ సాకుతో ఇక్కడికి చాలా మంది వచ్చేస్తారు. చదువు ఉదయము మరియు సాయంత్రం వేళల్లో జరుగుతుంది. మధ్యాహ్నము వాయుమండలము అంత బాగుండదు. రాత్రి సమయంలో కూడా 10 నుండి 12 గంటల వరకు పూర్తిగా అశుద్ధమైన సమయము. ఇక్కడ పిల్లలైన మీరు కూడా, స్మృతిలో ఉంటూ సతోప్రధానంగా అయ్యే శ్రమ చేయాలి. అక్కడైతే రోజంతా కార్య-వ్యవహారాలలోనే ఉంటారు. వ్యాపార వ్యవహారాలు చేసుకుంటూ ఇంకా మంచి ఉద్యోగము లభించాలని మళ్ళీ చదువుకునేవారు కూడా చాలా మంది ఉంటారు. ఇక్కడ కూడా మీరు చదువుకుంటున్నారు కనుక చదివించే టీచరును కూడా గుర్తు చేసుకోవాలసి ఉంటుంది. అచ్ఛా, టీచరు అనుకునే స్మృతి చేయండి, అయినాసరే ముగ్గురూ కలిపి గుర్తుకొస్తారు - తండ్రి, టీచరు, గురువు. మీకైతే చాలా సహజము కనుక వెంటనే గుర్తుకు రావాలి. వారు మన తండ్రి కూడా, టీచరు మరియు గురువు కూడా. ఉన్నతాతి ఉన్నతమైన తండ్రి ద్వారా స్వర్గ వారసత్వాన్ని తీసుకుంటున్నాము. మనము తప్పకుండా స్వర్గములోకి వెళ్తాము. స్వర్గ స్థాపన తప్పకుండా జరుగుతుంది. మీరు కేవలం ఉన్నత పదవిని పొందేందుకే పురుషార్థము చేస్తున్నారు. ఇది కూడా మీకు తెలుసు. మనుష్యులకు కూడా తెలిసిపోతుంది, మీ శబ్దము వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది. శ్రీమతానుసారముగా అలౌకిక సేవలో తత్పరులై ఉండడమే బ్రాహ్మణులైన మీ అలౌకిక ధర్మము. మీరు శ్రీమతంపై ఎంత ఉన్నతమైన కార్యము చేస్తున్నారో కూడా ముందు-ముందు మనుష్యులకు తెలిసిపోతుంది. మీ వంటి అలౌకిక సేవను ఇంకెవ్వరూ చేయలేరు. కేవలం బ్రాహ్మణ ధర్మానికి చెందిన మీరు మాత్రమే ఇటువంటి కర్మలను చేయగలరు. కావున ఇటువంటి కర్మలను చేయడంలో నిమగ్నమైపోవాలి, ఇందులోనే బిజీగా ఉండాలి. తండ్రి కూడా బిజీగా ఉంటారు కదా. మీరు రాజధానిని స్థాపన చేస్తున్నారు. అక్కడైతే పంచాయతి వారందరూ కలిసి కేవలం పాలన చేస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ మీరు గుప్త వేషంలో ఏమి చేస్తున్నారో చూడండి. మీరు గుప్తమైన అహింసాయుతమైన యోధులు. దీని అర్థము కూడా ఎవ్వరికీ తెలియదు. మీరు డబుల్ అహింసకులైన సైన్యము. ఈ వికారాల హింసనే అన్నిటికన్నా పెద్ద హింస, ఇదే పతితంగా చేస్తుంది. దీనిపైనే విజయం పొందాలి. భగవానువాచ, కామము మహాశత్రువు, దీనిపై విజయం పొందడం ద్వారానే మీరు జగత్ జీతులుగా అవుతారు. ఈ లక్ష్మీ-నారాయణులు జగత్ జీతులు కదా. భారత జగత్ జీత్ గా ఉండేది. వీరు విశ్వానికి యజమానులుగా ఎలా అయ్యారు అన్నది కూడా బయటివారు ఎవ్వరూ అర్థము చేసుకోలేరు. ఈ విషయాన్ని అర్థము చేసుకునేందుకు చాలా విశాలమైన బుద్ధి కావాలి. పెద్ద-పెద్ద పరీక్షల కోసం చదివేవారికి విశాల బుద్ధి ఉంటుంది కదా. మీరు శ్రీమతంపై మీ రాజ్యాన్ని స్థాపన చేసుకుంటున్నారు. విశ్వములో ఒకప్పుడు శాంతి ఉండేదని, అప్పుడు ఇంకే రాజ్యమూ ఉండేది కాదని మీరు ఎవరికైనా అర్థం చేయించవచ్చు. స్వర్గములో అశాంతి ఉండదు. స్వర్గాన్నే గార్డెన్ ఆఫ్ అల్లా అని అంటారు. అక్కడ కేవలం పూలతోట మాత్రమే ఉంటుందా. మనుష్యులు కూడా కావాలి కదా. మనము స్వర్గానికి యజమానులుగా అవుతున్నామని పిల్లలైన మీకిప్పుడు తెలుసు. మరి పిల్లలైన మీకు ఎంత నషా ఉండాలి, అలాగే ఉన్నతమైన ఆలోచనలు కూడా ఉండాలి. మీరిప్పుడు బాహ్యమైన సుఖాలేవీ కోరుకోరు. ఈ సమయములో మీరు పూర్తిగా సాధారణంగా ఉండాలి. మీరిప్పుడు అత్తవారింటికి వెళ్తారు. ఇది పుట్టినిల్లు. ఇక్కడ మీకు ఇద్దరు తండ్రులు లభించారు. ఒకరు నిరాకారుడైన ఉన్నతాతి ఉన్నతమైన వారు, రెండవవారు సాకార తండ్రి, వారు కూడా ఉన్నతాతి ఉన్నతమైనవారే. ఇప్పుడు మీరు అత్తవారింటికి అనగా విష్ణుపురికి వెళ్తారు. దానిని కృష్ణపురి అని అనరు, పిల్లల పురి ఉండదు. విష్ణుపురి అనగా లక్ష్మీ-నారాయణుల పురి. మీది రాజయోగము. కావున తప్పకుండా నరుని నుండి నారాయణునిగా అవుతారు.

పిల్లలైన మీరు సత్యాతి-సత్యమైన ఈశ్వరీయ సేవాధారులు. ఏ పిల్లలైతే రోజంతటిలో, తక్కువలో తక్కువ 8 గంటలైనా ఆత్మాభిమానులుగా ఉండే పురుషార్థము చేస్తారో, వారినే సత్యమైన ఈశ్వరీయ సేవాధారులు అని బాబా అంటారు. ఎటువంటి కర్మ బంధనము లేనప్పుడే సేవాధారులుగా అవ్వగలరు మరియు కర్మాతీత స్థితిని పొందగలరు. నరుని నుండి నారాయణునిగా అవ్వాలంటే తప్పకుండా కర్మాతీత స్థితి కావాలి. కర్మబంధనాలు ఉన్నట్లయితే తప్పకుండా శిక్షలను అనుభవించవలసి వస్తుంది. స్మృతి యొక్క శ్రమ చాలా కష్టమైనదని పిల్లలు కూడా అర్థం చేసుకుంటారు. యుక్తి చాలా సహజమైనది, కేవలం తండ్రిని స్మృతి చేయాలి. భారత్ యొక్క ప్రాచీన యోగము ప్రసిద్ధమైనది. యోగము కోసమే జ్ఞానము ఉంది, అది తండ్రినే వచ్చి నేర్పిస్తారు. కృష్ణుడేమీ యోగము నేర్పించరు. కృష్ణుడికి మళ్ళీ స్వదర్శన చక్రమునిచ్చేశారు. ఈ చిత్రము కూడా ఎంత తప్పుగా ఉంది. ఇప్పుడు మీరు చిత్రాలు మొదలైనవాటిని కూడా గుర్తు చేసుకోకూడదు. మీరు అన్నింటినీ మర్చిపోండి. ఎవ్వరి వైపూ బుద్ధి వెళ్ళకూడదు, లైను క్లియర్ గా ఉండాలి. ఇది చదువుకునే సమయము. ప్రపంచాన్ని మర్చిపోయి స్వయాన్ని ఆత్మగా భావిస్తూ తండ్రిని స్మృతి చేయాలి, అప్పుడే పాపాలు నశిస్తాయి. మొట్టమొదట మీరు అశరీరులుగానే వచ్చారు, మళ్ళీ మీరు అలాగే తిరిగి వెళ్ళాలి అని తండ్రి చెప్తున్నారు. మీరు ఆల్ రౌండర్లు. వారు హద్దులోని పాత్రధారులు, మీరు అనంతమైన పాత్రధారులు. మనము అనేక సార్లు పాత్రను అభినయించామని మీకిప్పుడు తెలుసు. అనేక సార్లు మీరు అనంతమైన యజమానులుగా అవుతారు. ఈ అనంతమైన నాటకములో మళ్ళీ చిన్న-చిన్న నాటకాలు కూడా అనేకసార్లు నడుస్తూ ఉంటాయి. సత్యయుగము నుండి కలియుగం వరకు ఏదైతే జరిగిందో అది పునరావృతమవుతూ ఉంటుంది. పై నుండి అంతిమం వరకు అంతా మీ బుద్ధిలో ఉంది. మూలవతనము, సూక్ష్మవతనము మరియు సృష్టిచక్రము, అంతే, ఇంకే ధామాలతో మీకు పని లేదు. మీ ధర్మము చాలా సుఖమునిచ్చేది. వారి సమయము వచ్చినప్పుడు వారు వస్తారు. నంబరువారుగా ఏ విధంగా అయితే వచ్చారో, అదే విధంగా మళ్ళీ తిరిగి వెళ్తారు. మనము ఇతర ధర్మాలను ఏమని వర్ణిస్తాము. మీరు కేవలం ఒక్క తండ్రిని మాత్రమే స్మృతి చేయాలి. చిత్రాలు మొదలైనవన్నీ మర్చిపోయి ఒక్క తండ్రినే స్మృతి చేయాలి. బ్రహ్మా-విష్ణు-శంకరులను కూడా కాదు, కేవలం ఒక్కరినే స్మృతి చేయాలి. పరమాత్మ అంటే లింగమని వారు భావిస్తారు. కాని లింగము సమానంగా ఏ వస్తువూ ఉండదు. వారు జ్ఞానాన్ని ఎలా వినిపించగలరు. ప్రేరణతో ఏదైనా లౌడ్ స్పీకర్ పెడతారా, అందులో నుండి మీరు వింటారా! ప్రేరణ ద్వారా ఏమీ జరగదు. శంకరుడిని ప్రేరేపిస్తారని కూడా కాదు. ఇవన్నీ డ్రామాలో ముందు నుండే రచింపబడి ఉన్నాయి. వినాశనము అయితే జరగవలసిందే. ఏ విధంగా ఆత్మలైన మీరు శరీరము ద్వారా మాట్లాడుతారో, అదే విధంగా పరమాత్మ కూడా ఆత్మలైన మీతో మాట్లాడుతారు. వారి పాత్రయే దివ్యమైనది, అలౌకికమైనది. పతితులను పావనంగా చేసేవారు ఒక్క తండ్రి మాత్రమే. నా పాత్ర అందరికంటే అతీతమైనదని వారు చెప్తారు. కల్పక్రితము ఎవరైతే వచ్చారో వారే వస్తూ ఉంటారు. ఏదైతే గతించిందో అదంతా డ్రామా, ఇందులో కొద్దిగా కూడా మార్పు ఉండదు. ఇక పురుషార్థము గురించి ఆలోచించాలి. డ్రామానుసారముగా నా పురుషార్థము తక్కువగా ఉంటుంది అని భావించకూడదు, అలాగైతే పదవి కూడా చాలా తగ్గిపోతుంది. పురుషార్థాన్ని తీవ్రంగా చేయాలి, డ్రామాపై వదిలేయకూడదు. మీ చార్టును చూసుకుంటూ ఉండండి. పెంచుతూ ఉండండి. మా చార్టు పెరుగుతూ ఉందా, తగ్గిపోవడం లేదు కదా అని నోట్ చేసుకుంటూ ఉండండి. చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఇక్కడ మీది బ్రాహ్మణుల సాంగత్యము. బయటవన్నీ చెడు సాంగత్యాలు. వారంతా తప్పుడు మాటలనే వినిపిస్తారు. ఇప్పుడు తండ్రి మిమ్మల్ని చెడు సాంగత్యము నుండి బయటకు తీస్తారు.

మనుష్యులు చెడు సాంగత్యములోకి వచ్చి తమ జీవిన-విధానము, తమ వేషధారణ మొదలైనవన్నీ మార్చేసుకున్నారు, దేశాన్ని-వేషాన్నే మార్చేసుకున్నారు, ఇది కూడా తమ ధర్మాన్ని అవమానించడం వంటిది. తమ జుట్టును ఎలా-ఎలా తయారుచేసుకుంటున్నారో చూడండి. దేహాభిమానము వచ్చేస్తుంది. కేవలం తమ జుట్టును అందంగా చేసుకోవడానికే 100-150 రూపాయలు ఖర్చు చేస్తారు. దీనినే అతి దేహాభిమానము అని అంటారు. అటువంటివారు ఎప్పుడూ జ్ఞానాన్ని తీసుకోలేరు. పూర్తిగా సాధారణంగా ఉండండి అని బాబా చెప్తున్నారు. ఖరీదైన చీరను ధరిస్తే కూడా దేహాభిమానము వస్తుంది. దేహాభిమానాన్ని తొలగించుకునేందుకు అన్నీ సాధారణంగా ఉంచుకోవాలి. విలువైన వస్తువులు దేహాభిమానములోకి తీసుకొస్తాయి. మీరు ఈ సమయంలో వనవాహంలో ఉన్నారు కదా. ప్రతి వస్తువుపై మోహాన్ని తొలగించుకోవాలి. చాలా సాధారణంగా ఉండాలి. వివాహాలు మొదలైనవాటికి రంగు దుస్తులు మొదలైనవి ధరించి వెళ్ళండి, కేవలం సంబంధాన్ని నిర్వర్తంచేందుకు ధరించండి, మళ్ళీ ఇంటికి రాగానే తీసేయండి. మీరైతే వాణి నుండి అతీతంగా వెళ్ళాలి. వానప్రస్థులు శ్వేత వస్త్రాలను ధరించి ఉంటారు. మీలో ప్రతి ఒక్కరూ చిన్నా-పెద్దా అందరూ వానప్రస్థులే. చిన్న పిల్లలకు కూడా శివబాబా స్మృతినే ఇప్పించాలి. ఇందులోనే కళ్యాణముంది. అంతే, ఇప్పుడు మనము శివబాబా వద్దకు వెళ్ళాలి. అచ్ఛా.

మధురాతి మధురమైన ఆత్మిక పిల్లలకు మాత-పిత, బాప్ దాదాల ప్రియస్మృతులు మరియు గుడ్ మార్నింగ్. ఆత్మిక పిల్లలకు ఆత్మిక తండ్రి నమస్తే.

ధారణ కొరకు ముఖ్య సారము:-

1. నా ఏ నడవడికా దేహాభిమానముతో కూడుకుని ఉండకూడదని సదా ధ్యానముండాలి. చాలా సాధారణంగా ఉండాలి. ఏ వస్తువుపై కూడా మమత్వము ఉంచుకోకూడదు. చెడు సాంగత్యము నుండి స్వయాన్ని రక్షించుకోవాలి.

2. స్మృతి యొక్క శ్రమ ద్వారా కర్మ బంధనాలన్నీ తొలగించుకొని కర్మాతీతంగా అవ్వాలి. తక్కువలో తక్కువ 8 గంటలు ఆత్మాభిమానులుగా ఉండి సత్యాతి-సత్యమైన ఈశ్వరీయ సేవాధారులుగా అవ్వాలి.

వరదానము:-

సదా అనంతమైన స్థితిలో స్థితలై ఉండే బంధనముక్త, జీవన్ముక్త భవ

దేహాభిమానము హద్దులోని స్థితి మరియు దేహీ అభిమానిగా అవ్వడము అనంతమైన స్థితి. దేహంలోకి రావడం ద్వారా అనేకరకాలైన కర్మ బంధనాలలోకి, హద్దులలోకి రావాల్సి వస్తుంది కానీ దేహీగా అయినప్పుడు ఈ బంధనాలన్నీ సమాప్తమైపోతాయి. బంధనముక్తులే జీవన్ముక్తులు అని అంటారు కదా, అలా ఎవరైతే అనంతమైన స్థితిలో స్థితులై ఉంటారో వారు ప్రపంచములోని వాయుమండలము, వైబ్రేషన్లు, తమోగుణీ వృత్తులు, మాయ యొక్క దాడి, వీటన్నింటి నుండి ముక్తులైపోతారు. దీనినే జీవన్ముక్త స్థితి అని అంటారు. దీనిని సంగమయుగంలోనే అనుభవం చేసుకోవాలి.

స్లోగన్:-

నిశ్చయబుద్ధికి గుర్తు - నిశ్చిత విజయము మరియు నిశ్చింతత, అటువంటివారి వద్దకు వ్యర్థము రాలేదు.