23-11-2020 ప్రాత:మురళి ఓంశాంతి "బాప్ దాదా" మధువనం


"మధురమైన పిల్లలూ - మీరు దేహీ-అభిమానులుగా అయినట్లయితే అన్ని రోగాలు సమాప్తమైపోతాయి మరియు మీరు ద్వి కిరీటధారులుగా, విశ్వానికి యజమానులుగా అయిపోతారు”

ప్రశ్న:-

తండ్రి సన్ముఖంలో ఎలాంటి పిల్లలు కూర్చోవాలి?

జవాబు:-

ఎవరికైతే జ్ఞాన డాన్స్ చేయడం వస్తుందో, వారే కూర్చోవాలి. జ్ఞాన డాన్స్ చేసే పిల్లలు తండ్రి సన్ముఖంలో ఉన్నప్పుడు బాబా మురళీ కూడా అదే విధంగా నడుస్తుంది. ఒకవేళ ఎవరైనా ఎదురుగా కూర్చొని అటూ-ఇటూ చూస్తున్నట్లయితే ఈ బిడ్డ ఏమీ అర్థము చేసుకోవడం లేదని బాబా భావిస్తారు. బాబా బ్రాహ్మణీలను కూడా అడుగుతారు - మీరు ఎవరిని తీసుకొచ్చారు, వీరు బాబా ఎదురుగా కూడా ఆవలిస్తున్నారు. పిల్లలకు ఎటువంటి తండ్రి లభించారంటే, ఇక సంతోషంతో డాన్స్ చేయాలి.

గీతము:-

దూరదేశంలో నివసించేవారు...... (దూరదేశ్ కా రహ్ నే వాలా......)

ఓంశాంతి. మధురాతి-మధురమైన పిల్లలు పాట విన్నారు. దుఃఖహర్త, సుఖకర్త మరియు మీరే తల్లి-తండ్రి...... మళ్ళీ వచ్చి మాకు అపారమైన సుఖాన్నివ్వండి, మేము దుఃఖితులుగా ఉన్నాము అని మనము ఎవరినైతే స్మృతి చేస్తూ వచ్చామో, వారే ఆత్మిక తండ్రి అని ఆత్మిక పిల్లలు భావిస్తారు. ఈ ప్రపంచమంతా దుఃఖమయంగా ఉంది ఎందుకంటే ఇది కలియుగీ పాత ప్రపంచము. పాత ప్రపంచము లేక పాత ఇంటిలో, కొత్త ప్రపంచము, కొత్త ఇంటిలో ఉన్నంత సుఖము ఉండదు. మేము విశ్వానికి యజమానులుగా, ఆది సనాతన దేవీదేవతలుగా ఉండేవారమని, మేమే 84 జన్మలు తీసుకున్నామని పిల్లలైన మీరు అర్థం చేసుకుంటారు. పిల్లలైన మీరు ఎన్ని జన్మలు పాత్రను అభినయించారు అని మీ జన్మల గురించి మీకు తెలియదు అని తండ్రి చెప్తారు. 84 లక్షల పునర్జన్మలుంటాయని మనుష్యులు భావిస్తారు. ఒక్కొక్క పునర్జన్మ ఎన్ని సంవత్సరాలుంటుంది. 84 లక్షల జన్మల లెక్క ప్రకారమైతే సృష్టి చక్రము చాలా పెద్దదిగా అయిపోతుంది. ఆత్మలైన మన తండ్రి మనల్ని చదివించేందుకు వచ్చారని పిల్లలైన మీకు తెలుసు. మనము కూడా దూరదేశంలో నివసించేవారము. మనమెవ్వరూ ఇక్కడ ఉండేవారము కాదు. మనము ఇక్కడకు పాత్రను అభినయించేందుకు వచ్చాము. మనము తండ్రిని కూడా పరంధామంలోనే స్మృతి చేస్తాము. ఇప్పుడు ఈ పరాయి దేశములోకి వచ్చారు. శివుడిని బాబా అని అంటారు. రావణుడిని బాబా అని అనరు. భగవంతుడిని బాబా అని అంటారు. తండ్రి మహిమ వేరు, పంచ వికారాలను ఎవరైనా మహిమ చేస్తారా! దేహాభిమానమైతే చాలా పెద్ద రోగము. మనము దేహీ అభిమానులుగా అయినట్లయితే ఏ రోగము ఉండదు మరియు మనం విశ్వానికి యజమానులుగా అవుతాము. ఈ విషయాలు మీ బుద్ధిలో ఉన్నాయి. శివబాబా ఆత్మలైన మనల్ని చదివిస్తున్నారని మీకు తెలుసు. మాకు బాబా వచ్చి రాజయోగాన్ని నేర్పిస్తారని, రాజ్యము కోసం చదివిస్తారు అని ఇతర సత్సంగాలు మొదలైనవాటిలో ఎక్కడా ఈ విధంగా భావించరు. రాజుగా తయారుచేసేవారు రాజుగానే ఉంటారు కదా. సర్జన్ చదివించి తమ సమానంగా సర్జన్ గా తయారుచేస్తారు. అచ్ఛా, మనల్ని ద్వికిరీటధారులుగా తయారుచేసేందుకు, ద్వికిరీటధారులు తయారుచేసేవారు ఎక్కడ నుండి వస్తారు, అందుకే మనుష్యులు ద్వికిరీటమును కృష్ణునికి పెట్టేసారు. కానీ కృష్ణుడు ఎలా చదివిస్తారు! తప్పకుండా తండ్రి సంగమయుగంలో వచ్చి ఉంటారు, వచ్చి రాజ్యాన్ని స్థాపన చేసి ఉంటారు. తండ్రి ఎలా వస్తారు అనేది మీ బుద్ధిలో తప్ప ఇంకెవ్వరి బుద్ధిలోనూ ఉండదు. దూరదేశము నుండి తండ్రి వచ్చి మనల్ని చదివిస్తారు, రాజయోగాన్ని నేర్పిస్తారు. నాకు ఏ విధమైన లైట్ లేక రత్నజఢిత కిరీటము లేదు అని తండ్రి అంటారు. వారు రాజ్యాన్ని ఎప్పుడూ పొందరు. వారు ద్వికిరీటధారులుగా అవ్వరు, ఇతరులను తయారుచేస్తారు. ఒకవేళ నేను రాజుగా అయినట్లయితే మళ్ళీ నిరుపేదగా కూడా అవ్వవలసి ఉంటుంది అని తండ్రి అంటారు. భారతవాసులు రాజులుగా ఉండేవారు, ఇప్పుడు నిరుపేదలుగా ఉన్నారు. మీరు కూడా ద్వికిరీటధారులుగా అవుతారు కనుక మిమ్మల్ని తయారుచేసేవారు కూడా ద్వికిరీటధారులై ఉండాలి, వారితో మీ యోగము కూడా జోడించబడాలి. ఎవరు ఏ విధంగా ఉంటారో, అదే విధంగా తమ సమానంగా తయారుచేస్తారు. సన్యాసులు ప్రయత్నించి సన్యాసులుగా తయారుచేస్తారు. మీరు గృహస్థులు, వారు సన్యాసులు, కావున మీరు ఫాలోవర్స్ కారు. ఫలానా వ్యక్తి శివానందుని ఫాలోవర్ అని అంటారు. కానీ ఆ సన్యాసి తలకు గుండు చేయించుకునేవారు, మీరైతే ఫాలో చేయడం లేదు! మరి మీరు ఫాలోవర్ అని ఎందుకు చెప్పుకుంటారు! ఎవరైతే వెంటనే తమ వస్త్రాలను విడిచిపెట్టి కాషాయ వస్త్రాలను ధరిస్తారో, వారు ఫాలోవర్. మీరు గృహస్థములో వికారాలు మొదలైనవాటిలో ఉంటారు, అటువంటప్పుడు శివానందుని ఫాలోవర్స్ అని ఎలా పిలిపించుకుంటారు. గురువు పని సద్గతి చేయడము. ఫలానావారిని స్మృతి చేయండి అని అయితే గురువు చెప్పరు. అలాగైతే స్వయం గురువు కారు. ముక్తిధామానికి వెళ్ళేందుకు కూడా యుక్తి కావాలి.

మీ ఇల్లు ముక్తిధామము లేక నిరాకారీ ప్రపంచము అని పిల్లలైన మీకు అర్థము చేయించడం జరిగింది. ఆత్మను నిరాకారీ సోల్ అని అంటారు. శరీరము పంచ తత్వాలతో తయారైనది. ఆత్మలెక్కడ నుండి వస్తాయి? నిరాకారీ ప్రపంచమైన పరంధామము నుండి వస్తాయి. అక్కడ చాలా ఆత్మలుంటాయి. దానిని స్వీట్ సైలెన్స్ హోమ్ అని అంటారు. అక్కడ ఆత్మలు సుఖ-దుఃఖాలకు అతీతంగా ఉంటాయి. దీనిని మంచి రీతిగా పక్కా చేసుకోవాలి. మనము స్వీట్ సైలెన్స్ హోమ్ లో నివసించేవారము. ఇక్కడ ఇది నాటకశాల, ఇక్కడకు మనము పాత్రను అభినయించేందుకు వస్తాము. ఈ నాటకశాలలో సూర్యుడు, చంద్రుడు, నక్షత్రాలు మొదలైనవి లైట్లు. ఈ నాటకశాల ఎన్ని మైళ్ళ వరకు ఉంది అనేది ఎవ్వరూ లెక్క వేయలేరు. విమానంలో పైకి వెళ్తారు కానీ వెళ్ళి తిరిగి వచ్చేందుకు కావలసినంత పెట్రోలు మొదలైనవి వేయలేరు. అంత దూరము వెళ్ళలేరు. ఇన్ని మైళ్ళ దూరం ఉంది, తిరిగి రాలేకపోతే పడిపోతామని వారికి తెలుసు. సముద్రము లేక ఆకాశ తత్వం యొక్క అంతాన్ని పొందలేరు. ఇప్పుడు తండ్రి మీకు తమ అంతం గురించి చెప్తున్నారు. ఆత్మ ఈ ఆకాశ తత్వమును దాటి వెళ్ళిపోతుంది. రాకెట్ ఎంత పెద్దగా ఉంటుంది. ఆత్మలైన మీరు పవిత్రంగా అయినప్పుడు రాకెట్ వలె ఎగరడం మొదలుపెడతారు. ఆత్మ ఎంత చిన్న రాకెట్. సూర్య-చంద్రులను కూడా దాటి ఆ మూలవతనానికి వెళ్ళిపోతారు. సూర్య-చంద్రుల అంతమును తెలుసుకునేందుకు చాలా ప్రయత్నము చేస్తారు. దూరంగా ఉండే నక్షత్రాలు మొదలైనవి ఎంత చిన్నవిగా కనిపిస్తాయి. వాస్తవానికి అవి చాలా పెద్దవి. మీరు గాలిపటాలను ఎగరవేసినప్పుడు అవి పైకి వెళ్ళాక ఎంత చిన్నవిగా కనిపిస్తాయి. మీ ఆత్మ అయితే అన్నింటికన్నా వేగవంతమైనదని తండ్రి చెప్తారు. సెకెండులో ఒక శరీరం నుండి బయటకు వచ్చి మరొక గర్భములోకి వెళ్ళి ప్రవేశిస్తుంది. ఎవరికైనా కర్మల లెక్కాచారము లండన్ లో ఉన్నట్లయితే సెకెండులో లండన్ కు వెళ్ళి జన్మ తీసుకుంటారు. సెకెండులో జీవన్ముక్తి అని గాయనము చేయబడింది కదా. పిల్లవాడు గర్భము నుండి వెలువడగానే యజమానిగా అవుతాడు, వారసునిగా అవుతాడు. పిల్లలైన మీరు తండ్రిని తెలుసుకున్నారు అనగా విశ్వానికి యజమానులుగా అయిపోయారు. అనంతమైన తండ్రియే వచ్చి మిమ్మల్ని విశ్వానికి యజమానులుగా తయారుచేస్తారు. స్కూల్లో బ్యారిస్టరీ చదువుకుంటే బ్యారిస్టరుగా అవుతారు. ఇక్కడ మీరు ద్వికిరీటధారులుగా అయ్యేందుకు చదువుకుంటారు. ఒకవేళ పాస్ అయితే తప్పకుండా ద్వికిరీటధారులుగా అవుతారు. అయినా స్వర్గములోకైతే తప్పకుండా వస్తారు. తండ్రి అయితే సదా అక్కడే ఉంటారని మీకు తెలుసు. ఓ గాడ్ ఫాదర్ అని అన్నప్పుడు కూడా దృష్టి తప్పకుండా పైకి వెళ్తుంది. గాడ్ ఫాదర్ అని అన్నప్పుడు తప్పకుండా కొద్దిగా అయినా వారి పాత్ర ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు పాత్రను అభినయిస్తున్నారు. వారిని తోట యజమాని అని కూడా అంటారు. వారు వచ్చి ముళ్ళ నుండి పుష్పాలుగా చేస్తారు. కనుక పిల్లలైన మీకు సంతోషము ఉండాలి. బాబా ఈ పరాయి దేశంలోకి వచ్చారు. దూరదేశంలో నివసించేవారు పరాయి దేశంలోకి వచ్చారు. తండ్రియే దూరదేశంలో నివసించేవారు. మిగతా ఆత్మలు కూడా అక్కడే నివసిస్తాయి. ఇక్కడకు మళ్ళీ పాత్రను అభియించేందుకు వస్తాయి. పరాయి దేశము యొక్క అర్థము ఎవ్వరికీ తెలియదు. మనుష్యులు భక్తిమార్గంలో ఏదైతే వింటారో, అదంతా సత్యము-సత్యము అని అంటూ ఉంటారు. పిల్లలైన మీకు తండ్రి ఎంత మంచిరీతిగా అర్థం చేయిస్తారు. ఆత్మ అపవిత్రంగా అవ్వడం వలన ఎగరలేదు. పవిత్రంగా అవ్వకుండా తిరిగి వెళ్ళలేదు. పతితపావనుడని ఒక్క తండ్రినే అంటారు. వారు సంగమయుగంలో రావాలి. మీకు ఎంత సంతోషము ఉండాలి. బాబా మమ్మల్ని ద్వికిరీటధారులుగా తయారుచేస్తున్నారు, ఇంతకన్నా ఉన్నతమైన హోదా ఇంకెవ్వరికీ ఉండదు. నేను ద్వికిరీటధారిగా అవ్వను, నేను ఒక్కసారి మాత్రమే వస్తాను అని తండ్రి అంటారు. పరాయి దేశము, పరాయి శరీరములోకి వస్తాను. ఈ దాదా కూడా నేను శివుడిని కాను అని అంటారు. నన్ను లఖీరాజ్ అని అనేవారు, తర్వాత సరెండర్ అయ్యాక బాబా బ్రహ్మా అనే పేరు పెట్టారు. వీరిలో ప్రవేశించి నీకు నీ జన్మల గురించి తెలియదని వీరికి చెప్పాను. 84 జన్మల లెక్క కూడా ఉండాలి కదా. వారు 84 లక్షలని అంటారు, అది అసలు అసంభవము. 84 లక్షల జన్మల రహస్యాన్ని అర్థం చేయించడంలోనే వందల సంవత్సరాలు పడుతుంది. గుర్తు కూడా ఉండదు. 84 లక్షల యోనుల్లోనైతే పశు-పక్ష్యాదులు మొదలైనవన్నీ వచ్చేస్తాయి. మనుష్య జన్మ దుర్లభమైనదని గాయనం చేయబడుతుంది. జంతువులు జ్ఞానాన్ని అర్థము చేసుకోలేవు. తండ్రి వచ్చి మీకు జ్ఞానాన్ని చదివిస్తారు. నేను రావణ రాజ్యంలో వస్తానని వారు స్వయంగా చెప్తారు. మాయ మిమ్మల్ని ఎంతగా రాతి బుద్ధికలవారిగా తయారుచేసింది. ఇప్పుడు తండ్రి మళ్ళీ మిమ్మల్ని పారసబుద్ధి కలవారిగా తయారుచేస్తారు. దిగేకళలో మీరు రాతిబుద్ధి కలవారిగా అయిపోయారు. ఇప్పుడు మళ్ళీ తండ్రి ఎక్కే కళలోకి తీసుకువెళ్తారు, నంబరువారుగా ఉంటారు కదా. ప్రతి ఒక్కరు తమ పురుషార్థము ద్వారా అర్థం చేసుకోవాలి. ముఖ్యమైన విషయము స్మృతికి సంబంధించినది. రాత్రి నిద్రించేటప్పుడు కూడా ఇదే ఆలోచన చేయండి. బాబా, మేము మీ స్మృతిలో నిద్రిస్తాము, అనగా మేము ఈ శరీరాన్ని వదిలేస్తాము. మీ వద్దకు వచ్చేస్తాము. ఈ విధంగా బాబాను స్మృతి చేస్తూ-చేస్తూ నిద్రించినట్లయితే, అప్పుడు ఎంత ఆనందము కలుగుతుందో చూడండి. సాక్షాత్కారము కూడా కలగవచ్చు. కానీ ఈ సాక్షాత్కారం మొదలైనవాటిలో సంతోషపడకూడదు. బాబా, మేము మిమ్మల్నే స్మృతి చేస్తాము. మీ వద్దకు రావాలని కోరుకుంటున్నాము. మీరు తండ్రిని స్మృతి చేస్తూ-చేస్తూ చాలా ప్రశాంతంగా వెళ్ళిపోతారు. సూక్ష్మ వతనంలోకి వెళ్ళే అవకాశం కూడా ఉంది. మూలవతనానికైతే వెళ్ళలేరు. ఇప్పుడింకా తిరిగి వెళ్ళే సమయం ఎక్కడ వచ్చింది. అయితే, బిందువు సాక్షాత్కారము జరిగితే, తర్వాత చిన్న-చిన్న ఆత్మల వృక్షము కనిపిస్తుంది. మీకు వైకుంఠము యొక్క సాక్షాత్కారం జరుగుతుంది కదా. అలాగని సాక్షాత్కారము జరిగితే మీరు వైకుంఠానికి వెళ్ళిపోతారని కాదు. దాని కోసం మళ్ళీ శ్రమ చేయవలసి ఉంటుంది. మీరు మొట్టమొదట స్వీట్ హోమ్ కు వెళ్తారని మీకు అర్థము చేయించడం జరుగుతుంది. ఆత్మలన్నీ పాత్రను అభినయించడం నుండి ముక్తులైపోతాయి. ఆత్మ పవిత్రంగా అవ్వనంతవరకు పైకి వెళ్ళలేదు. ఇకపోతే సాక్షాత్కారము వలన ఏమీ లభించదు. మీరాకు సాక్షాత్కారం జరిగింది, వైకుంఠములోకైతే వెళ్ళలేదు. వైకుంఠము అయితే సత్యయుగంలోనే ఉంటుంది. మీరిప్పుడు వైకుంఠానికి యజమానులుగా అయ్యేందుకు తయారీ చేసుకుంటున్నారు. బాబా ధ్యానము మొదలైనవాటిలోకి అంతగా వెళ్ళనివ్వరు ఎందుకంటే మీరు చదువుకోవాలి కదా. తండ్రి వచ్చి చదివిస్తారు, సర్వుల సద్గతి చేస్తారు. వినాశనము కూడా ఎదురుగా నిలబడి ఉంది. అంతేకానీ అసురులు మరియు దేవతల యుద్ధము లేనే లేదు. వారు మీ కోసం పరస్పరములో కొట్లాడుకుంటారు ఎందుకంటే మీ కోసం కొత్త ప్రపంచము కావాలి. మీది మాయతో యుద్ధము. మీరు చాలా పేరు గాంచిన యోధులు. కానీ దేవీలు ఇంతగా ఎందుకు గాయనం చేయబడ్డారో ఎవ్వరికీ తెలియదు. ఇప్పుడు మీరు యోగబలంతో భారతదేశాన్ని స్వర్గంగా తయారుచేస్తారు. మీకిప్పుడు తండ్రి లభించేసారు. మీకు అర్థము చేయిస్తూ ఉంటారు - జ్ఞానము ద్వారా కొత్త ప్రపంచము జిందాబాద్ అవుతుంది. ఈ లక్ష్మీనారాయణులు కొత్త ప్రపంచానికి యజమానులుగా ఉండేవారు కదా. ఇప్పుడిది పాత ప్రపంచము. ఇంతకుముందు కూడా పాత ప్రపంచ వినాశనము మిసైల్స్ ద్వారా జరిగింది. మహాభారత యుద్ధము జరిగింది. ఆ సమయంలో తండ్రి రాజయోగాన్ని నేర్పించారు. ఇప్పుడు తండ్రి ప్రాక్టికల్ గా రాజయోగము నేర్పిస్తున్నారు కదా. తండ్రియే మీకు సత్యాన్ని వినిపిస్తారు. సత్యమైన తండ్రి వచ్చినట్లయితే మీరు సదా సంతోషంలో నాట్యము చేస్తారు. ఇది జ్ఞాన డాన్స్. జ్ఞాన డాన్స్ పట్ల అభిరుచి ఉన్నవారే ఎదురుగా కూర్చోవాలి. అర్థము చేసుకోలేని వారికి ఆవలింతలు వస్తాయి. వీరేమీ అర్థము చేసుకోవడం లేదని అర్థమైపోతుంది. జ్ఞానము ఏమీ అర్థము కాకపోతే అటూ-ఇటూ చూస్తూ ఉంటారు. నీవు ఎలాంటి వారిని తీసుకొచ్చావని బాబా కూడా బ్రాహ్మణిని అడుగుతారు. ఎవరైతే నేర్చుకుంటారో మరియు నేర్పిస్తారో, వారు ఎదురుగా కూర్చోవాలి. వారికి సంతోషము కలుగుతూ ఉంటుంది. మేము కూడా డాన్స్ చేయాలి. ఇది జ్ఞాన డాన్స్. కృష్ణుడైతే జ్ఞానమూ వినిపించలేదు, నాట్యమూ చేయలేదు. మురళీ అయితే ఈ జ్ఞానానికి సంబంధించినదే కదా. కనుక తండ్రి అర్థం చేయంచారు - రాత్రి నిద్రించే సమయంలో బాబాను స్మృతి చేస్తూ, చక్రమును బుద్ధిలో స్మృతి చేస్తూ ఉండండి. బాబా, మేమిప్పుడు ఈ శరీరాన్ని వదిలి మీ వద్దకు వస్తాము. ఈ విధంగా స్మృతి చేస్తూ-చేస్తూ నిద్రించండి, అప్పుడు ఏమవుతుందో చూడండి. ఒకప్పుడు శ్మశానవాటికగా చేసేవారు, అప్పుడు కొందరు శాంతిలోకి వెళ్ళిపోయేవారు, కొందరు రాస్ చేయడం మొదలుపెట్టేవారు. తండ్రి గురించి తెలియనివారు, స్మృతి ఎలా చేయగలరు. మనుష్యమాత్రులకు తండ్రి గురించే తెలియకపోతే తండ్రినెలా స్మృతి చేస్తారు, అందుకే తండ్రి అంటారు - నేను ఎవరినో, ఎలా ఉంటానో, నా గురించి ఎవ్వరికీ తెలియదు.

ఇప్పుడు మీకెంత వివేకం లభించింది. మీరు గుప్తమైన యోధులు. యోధులు అనే పేరు విని దేవీలకు ఆయుధాలు, బాణాలు మొదలైనవి ఇచ్చేశారు. మీరు యోగబలము గల యోధులు. యోగబలము ద్వారా విశ్వానికి యజమానులుగా అవుతారు. బాహుబలము ద్వారా ఎవరు ఎంత ప్రయత్నించినా కానీ విజయము పొందలేరు. భారతదేశ యోగము ప్రసిద్ధి చెందినది. దీనిని తండ్రియే వచ్చి నేర్పిస్తారు. ఇది కూడా ఎవ్వరికీ తెలియదు. లేస్తూ-కూర్చుంటూ తండ్రినే స్మృతి చేస్తూ ఉండండి. యోగము కుదరడం లేదని అంటారు. యోగమనే పదాన్ని తొలగించండి. పిల్లలు తండ్రిని గుర్తు చేస్తారు కదా. నన్నొక్కరినే స్మృతి చేయండి అని శివబాబా అంటారు. నేనే సర్వశక్తివంతుడను, నన్ను స్మృతి చేసినట్లయితే మీరు సతోప్రధానంగా అయిపోతారు. సతోప్రధానంగా అయినప్పుడు ఆత్మల ఊరేగింపు బయలుదేరుతుంది. తేనెటీగల ఊరేగింపు ఉంటుంది కదా. ఇది శివబాబా యొక్క ఊరేగింపు. శివబాబా వెనుక ఆత్మలందరూ దోమల వలె పరిగెడతారు. శరీరాలన్ని సమాప్తమైపోతాయి. అచ్ఛా.

మధురాతి మధురమైన ఆత్మిక పిల్లలకు మాత-పిత, బాప్ దాదాల ప్రియస్మృతులు మరియు గుడ్ మార్నింగ్. ఆత్మిక పిల్లలకు ఆత్మిక తండ్రి నమస్తే.

ధారణ కొరకు ముఖ్య సారము:-

1.రాత్రి నిద్రించే ముందు బాబాతో మధురాతి మధురమైన మాటలను మాట్లాడాలి. బాబా, మేము ఈ శరీరాన్ని వదిలి మీ వద్దకు వస్తాము, ఇలా స్మృతి చేస్తూ నిద్రించాలి. స్మృతియే ముఖ్యమైనది, స్మృతి ద్వారానే పారసబుద్ధి కలవారిగా అవుతారు.

2. పంచ వికారాల రోగము నుండి రక్షించుకునేందుకు దేహీ-అభిమానులుగా అయ్యే పురుషార్థము చేయాలి. లెక్కలేనంత సంతోషంలో ఉండాలి, జ్ఞాన నాట్యము చేయాలి. క్లాసులో సోమరితనాన్ని వ్యాపింపజేయకూడదు.

వరదానము:-

త్రికాలదర్శీ స్థితి ద్వారా వ్యర్థ ఖాతాను సమాప్తం చేసే సదా సఫలతామూర్త భవ

త్రికాలదర్శీ స్థితిలో స్థితి అవ్వడం అనగా ప్రతి సంకల్పము, మాట మరియు కర్మ చేయడానికి ముందు, ఇది వ్యర్థమా లేక సమర్థమా అని చెక్ చేసుకోవాలి. వ్యర్థము ఒక సెకండులో పదమాల నష్టము కలిగిస్తుంది, సమర్థము ఒక సెకండులో పదమాల సంపాదన చేస్తుంది. సెకండు యొక్క వ్యర్థము కూడా సంపాదనలో చాలా నష్టం తీసుకొస్తుంది, దానితో చేసుకున్న సంపాదన కూడా కనిపించదు, అందుకే ఏకకాల దర్శులుగా అయి కర్మలు చేసేందుకు బదులుగా త్రికాలదర్శి స్థితిలో స్థితులై చేసినట్లయితే వ్యర్థము సమాప్తమైపోతుంది మరియు సదా సఫలతా మూర్తులుగా అయిపోతారు.

స్లోగన్:-

గౌరవము, ప్రతిష్ఠ మరియు సాధనాల త్యాగమే మహాన్ త్యాగము.