04.11.2020           Morning Malayalam Murli       Om Shanti           BapDada Madhuban


മധുരമായ കുട്ടികളെ - നിങ്ങള്ക്ക് സദാ ഓര്മ്മയുട െതൂക്കുകയറില് തൂങ്ങിക്കിടക്കണം, ഓര്മ്മയിലൂട െമാത്രമ െആത്മാവ്സ ത്യമായ സ്വര്ണ്ണമായി മാറുകയുള്ളൂ.

ചോദ്യം :-
ഏതൊരു ബലമാണ് ക്രിമിനല് ദൃഷ്ടിയെ ഉടന് പരിവര്ത്തനപ്പെടുത്തുന്നത് ?

ഉത്തരം :-
ആത്മാവില് ജ്ഞാനത്തിന്റെ മൂന്നാം നേത്രത്തിന്റെ ബലം വന്നുചേരുമ്പോള് ക്രിമിനല് സ്വഭാവം(വികാരി ദൃഷ്ടി) ഇല്ലാതാകുന്നു. ബാബയുടെ ശ്രീമത്താണ്- കുട്ടികളെ നിങ്ങളെല്ലാവരും പരസ്പരം സഹോദര- സഹോദരന്മാരാണ്, സഹോദരീ- സഹോദരന്മാരാണ്, നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകള് ഒരിക്കലും ക്രിമിനലാകാന് പാടില്ല. നിങ്ങള് സദാ ഓര്മ്മയുടെ ലഹരിയില് ഇരിക്കൂ. ആഹാ ! ഭാഗ്യം ആഹാ ! നമ്മളെ ഭഗവാനാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കൂ എന്നാല് ലഹരി വര്ദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേ യിരിക്കും.

ഓംശാന്തി.
മധുര- മധുരമായ ആത്മീയ കുട്ടികളെ പ്രതി ആത്മീയ അച്ഛന് മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ്. കുട്ടികള്ക്കറിയാം ആത്മീയ അച്ഛനും ആത്മാവുതന്നെയാണ്, ബാബ പരിപൂര്ണ്ണനാണ്, ഒരു തരത്തിലുള്ള തുരുമ്പും(കറ)പുരണ്ടിട്ടില്ല. ശിവബാബ പറയുമോ എന്നില് തുരുമ്പുണ്ടെന്ന്? ഒരിക്കലുമില്ല. ഈ ദാദയിലാണെങ്കില് പൂര്ണ്ണമായും തുരുമ്പായിരുന്നു. ഈ ബ്രഹ്മാവില് ബാബ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോള് സഹായവും ലഭിക്കുന്നു. 5 വികാരങ്ങള് കാരണം ആത്മാവില് കറ പുരണ്ടതോടെ അപവിത്രമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് മുഖ്യമായ കാര്യം. അതിനാല് എത്രത്തോളം ബാബയെ ഓര്മ്മിക്കുന്നുവോ, കറ ഇളകികൊണ്ടേയിരിക്കും. ഭക്തിമാര്ഗ്ഗത്തിലെ കഥകളാണെങ്കില് ജന്മ-ജന്മാന്തരങ്ങളായി കേട്ടുകൊണ്ടുവന്നു. ഈ കാര്യമേ വേറിട്ടതാണ്. നിങ്ങള്ക്കിപ്പോള് ജ്ഞാനസാഗരനില് നിന്നും ജ്ഞാനം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയില് ലക്ഷ്യമുണ്ട് ബാക്കി ഒരു സത്സംഗം മുതലായവയിലും ലക്ഷ്യബോധമില്ല. ഡ്രാമയുടെ പദ്ധതിയനുസരിച്ച് ഈശ്വരന് സര്വ്വവ്യാപിയാണെന്നു പറഞ്ഞ് ഗ്ലാനി ചെയ്തുകൊണ്ടെയിരിക്കുന്നു. ഇത് നാടകമാണെന്നു പോലും മനുഷ്യര് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഇതില് രചയിതാവും സംവിധായകനുമാകുന്ന ബാബ പോലും ഡ്രാമക്ക് വശപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ സര്വ്വശക്തിവാന് എന്നൊക്കെ മഹിമ പാടാറുണ്ട് - എന്നാല് നിങ്ങള്ക്കറിയാം ബാബയും ഡ്രാമയുടെ പാളത്തിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ബാബ സ്വയം വന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് മനസസിലാക്കി തരുന്നു, പറയുകയാണ് എന്റെ ആത്മാവില് അവിനാശിയായ പാര്ട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. എന്തെല്ലാമാണോ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്, അതെല്ലാം ഡ്രാമയില് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പോള് നിങ്ങള്ക്ക് ഈ പുരുഷോത്തമ സംഗമയുഗത്തില് പുരുഷോത്തമനായി മാറണം. ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളല്ലെ. ബാബ പറയുകയാണ് കുട്ടികളെ നിങ്ങള് കുട്ടികള്ക്ക് പുരുഷാര്ത്ഥം ചെയ്ത് ഈ ലക്ഷ്മീ- നാരായണനായി മാറണം. നിങ്ങള്ക്ക് വിശ്വത്തിന്റെ അധികാരിയായി മാറണം എന്നിങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനും പറയാന് സാധിക്കില്ല. നിങ്ങള്ക്കറിയാം നമ്മള് വന്നിരിക്കുന്നതു തന്നെ വിശ്വത്തിന്റെ അധികാരി, നരനില് നിന്ന് നാരായണനായി മാറാനാണ്. ഭക്തിമാര്ഗ്ഗത്തിലാണെങ്കില് ജന്മ-ജന്മാന്തരങ്ങളായി കഥകള് കേട്ടു വരുമായിരുന്നു. ഒരു വിവേകവുമില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോള് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്- വാസ്തവത്തില് ഈ ലക്ഷ്മീ- നാരായണന്റെ രാജ്യം സ്വര്ഗ്ഗത്തിലായിരുന്നു, ഇപ്പോള് ഇല്ല. ത്രിമൂര്ത്തികളെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. ബ്രഹ്മാവിലൂടെ ആദി- സനാതന- ദേവി ദേവതാ ധര്മ്മത്തിന്റെ സ്ഥാപനയുണ്ടാകുന്നു. സത്യയുഗത്തില് ഈ ഒരു ധര്മ്മമായിരുന്നു, മറ്റൊരു ധര്മ്മവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോള് ആ ധര്മ്മം ഇല്ല, വീണ്ടും സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബാബ പറയുന്നു ഞാന് കല്പ-കല്പത്തിലെ സംഗമയുഗത്തില് വന്ന് നിങ്ങള് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് പാഠശാലയല്ലെ. ഇവിടെ കുട്ടികള്ക്ക് സ്വഭാവത്തെയും നല്ലതാക്കണം. 5 വികാരങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കണം. നിങ്ങള് തന്നെയാണ് ദേവതകളുടെ മുന്നില് ചെന്ന് പാടിയിരുന്നത്- അങ്ങ് സര്വ്വഗുണ സമ്പന്നരാണ്........ഞങ്ങള് നീചരും പാപികളുമാണെന്ന്. ഭാരതവാസികള് തന്നെയായിരിന്നു ദേവതകള്. സത്യയുഗത്തില് ഈ ലക്ഷ്മീ- നാരായണന്മാര് പൂജ്യരായിരുന്നു പിന്നീട് കലിയുഗത്തില് പൂജാരിയായി മാറി. ഇപ്പോള് വീണ്ടും പൂജ്യരായി മാറുകയാണ്, പൂജ്യരും സതോപ്രധാനവുമായ ആത്മാക്കളായിരുന്നു. അവരുടെ ശരീരവും സതോപ്രധാനമായിരുന്നു. ഏതുപോലെയാണോ ആത്മാവ് അതുപോലെയാണ് ആഭരണം (ശരീരം). സ്വര്ണ്ണത്തില് കലര്പ്പ് ചേര്ക്കാറുണ്ട് അപ്പോള് അതിന്റെ മൂല്യം എത്രയാണ് കുറഞ്ഞു പോകുന്നത്. നിങ്ങളുടെയും ഭാവം വളരെ ഉയര്ന്നതായിരുന്നു. ഇപ്പോള് ഭാവം എത്ര കുറഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങള് പൂജ്യരായിരുന്നു, ഇപ്പോള് പൂജാരിയായി മാറി. ഇപ്പോള് എത്ര യോഗത്തിലിരിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം കറ ഇളകും ഒപ്പം ബാബയോട് സ്നേഹം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, സന്തോഷവും ഉണ്ടായിരിക്കും. ബാബ സ്പഷ്ടമായി പറയുകയാണ്- കുട്ടികളെ, ചാര്ട്ട് വെക്കൂ മുഴുവന് ദിവസം നമ്മള് എത്ര സമയം ഓര്മ്മയിലിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓര്മ്മയുടെ യാത്ര, എന്ന വാക്ക് ശരിയാണ്. ഓര്മ്മിച്ചോര്മ്മിച്ച് കറ ഇളകി- ഇളകി അന്ത് മതി സോ ഗതി ആകും. ആ വഴികാട്ടികളാണെങ്കില് യാത്രക്കെല്ലാം കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട്. ഇവിടെയാണെങ്കില് ആത്മാവ് സ്വയം തന്നെ യാത്ര ചെയ്യുന്നു. തന്റെ പരംധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുപോകണം എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് ഡ്രാമയുടെ ചക്രം ഇപ്പോള് പൂര്ത്തിയാവുകയാണ്. ഇത് വളരെ മോശമായ ലോകമാണ് എന്നത് നിങ്ങള്ക്കറിയാം. പരമാത്മാവിനെയാണെങ്കില് ആര്ക്കും അറിയില്ല, അറിയാനും പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വിനാശ കാലെ വിപരീത ബുദ്ധിയെന്ന് പറയുന്നത്. അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഈ നരകം തന്നെ സ്വര്ഗ്ഗത്തിനു സമാനമാണ്. അവരുടെ ബുദ്ധിയില് ഈ കാര്യങ്ങള് ഇരിക്കാന് സാധിക്കില്ല. നിങ്ങള് കുട്ടികള്ക്ക് ഇതെല്ലാം വിചാര സാഗര മഥനം ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് ഏകാന്തത വേണം. നമ്മള് ജീവാത്മാക്കളെ പരമാത്മാവ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. കല്പം മുമ്പും ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ കാര്യമല്ല. കൃഷ്ണനാണെങ്കില് ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നു. കൃഷ്ണന് വെറും ആത്മാവും, ഇത് പരമാത്മാവും. ആദ്യത്തെ നമ്പറിലെ ആത്മാവായ ശ്രീകൃഷ്ണന് തന്നെയാണ് പിന്നീട് അവസാനത്തെ നമ്പറില് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോള് പേരും വേറെയായി. ഒരുപാടു ജന്മങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ ജന്മത്തില് പേരും വേറെയായിരിക്കില്ലെ. പറയുകയാണ് ഇത് ദാദാ ലേഖരാജാണെന്ന്. ഇത് ഒരുപാടു ജന്മങ്ങളുടെയും അവസാനത്തെ ജന്മമാണ്. പറയുകയാണ് ഞാന് ഇവരില് പ്രവേശിച്ച് നിങ്ങളെ രാജയോഗം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ബാബ ആരിലെങ്കിലും വരുമല്ലോ. ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ശാസ്ത്രങ്ങളിലില്ല. ബാബ നിങ്ങള് കുട്ടികളെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്, നിങ്ങള് തന്നെയാണ് പഠിക്കുന്നത്. പിന്നീട് സത്യയുഗത്തില് ഈ ജ്ഞാനമുണ്ടാകില്ല. അവിടെയുള്ളത് പ്രാപ്തിയാണ്. ബാബ സംഗമയുഗത്തില് വന്ന് ഈ ജ്ഞാനം കേള്പ്പിക്കുകയാണ് പിന്നീട് നിങ്ങള് പദവി പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. ഈ സമയം തന്നെ പരിധിയില്ലാത്ത ബാബയില് നിന്നും പരിധിയില്ലാത്ത സമ്പത്ത് പ്രാപ്തമാക്കാനാണ് അതിനാല് കുട്ടികള്ക്ക് അശ്രദ്ധ കാണിക്കാന് പാടില്ല. മായ ഒരുപാട് അശ്രദ്ധയില് കൊണ്ടുവരുന്നു പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കാന് സാധിക്കും അവരുടെ ഭാഗ്യത്തിലില്ല എന്ന്. ബാബയാണെങ്കില് ഭാഗ്യം ഉണ്ടാക്കി തരുകയാണ്. ഭാഗ്യത്തില് എത്ര വ്യത്യാസമുണ്ടാകുന്നു. ചിലര് പാസാകും, ചിലര് തോറ്റുപോകും. ഇരട്ട കിരീടധാരികളായി മാറണമെങ്കില് പുരുഷാര്ത്ഥം ചെയ്യേണ്ടി വരും.

ബാബ പറയുന്നു ഗൃഹസ്ഥ വ്യവഹാരത്തില് ജീവിച്ചോളൂ. ലൗകിക അച്ഛന്റെ ബാദ്ധ്യതകളും കുട്ടികള്ക്ക് നിറവേറ്റണം. നിയമമനുസരിച്ച് നടക്കണം. ഇവിടെയാണെങ്കില് എല്ലാം നിയമമില്ലാതെയാണ് പോകുന്നത്. നിങ്ങള്ക്കറിയാം നമ്മള് തന്നെയാണ് ഇത്രയും ഉയര്ന്നവരും പവിത്രവുമായിരുന്നത്, പിന്നീട് താഴോട്ട് വീണു. ഇപ്പോള് വീണ്ടും പവിത്രമായി മാറണം. പ്രജാപിതാ ബ്രഹ്മാവിന്റെ കുട്ടികള് എല്ലാവരും ബ്രഹ്മാകുമാരന്മാരും ബ്രഹ്മാകുമാരിമാരുമാണെങ്കില് ക്രിമിനല് ദൃഷ്ടിയുണ്ടാകാന് സാധിക്കില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് നിങ്ങള് സഹോദരീ- സഹോദരന്മാരായി മാറിയില്ലെ. ഇത് ബാബ യുക്തി പറഞ്ഞു തരുകയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ബാബ -ബാബ എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോള് സഹോദരീ- സഹോദരന്മാരായി മാറി. ഭഗവാനെ എല്ലാവരും അച്ഛാ എന്നാണല്ലോ വിളിക്കുന്നത്. ആത്മാക്കളാണ് പറയുന്നത് നമ്മള് ശിവബാബയുടെ കുട്ടികളാണ്. പിന്നീട് ശരീരത്തില് സഹോദരീ-സഹോദരന്മാരായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. പിന്നീട് എന്തിനാണ് നമ്മളുടെ ദൃഷ്ടി ക്രിമിനലായി മാറുന്നത്. നിങ്ങള്ക്ക് വലിയ - വലിയ സഭകളില് ഇത് മനസ്സിലാക്കികൊടുക്കാന് സാധിക്കും. നിങ്ങളെല്ലാവരും സഹോദര- സഹോദരന്മാരാണ് പിന്നീട് പ്രജാപിതാ ബ്രഹ്മാവിലൂടെ രചനകളെ രചിച്ചു, അപ്പോള് സഹോദരീ- സഹോദരന്മാരായി മാറി, വേറെ ഒരു ബന്ധവുമില്ല. നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ബാബയുടെ കുട്ടികളാണ്. ഒരു ബാബയുടെ കുട്ടികള്ക്ക് വികാരത്തിലേക്കെങ്ങനെ പോകാന് സാധിക്കും. സഹോദര-സഹോദരനാണ് എന്നാല് സഹോദരീ- സഹോദരനും കൂടിയാണ്. ബാബ മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കണ്ണുകള് ഒരുപാട് ചതിക്കുന്നതാണ്. കണ്ണുകള്ക്കു തന്നെയാണ് നല്ലൊരു വസ്തു കാണുമ്പോള് ആഗ്രഹമുണ്ടാകുന്നത്. അഥവാ കണ്ണുകള് കാണുന്നില്ലെങ്കില് ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാകില്ല. ഈ ക്രിമിനല് കണ്ണുകളെ പരിവര്ത്തനപ്പെടുത്തണം. സഹോദരീ-സഹോദരന്മാര്ക്ക് വികാരത്തില് പോകാന് സാധിക്കില്ല. ആ ദൃഷ്ടി തന്നെ ഇല്ലാതാക്കണം. ജ്ഞാനത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ നേത്രത്തിന്റെ ബലം വേണം. പകുതി കല്പം ഈ കണ്ണുകള് കൊണ്ടാണ് കര്മ്മം ചെയ്തത്, ഇപ്പോള് ബാബ പറയുന്നു ഈ കറയെല്ലാം ഇളകുന്നതെങ്ങനെയാണ്? നമ്മള് ആത്മാക്കള് പവിത്രമായിരുന്നു, അതില് കറ പുരണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എത്രത്തോളം ബാബയെ ഓര്മ്മിക്കുന്നുണ്ടോ അത്രത്തോളം ബാബയോട് സ്നേഹം ഉണ്ടാകും. പഠിപ്പിലൂടെയല്ല, ഓര്മ്മയിലൂടെയാണ് സ്നേഹമുണ്ടാകുന്നത്. പ്രാചീന യോഗം ഭാരതത്തിന്റെ തന്നെയാണ്, ഏതിലൂടെയാണോ ആത്മാവ് പവിത്രമായി മാറി തന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. എല്ലാ സഹോദരന്മാര്ക്കും ബാബയുടെ പരിചയം നല്കണം. സര്വ്വവ്യാപിയുടെ ജ്ഞാനത്താല് വളരെ ശക്തമായി വീഴ്ച പറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോള് ബാബ പറയുന്നു - ഡ്രാമയനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ പാര്ട്ടാണ്. തീര്ച്ചയായും രാജധാനി സ്ഥാപിക്കപ്പെടണം. എത്രത്തോളം കല്പം മുമ്പ് പുരുഷാര്ത്ഥം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, അത്ര തന്നെ അവര് തീര്ച്ചയായും ചെയ്യും. നിങ്ങള് സാക്ഷിയായി കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ പ്രദര്ശിനികള് മുതലായവ ഒരുപാട് കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നിങ്ങളുടേത് ഈശ്വരീയ മിഷനാണ് (ദൗത്യം). ഇതാണ് നിരാകാരനായ ഈശ്വരന്റെ മിഷന്. അതാണ് ക്രിസ്ത്യന് മിഷന്, ബൗദ്ധികളുടെ മിഷന്. ഇതാണ് നിരാകാരനായ ഈശ്വരന്റെ മിഷന്. നിരാകാരനാണെങ്കില് തീര്ച്ചയായും ഒരു ശരീരത്തിലല്ലെ വരുകയുള്ളൂ. നിങ്ങളും നിരാകാരനായ ആത്മാക്കള് എന്റെ കൂടെ വസിക്കുന്നവരായിരിക്കുമല്ലോ. ഈ ഡ്രാമ എങ്ങനെയുള്ളതാണ് ? ഇതാരുടെയും ബുദ്ധിയിലില്ല. രാവണരാജ്യത്തില് എല്ലാവരുടെയും ബുദ്ധി വിപരീതമായിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോള് ബാബയോട് പ്രീതി വെക്കണം. നിങ്ങളുടെ പ്രതിജ്ഞയാണ് എനിക്കാണെങ്കില് ഒന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നില്ല. നഷ്ടോമോഹയായി മാറണം. വളരെയധികം പരിശ്രമമുണ്ട്. ഇത് തൂക്കുകയറില് തൂങ്ങുന്നതിനു തുല്യമാണ്. ബാബയെ ഓര്മ്മിക്കുക എന്നാല് തൂക്കുകയറില് തൂങ്ങുക ശരീരത്തെ മറന്ന് ആത്മാവിനാണ് ബാബയുടെ ഓര്മ്മയില് ഇരിക്കേണ്ടത്. ബാബയുടെ ഓര്മ്മ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഇല്ലെങ്കില് കറയെങ്ങനെ ഇല്ലാതാകും? കുട്ടികളുടെ ഉള്ളില് സന്തോഷം ഉണ്ടാകണം- ശിവബാബ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ആരെങ്കിലും കേള്ക്കുകയാണെങ്കില് പറയും ഇവരിതെന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് അവര് കൃഷ്ണനെയാണ് ഭഗവാന് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്.

നിങ്ങള് കുട്ടികള്ക്കാണെങ്കില് ഇപ്പോള് വളരെ സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോള് കൃഷ്ണന്റെ രാജധാനിയില് പോകുകയാണ്. നമ്മള്ക്കും രാജകുമാരനും- രാജകുമാരിയുമായി മാറാന് സാധിക്കും. കൃഷ്ണനാണ് ആദ്യത്തെ രാജകുമാരന്. പുതിയ കെട്ടിടത്തില്(സ്വര്ഗ്ഗം) വസിക്കുന്നു. പിന്നീട് ജന്മമെടുക്കുന്ന കുട്ടികളെല്ലാം വൈകീട്ടല്ലെ വന്നത്. സ്വര്ഗ്ഗത്തില് തന്നെയാണ് ജന്മുണ്ടായിരിക്കുക. നിങ്ങള്ക്കും സ്വര്ഗ്ഗത്തില് രാജകുമാരനായി മാറാന് സാധിക്കും, എല്ലാവരൊന്നും ആദ്യത്തെ നമ്പറില് വരില്ല. നമ്പര്വൈസല്ലെ മാലയുണ്ടാകുകയുള്ളൂ. ബാബ പറയുന്നു - കുട്ടികളെ ഒരുപാട് പുരുഷാര്ത്ഥം ചെയ്യൂ. ഇവിടെ നിങ്ങള് വന്നിരിക്കുന്നത് നരനില് നിന്ന് നാരായണനായി മാറുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ്. കഥയും സത്യനാരായണന്റേതാണ്. സത്യമായ ലക്ഷ്മിയുടെ കഥ ഒരിക്കലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകില്ല. എല്ലാവര്ക്കും സ്നേഹവും കൃഷ്ണനോടാണ്. കൃഷ്ണനെ തന്നെയാണ് ഊഞ്ഞാലില് ആട്ടുന്നത്. രാധയെ എന്തുകൊണ്ടില്ല? ഡ്രാമയുടെ പദ്ധതിയനുസരിച്ച് കൃഷ്ണന്റെ പേരാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കൂട്ട് രാധയാണ് എന്നാലും സ്നേഹം കൃഷ്ണനോടാണ്. അവരുടെ ഡ്രാമയിലെ പാര്ട്ടും അങ്ങനെയാണ്. കുട്ടികള് എപ്പോഴും സ്നേഹികളായിരിക്കും. ബാബ കുട്ടികളെ കണ്ട് എത്രയാണ് സന്തോഷിക്കുന്നത്. ആണ്കുട്ടിയുണ്ടാകുമ്പോള് സന്തോഷമുണ്ടാകും, പെണ്കുട്ടിയുണ്ടാകുകയാണെങ്കില് കോട്ടുവായിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ചിലരാണെങ്കില് വധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രാവണന്റെ രാജ്യത്തില് സ്വഭാവങ്ങള്ക്കെത്ര വ്യത്യാസമാണ്. പാടുന്നുമുണ്ട്- അങ്ങ് സര്വ്വഗുണ സമ്പന്നനാണ്, ഞങ്ങള് നിര്ഗുണരാണ്. ഇപ്പോള് ബാബ പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ വീണ്ടും ഗുണവാനായി മാറൂ. ഇപ്പോള് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മള് ഒരുപാടു തവണ ഈ വിശ്വത്തിലെ അധികാരിയായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോള് വീണ്ടും ആയി മാറണം. കുട്ടികള്ക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ടാകണം. ഓഹോ ! ശിവബാബ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇതു തന്നെ ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കൂ. ഭഗവാന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, ആഹാ ഭാഗ്യം ആഹാ ! ഇങ്ങനെ- ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ലഹരിയുള്ളവരായി മാറണം. ആഹാ ഭാഗ്യം ആഹാ! പരിധിയില്ലാത്ത ബാബയെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്, നമ്മള് ബാബയെ തന്നെയാണ് ഓര്മ്മിക്കുന്നത്. പവിത്രത ധാരണ ചെയ്യണം. നമ്മള് ഇങ്ങനെയായി മാറുന്നു, ദൈവീക ഗുണങ്ങളെ ധാരണ ചെയ്യുന്നു. ഇതും മന്മനാഭവയാണല്ലോ. ബാബ നമ്മളെ ഇതാക്കി മാറ്റുന്നു. ഇതാണെങ്കില് പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ള അനുഭവത്തിന്റെ കാര്യമാണ്.

ബാബ മധുര- മധുരമായ കുട്ടികള്ക്ക് നിര്ദേശം നല്കുകയാണ്- ചാര്ട്ട് എഴുതൂ പിന്നീട് ഇങ്ങനെ ഏകാന്തമായി ഇരുന്ന് സ്വയത്തോട് സംസാരിക്കൂ. ഈ ബേഡ്ജ് ധരിച്ചിരിക്കൂ. നമ്മള് ഇതായി ( ലക്ഷ്മീ - നാരായണന്) മാറാന് പോകുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശ്രീമത്തിലൂടെയാണ്. ഈ ലക്ഷ്മീ- നാരായണനെ കണ്ട് ബാബയെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കൂ. നമ്മള് ബാബയുടെ ഓര്മ്മയുലൂടെയാണ് ഇങ്ങനെയായി മാറാന് പോകുന്നത്. ബാബാ അങ്ങയുടെ കാര്യം അല്ഭുതകരം തന്നെയാണ്. ഞങ്ങള്ക്ക് മുമ്പ് അറിയില്ലായിരുന്നില്ലല്ലോ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ വിശ്വത്തിന്റെ അധികാരിയാക്കി മാറ്റും എന്ന്. രാത്രിയും- പകലുമുള്ള ഭക്തിയില് ദര്ശനത്തിനുവേണ്ടി കഴുത്ത് മുറിക്കുവാനും, പ്രാണന് ത്യാഗം ചെയ്യേണ്ടിയും വരുന്നു അപ്പോഴാണ് ദര്ശനമുണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെ- അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തരുടെ മാല തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഭക്തര്ക്ക് അംഗീകാരവുമുണ്ട്. കലിയുഗത്തിലെ ഭക്തരാണെങ്കില് ചക്രവര്ത്തി മാരെപ്പോലെയാണ്. ഇപ്പോള് നിങ്ങള് കുട്ടികള്ക്ക് പരിധിയില്ലാത്ത ബാബയോടാണ് പ്രീതിയുള്ളത്. ഒരു ബാബയല്ലാതെ മറ്റാരും ഓര്മ്മ വരരുത്. തികച്ചും ലൈന് ക്ലിയറായിരിക്കണം. ഇപ്പോള് നമ്മളുടെ 84 ജന്മങ്ങള് പൂര്ത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മള് ബാബയുടെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് പൂര്ണ്ണമായ രീതിയില് നടക്കും. കാമം മഹാശത്രുവാണ്, അതിനോട് തോല്ക്കരുത്. തോറ്റു പോയിട്ട് പിന്നീട് പശ്ചാത്തപിച്ചിട്ട് എന്തു ചെയ്യാനാണ് ? ഓരോ എല്ലുകളും തീര്ത്തും ഒടിഞ്ഞു പോകും. വളരെ കടുത്ത ശിക്ഷ ലഭിക്കും. കറ ഇളകുന്നതിനു പകരം ഒന്നു കൂടി ശക്തിയോടെ വര്ദ്ധിക്കുന്നു. യോഗമുണ്ടാകില്ല. ഓര്മ്മയിലിരിക്കുക എന്നത് വളരെ പരിശ്രമമുള്ള കാര്യമാണ്. ഒരുപാട് പൊങ്ങച്ചവും പറയുന്നുണ്ട് - നമ്മള് ബാബയുടെ ഓര്മ്മയിലാണ് കഴിയുന്നത്. ബാബക്കറിയാം , ഇരിക്കാന് സാധിക്കില്ല. ഇതില് മായയുടെ വലിയ കൊടുങ്കാറ്റ് വരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം വരും, തികച്ചും ശല്യം ചെയ്യും. ജ്ഞാനമാണെങ്കില് വളരെ സഹജമാണ്. ഒരു ചെറിയ കുട്ടിക്കുപോലും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാന് സാധിക്കും. ബാക്കി ഓര്മ്മയുടെ യാത്രയില് തന്നെയാണ് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത്. നമ്മള് ഒരുപാട് സേവനങ്ങള് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് സന്തോഷിക്കരുത്. തന്റെ ഗുപ്തമായ സേവനം( ഓര്മ്മയുടെ യാത്ര) ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കൂ. ഈ ബ്രഹ്മാവിനാണെങ്കില് ലഹരിയുണ്ടാകുന്നുണ്ട്- ശിവബാബയുടെ കുട്ടിയായ ഞാന് ഒറ്റക്കാണ്. ബാബ വിശ്വത്തിലെ രചയിതാവാണെങ്കില് തീര്ച്ചയായും നമ്മളും സ്വര്ഗ്ഗത്തിലെ അധികാരിയായി മാറും. രാജകുമാരനായി മാറാന് പോകുകയാണ്, ഈ ആന്തരീകമായ സന്തോഷമുണ്ടാകണം. എന്നാല് എത്രത്തോളം നിങ്ങള് കുട്ടികള്ക്ക് ഓര്മ്മയിലിരിക്കാന് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ, അത്രത്തോളം എനിക്കില്ല ( ബ്രഹ്മാബാബക്ക്). ബാബക്കാണെങ്കില് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങള് ചിന്തിക്കേണ്ടതായി വരും. ബാബ വലിയ ആളുകളുടെ സല്ക്കാരം എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കുട്ടികള്ക്ക് ഒരിക്കലും അസൂയും ഉണ്ടാകാന് പാടില്ല. ബാബ ഓരോ കുട്ടിയുടെയും നാഡി നോക്കി അവരുടെ മംഗളത്തിനുവേണ്ടി ഓരോരുത്തരെയും അതിനനുസരിച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു. ടീച്ചറിനറിയാം ഓരോ വിദ്യാര്ത്ഥിയെയും എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതെന്ന്. കുട്ടികള്ക്ക് ഇതില് സംശയം ഉന്നയിക്കാന് പാടില്ല. ശരി.

വളരെക്കാലത്തെ വേര്പാടിനുശേഷം തിരികെക്കിട്ടിയ മധുര മധുരമായ സന്താനങ്ങള്ക്ക് മാതാവും പിതാവുമായ ബാപ്ദാദയുടെ സ്നേഹ സ്മരണകളും പുലര്കാല വന്ദനവും. ആത്മീയ പിതാവിന്റെ ആത്മീയ കുട്ടികള്ക്ക് നമസ്ക്കാരം.

ധാരണയ്ക്കുള്ള മുഖ്യ സാരം:-
1. ഏകാന്തമായി ഇരുന്ന് സ്വയം സ്വയത്തോട് സംസാരിക്കണം. ആത്മാവില് പുരണ്ടിരിക്കുന്ന കറ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഓര്മ്മയുടെ യാത്രയിലിരിക്കണം.

2. ഒരു കാര്യത്തിലും സംശയം ഉന്നയിക്കരുത്, അയൂയപ്പെടരുത്. ആന്തരീകമായ സന്തോഷത്തില് ഇരിക്കണം. തന്റെ ഗുപ്തമായ സേവനം ചെയ്യണം.

വരദാനം :-
സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടും ഉപരാമസ്ഥിതിയിലിരിക്കുന്ന യോഗയുക്ത, യുക്തിയുക്ത സേവാധാരിയായി ഭവിക്കട്ടെ.

യോഗയുക്തരും യുക്തിയുക്തരുമായ സേവാധാരികള് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടും സദാ ഉപരാമസ്ഥിതിയിലിരിക്കുന്നു. സേവനം കൂടുതലാണ് അതിനാല് അശരീരിയാകാന് കഴിയുന്നില്ല, ഇങ്ങനെയല്ല. മറിച്ച് ഓര്മ്മയുണ്ടായിരിക്കണം, സേവനം എന്റേതല്ല, ബാബ തന്നതാണ് എങ്കില് നിര്ബന്ധനരായിരിക്കാം. ട്രസ്റ്റിയാണ്, ബന്ധന മുക്തമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അഭ്യാസം ചെയ്യൂ. അവസാന വേളയില് അന്തിമ സ്ഥിതി, കര്മ്മാതീത അവസ്ഥയുടെ അഭ്യാസം ചെയ്യൂ. ഇടക്കിടെ സങ്കല്പങ്ങളുടെ ഗതാഗതത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പോലെ അന്തിമവേളയില് അന്തിമ സ്ഥിതിയുടെ അനുഭവം ചെയ്യൂ, അപ്പോള് അന്തിമ സമയത്ത് പദവിയോടെ പാസ്സാകാന് കഴിയും.

സ്ലോഗന് :-
ശുഭഭാവന കാരണത്തെ നിവാരണത്തിലേക്ക് പരിവര്ത്തനപ്പെടുത്തും.