02.01.2019           Morning Malayalam Murli       Om Shanti           BapDada Madhuban


മധുരമായ കുട്ടികളെ - ഈ പുരുഷോത്തമ സംഗമയുഗത്തില് പുരുഷോത്തമനായി മാറുന്നതിനുള്ള പരിപൂര് ണ്ണ പുരുഷാര് ത്ഥം ചെയ്യൂ , എത്രത്തോളം സാധിക്കുമോ അത്രയും ശ്രദ്ധ ഓര് മ്മയിലും പഠിപ്പിലും നല് കൂ .

ചോദ്യം :-
നിങ്ങള് കുട്ടികള് വളരെ വലിയ വ്യാപാരികളാണ്, നിങ്ങള്ക്ക് എല്ലായ്പോഴും ഏതൊരു കാര്യത്തില് ഊന്നല് നല്കി ചിന്തിയ്ക്കണം?

ഉത്തരം :-
സദാ ലാഭത്തേയും നഷ്ടത്തേയും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കൂ. അഥവാ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചില്ലെങ്കില് പ്രജകളോടൊപ്പം ദാസ ദാസിയായിത്തീരും. അച്ഛന് 21 ജന്മങ്ങളിലേയ്ക്ക് നല്കുന്ന രാജ്യഭാഗ്യത്തിന്റെ സമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തും.അതിനാല് അച്ഛനുമായി മുഴുവന് വ്യാപാരവും നടത്തു. അച്ഛന് ദാതാവാണ്, നിങ്ങള് കുട്ടികള് സുധാമാവിനെപ്പോലെ ഒരു പിടി അവില് കൊടുത്ത് വിശ്വത്തിന്റെ ചക്രവര്ത്തീ പദം നേടുന്നു.

ഓംശാന്തി.
കുട്ടികള് ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇത് വിദ്യാലയമാണ്. ഇത് ഒരു സത്സംഗമല്ല. മഠാധിപതിയോ ബ്രാഹ്മണനോ സന്യാസിയോ ഒന്നും മുന്നില് ഇരിക്കുന്നില്ല. സ്വാമി കോപിച്ചാലോ എന്ന പേടി ഒട്ടുമില്ല. ഭക്തിമാര്ഗ്ഗത്തില് ഏതെങ്കിലും സന്യാസിവര്യനെ വീട്ടിലേയ്ക്ക് ക്ഷണിച്ചാല് അവരുടെ പാദങ്ങള് കഴുകി ആ ജലം കുടിക്കുന്നു, ഇവിടെയാണെങ്കില് അച്ഛനല്ലേ. വീട്ടില് കുട്ടികള് എപ്പോഴെങ്കിലും അച്ഛനെ പേടിക്കുമോ. നിങ്ങള് കൂടെ കഴിക്കുകയും കുടിക്കുകയും കളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സന്യാസി അഥവാ ഗുരുവിന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമോ? അവിടെയാണെങ്കില് മുഴുവന് ദിവസവും ഗുരുജീ, ഗുരുജീ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ഇത് അച്ഛനാണ്. ഗുരുവില് നിന്നും ടീച്ചറില് നിന്നും അവരവരുടെ സമ്പത്ത് ലഭിക്കുന്നു. അച്ഛനില് നിന്ന് സ്വത്താണ് ലഭിക്കുന്നത്. കുട്ടി ജനിച്ചു ഉടനെ അനന്തരാവകാശിയായി മാറി. ഇവിടെയും അച്ഛന്റെ കുട്ടിയായി മാറി, അച്ഛനെ മനസ്സിലാക്കി, മതി നമ്മള് സ്വര്ഗ്ഗത്തിന്റെ അധികാരിയായി മാറി. കാരണം ബാബയാണ് സ്വര്ഗത്തിന്റെ രചയിതാവ്. ഈ ലക്ഷ്മീ നാരായണന്മാര് സ്വര്ഗ്ഗത്തിന്റെ സമ്പത്ത് എങ്ങനെ എവിടെനിന്ന് നേടി ഇത് ആര്ക്കും അറിയില്ല. നിങ്ങള്ക്കറിയാം നമ്മള് ഇതായിരുന്നു വീണ്ടും അതുപോലെയാവുകയാണ്. മനുഷ്യരാണെങ്കില് തീര്ത്തും ചിന്തിക്കുന്നേയില്ല ഇത് ആരാണ്, ആരെയാണ് നമ്മള് പൂജിക്കുന്നതെന്ന്. ശിവക്ഷേത്രത്തില് ചെന്ന് അഭിഷേകം ചെയ്ത് തിരിച്ച് വരുന്നു, ഒന്നും അറിയുന്നില്ല. നിങ്ങള്ക്ക് ഇപ്പോള് ഫീലിംഗ് വരുന്നുണ്ട് നമ്മള് ഈ മൃത്യുലോകത്തിലെ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് അമരലോകത്തിലേയ്ക്ക് പോകും. എത്ര വലിയ പ്രാപ്തിയാണ്. ഭക്തിമാര്ഗ്ഗത്തില് പ്രാപ്തി ഒന്നും തന്നെയില്ല. ബാബ സ്വയം പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് 12 ഗുരുക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോള് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലൂടെ സമയം വ്യര്ത്ഥമായി പിന്നെയും താഴേയ്ക്കുതന്നെ വീണു. പക്ഷേ ഡ്രാമയില് ഇതും ഉള്ളതാണ്. നമുക്ക് ആരുമായും ശത്രുതയില്ല. നമ്മുടെ പ്രീതി ഒരു ബാബയുമായാണ്. നിങ്ങള് ക്ലാസിനുള്ളിലേയ്ക്കു വരുമ്പോള് ഈ ചിത്രങ്ങള് കണ്ട് സന്തോഷിക്കണം നമ്മള് പഠിച്ച് ഇതായി മാറുകയാണ്. ഈ രാജധാനി എങ്ങനെയാണ് സ്ഥാപിതമാകുന്നത് എന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് അറിയാം. ബാബ പറയുന്നു കുട്ടികളേ വാടരുത്. ബാബ എത്ര നല്ലരീതിയിലാണ് മനസ്സിലാക്കിത്തരുന്നത് എന്നിട്ടും ചിലര് ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കേള്ക്കുകയും പറയുകയും അവസാനം ഉപേക്ഷിച്ച് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. മായയുടേതായി മാറുന്നു, അവരെയാണ് പറയുന്നത് കുലദ്രോഹി, ഒരു രാജധാനിയില് നിന്നും പോയി അടുത്ത രാജധാനിയിലേതായി മാറുന്നു. ബാബ എത്ര നല്ലരീതിയിലാണ് പുരുഷാര്ത്ഥം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. ഭക്തിമാര്ഗ്ഗത്തില് എത്ര അലഞ്ഞിരുന്നു. ദാന- പുണ്യം, തീര്ത്ഥാടനം, വൃതാനുഷ്ഠാനം എന്നിവ ചെയ്തിരുന്നു. നല്ല സാക്ഷാത്ക്കാരങ്ങളുണ്ടായി എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു. ഉയരുന്ന കലയുണ്ടായില്ല,കൂടുതല് താഴേയ്ക്കിറങ്ങിവന്നു.നിങ്ങള്ക്ക് ദിനംപ്രതിദിനം ഉയരുന്ന കലയാണ്. ബാക്കിയെല്ലാവരുടേയും ഇറങ്ങുന്ന കലയാണ്. ഗുരുക്കന്മാര് പറയാറുണ്ട് ജ്ഞാനം ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകലാണ്, ഭക്തി ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രിയാണ്. ജ്ഞാനവും ഭക്തിയും തമ്മില് രാത്രിയുടേയും പകലിന്റേയും വ്യത്യാസമുണ്ട്. ജ്ഞാനത്തിലൂടെയാണ് സുഖം ലഭിക്കുന്നത്, ബാബ എത്ര സഹജമായാണ് മനസ്സിലാക്കിത്തരുന്നത് നിങ്ങള് തന്നെയായിരുന്നു വിശ്വത്തിന്റെ അധികാരികള്, പിന്നീട് നിങ്ങള് തന്നെയാണ് താഴെ ഇറങ്ങി വന്നത്. ഇപ്പോള് ബാബ പറയുന്നു സ്വയം ആത്മാവാണെന്നു മനസ്സിലാക്കുക മാത്രം ചെയ്യൂ. ആത്മാവ് അവിനാശിയാണ്. ആത്മാവ് പറയുന്നു അല്ലയോ അവിനാശിയായ പിതാവേ വന്ന് ഞങ്ങളെ പാവനമാക്കി മാറ്റൂ, ഇതില് മുക്തി ജീവന്മുക്തി എല്ലാം വരും. നിങ്ങള് ഇപ്പോള് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഭക്തിയില് നമുക്ക് ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അല്ലയോ ഭഗവാനേ ദയകാണിക്കൂ എന്ന് പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഭഗവാനേ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോള് ഇത്രയ്ക്ക് സുഖമില്ല,സമ്പത്തിന്റെ ഓര്മ്മ വരില്ല. ഉയര്ന്നതിലും ഉയര്ന്ന ശിവബാബ എന്ന് നിങ്ങള് പറയുമ്പോള് സമ്പത്ത് പെട്ടെന്ന് ഓര്മ്മവരും. ഇപ്പോള് നിങ്ങള് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഇത് രാവണരാജ്യമാണ്. രാമരാജ്യമുണ്ടാകുന്നത് സത്യയുഗത്തിലാണ്. ഇപ്പോള് കലിയുഗമാണ്. സത്യയുഗത്തില് വളരെ കുറച്ച് മനുഷ്യരേ ഉണ്ടാകൂ. ഒരേ ഒരു ആദിസനാതന ധര്മ്മമായിരുന്നു. സുഖവും ശാന്തിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെയാണെങ്കില് മനുഷ്യര് ശാന്തിയ്ക്കുവേണ്ടി അലയുന്നു. സമ്മേളനങ്ങളില് എത്ര രൂപയാണ് ചിലവ് ചെയ്യുന്നത്. അവര്ക്ക് നിങ്ങള് എഴുതണം ശാന്തിയുടെ സാഗരം, പവിത്രതയൂടെ സാഗരം, സമ്പത്തിന്റേയും സാഗരം ഭഗവാനാണ്. എല്ലാം ബാബയില് നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത്.

ഇപ്പോള് നിങ്ങള്ക്ക് അറിയാം സത്യയുഗത്തില് നമ്മള് വലിയ ധനവാനായിരുന്നു.വിശ്വത്തില് ശാന്തിയുണ്ടായിരുന്നത് അവിടെയാണ്. ബാക്കി ആത്മാക്കള്ക്ക് ശാന്തിയുണ്ടാകുന്നത് വീട്ടില് പരമധാമത്തിലാണ്. വിശ്വത്തില് നമ്മള് മാത്രമായിരുന്നപ്പോള് സുഖം,ശാന്തി എല്ലാമുണ്ടായിരുന്നു. അതിനാല് കുട്ടികള്ക്ക് വളരെ സന്തോഷം ഉണ്ടാകണം. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വര്ഗ്ഗത്തെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രങ്ങളില് എന്തെല്ലാമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോള് ബാബ പറയുന്നു ഞാന് നിങ്ങള്ക്ക് ഒരു ചോദ്യവും ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരാത്ത രീതിയില് മനസ്സിലാക്കിത്തരികയാണ്. ആദ്യം എന്നെ മാത്രം ഓര്മ്മിക്കു. നിങ്ങള് ഇപ്പോള് പതിതരെ പാവനമാക്കി മാറ്റൂ അതായത് പഴയലോകത്തെ പുതിയതാക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അര്ത്ഥം ഒന്നും അറിയുന്നില്ല. കെട്ടുപിണഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ്. ഇപ്പോള് ശരിയാക്കേണ്ടിവരും. ഭക്തിയില് എത്ര ചിത്രങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്, കൃഷ്ണന് ചക്രം നല്കിയിരിക്കുന്നു, ഇതുകൊണ്ട് അകാസുരനേയും ഭഗാസുരനേയും വധിച്ചു. കൃഷ്ണന് അതിന് ഹിംസകനായിരുന്നോ? പിന്നീട് പറയുന്നു ഇന്ന-ഇന്നവരെയൊക്കെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. ഡബിള് ഹിംസകനാക്കി മാറ്റി. അത്ഭുതമല്ലേ, ശാസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കിയവരുടെ ബുദ്ധി അത്ഭുതം തന്നെ. പിന്നീട് അവരെ വ്യാസഭഗവാന് എന്നു പറയുന്നു. ഇപ്പോള് അച്ഛന് പറയുന്നു എന്നെ ഓര്മ്മിക്കു,ദൈവീക ഗുണങ്ങളെ ധാരണ ചെയ്യൂ. ബാക്കിയൊരു കാര്യവുമില്ല. നിങ്ങളെ യോഗത്തില് ഇരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്തെന്നാല് ബാബയെ ഓര്മ്മിക്കാത്തവര് ഒരുപാടുപേരുണ്ട്. തന്റെ ജോലികളില് മുഴുകിക്കഴിയുന്നു. അവര്ക്ക് സമയമേയില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ ജോലികള് ചെയ്തുകൊണ്ടും ബുദ്ധികൊണ്ട് ഓര്മ്മിക്കണം. പ്രിയതമനായ എന്റെ പ്രിയതമകളാണ് നിങ്ങള്. ഇപ്പോള് ഞാന് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് മറ്റെല്ലാ കൂട്ടുകെട്ടും ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നോട് കൂട്ടുകെട്ട് വെയ്ക്കൂ. കഴിക്കുമ്പോഴും കുടിക്കുമ്പോഴും ഈ ശീലമുണ്ടാക്കൂ അതായത് ഞാന് ആത്മാവാണ് അച്ഛനെ ഓര്മ്മിക്കണം. അച്ഛന് നിങ്ങളെ എത്ര ശ്രേഷ്ഠമാക്കി മാറ്റുന്നു,നിങ്ങള് ഈ ചെറിയ കാര്യം പോലും ചെയ്യുന്നില്ല, എന്നെ ഓര്മ്മിക്കുന്നില്ല.നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളേയും മക്കളേയും ഓര്മ്മിക്കുന്നു എന്നെ ഓര്മ്മിക്കാന് സാധിക്കില്ലേ. വാസ്തവത്തില് നിഷ്ഠ എന്ന പദം തെറ്റാണ്. ബാബ നേരിട്ട് വന്ന് പറയുകയാണ് എന്നെ മാത്രം ഓര്മ്മിക്കു. കല്പം മുമ്പും സന്മുഖത്ത് അച്ഛന് മനസ്സിലാക്കിത്തന്നിരുന്നു. ഇപ്പോള് മനസ്സിലാക്കിത്തരികയാണ് മധുര മധുരമായ കുട്ടികളേ കല്പത്തിനുശേഷം തിരികെ ലഭിച്ച ഓമന മക്കളെ.... ഇപ്പോള് നിങ്ങളുടെ 84 ജന്മം പൂര്ത്തിയായിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോള് തിരിച്ച് പോകുന്നതിനായി നിങ്ങള്ക്ക് തീര്ച്ചയായും പവിത്രമായി മാറണം. വികാരത്തിലേയ്ക്ക് പോകുന്നതിനാലാണ് നിങ്ങള് കൂടുതല് പതിതമായി മാറിയത്. പാവനമായി മാറുന്നില്ലെങ്കില് കുറഞ്ഞ പദവിയേ ലഭിക്കൂ. സ്വയം ആത്മാവാണെന്നു മനസ്സിലാക്കി അച്ഛനെ ഓര്മ്മിക്കൂ പിന്നെ 84ന്റെ ചക്രത്തേയും ഓര്മ്മിക്കു, ഇതുതന്നെയാണ് സ്വദര്ശന ചക്രം. ഇതിന്റെ അര്ത്ഥവും ആര്ക്കും അറിയില്ല. മുഖത്തിലൂടെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ശംഖുമുഴക്കണം. ഇതെല്ലാം ജ്ഞാനത്തിന്റെ കാര്യമാണ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ പരിധിയില്ലാത്ത അച്ഛനാണ്, സ്വര്ഗ്ഗത്തിന്റെ രചയിതാവാണ്, ബാബയെ ഓര്മ്മിക്കു എങ്കില് നിങ്ങളുടെ ഉയരുന്ന കലയുണ്ടാകും. എത്ര സഹജമായ കാര്യമാണ്.

നിങ്ങള് കുട്ടികള് ഇപ്പോള് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഉണ്ടായതും ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതുമായ ഡ്രാമയാണ്. ഓരോ 5000 വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷവും അച്ഛന് വരുന്നു. ഇപ്പോള് നല്ലരീതിയില് പുരുഷാര്ത്ഥം ചെയ്യൂ. നിങ്ങള് പണത്തിന്റെ പിന്നാലെ എന്തിനാണ് പോകുന്നത്. മാസത്തില് ഒന്നോ രണ്ടോ ലക്ഷം വരെ സമ്പാദിക്കുമായിരിക്കും എങ്കിലും ഇതെല്ലാം നശിക്കാനുള്ളതാണ്. കഴിക്കാന് കുട്ടികളും പേരക്കുട്ടികളുമൊന്നുമുണ്ടാകില്ല. മക്കളും പേരമക്കളും അവരുടെ കുട്ടികളും കഴിക്കും എന്ന അത്യാഗ്രഹമുണ്ട്. ആ കുലത്തില്തന്നെ പുനര്ജന്മം എടുക്കണമെന്നില്ല. എവിടെയെല്ലാം പോയി പുനര്ജന്മം എടുക്കും എന്നറിയില്ല. നിങ്ങളാണെങ്കില് 21 ജന്മത്തേയ്ക്കുള്ള സമ്പത്താണ് നേടുന്നത്. അഥവാ കുറച്ച് പുരുഷാര്ത്ഥം ചെയ്യുകയാണെങ്കില് പ്രജയില് ചെന്ന് ദാസ ദാസിയാകും എങ്കില് എത്ര നഷ്ടമാകും. അതിനാല് നഷ്ടത്തിന്റേയും ലാഭത്തിന്റേയും ചിന്തയുണ്ടാകണം. വ്യാപാരികള് പാപം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒപ്പം എന്തെങ്കിലും ദാന ധര്മ്മങ്ങളും ചെയ്യും. ഇത് അവിനാശിയായ ജ്ഞാനരത്നങ്ങളുടെ വ്യാപാരമാണ്, ഇത് വിരളം ചിലരേ ചെയ്യൂ. ഈ കച്ചവടം നേരിട്ട് ബാബയുമായി ചെയ്യണം. അച്ഛന് നല്കുന്നത് ജ്ഞാന രത്നങ്ങളാണ്. ബാബ ദാതാവാണ്.കുട്ടികള് ഒരു പിടി അവില് നല്കുന്നു അച്ഛന് നല്കുന്നതോ പരിധിയില്ലാത്ത ചക്രവര്ത്തീ പദവിയും.ചക്രവര്ത്തി പദവിയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോള് കൊടുക്കുന്നത് ഒരുപിടി അവില് മാത്രമാണ്.നിങ്ങള് എല്ലാവരും കുചേലന്മാരാണ്.എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത് പകരം എന്താണ് നേടുന്നത്? വിശ്വത്തിന്റെ ചക്രവര്ത്തീപദം എടുത്ത് വിശ്വത്തിന്റെ അധികാരിയാകുന്നു.ബുദ്ധി പറയുന്നുണ്ട് ഒരേ ഒരു ഭാരതഖണ്ഢം മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ. പ്രകൃതിയും പുതിയതായിരിക്കും. ആത്മാവും സതോപ്രധാനമായിരിക്കും. സത്യയുഗത്തില് നിങ്ങള് ദേവതകളായിരുന്നപ്പോള് പവിത്രമായ സ്വര്ണ്ണമായിരുന്നു. പിന്നീട് ത്രേതയില് അല്പം വെള്ളി ആത്മാവില് കലരുന്നു, അതിനെയാണ് സില്വര് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏണിപ്പടി താഴേയ്ക്ക് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങള് വളരെ ഉയര്ന്നതാണ്. വിരാടരൂപത്തിന്റെ ചിത്രവുമുണ്ട്. അര്ത്ഥം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലെന്നു മാത്രം. എത്രയധികം ചിത്രങ്ങളാണ്. ചിലര് ക്രിസ്തുവിന്റെ ചിത്രം വെയ്ക്കുകയാണെങ്കില് ചിലര് സായിബാബയുടെ ചിത്രം വെയ്ക്കുന്നു. മുസ്ലീങ്ങളേയും ഗുരു എന്ന് പറയുന്നു പിന്നീട് അവിടെച്ചെന്ന് മദ്യത്തിന്റെ സഭകൂടുന്നു. ബാബ പറയുന്നു എത്ര അജ്ഞാന അന്ധകാരമാണ്. ഇതെല്ലാമാണ് ഭക്തിയുടെ അന്ധകാരം. കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ കാര്യത്തില് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. പറയാറുണ്ട് സത്സംഗം ഉയര്ത്തും കുസംഗം നഷ്ടമുണ്ടാക്കും, കുസംഗം എന്നത് മായയുടെ 5 വികാരങ്ങളാണ്. ഇപ്പോള് നിങ്ങള്ക്ക് സത്യമായ അച്ഛന്റെ കൂട്ടുകെട്ട് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇതിലൂടെയാണ് നിങ്ങള് അക്കരെയെത്തുന്നത്. അച്ഛന് മാത്രമാണ് സത്യം പറയുന്നത്. കല്പ കല്പം നിങ്ങള്ക്ക് സത്യത്തിന്റെ കൂട്ടുകെട്ട് ലഭിക്കും പിന്നീട് അര കല്പത്തിനുശേഷം രാവണന്റെ മോശമായ കൂട്ടുകെട്ട് ലഭിക്കുന്നു. ഇതും മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് കല്പം മുമ്പത്തെപ്പോലെ രാജധാനിയുടെ സ്ഥാപന തീര്ച്ചയായും ഉണ്ടാകും. നിങ്ങള് തീര്ച്ചയായും വിശ്വത്തിന്റെ അധികാരിയായി മാറും. ഇവിടെ ഭാഗം വെയ്ക്കല് ഉള്ളതിനാല് എത്ര വഴക്കാണ് നടക്കുന്നത്. അവിടെ കേവലം ഒരു ധര്മ്മമേ ഉണ്ടാകൂ.അദ്വൈത ദേവതകളുടെ രാജ്യമുണ്ടായിരുന്നപ്പോഴാണ് വിശ്വത്തില് ശാന്തിയുണ്ടായിരുന്നത്.ഒരു ധര്മ്മമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. അവിടെ അശാന്തി എവിടെ നിന്നു വരാന്. അത് ഈശ്വരീയ രാജ്യമാണ്. ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ പരമാത്മാവ് രാജധാനി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് തീര്ച്ചയായും അതില് സുഖം ഉണ്ടാകും. അച്ഛന് കുട്ടികളോട് സ്നേഹമുണ്ടാകുമല്ലോ. ബാബ പറയുന്നു എനിക്ക് അറിയാം നിങ്ങള് എത്ര ക്ഷീണിതരാകുന്നു. ഭഗവാന് ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തില് വരുമെന്ന് കരുതുന്നു. കാളപ്പുറത്ത് സവാരിചെയ്യുന്നതായും കാണിക്കുന്നു. എപ്പോഴെങ്കിലും കാളപ്പുറത്ത് സഞ്ചരിക്കുമോ? എത്ര ഇരുട്ടാണ്. അതിനാല് നിങ്ങള് കുട്ടികള് എല്ലാവരോടും പറയൂ അതായത് ആത്മാക്കളുടെ അച്ഛന് എല്ലാവര്ക്കും സമ്പത്ത് നല്കാന് വന്നിട്ടുണ്ട്, ബ്രഹ്മാവിലൂടെ പുതിയ ലോകത്തിന്റെ സ്ഥാപനയുണ്ടാവുകയാണ്. ബാബ എപ്പോഴും ആല്വൃക്ഷത്തിന്റെ ഉദാഹരണം നല്കുന്നു. അതുപോലെ ഇതിന്റെ ഫൗണ്ടേഷന് വീണ്ടും സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ബാക്കി ഒരു ധര്മ്മവും ഉണ്ടാകില്ല. ഭാരതമാണ് അവിനാശി ഖണ്ഢവും അവിനാശീ തീര്ത്ഥസ്ഥാനവും. അച്ഛന്റെ ജന്മസ്ഥലമല്ലേ. ബാബ മധുര മധുരമായ കുട്ടികള്ക്ക് എത്ര സ്നേഹത്തോടെയാണ് മനസ്സിലാക്കിത്തരുന്നത്. ടീച്ചറിന്റെ രൂപത്തില് പഠിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങള് കുട്ടികള് പഠിച്ച് എന്നെക്കാള് ഉയരത്തില് എത്തുന്നു. ഞാന് രാജധാനിയില് വരുന്നില്ല. നിങ്ങള് എപ്പോഴെങ്കിലും സ്വര്ഗ്ഗത്തിലേയ്ക്ക് എന്നെ വരൂ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ- ഞാനാണ് നിങ്ങളെ സ്വര്ഗ്ഗത്തിലേയ്ക്ക് അയയ്ക്കുന്നത്. എത്ര രസകരമായ കളിയാണ്. ബാബ പറയുന്നു നല്ലതാണ് കുട്ടികളേ സദാ വിജയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കു. ഞാന് വാനപ്രസ്ഥ അവസ്ഥയില് ചെന്നിരിക്കുന്നു.

ബാബ പറയുന്നു ഇപ്പോള് ആപത്തുകള് തലയ്ക്കുമീതെ നില്ക്കുകയാണ്, അതിനാല് പുരുഷോത്തമനായി മാറാനുള്ള ഈ പുരുഷോത്തമ സംഗമയുഗത്തില് പരിപൂര്ണ്ണ പുരുഷാര്ത്ഥം ചെയ്യണം. ബാബയെ ഓര്മ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പുരുഷാര്ത്ഥം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാല് വികര്മ്മം വിനാശമാകും പിന്നെ എത്രത്തോളം പഠിക്കുന്നുവോ അത്രയും ഉയര്ന്ന കുലത്തിലേയ്ക്ക് പോകും. ബാബ പറയുന്നു കാര്യം തന്റേതാണെങ്കില് ലഹരിയുണ്ടാകും. സദാ കുട്ടികള്ക്ക് അച്ഛനില് നിന്നും സമ്പത്ത് ലഭിക്കും. ബാക്കി കന്യകയെ വിവാഹം കഴിച്ച് അയയ്ക്കും. ഇവിടെയാണെങ്കില് മുഴുവന് ആത്മാക്കള്ക്കും പരിധിയില്ലാത്ത സമ്പത്ത് ലഭിക്കുന്നു.അതിനാല് ഇതില് പൂര്ണ്ണ ശ്രദ്ധവെയ്ക്കണം. ഭഗവാന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതിനാല് ഒരു ദിവസം പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. എനിക്ക് സമയമില്ല എന്ന് ബാബയോട് പറയുമോ. ആത്മാക്കള്ക്ക് എന്നില് നിന്നും പഠിക്കാന് സമയമില്ലേ, ഇത് പറയാന് ലജ്ജ തോന്നുന്നില്ലേ. ശരി!

വളരെക്കാലത്തെ വേര്പാടിന്നുശേഷം തിരിച്ചു കിട്ടിയ മധുരമധുരമായ ഓമന സന്താനങ്ങള്ക്ക് മാതാവും പിതാവുമായ ബാപ്ദാദയുടെ സ്നേഹസ്മരണകളും പുലര്കാല വന്ദനവും. ആത്മീയ പിതാവിന്റെ ആത്മീയ കുട്ടികള്ക്ക് നമസ്കാരം.

ധാരണയ്ക്കുള്ള മുഖ്യ സാരം:-

1. കൂട്ടുകെട്ടില് നിന്ന് വളരെ സുരക്ഷിതരായിരിക്കണം. ഒരു സത്യമായ അച്ഛന്റെ കൂട്ടുകെട്ടില് ഇരിക്കണം. മായയുടെ 5 വികാരങ്ങളുടെ കൂട്ടുകെട്ടില് നിന്നൂം വളരെ ദൂരെയിരിക്കണം.

2. പഠിപ്പില് പൂര്ണ്ണ ശ്രദ്ധ നല്കണം. തന്റെ ലഹരിയില് ഇരിക്കൂ.കാര്യം തന്റേതാണെങ്കില് ലഹരികയറും എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഒരു ദിവസം പോലും പഠിപ്പ് മുടക്കരുത്.

വരദാനം :-

ബാബയുടെ സഹായത്തിലൂടെ ശൂലത്തിനെ മുള്ളാക്കി മാറ്റുന്നവരായ സദാ നിശ്ചിന്തരും ട്രസ്റ്റിയുമായി ഭവിയ്ക്കട്ടെ.

പഴയ കണക്കു പ്രകാരം ശൂലമാണ്, എന്നാല് ബാബയുടെ സഹായത്തോടെ അത് മുള്ളായി മാറുന്നു.സാഹചര്യങ്ങള് തീര്ച്ചയായും വരും,എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കണം, എന്നാല് ബാബയുടെ സഹായം അതിനെ മുള്ളാക്കി മാറ്റുന്നു,വലിയ കാര്യത്തെ ചെറുതാക്കി മാറ്റുന്നു, എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് വലിയ അച്ഛന് കൂടെയുണ്ട്, ഈ നിശ്ചയത്തിന്റെ ആധാരത്തില് നിശ്ചിന്തരായിരിയ്ക്കൂ,ട്രസ്റ്റിയായി മാറി എന്റെ നിന്റെതിലേക്ക് പരിവര്ത്തനപ്പെടുത്തി ഭാരരഹിതരായിരിയ്ക്കുകയാണെങ്കില് എല്ലാ ഭാരവും ഒരു സെക്കന്റില് സമാപ്തമാകും.

സ്ലോഗന് :-
ശുഭ ചിന്തനത്തിന്റെ ശേഖരണത്തിലൂടെ മോശമായതിനെ നല്ലതിലേക്ക് പരിവര്ത്തനം ചെയ്യൂ.

ബ്രഹ്മാ ബാബയ്ക്ക് സമാനമായി മാറുന്നതിനു വേണ്ടി വിശേഷ പുരുഷാര്ത്ഥം

അന്തര്മുഖ സ്ഥിതിയിലൂടെ ഓരോരുത്തരുടേയും ഹൃദയത്തിന്റെ രഹസ്യത്തെ അറിഞ്ഞ് അവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തൂ,ഇതിനു വേണ്ടി സാധാരണ രൂപത്തില് അസാധാരണ സ്ഥിതിയുടെ അനുഭവം സ്വയം ചെയ്യൂ, മറ്റുള്ളവരെക്കൊണ്ടും ചെയ്യിപ്പിയ്ക്കൂ,ബാഹ്യര്മുഖതയില് വരുന്ന സമയം അന്തര്മുഖതയുടെ സ്ഥിതിയേയും കൂടെ വെയ്ക്കൂ.