05.12.18           Morning Malayalam Murli       Om Shanti           BapDada Madhuban


മധുരമായ കുട്ടികളെ - ഇത് ഉണ്ടായതും ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതുമായ അനാദി ഡ്രാമയാണ് , ഈ ഡ്രാമയില് ഓരോ അഭിനേതാവിന് റേയും പാര് ട്ട് നിശ്ചിതമാണ് , മോക്ഷം ആര് ക്കും ലഭിക്കുകയില്ല .

ചോദ്യം :-
ശിവബാബ അശരീരിയാണ്, ബാബ ശരീരത്തിലേയ്ക്ക് എന്തിനാണ് വരുന്നത്? ബാബ ഏതൊരു ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊന്നാണ് ചെയ്യാത്തത്?

ഉത്തരം :-
ബാബ പറയുന്നു- കുട്ടികളേ, ഞാന് ഈ ശരീരത്തിലേയ്ക്ക് വരുന്നത് കേവലം മുരളി കേള്പ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ്. ഞാന് മുരളി കേള്പ്പിക്കുക എന്ന ജോലി തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാന് കഴിക്കുന്നതിനും കുടിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയല്ല വരുന്നത്. ഞാന് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങള്ക്ക് പുതിയ രാജധാനി നല്കുന്നതിനാണ്. ബാക്കി സ്വാദ് അറിയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവാണ്.

ഗീതം :-
ആകാശസിംഹാസനം ഉപേക്ഷിച്ചു വരൂ

ഓംശാന്തി.
ഗീതം പാടിക്കുമ്പോള്ത്തന്നെ എന്തുമായാണോ ബന്ധം അവിടേയ്ക്ക് പോകുന്നു. ആകാശത്തില് സിംഹാസനമൊന്നുമില്ല. ആകാശം എന്ന് ഈ ദിക്കിനേയാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ആകാശ തത്വത്തില് സിംഹാസനമില്ല. പരമപിതാ പരമാത്മാവ് ആകാശത്തിലെ സിംഹാസനത്തില് ഇരിക്കുന്നുമില്ല. അച്ഛന് കുട്ടികള്ക്ക് മനസ്സിലാക്കിത്തരുകയാണ്- ഞാന് പരമപിതാ പരമാത്മാവും നിങ്ങള് കുട്ടികള് ആത്മാക്കളും, ഇരുകൂട്ടരും ഈ സൂര്യ ചന്ദ്ര നക്ഷത്രങ്ങള്ക്കും മുകളിലാണ് വസിക്കുന്നത്, അതിനെയാണ് മൂലവതനം എന്നു പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണോ ആകാശത്തില് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളുമുള്ളത് അതേപോലെ വൃക്ഷത്തിനു സമാനം മഹാതത്വത്തിലും ആത്മാക്കള് വസിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണോ നക്ഷത്രങ്ങള് ആകാശത്ത് നില്ക്കുന്നത്, അത് ഒന്നിന്റേയും ആധാരത്തിലല്ല നില്ക്കുന്നത്. അതുപോലെ നിങ്ങള് ആത്മാക്കളും പരമാത്മാവായ അച്ഛനും, നമ്മള് എല്ലാവരും മഹാതത്വത്തില് വസിക്കുന്നവരാണ്. നക്ഷത്രത്തെപ്പോലെത്തന്നെയാണ്. ജ്ഞാനസൂര്യനും ജ്ഞാനചന്ദ്രനും, ജ്ഞാനനക്ഷത്രങ്ങളും. ഇപ്പോള് ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കിത്തന്നിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴാണോ തിരക്ക് വര്ദ്ധിക്കുന്നത് (ദുഃഖം വര്ദ്ധിക്കുന്നത്) അപ്പോഴാണ് വരുന്നത്. തീര്ച്ചയായും പഴയതിനെ പുതിയതാക്കണം. പഴയതിലാണ് ആളുകള് കൂടുതലാകുന്നത്, കലിയുഗത്തില് തന്നെയാണ് ദുഃഖത്തിന്റെ വര്ദ്ധനവുണ്ടാകുന്നത്. സ്വര്ഗ്ഗത്തിലാണെങ്കില് സുഖം തന്നെ സുഖമാണ്. എനിക്ക് വീണ്ടും വന്ന് സഹജ ജ്ഞാനവും സഹജ രാജയോഗവും പഠിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നു. എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നുണ്ട് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ്. സിംഹാസനം ഉപേക്ഷിച്ച് വരൂ എന്ന് കൃഷ്ണനെയല്ല വിളിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ കാര്യത്തില് സിംഹാസനം എന്ന പദം ശോഭിക്കുന്നതല്ല. കൃഷ്ണന് രാജകുമാരനായിരുന്നില്ലേ. രാജ്യസിംഹാസനം എപ്പോള് ലഭിക്കുന്നുവോ അപ്പോഴേ സിംഹാസനത്തെക്കുറിച്ച് പറയാന് കഴിയൂ. ങാ, ചെറിയ കുട്ടിയെ അച്ഛന് മടിയിലോ അല്ലെങ്കില് അരികിലോ ഇരുത്താന് സാധിക്കും. അതിനാല് ബാബ മനസ്സിലാത്തിത്തരുകയാണ് ആത്മാക്കള് മൂലവതനത്തില് നക്ഷത്രസമാനമാണ്. പിന്നീട് അവിടെനിന്ന് നമ്പര്വൈസായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നക്ഷത്രം എങ്ങനെയാണ് വീഴുന്നത് എന്ന് കാണിക്കാറില്ലേ. അവിടെനിന്നും ആത്മാക്കള് വന്ന് നേരെ ഗര്ഭത്തിലേയ്ക്ക് പോകും. ഇത് നല്ലരീതിയില് കുറിച്ചുവെയ്ക്കൂ- സര്വ്വാത്മാക്കള്ക്കും സതോ, രജോ, തമോയിലൂടെ പോകണം, എങ്ങനെയാണോ ലക്ഷ്മീ നാരായണന് വരുമ്പോള് സതോ, രജോ അവസ്ഥകളിലൂടെ പോകുന്നു, പുനര്ജന്മം എടുത്ത് എടുത്ത് തമോപ്രധാന അവസ്ഥയിലേയ്ക്ക് എത്തുകതന്നെ വേണം. എല്ലാവര്ക്കും ഇങ്ങനെതന്നെയാണ്. തിരിച്ച് പോകാന് പറ്റില്ല. ഇബ്രാഹിം, ബുദ്ധന് മുതലായവര് വരുന്നു, അവര്ക്കും സതോ, രജോ, തമോയിലൂടെ കടന്നുവരണം, പുനര്ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരുന്നു. ദ്വാപരത്തില് ധര്മ്മസ്ഥാപകര് വരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് പുനര്ജന്മങ്ങള് എടുക്കാന് തുടങ്ങുന്നു പിന്നീട് തമോപ്രധാനമാകണം. ഇപ്പോള് അവരുടെ സദ്ഗതി ആരാണ് ചെയ്യുക? സദ്ഗതി ദാതാവ് ഒരേഒരു ശിവഭഗവാനാണ്. പറയുന്നു എല്ലാവരുടേയും സദ്ഗതി ചെയ്യാന് എനിക്കു വരേണ്ടിവരുന്നു. ഞാന് ചെയ്യുന്നതുപോലൊരു ജോലി മറ്റാര്ക്കും ചെയ്യാന് സാധിക്കില്ല. ഞാന് ദേവീദേവതാ ധര്മ്മവും സ്ഥാപിക്കുന്നു. നിങ്ങള്ക്ക് രാജയോഗം പഠിപ്പിച്ച് തരുകയാണ്. ഞാന് തന്നെയാണ് ഗതി സദ്ഗതി ദാതാവ്. എപ്പോള് നിങ്ങള് പവിത്രമാകുന്നുവോ അപ്പോള് ഞാന് നിങ്ങളെ തിരികെ കൊണ്ടുപോകും. നിങ്ങളുടെ സദ്ഗതിയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളോടൊപ്പം ഏതെല്ലാം ധര്മ്മങ്ങളിലുള്ളവരുണ്ടോ ആ ധര്മ്മങ്ങളുടെ സ്ഥാപകരടക്കം എല്ലാവരുടേയും ഉദ്ധാരണം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളെ ജ്ഞാനത്താല് അലങ്കരിച്ച് സ്വര്ഗ്ഗത്തിന്റെ അധികാരിയായ ലക്ഷ്മി അഥവാ നാരായണനെ വരിക്കാന് യോഗ്യരാക്കി മാറ്റുന്നു. പിന്നീട് നിങ്ങളെ തിരികെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. എല്ലാവരേയും ആദ്യം മുക്തിധാമത്തിലേയ്ക്ക് അയയ്ക്കുന്നു, ഞാന് എല്ലാവരുടേയും സദ്ഗതി ദാതാവുംകൂടിയാണ്. ബാക്കി ഏതെല്ലാം ധര്മ്മസ്ഥാപകര് വരുന്നുണ്ടോ അവര് സദ്ഗതി നല്കുന്നില്ല. അവര് കേവലം തന്റെ ധര്മ്മത്തെ സ്ഥാപിച്ച് അതിനെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്നതില് മുഴുകുന്നു. തന്റെ ധര്മ്മത്തില് തന്നെ പുനര്ജന്മങ്ങളെടുത്ത് സതോ, രജോ, തമോ അവസ്ഥകളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു. ഇപ്പോള് എല്ലാവരും തമോപ്രധാനമാണ്. ഇപ്പോള് ഇവരെ പാവനവും സതോപ്രധാനവുമാക്കി ആരു മാറ്റും? അച്ഛന് സ്വയം ഇരുന്ന് കുട്ടികള്ക്ക് മനസ്സിലാക്കിത്തരുകയാണ്. ഭഗവാന് വന്ന് എല്ലാവരുടേയും സദ്ഗതി ചെയ്യുന്നു, ഭാരതത്തെ സ്വര്ഗ്ഗമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു. ജീവന്മുക്തിയ്ക്കു വേണ്ടി രാജയോഗം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനാലാണ് അച്ഛന് ഇത്രയും മഹിമ. ഗീത സര്വ്വശാസ്ത്രശിരോമണിയാണ്. പക്ഷേ കൃഷ്ണന്റെ പേര് എഴുതിയതിനാല് ഭഗവാനെ മറന്നുപോയി. ഭഗവാന് സര്വ്വരുടേയും സദ്ഗതി ദാതാവാണ് അതിനാല് ഗീത സര്വ്വധര്മ്മത്തിലുള്ളവരുടേയും ധര്മ്മശാസ്ത്രമാണ്, എല്ലാവരും ഇതിനെ മാനിക്കണം. സദ്ഗതി നല്കുന്ന ശാസ്ത്രം മറ്റൊന്നില്ല. സദ്ഗതി നല്കുന്നതും ഒരു ബാബ തന്നേയാണ്. ആ ബാബയുടേതാണ് ഗീത. നിങ്ങള് കുട്ടികള്ക്ക് സദ്ഗതിയുടെ ജ്ഞാനം നല്കുകയാണ്. ഗീതയില് ശിവഭഗവാന്റെ പേര് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില് ഇത് സര്വ്വധര്മ്മങ്ങളുടേയും ശാസ്ത്രമാകുമായിരുന്നു. അച്ഛന് എല്ലാവരോടുമായി പറയുകയാണ്- സ്വയം ആത്മാവാണെന്നു മനസ്സിലാക്കി എന്നോട് യോഗം വെയ്ക്കു എങ്കില് വികര്മ്മം വിനാശമാകും നിങ്ങള് എന്റെ ധാമത്തിലെത്തിച്ചേരും. സര്വ്വധര്മ്മങ്ങളിലുള്ളവരുടേയും സദ്ഗതി ചെയ്യുന്നത് ഞാന് തന്നെയാണ്. ബാക്കിയെല്ലാവരും വരുന്നത് തന്റെ ധര്മ്മം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ്. മനുഷ്യര് ചോദിക്കുന്നു എന്താ മോക്ഷം ലഭിക്കുകയില്ലേ? അച്ഛന് പറയുന്നു ഇല്ല. ഏതെല്ലാം ആത്മാക്കളുണ്ടോ അവര് എല്ലാവരുടേയും പാര്ട്ട് ഡ്രാമയില് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ആരുടേ പാര്ട്ടിനേയും മാറ്റാന് സാധിക്കില്ല. സര്വ്വരുടേയും മുഴുവന് പാര്ട്ടിന്റേയും അനാദി ഡ്രാമ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഡ്രാമ അനാദിയാണ്, ഇതിന് ആദി, മദ്ധ്യ, അന്ത്യമില്ല. സൃഷ്ടിയുടെ ആദി എന്ന് സത്യയുഗത്തേയും അന്ത്യമെന്ന് കലിയുഗത്തേയുമാണ് പറയാറ്. ബാക്കി ഡ്രാമയ്ക്ക് ആദിയും അന്ത്യവുമില്ല. ഡ്രാമ എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് പറയാന് സാധിക്കില്ല. ഈ ചോദ്യമേ ഉദിക്കുന്നില്ല.

ബാബ മനസ്സിലാക്കിത്തന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഏതെല്ലാം ശാസ്ത്രങ്ങളുണ്ടോ, അതിലൂടെ ഓരോരുത്തരും വന്ന് തന്റെ ധര്മ്മത്തിന്റെ സ്ഥാപന ചെയ്തു. സദ്ഗതി ചെയ്തിരുന്നില്ല. അവര് വന്ന് ധര്മ്മം സ്ഥാപിച്ചു അതിനു പുറകില് വൃദ്ധി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നു. എത്ര എത്ര ഗുഹ്യമായ പോയിന്റ്സാണ്. ലേഖനങ്ങള് എഴുതാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ വെടി പറച്ചിലിന്റെ കാര്യമില്ല. ഇത് വിജയത്തിന്റേയും തോല്വിയുടേയും നാടകമാണ്. സത്യയുഗത്തില് പരമാത്മാവിനെ ഓര്മ്മിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അഥവാ പരമാത്മാവിനെ ഓര്മ്മിക്കുകയാണെങ്കില് നമ്മള് ബ്രാഹ്മണരെ ബാബയാണ് രചിച്ചത് എന്ന കാര്യവും ഓര്മ്മവരും. നിങ്ങള്ക്കാണെങ്കില് സന്മുഖത്ത് പറഞ്ഞുതരുന്നു ഞാന് രചയിതാവാണ്. ഈ സംഗമം ബ്രാഹ്മണരുടെ പുതിയ ലോകമാണ്. കുടുമയെ ആര്ക്കും അറിയില്ല. വിരാടരൂപം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അതില് ദേവത, ക്ഷത്രിയന്, വൈശ്യന്, ശൂദ്രന് എല്ലാവരേയും കാണിക്കുന്നു. ബ്രാഹ്മണരെ മറന്നുപോയി. സത്യയുഗത്തില് ദേവതകള്, കലിയുഗത്തില് ശൂദ്രന്മാര്. സംഗമയുഗീ ബ്രാഹ്മണരെ അറിയുകയില്ല. ഈ രഹസ്യം അച്ഛന് വന്നാണ് പറഞ്ഞുതരുന്നത്. ബാബ പറയുന്നു- പവിത്രതയില്ലാതെ ഒരിയ്ക്കലും ധാരണയുണ്ടാകില്ല. ബാബ മനസ്സിലാക്കിത്തരുന്നു- എത്രയധികം വേദ-ശാസ്ത്രങ്ങളാണുള്ളത്. പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നു. ക്ഷേത്രങ്ങളില് നിന്ന് ചിത്രങ്ങള് എടുത്ത് പ്രദക്ഷിണം നടത്തിയശേഷം വീണ്ടും ക്ഷേത്രത്തില് കൊണ്ടുവെയ്ക്കുന്നു. ബാബ അനുഭവിയാണ്. ശാസ്ത്രങ്ങളെ വാഹനങ്ങളില് നിറച്ച് പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെത്തന്നെ ദേവതകളുടെ ചിത്രങ്ങളും വാഹനങ്ങളില് വെച്ച് പരിക്രമം ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാം ഭക്തി മാര്ഗ്ഗമാണ്.

നിങ്ങളാണ് ശിവശക്തികള്. നിങ്ങള് മുഴുവന് വിശ്വത്തിന്റേയും സദ്ഗതി ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ദില്വാഢാ ക്ഷേത്രം ഇവരുടെതന്നെ ഓര്മ്മചിഹ്നങ്ങളാണ് എന്നത് ആര്ക്കും അറിയില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ഷേത്രം മറ്റെവിടെയുമില്ല. ജഗദംബയും ശിവബാബയും ഉണ്ട്. ശക്തികളുടെ ഉയരമുള്ള രൂപങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഭക്തിമാര്ഗ്ഗത്തില് വീണ്ടും ഇത്തരം ക്ഷേത്രങ്ങള് നിര്മ്മിക്കപ്പെടും. പിന്നീട് വിനാശമുണ്ടാകും. അപ്പോള് ഇതെല്ലാം വിനാശമാകും. സത്യയുഗത്തില് ക്ഷേത്രങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല. ഇതെല്ലാം ഭക്തിമാര്ഗ്ഗത്തിലെ വിസ്താരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ജ്ഞാനത്തില് ശാന്തമായിരിക്കണം. ഒരു ശിവബാബയെ ഓര്മ്മിക്കണം. ശിവബാബയെ മറന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ഓര്മ്മിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാല് അന്തിമ സമയത്ത് തോറ്റുപോകും. തോറ്റുപോകരുത്. മനുഷ്യര് മരിക്കാന് നേരത്ത് രാമരാമാ എന്ന് ജപിക്കാന് ഉപദേശിക്കും എന്നാല് അപ്പോള് ഓര്മ്മ വരില്ല. എന്നാലും പാടുന്നുണ്ട് അന്തിമ സമയത്ത് നാരായണനെ സ്മരിച്ചാല്............. കാര്യം ഇപ്പോഴത്തേതാണ്. വൈക്കോല് കൂനയ്ക്ക് തീപ്പിടിക്കുകതന്നെ വേണം. അന്തിമകാലത്ത് ആരാണോ നാരായണനെ സ്മരിക്കുന്നത്... തീര്ച്ചയായും ഇപ്പോള് നിങ്ങള് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മള് നാരായണനെ അഥവാ ലക്ഷ്മിയെ വരിക്കും. സ്വര്ഗ്ഗത്തിലേയ്ക്കായി തയ്യാറാവുകയാണ്. ബാബയ്ക്കല്ലാതെ മറ്റാരാലും ഈ ജ്ഞാനം നല്കാന് സാധിക്കില്ല. ഇപ്പോള് നമ്മളോട് ശിവബാബ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഈ ബാബയും പറയുന്നു. ഇതിനെ ശക്തിസേന അല്ലെങ്കില് പാണ്ഢവ സേന എന്നാണ് പറയുന്നത്. മഹാരഥികളെയാണ് പാണ്ഢവവര് എന്നു വിളിക്കുന്നത്. ശക്തികളുടെ സവാരി സിംഹത്തിലാണ് കാണിക്കുന്നത്. ബാബ പറയുകയാണ് എങ്ങനെയാണോ കല്പം മുമ്പ് സഹജരാജയോഗം പഠിപ്പിച്ചത് അതുപോലെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്താണോ അഭിനയിച്ചത് അതാണ് കല്പ കല്പം നടക്കുക. ഇതില് വ്യത്യാസം വരില്ല. പിന്നീട് കല്പ കല്പം ഇതേ പാര്ട്ട് നടക്കും. ബാബ പറയുന്നു നിങ്ങള്ക്ക് ഗുഹ്യ ഗുഹ്യമായ കാര്യങ്ങള് കേള്പ്പിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് എന്താണ് സംഭവിക്കാന് പോകുന്നത് എന്നത് പിന്നീട് കേള്പ്പിക്കുമല്ലോ. ഇപ്പോള് തന്നെ എല്ലാം കേള്പ്പിച്ചിട്ട് എന്താ ഞാന് തിരിച്ചുപോകട്ടെ? അന്തിമം വരെ പുതിയ പുതിയ പോയിന്റ്സ് കേള്പ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മള് ഗീതയുടെ മഹിമ വളരെയധികം ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷേ ആ ഗീതയിലും മഹാഭാരതത്തിലും ഹിംസയും യുദ്ധവുമൊക്കെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴാണെങ്കില് യുദ്ധമില്ല. നിങ്ങളുടേത് യോഗബലത്തിന്റെ കാര്യമാണ്. അഹിംസ എന്നതിന്റെ അര്ത്ഥം ആരും അറിയുന്നില്ല. കേവലം സ്ത്രീയെ നരകത്തിന്റെ വാതിലാണെന്നു പറയുന്നു. വാസ്തവത്തില് രണ്ടുപേരും നരകത്തിന്റെ വാതിലുകളാണ്. ഇപ്പോള് അവരെ വീണ്ടും സ്വര്ഗ്ഗത്തിന്റെ വാതിലുകളാക്കി ആരുമാറ്റും? അത് ഭഗവാന്റെ മാത്രം ശക്തിയാണ്. ഈ ഗീതം ബാബയാണ് ഉണ്ടാക്കിപ്പിച്ചത് പിന്നീട് ചിലര് ഇത് ശരിയായി ഉണ്ടാക്കി ചിലര് തെറ്റായി ഉണ്ടാക്കി. എല്ലാം കലര്ത്തി. രാത്രിയിലെ യാത്രക്കാരാ ക്ഷീണിച്ച് പോകരുതേ........... ഇങ്ങനെയുള്ള ഗീതങ്ങള് ഞാനാണ് ഉണ്ടാക്കിച്ചത്. അതിനാല് ഇവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങള് വ്യത്യസ്തമാണ്. പശുത്തൊഴുത്തുമുണ്ട്, വനവാസവുമുണ്ട് പക്ഷേ അര്ത്ഥം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. എന്താ നമ്മള് ആരെയെങ്കിലും ഓടിച്ചോ? എപ്പോഴെങ്കിലും ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കറാച്ചിയിലേയ്ക്ക് വരണമെന്ന്? ഈ ശക്തികളോട് ചോദിക്കൂ? ഈ ഡ്രാമയില് പാര്ട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആരുടെമേല് അന്യായം നടന്നോ അവര് പുറപ്പെട്ടുവന്നു. അതിനാല് സത്യം എന്താണ് എന്നത് അച്ഛന് ഇരുന്ന് മനസ്സിലാക്കിത്തരുകയാണ്. ശാസ്ത്രങ്ങളില് എന്താണോ എഴുതിവെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഭക്തിമാര്ഗ്ഗമാണ്. അതിലൂടെ എന്നെ കണ്ടെത്താന് സാധിക്കില്ല, എന്റെ അടുത്തേയ്ക്ക് വരാന് കഴിയില്ല. എനിക്ക് വഴികാട്ടിയായി മാറി ഇവിടേയ്ക്ക് വരേണ്ടിവരുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് ഗൃഹസ്ഥിയുടേതല്ലാത്ത ഒരു ശരീരം എടുത്തില്ല എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. പക്ഷേ എനിക്ക് ഗൃഹസ്ഥിയുടെ ശരീരത്തില് തന്നെ വന്ന് അവര്ക്ക് ജ്ഞാനം നല്കണം. അവരുടെതന്നെ 84 ജന്മങ്ങളാണ് പറഞ്ഞുതരുന്നത്. എങ്കില് ഇതെല്ലാം എത്ര ഗുഹ്യമായ കാര്യങ്ങളാണ്. പുതിയ ധര്മ്മത്തിനുവേണ്ടി പുതിയ കാര്യങ്ങളാണ്, ജ്ഞാനവും പുതിയതാണ്. അച്ഛന് പറയുന്നു കല്പ കല്പം ഞാന് ഈ ജ്ഞാനം കേള്പ്പിക്കുന്നു. ഞാന് കല്പ കല്പം ധര്മ്മത്തിന്റെ സ്ഥാപന ചെയ്യാന് വരുന്നു എന്നു പറയാന് മറ്റാര്ക്കും സാധിക്കില്ല. ലക്ഷ്മീ നാരായണന് രണ്ടുപേര്ക്കും പറയാന് സാധിക്കില്ല ഞങ്ങള് വീണ്ടും രാജ്യം ഭരിക്കാന് വന്നിരിക്കുകയാണെന്ന്. അവിടെ ഈ ജ്ഞാനം തന്നെ പ്രായലോപമായിപ്പോകും. പിന്നീട് അനേകം ശാസ്ത്രങ്ങള് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ബ്രാഹ്മണര്ക്കായി ഒരേ ഒരു ഗീതയേയുള്ളു. ധര്മ്മവും സ്ഥാപിക്കുന്നു ഒപ്പം എല്ലാവര്ക്കും സദ്ഗതിയും നല്കുന്നു. ഡബിള് ജോലിയായില്ലേ. ഇപ്പോള് ഞാന് എന്താണോ കേള്പ്പിക്കുന്നത് അതാണോ ശരി അതോ അവര് പറയുന്നതാണോ. അത് നിങ്ങള്ക്ക് അറിയാം. ഞാന് ആരാണ്? ഞാന് സത്യമാണ്. ഞാന് വേദങ്ങളോ ശാസ്ത്രങ്ങളോ അല്ല കേള്പ്പിക്കുന്നത്. തീര്ച്ചയായും ഇവര് വളരെയധികം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവര് എന്തെങ്കിലും കേള്പ്പിക്കുന്നുണ്ടോ. ഇവിടെ ശിവബാബ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങള് കേള്പ്പിക്കുന്നു, ഞാന് അശരീരിയാണ്. കേവലം ഈ മുരളി കേള്പ്പിക്കുക എന്ന ജോലി ചെയ്യാന് വേണ്ടിയാണ് വരുന്നത്, കഴിക്കുന്നതിനോ കുടിക്കുന്നതിനോ വേണ്ടിയല്ല. ഞാന് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങള് കുട്ടികള്ക്ക് വീണ്ടും രാജധാനി നല്കാനാണ്. സ്വാദ് അറിയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവാണ്.

ഓരോരുത്തരുടേയും ധര്മ്മം വ്യത്യസ്തമാണ്, ഓരോരുത്തര്ക്കും അവരവരുടെ ധര്മ്മശാസ്ത്രം പഠിക്കണം. ഇവിടെയാണെങ്കില് അനേകം ധര്മ്മശാസ്ത്രങ്ങള് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പക്ഷേ സാരം ഒന്നുമില്ല. എത്രയാണ് പഠിക്കുന്നത്, അത്രത്തോളം ലോകം അധഃപതിക്കുന്നു. തമോപ്രധാനമാവുകതന്നെ വേണം. ആദ്യമാദ്യം സൃഷ്ടിയില് നിങ്ങളാണ് വന്നത്. നിങ്ങള് ബ്രാഹ്മണര് മാതാപിതാവിലൂടെ ജന്മമെടുത്തു. ഒരു വശത്ത് ആസുരീയ കുടുംബമാണ്, ഇവിടെയുള്ളത് ഈശ്വരീയ കുടുംബമാണ് പിന്നീട് ചെന്ന് ദൈവീക മടിത്തട്ട് എടുക്കും, സ്വര്ഗ്ഗത്തിന്റെ അധികാരിയായി മാറും. മാതാപിതാവിന്റെ ശ്രീമതത്തിലൂടെ നടക്കുകയാണെങ്കില് സ്വര്ഗ്ഗത്തിന്റെ അളവറ്റ സുഖം ലഭിക്കും. ബാക്കി രുദ്രജ്ഞാനയജ്ഞത്തില് വിഘ്നങ്ങള് തീര്ച്ചയായും ഉണ്ടാകും. അച്ഛന് പറയുന്നു- കുട്ടികളേ, വികാരങ്ങളുടെമേല് വിജയം നേടുന്നതിലൂടെയേ നിങ്ങള്ക്ക് ജഗദ്ജീത്തായി മാറാന് സാധിക്കൂ. വിവാഹം കഴിക്കാത്തതിനാല് ദുര്ബ്ബലമാവുകയില്ല. സന്യാസിമാര് പവിത്രമായിരിക്കുന്നു എന്നിട്ടും അവര് എത്ര ആരോഗ്യവാനായിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ മുഴുവന് കാര്യങ്ങളും ബുദ്ധികൊണ്ടുള്ളതാണ്, പരിശ്രമിക്കണം, ദധീചി മഹര്ഷിയുടെ ഉദാഹരണമുണ്ടല്ലോ. സന്യാസിമാര്ക്ക് വളരെ അധികം സാധനങ്ങള് ലഭിക്കും. ബാബ സ്വയം വളരെയധികം ആഹാരസാധനങ്ങള് കഴിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയാണെങ്കില് വളരെയധികം പത്ഥ്യം വെയ്ക്കണം. ശരി.

വളരെക്കാലത്തെ വേര്പാടിന്നുശേഷം തിരിച്ചു കിട്ടിയ മധുരമധുരമായ ഓമന സന്താനങ്ങള്ക്ക് മാതാവും പിതാവുമായ ബാപ്ദാദയുടെ സ്നേഹസ്മരണകളും പുലര്കാല വന്ദനവും. ആത്മീയ പിതാവിന്റെ ആത്മീയ കുട്ടികള്ക്ക് നമസ്കാരം.

ധാരണയ്ക്കുള്ള മുഖ്യ സാരം:-

1. ജ്ഞാനം നന്നായി ധാരണ ചെയ്യാന് പവിത്രതയുടെ വ്രതത്തെ സ്വീകരിക്കണം. അന്തിമ സമയമാണ് അതിനാല് ഒരു ബാബയെയല്ലാതെ മറ്റാരുടേയും ഓര്മ്മ വരാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള അഭ്യാസം ചെയ്യണം.

2. ദധീചി ഋഷിയെപ്പോലെ സേവനം ചെയ്ത് വികാരങ്ങളുടെമേല് വിജയം പ്രാപ്തമാക്കി ജഗദ്ജീത്തായി മാറണം.

വരദാനം :-
ബുദ്ധിയെ നിര്ദ്ദേശമനുസരിച്ച് ശ്രേഷ്ഠ സ്ഥിതിയില് സ്ഥിതി ചെയ്യിക്കുന്ന മാസ്റ്റര് സര്വ്വശക്തിവാനയി ഭവിക്കൂ

പല കുട്ടികള്ക്കും യോഗത്തിനിരിക്കുമ്പോള് ആത്മ-അഭിമാനിയാകുന്നതിന് പകരം സേവനം ഓര്മ്മ വരുന്നു, എന്നാല് ഇങ്ങനെയാകരുത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് അന്തിമ സമയം അശരീരിയാകുന്നതിന് പകരം അഥവാ സേവനത്തിന്റെ പോലും സങ്കല്പം വരികയാണെങ്കില് സെക്കന്റിന്റെ പേപ്പറില് തോറ്റു പോകും. ആ സമയം നിരാകാരി, നിര്വ്വികാരി, നിരഹങ്കാരി, ബാബയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഓര്മ്മയുണ്ടായിരിക്കരുത്. സേവനമാണെങ്കിലും സാകാരത്തിലേക്ക് വരും അതുകൊണ്ട് ഇത് അഭ്യസിക്കൂ ഏത് സമയം ഏത് സ്ഥിതിയില് സ്ഥിതി ചെയ്യാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നോ, ആ സ്ഥിതിയില് സ്ഥിതി ചെയ്യാന് കഴിയണം - അപ്പോള് പറയും മാസ്റ്റര്സര്വ്വശക്തിവാന്, കണ്ട്രോളിംങ്, റൂളിംങ് പവര് ഉള്ളവര്.

സ്ലോഗന് :-
ഏത് പരിസ്ഥിതിയെയും സഹജമായി മറികടക്കുന്നതിനുള്ള മാര്ഗ്ഗമാണ് - ഒരു ബലം, ഒരു വിശ്വാസം.