04.07.2020           Morning Malayalam Murli       Om Shanti           BapDada Madhuban


മധുരമായ കുട്ടികളെ - ഉയര്ന്നവരായി മാറണമെങ്കി ല്ദിവസവും തന്റെക ണക്ക്നോക്കൂ, ഒരു കര്മ്മേന്ദ്രിയവും ചതിക്കരുത്, കണ്ണു കള്വളരെ യധികംവഞ്ചി ക്കുന്നതാ ണ്ഇതില് നിന്ന് സുരക്ഷിതരായിരിക്കൂ.

ചോദ്യം :-
ഏറ്റവും മോശമായ ശീലം ഏതാണ്, അതില് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഉപായമെന്താണ്?

ഉത്തരം :-
ഏറ്റവും മോശമായ ശീലമാണ് - നാവിന്റെ സ്വാദ്. ഏതെങ്കിലും നല്ല വസ്തു കണ്ടാല് ഒളിപ്പിച്ച് കഴിക്കും. ഒളിപ്പിക്കുക അര്ത്ഥം മോഷണം. മോഷണമാകുന്ന മായയും അനേകരെ മൂക്കിലും ചെവിയിലും പിടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതില് നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാര്ഗ്ഗമാണ്, ബുദ്ധി ഏതിലേക്കെങ്കിലും പോവുകയാണെങ്കില് സ്വയം സ്വയത്തിന് ശിക്ഷ നല്കൂ. മോശമായ ശീലങ്ങളെ കളയുന്നതിന് വേണ്ടി സ്വയം സ്വയത്തെ നന്നായി ശകാരിക്കൂ.

ഓംശാന്തി.
ആത്മാഭിമാനിയായാണോ ഇരിക്കുന്നത്? ഓരോ കാര്യവും സ്വയം തന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കണം. നമ്മള് ആത്മാഭിമാനിയായിരുന്ന് ബാബയെ ഓര്മ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ? ശിവശക്തി പാണ്ഡവ സേനയെന്ന് പാടാറുമുണ്ട്. ഇത് ശിവബാബയുടെ സേനയാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത്. ആ ഭൗതീക സേനയില് കേവലം യുവാക്കള് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കൂ, പ്രായമായവരും കുട്ടികളും മുതലായ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഈ സേനയിലാണെങ്കില് പ്രായമായവര്, കുട്ടികള്, യുവാക്കള് മുതലായ എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നു. ഇത് മായയില് വിജയം നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സേനയാണ്. എല്ലാവര്ക്കും മായയുടെ മേല് വിജയം നേടി ബാബയില് നിന്ന് പരിധിയില്ലാത്ത സമ്പത്ത് നേടണം. കുട്ടികള്ക്കറിയാം മായ വളരെ പ്രബലമാണ്. കര്മ്മേന്ദ്രിയങ്ങള് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് ചതിക്കുന്നത്. ചാര്ട്ടില് ഇതും എഴുതൂ ഇന്ന് ഏത് കര്മ്മേന്ദ്രിയമാണ് ചതിച്ചത്? ഇന്ന് ഇന്നയാളെ കണ്ടപ്പോള് ആഗ്രഹമുണ്ടായി ഇവരെ തൊടാം, ഇത് ചെയ്യാം. കണ്ണുകള് വളരെയധികം ചതിക്കുന്നു. എല്ലാ കര്മ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെയും നോക്കൂ, ഏത് കര്മ്മേന്ദ്രിയമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്നത്? ഇതില് സൂര്ദാസിന്റെയും ഉദാഹരണം നല്കിയിരിക്കുന്നു. തന്റെ പരിശോധന ചെയ്യണം. കണ്ണുകള് വളരെയധികം ചതിക്കുന്നതാണ്. നല്ല നല്ല കുട്ടികളെ പോലും മായ ചതിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല സേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കണ്ണുകള് ചതിക്കുന്നു. ഇതിന് മേല് വലിയ ശ്രദ്ധ വെയ്ക്കണം കാരണം ശത്രുവാണല്ലോ. നമുടെ പദവി ഭ്രഷ്ടമാക്കുന്നു. ആരാണോ വിവേകശാലികളായ കുട്ടികള്, അവര്ക്ക് നല്ല രീതിയില് നോട്ട് ചെയ്യണം. പോക്കറ്റില് ഡയറിയുണ്ടാവണം. എങ്ങനെയാണോ ഭക്തിമാര്ഗ്ഗത്തില് ബുദ്ധി മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേയ്ക്ക് പോകുമ്പോള് സ്വയം നുള്ളുന്നത്, നിങ്ങളും ശിക്ഷ നല്കണം. വളരെയധികം ശ്രദ്ധ വെയ്ക്കണം. കര്മ്മേന്ദ്രിയങ്ങള് ചതിക്കുന്നില്ലല്ലോ! വേറിട്ട് നില്ക്കണം. എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് നോക്കുകപോലും ചെയ്യരുത്. സ്ത്രീയാണ് പുരുഷന്മാര്ക്ക് വളരെ പ്രശ്നം. നോക്കുമ്പോള് കാമവികാരത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി പോകുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് സന്യാസിമാര് കണ്ണുകളടച്ചിരിക്കുന്നത്. ചില സന്യാസിമാരാണെങ്കില് സ്ത്രീയ്ക്ക് പുറം തിരിഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്നു. ആ സന്യാസിമാര്ക്കെല്ലാം എന്താണ് ലഭിക്കുന്നത്. 10-20 ലക്ഷം, കോടികള് സമ്പാദിക്കും. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് കഴിഞ്ഞു. പിന്നീട് അടുത്ത ജന്മത്തില് സമ്പാദിക്കേണ്ടതായി വരും. നിങ്ങള് കുട്ടികള്ക്കാണെങ്കില് എന്തെല്ലാം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് അവിനാശി സമ്പത്തായിത്തീരുന്നു. അവിടെ ധനത്തിന്റെ അത്യാഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. കഷ്ടപ്പെട്ട് നേടേണ്ടതായ അപ്രാപ്തമായ ഒന്നുമില്ല. കലിയുഗ അവസാനവും സത്യയുഗത്തിന്റെ തുടക്കവും തമ്മില് രാവിന്റെയും പകലിന്റെയും വ്യത്യാസമുണ്ട്. അവിടെ അപാര സന്തോഷമായിരിക്കും. ഇവിടെ ഒന്നും തന്നെയില്ല. ബാബ സദാ പറയുന്നുണ്ട് - സംഗമം എന്ന അക്ഷരത്തോടൊപ്പം തീര്ച്ചയായും പുരുഷോത്തമം എന്നു കൂടി എഴുതൂ. ലളിതമായ വാക്കുകള് പറയണം. മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതിന് സഹജമാകുന്നു. മനുഷ്യനില് നിന്ന് ദേവതയാക്കുക...... അതിനാല് തീര്ച്ചയായും സംഗമത്തില് തന്നെയല്ലേ വരുന്നത് ദേവതയാക്കുന്നതിന്, നരകവാസിയില് നിന്ന് സ്വര്ഗ്ഗവാസിയാക്കുന്നതിന്. മനുഷ്യരാണെങ്കില് ഘോര അന്ധകാരത്തിലാണ്. സ്വര്ഗ്ഗം എന്താണ്, അറിയുക പോലുമില്ല. മറ്റു ധര്മ്മത്തിലുള്ളവര്ക്കാണെങ്കില് സ്വര്ഗ്ഗത്തെ കാണാന് പോലും സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ബാബ പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ധര്മ്മം വളരെയധികം സുഖം തരുന്നതാണ്. അതിനെ പറയുന്നത് തന്നെ ഹെവന്(സ്വര്ഗ്ഗം) എന്നാണ്. പക്ഷെ നമുക്കും സ്വര്ഗ്ഗത്തില് പോകാന് സാധിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ആര്ക്കും അറിയില്ല. ഭാരതവാസികള് ഇത് മറന്നു പോയിരിക്കുകയാണ്. സ്വര്ഗ്ഗത്തിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് വര്ഷമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. 3000 വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുമ്പ് സ്വര്ഗ്ഗമായിരുന്നുവെന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികള് സ്വയം പറയുന്നുണ്ട്. ലക്ഷ്മീ-നാരായണനെ ദേവീ - ദേവതയെന്ന് പറയുന്നു. തീര്ച്ചയായും ഗോഡ് തന്നെയാണ് ദേവീ-ദേവതകളെ സൃഷ്ടിക്കുക. അതിനാല് പരിശ്രമം ചെയ്യണം. ദിവസവും തന്റെ കണക്ക് പരിശോധിക്കണം. ഏത് കര്മ്മേന്ദ്രിയമാണ് ചതിക്കുന്നത്? നാവും കുറവൊന്നുമല്ല. ഏതെങ്കിലും നല്ല വസ്തു കിട്ടിയാല് ഒളിപ്പിച്ച് കഴിക്കും. ഇതും പാപമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. മോഷണമായില്ലേ. അതും ശിവബാബയുടെ യജ്ഞത്തില് നിന്ന് മോഷ്ടിക്കുക എന്നത് വളരെ മോശമാണ്. കക്കയുടെ മോഷണത്തെ ലക്ഷത്തിന്റെ മോഷണമെന്ന് പറയുന്നു. അനേകരെ മായ മുക്കിന് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ എല്ലാ മോശമായ ശീലങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കണം. സ്വയം ശകാരിക്കണം. എപ്പോള് വരെ മോശമായ ശീലമുണ്ടോ അതുവരെ ഉയര്ന്ന പദവി നേടാന് സാധിക്കില്ല. സ്വര്ഗ്ഗത്തില് പോവുക എന്നത് വലിയ കാര്യമല്ല. പക്ഷെ എവിടെ രാജാവും റാണിയും എവിടെ പ്രജ! അതിനാല് ബാബ പറയുന്നു കര്മ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഏത് കര്മ്മേന്ദ്രിയമാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് നല്കുന്നത്? കണക്ക് പുസ്തകം നോക്കണം. കച്ചവടമാണല്ലോ. ബാബ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു ഞാനുമായി വ്യാപാരം ചെയ്യണം, ഉയര്ന്ന പദവി നേടണമെങ്കില് ശ്രീമതത്തിലൂടെ നടക്കൂ. ബാബ നിര്ദ്ദേശം നല്കും, അതിനുമേലും മായ വിഘ്നമിടും. ചെയ്യാന് വിടില്ല. ബാബ പറയുന്നു ഇത് മറക്കരുത്. തെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പിന്നീട് വളരെയധികം പശ്ചാത്തപിക്കേണ്ടി വരും. ഒരിക്കലും ഉയര്ന്ന പദവി നേടുകയില്ല. ഇപ്പോഴാണെങ്കില് സന്തോഷത്തോടുകൂടി പറയുന്നു നമ്മള് നരനില് നിന്ന് നാരായണനായി മാറും പക്ഷെ സ്വയം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കൂ - കര്മ്മേന്ദ്രിയങ്ങള് എവിടെയും ചതിക്കുന്നില്ലല്ലോ?

തന്റെ ഉന്നതി നേടണമെങ്കില് ബാബ എന്ത് നിര്ദ്ദേശമാണോ തരുന്നത് അത് കാര്യത്തില് കൊണ്ടു വരൂ. മുഴുവന് ദിവസത്തിന്റെയും കണക്ക് നോക്കൂ. തെറ്റുകളാണെങ്കില് ഒരുപാട് ഉണ്ടായികൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ണുകള് വളരെയധികം ചതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അനുകമ്പ തോന്നും- ഇവരെ കഴിപ്പിക്കട്ടെ, സമ്മാനം നല്കാം. തന്റെ സമയം വളരെയധികം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു. മാലയിലെ മുത്താകുന്നതില് വലിയ പരിശ്രമമാണ്. മുഖ്യമായത് 8 രത്നമാണ്. 9 രത്നമെന്ന് പറയുന്നു. ഒന്ന് ബാബ, ബാക്കിയാണ് 8, ഇടയില് ബാബയുടെ അടയാളവും ഉണ്ടാവണമല്ലോ, എന്തെങ്കിലും ഗ്രഹപിഴ വരുകയാണെങ്കില് 9 രത്നത്തിന്റെ മോതിരം മുതലായവ ധരിപ്പിക്കുന്നു. ഇത്രയും കൂടുതല് പുരുഷാര്ത്ഥം ചെയ്യുന്നവരില് നിന്നാണ് 8 രത്നങ്ങള് വരുന്നത് - പാസ് വിത്ത് ഓണേഴ്സ്. 8 രത്നങ്ങള്ക്ക് വളരെയധികം മഹിമയുണ്ട്. ദേഹാഭിമാനത്തില് വരുന്നതിലൂടെ കര്മ്മേന്ദ്രിയങ്ങള് വളരെയധികം ചതിക്കുന്നു. ഭക്തിയിലും ചിന്തയുണ്ടാകാറുണ്ടല്ലോ, ശിരസ്സില് പാപഭാരം ഒരുപാടുണ്ട് , ദാന-പുണ്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കില് പാപം ഇല്ലാതാകും. സത്യയുഗത്തില് ഒരു ചിന്തയുടെയും കാര്യമില്ല കാരണം അവിടെ രാവണ രാജ്യമില്ല. അവിടെയും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കില് പിന്നെ നരകവും സ്വര്ഗ്ഗവും ഒരു വ്യത്യാസവുമുണ്ടായിരിക്കില്ല. നിങ്ങള്ക്ക് ഇത്രയും ഉയര്ന്ന പദവി നേടുന്നതിന് വേണ്ടി ഭഗവാന് ഇരുന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അച്ഛനെ ഓര്മ്മ വരുന്നില്ല, നന്നായി പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചറിനെ ഓര്മ്മ വരും. ശരി, ഇതെങ്കിലും ഓര്മ്മിക്കൂ നമ്മുടെ ഒരേയൊരു ബാബ തന്നെയാണ് സത്ഗുരു. മനുഷ്യര് ആസൂരീയ മതത്തിലൂടെ എത്രയാണ് ബാബയുടെ അപകാരം ചെയ്യുന്നത്. ബാബയിപ്പോള് എല്ലാവരുടെ മേലും ഉപകാരം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങള് കുട്ടികളും ഉപകാരം ചെയ്യണം. ആരുടെ മേലും അപകാരം ഇല്ല, കുദൃഷ്ടിയുമില്ല. തന്റെ തന്നെ നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ആ വൈബ്രേഷന് പിന്നെ മറ്റുള്ളവരിലും പ്രഭാവം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ബാബ പറയുന്നു ലക്ഷ്യം വളരെ വലുതാണ്. ദിവസവും തന്റെ കണക്ക് നോക്കൂ- യാതൊരു വികര്മ്മവും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ? ഇത് വികര്മ്മീ ലോകം തന്നെയാണ്, വിക്രമ സംവത്സരമാണ്. വികര്മ്മജീത്തായ ദേവതകളുടെ വര്ഷത്തെക്കുറിച്ച് ആര്ക്കും അറിയുക പോലുമില്ല. ബാബ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു- വികര്മ്മാജീത്ത് വര്ഷം 5000 വര്ഷമായി പിന്നീട് അതിന് ശേഷം വികര്മ്മത്തിന്റ വര്ഷം ആരംഭിക്കുന്നു. രാജാക്കന്മാരും വികര്മ്മം തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അപ്പോള് ബാബ പറയുന്നു കര്മ്മം-അകര്മ്മം-വികര്മ്മത്തിന്റെ ഗതി ഞാന് നിങ്ങള്ക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു. രാവണരാജ്യത്തില് നിങ്ങളുടെ കര്മ്മം വികര്മ്മമായി മാറുന്നു. സത്യയുഗത്തില് കര്മ്മം അകര്മ്മമാകുന്നു. വികര്മ്മമാകുന്നില്ല. അവിടെ വികാരത്തിന്റെ പേരു പോലുമില്ല. ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഈ മൂന്നാമത്തെ നേത്രം ഇപ്പോഴാണ് നിങ്ങള്ക്ക് ലഭിച്ചത്. ഇപ്പോള് നിങ്ങള് ബാബയിലൂടെ ത്രിനേത്രി-ത്രികാല ദര്ശിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഒരു മനുഷ്യര്ക്കും ആക്കി മാറ്റാന് സാധിക്കില്ല. നിങ്ങളെ ആക്കി മാറ്റുന്നത് ബാബയാണ്. എപ്പോഴാണോ ആസ്തികരാകുന്നത് അപ്പോള് ത്രിനേത്രി-ത്രികാല ദര്ശിയാകുന്നു. ഡ്രാമയുടെ മുഴുവന് രഹസ്യവും ബുദ്ധിയിലുണ്ട്. മൂലവതനം, സൂക്ഷ്മ വതനം, 84 ന്റെ ചക്രം എല്ലാം ബുദ്ധിയിലുണ്ട്. പിന്നീട് പുറകെ മറ്റു ധര്മ്മങ്ങള് വരുന്നു. വൃദ്ധി പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ ധര്മ്മസ്ഥാപരെ ഗുരുവെന്ന് പറയില്ല. സര്വ്വരുടെയും സദ്ഗതി ചെയ്യുന്ന സത്ഗുരു ഒന്ന് മാത്രമാണ്. ബാക്കിയാരും സദ്ഗതി ചെയ്യാനായി വരുന്നില്ല. അവര് ധര്മ്മസ്ഥാപകരാണ്. ക്രിസ്തുവിനെ ഓര്മ്മിക്കുന്നതിലൂടെ സദ്ഗതി ഉണ്ടാവില്ല. വികര്മ്മം വിനാശമാവില്ല. ഒന്നും ഇല്ല. അവരെയെല്ലാം ഭക്തിയുടെ വരിയിലാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ജ്ഞാനത്തിന്റെ വരിയില് കേവലം നിങ്ങള് മാത്രമാണ്. നിങ്ങള് വഴികാട്ടികളാണ്. എല്ലാവര്ക്കും ശാന്തിധാമം, സുഖധാമത്തിലേയ്ക്കുള്ള വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ബാബ മുക്തിദാതാവും വഴികാട്ടിയുമാണ്. ആ ബാബയെ ഓര്മ്മിക്കുമ്പോള് മാത്രമേ വികര്മ്മം വിനാശമാകൂ.

ഇപ്പോള് നിങ്ങള് കുട്ടികള് തന്റെ വികര്മ്മം വിനാശമാക്കുന്നതിന്റെ പുരുഷാര്ത്ഥം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനാല് നിങ്ങള്ക്ക് ശ്രദ്ധയുണ്ടാവണം ഒരു ഭാഗത്ത് പുരുഷാര്ത്ഥം, വേറൊരു ഭാഗത്ത് വികര്മ്മം ഉണ്ടാവരുത്. പുരുഷാര്ത്ഥത്തിനോടൊപ്പം വികര്മ്മവും ചെയ്യുകയാണെങ്കില് നൂറ് മടങ്ങായി മാറും. എത്ര സാധിക്കുമോ അത്രയും വികര്മ്മം ചെയ്യാതിരിക്കൂ. ഇല്ലായെങ്കില് അതും കൂടിവരും. പേരും മോശമാകും. എപ്പോള് ഭഗവാന് നമ്മേ പഠിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് അറിയുന്നുവോ പിന്നെ യാതൊരു വികര്മ്മവും ചെയ്യരുത്. ചെറിയ മോഷണമാണെങ്കിലും വലിയ മോഷണമായാലും, പാപമാകുമല്ലോ. ഈ കണ്ണുകള് വളരെയധികം ചതിക്കുന്നു. ബാബ കുട്ടികളുടെ പെരുമാറ്റത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നു, ഒരിക്കലും ചിന്ത പോലും വരരുത് ഇത് എന്റെ ഭാര്യയാണ്, നമ്മള് ബ്രഹ്മാകുമാര്-കുമാരിയാണ്, ശിവബാബയുടെ പേരകുട്ടിയാണ്. നമ്മള് ബാബയോട് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തുട്ടുണ്ട്, രാഖി ബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് കണ്ണുകള് ചതിക്കുന്നത്? ഓര്മ്മയുടെ ബലത്തിലൂടെ ഏത് കര്മ്മേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ചതിയില് നിന്നും മുക്തമാകാന് സാധിക്കും. വലിയ പ്രയത്നം വേണം. ബാബയുടെ നിര്ദ്ദേശമനുസരിച്ച് കാര്യത്തിലുപയോഗിച്ച് ചാര്ട്ടെഴുതൂ. സ്ത്രീയും പുരുഷനും പരസ്പരം ഇതേ കാര്യങ്ങള് ചെയ്യൂ - നമ്മള് ബാബയില് നിന്ന് പൂര്ണ്ണമായ സമ്പത്ത് നേടും, ടീച്ചറില് നിന്ന് പൂര്ണ്ണമായി പഠിക്കും. പരിധിയില്ലാത്ത ജ്ഞാനം നല്കുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള ടീച്ചറിനെ ഒരിക്കലും ലഭിക്കുക സാധ്യമല്ല. ലക്ഷ്മീ നാരായണനു പോലും അറിയില്ല പിന്നെ അവര്ക്കു ശേഷം വരുന്നവര്ക്ക് എങ്ങനെ അറിയാന് സാധിക്കും. ബാബ പറയുന്നു ഈ സൃഷ്ടി ചക്രത്തിന്റെ ആദി-മധ്യ-അന്ത്യത്തിന്റെ ജ്ഞാനം കേവലം നിങ്ങള്ക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ സംഗമത്തില്. ബാബ വളരെയധികം മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു - ഇത് ചെയ്യൂ, ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ. പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റാല് എല്ലാം അവസാനിച്ചു. ശിവബാബ നമ്മളോടാണ് പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കൂ ശിവബാബ പറയുകയാണ്, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോട്ടോയും വെയ്ക്കരുത്. ഈ രഥത്തെയാണെങ്കില് ലോണായി എടുത്തതാണ്. ഇദ്ദേഹവും പുരുഷാര്ത്ഥിയാണ്, ഇദ്ദേഹവും പറയുന്നു ഞാന് ബാബയില് നിന്നും സമ്പത്ത് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ മുന്നില് ഇദ്ദേഹവും വിദ്യാര്ത്ഥി ജീവിതത്തിലാണ്. മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോള് നിങ്ങളുടെ മഹിമയുണ്ടാകും. ഇപ്പോഴാണെങ്കില് നിങ്ങള് പൂജ്യ ദേവതായാകാന് വേണ്ടി പഠിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് സത്യയുഗത്തില് നിങ്ങള് ദേവതയായി മാറും. ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബാബയ്ക്കല്ലാതെ വേറെയാര്ക്കും മനസ്സിലാക്കി തരാന് സാധിക്കില്ല. ഭാഗ്യത്തിലില്ലായെങ്കില് സംശയം ഉണ്ടാകുന്നു - ശിവബാബ എങ്ങനെ വന്ന് പഠിക്കും! ഞാന് അംഗീകരിക്കില്ല. അംഗീകരിക്കുന്നില്ലായെങ്കില് പിന്നെ ശിവബാബയെ എങ്ങനെ ഓര്മ്മിക്കും. വികര്മ്മം വിനാശമാക്കാന് സാധിക്കില്ല. ഈ മുഴുവന് രാജധാനിയും യഥാക്രമമായി സ്ഥാപന ഉണ്ടായികൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദാസ- ദാസിമാരും വേണമല്ലോ. രാജാക്കന്മാര്ക്ക് ദാസിമാരെ സ്ത്രീധനമായി ലഭിക്കുന്നു. ഇവിടെയും ഇത്രയും ദാസിമാരെ വെയ്ക്കുന്നുവെങ്കില് സത്യയുഗത്തില് എത്രയുണ്ടാകും. ദാസ-ദാസിയാകുന്ന തരത്തില് അലസമായ പുരുഷാര്ത്ഥം ചെയ്യരുത്. ബാബയോട് ചോദിക്കാന് സാധിക്കും- ബാബാ ഇപ്പോള് മരിക്കുകയാണെങ്കില് എന്ത് പദവി ലഭിക്കും? ബാബ പെട്ടെന്ന് മറുപടി പറയും, അവനവന്റെ കണക്ക് അവനവന് തന്നെ നോക്കൂ. അവസാനം നമ്പര്വൈസ് കര്മ്മാതീത അവസ്ഥയാവണം. ഇതാണ് സത്യമായ സമ്പാദ്യം. ആ സമ്പാദ്യത്തിന് രാവും പകലും എത്ര ബിസിയായിരിക്കുന്നു. കച്ചവടക്കാര് ഒരു കൈകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കും മറുകൈകൊണ്ട് ഫോണിലൂടെ ബിസിനസ്സ് നടത്തികൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോള് പറയൂ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകള് ജ്ഞാനത്തിലെങ്ങനെ വരും? പറയുന്നു ഞങ്ങള്ക്ക് സമയമെവിടെയാണ്. സത്യമായ രാജ്യഭാഗ്യമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. കേവലം ബാബയെ ഓര്മ്മിക്കൂ എങ്കില് വികര്മ്മം വിനാശമാകും. അഷ്ടദേവതകളെയെല്ലാം ഓര്മ്മിക്കാറുണ്ടല്ലോ. അവരുടെ ഓര്മ്മയിലൂടെ ഒന്നും തന്നെ ലഭിക്കുന്നില്ല. ബാബ വീണ്ടു വീണ്ടും ഓരോ കാര്യത്തില് മനസ്സിലാക്കി തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പിന്നീട് ഇങ്ങനെയാരും പറയരുത് ഇന്ന കാര്യത്തില് മനസ്സിലാക്കി തന്നതേയില്ല. നിങ്ങള് കുട്ടികള്ക്ക് എല്ലാവര്ക്കും വഴിയും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. വിമാനത്തിലൂടെ നോട്ടീസ് ഇടുന്നതിനുള്ള പരിശ്രമവും ചെയ്യണം. അതില് എഴുതൂ ശിവബാബ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. ബ്രഹ്മാവും ശിവബാബയുടെ കുട്ടിയാണ്. പ്രജാപിതാവാണെങ്കില് അതും അച്ഛനാണ്, ഇതും അച്ഛനാണ്. ശിവബാബ എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ അനേകം കുട്ടികള്ക്ക് സ്നേഹത്തിന്റെ കണ്ണുനീരും വരുന്നു. ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടുപോലുമില്ല. എഴുതുന്നു ബാബാ, എപ്പോള് വന്ന് അങ്ങയെ കാണും, ബാബാ ബന്ധനത്തില് നിന്ന് മോചിപ്പിക്കൂ. അനേകര്ക്ക് ബാബയുടെ, പിന്നെ രാജകുമാരന്റെ സാക്ഷാത്ക്കാരമുണ്ടാകുന്നു. മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോള് അനേകര്ക്ക് സാക്ഷാത്ക്കാരമുണ്ടാകും പിന്നീട് പുരുഷാര്ത്ഥവും ചെയ്യേണ്ടി വരും. മനുഷ്യര് മരിക്കുന്ന സമയത്തും പറയുന്നു ഭഗവാനെ ഓര്മ്മിക്കൂ. നിങ്ങള്ക്ക് കാണാം പിന്നീട് നന്നായി പുരുഷാര്ത്ഥം ചെയ്യും, ഓര്മ്മിക്കും.

ബാബ നിര്ദ്ദേശം നല്കുന്നു - കുട്ടികളെ, എത്ര സമയം ലഭിക്കുന്നുവോ അതില് പുരുഷാര്ത്ഥം ചെയ്ത് മേക്കപ്പ് ചെയ്യൂ. ബാബയുടെ ഓര്മ്മയിലിരുന്ന് വികര്മ്മം വിനാശമാക്കൂ എങ്കില് പുറകെ വന്നാലും മുന്നേറാന് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണോ ട്രെയിന് വൈകിയോടുമ്പോള് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ. നിങ്ങള്ക്കും ഇവിടെ സമയം ലഭിക്കുകയാണെങ്കില് പുരുഷാര്ത്ഥം ചെയ്ത് മേക്കപ്പ് ചെയ്യൂ. ഇവിടെ വന്ന് സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാക്കൂ. ബാബ നിര്ദ്ദേശവും നല്കുന്നുണ്ട് - ഇങ്ങനെയിങ്ങനെ ചെയ്യൂ, തന്റെ മംഗളം ചെയ്യൂ. ബാബയുടെ ശ്രീമതത്തിലൂടെ നടക്കൂ. വിമാനത്തില് നിന്ന് നോട്ടീസ് വീഴ്ത്തൂ, അതിലൂടെമനുഷ്യര് മനസ്സിലാക്കട്ടെ ഇവര് വാസ്തവത്തില് ശരിയായ സന്ദേശമാണ് നല്കികൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭാരതം എത്ര വലുതാണ്, എല്ലാവരും അറിയണം പിന്നീട് ഇങ്ങനെ പറയരുത്, നമ്മള് അറിഞ്ഞതേയില്ലെന്ന്. ശരി!

വളരെക്കാലത്തെ വേര്പാടിനു ശേഷം തിരിച്ചു കിട്ടിയ മധുര മധുരമായ കുട്ടികളെ പ്രതി മാതാവും പിതാവുമായ ബാപ്ദാദയുടെ സ്നേഹസ്മരണയും പുലര്കാല വന്ദനവും. ആത്മീയ അച്ഛന്റെ ആത്മീയകുട്ടികള്ക്ക് നമസ്കാരം.

ധാരണയ്ക്കുള്ള മുഖ്യ സാരം:-
1. വിവേകശാലിയായി മാറി തന്റെ പരിശോധന ചെയ്യണം, കണ്ണുകള് ചതിക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഒരു കര്മ്മേന്ദ്രിയത്തിനും വശപ്പെട്ട് തലതിരിഞ്ഞ കര്മ്മം ചെയ്യരുത്. ഓര്മ്മയുടെ ബലത്തിലൂടെ കര്മ്മേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ചതിയില് നിന്ന് മുക്തമാകണം.

2. ഈ സത്യമായ സമ്പാദ്യത്തിന് വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തണം, പുറകെ വന്നാലും പുരുഷാര്ത്ഥത്തില് മേക്കപ്പ് ചെയ്യണം. ഇത് വികര്മ്മം വിനാശമാക്കാനുള്ള സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് യാതൊരു വികര്മ്മവും ചെയ്യരുത്.

വരദാനം :-
ഏത് കണ്ടീഷനിലും(സാഹചര്യം) സുരക്ഷിതമായിരിക്കുന്ന എയര്കണ്ടിഷന് ടിക്കറ്റിന് അധികാരിയായി ഭവിക്കട്ടെ.

ഇവിടെ എങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിലും സുരക്ഷിതരായിരിക്കുന്നവര്ക്കാണ് എയര്കണ്ടീഷന് ടിക്കറ്റ് ലഭിക്കുക. എങ്ങനെയുള്ള പരിതസ്ഥിതി വന്നാലും എങ്ങിനെയുള്ള സമസ്യകള് വന്നാലും ഓരോ സമസ്യയെയും മറികടക്കാനുള്ള സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം. ആ ടിക്കറ്റിന് വേണ്ടി പണം കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ഇവിടെ ڇസദാ വിജയിڈ ആകുന്നതിന്റെ പണം വേണം- അങ്ങിനെയാണ് ടിക്കറ്റ് ലഭിക്കുക. ഈ പണം പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രയത്നം ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയില്ല, കേവലം ബാബയോടൊപ്പം സദാ ഇരിക്കൂ, എങ്കില് അളവറ്റ സമ്പാദ്യം നിക്ഷേപമായിക്കൊണ്ടിരിക്കും.

സ്ലോഗന് :-
എങ്ങനെയുള്ള പരിതസ്ഥിതിയായിക്കോട്ടെ, പരിതസ്ഥിതി മാറും പക്ഷെ സന്തോഷം കൈവിടരുത്.