06.02.2021           Morning Malayalam Murli       Om Shanti           BapDada Madhuban


മധുരമായ കുട്ടികളെ - നിങ്ങള് മഹാവീരനാണ്, നിങ്ങള്ക്ക് മായയുടെ കൊടുങ്കാറ്റിനെ ഭയക്കേണ്ടതില്ല, ഒരു ബാബയുടെയല്ലാത െവേറെ ഒരു ചിന്തയും വെയ്ക്കാത െതീര്ച്ചയായും പവിത്രമായി മാറണം.

ചോദ്യം :-
കുട്ടികളില് ഏതൊരു ധൈര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണെങ്കില് വളരെ ഉയര്ന്ന പദവി നേടാന് സധിക്കുന്നു?

ഉത്തരം :-
ശ്രീമതത്തിലൂടെ നടന്ന് പവിത്രമാകുന്നതിന്റെ. എത്ര തന്നെ ഉപദ്രവമുണ്ടായാലും, അന്യായം സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലും ബാബ പവിത്രമായിരിക്കാനുള്ള ഏത് ശ്രേഷ്ഠമായ നിര്ദ്ദേശമാണോ നല്കിയിട്ടുള്ളത് അതിലൂടെ നിരന്തരം പോയ്കൊണ്ടിരിക്കൂ എങ്കില് വളരെ ഉയര്ന്ന പദവി നേടാന് സാധിക്കും. ഏതൊരു കാര്യത്തിലും പേടിക്കേണ്ടതില്ല, എന്തു തന്നെ സംഭവിച്ചാലും - നത്തിംഗ് ന്യൂ (ഒന്നും പുതിയതല്ല).

ഗീതം :-
ഭോലാനാഥനില് നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്....

ഓംശാന്തി.
ഇതാണ് ഭക്തിയിലുള്ളവരുടെ ഗീതം. ജ്ഞാനമാര്ഗ്ഗത്തില് ഗീതം മുതലായവയുടെ ഒരു ആവശ്യവുമില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് പാടിയിട്ടുണ്ട് ബാബയില് നിന്ന് നമുക്ക് പരിധിയില്ലാത്ത സമ്പത്ത് ലഭിക്കണം. ഏതാണോ ഭക്തിമാര്ഗ്ഗത്തിലെ ആചാരങ്ങള്, അത് ഇതില് വരാന് സാധിക്കില്ല. കുട്ടികള് കവിതയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം മറ്റുള്ളവരെ കേള്പ്പിക്കാന് വേണ്ടിയാണ്. അതിന്റെയും അര്ത്ഥം ഏതു വരെ നിങ്ങള് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നില്ലയോ അതുവരെ ആര്ക്കും മനസ്സിലാക്കാന് സാധിക്കില്ല. ഇപ്പോള് നിങ്ങള് കുട്ടികള്ക്ക് ബാബയെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനാല് സന്തോഷത്തിന്റെ ലഹരി കയറണം. ബാബ 84 ജന്മങ്ങളുടെ ചക്രത്തിന്റെ ജ്ഞാനവും കേള്പ്പിച്ചു. സന്തോഷമുണ്ടാകണം - നമ്മളിപ്പോള് സ്വദര്ശന ചക്രധാരിയായിരിക്കുകയാണ്. ബാബയില് നിന്ന് വിഷ്ണുപുരിയുടെ സമ്പത്ത് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിശ്ചയ ബുദ്ധിയുള്ളവര്തന്നെയാണ് വിജയിക്കുന്നത്. ആര്ക്കാണോ നിശ്ചമുള്ളത് അവര് സത്യയുഗത്തില് പോകും. അതിനാല് കുട്ടികള്ക്ക് സദാ സന്തോഷമുണ്ടായിരിക്കണം - ഫോളോ ഫാദര്. കുട്ടികള്ക്കറിയാം നിരാകാരനായ ശിവബാബ എപ്പോള് ബ്രഹ്മാബാബയില് പ്രവേശിച്ചുവോ അപ്പോള് വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി. പവിത്രതയുടെ മേല് വലിയ വഴക്ക് നടന്നു. കുട്ടികള് വലുതായല്, പറയും പെട്ടെന്ന് വിവാഹം ചെയ്യൂ, വിവാഹം കഴിക്കാതെ എങ്ങനെ കാര്യം നടക്കും. മനുഷ്യര് ഗീത പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിലൂടെ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഏറ്റവും കൂടുതല് അഭ്യാസം ബാബയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം പോലും ഗീത പഠിക്കുന്നത് മുടക്കിയിരുന്നില്ല. ഗീതയുടെ ഭഗവാന് ശിവനാണെന്ന് എപ്പോള് അറിഞ്ഞോ, ലഹരി വര്ദ്ധിച്ചു, ഞാനാണെങ്കില് വിശ്വത്തിന്റെ അധികാരിയായി മാറുകയാണ്. ഇത് ശിവ ഭഗവാന്റെ വാക്കാണ് പിന്നീട് പവിത്രതയിലും വളരെയധികം ഉപദ്രവമുണ്ടായി. ഇതില് ധൈര്യം വേണമല്ലോ. നിങ്ങള് മഹാവീരന്മാരും മഹാവീരണിമാരുമാണ്. ഒരാളുടെയല്ലാതെ വേറെ ആരുടെയും ചിന്തയുണ്ടാവരുത്. രചയിതാവ് പുരുഷനാണ്, രചയിതാവ് സ്വയം പാവനമായി മാറുന്നു അതിനാല് രചനയേയും പാവനമാക്കി മാറ്റുന്നു. അത്രമാത്രം ഈ കാര്യത്തില് തന്നെയാണ് അനേകര്ക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടായത്. വലിയ-വലിയ വീട്ടില് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് വന്നു. ആരെ കുറിച്ചും ചിന്തിച്ചില്ല. ആരുടെ ഭാഗ്യത്തിലാണോ ഇല്ലാത്തത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും. പവിത്രമായിരിക്കണമെങ്കില് ഇരിക്കൂ, ഇല്ലായെങ്കില് പോയി തന്റെ കാര്യം നോക്കൂ. ഇത്രയും ധൈര്യം വേണമല്ലോ. ബാബയുടെ മുന്നില് എത്ര ഉപദ്രവമുണ്ടായി. ബാബയെ എപ്പോഴെങ്കിലും വിഷമിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അമേരിക്ക വരെയും പത്രങ്ങളില് വാര്ത്ത പോയി. നത്തിംഗ് ന്യൂ(ഒന്നും പുതിയതല്ല). ഇതാണെങ്കിലോ കല്പം മുമ്പത്തെ പോലെ സംഭവിക്കുന്നതാണ്, ഇതില് ഭയക്കേണ്ട കാര്യമെന്താണ്. നമുക്കാണെങ്കില് നമമുടെ ബാബയില് നിന്ന് സമ്പത്ത് നേടണം. തന്റെ രചനയെ രക്ഷിക്കണം. ബാബയ്ക്കറിയാം മുഴുവന് രചനയും ഈ സമയം പതിതമാണ്. എനിക്ക് തന്നെ എല്ലാവരെയും പാവനമാക്കി മാറ്റണം. ബാബയെ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് അല്ലയോ പതിത പാവനാ, ലിബറേറ്റര് വരൂ, അതിനാല് ബാബക്ക് തന്നെയാണ് ദയ ഉണ്ടാകുന്നത്. ദയാഹൃദയനാണല്ലോ. അതിനാല് ബാബ മനസ്സിലാക്കി തരുകയാണ് - കുട്ടികളെ ഏതൊരു കാര്യത്തിലും ഭയക്കരുത്. ഭയക്കുന്നതിലൂടെ ഇത്രയും ഉയര്ന്ന പദവി നേടാന് സാധിക്കില്ല. മാതാക്കളുടെ മേല് തന്നെയാണ് അത്യാചാരമുണ്ടാകുന്നത്. ഇതും അടയാളമാണ് - ദ്രൗപതിയെ വിവസ്ത്രയാക്കിയിരുന്നു. ബാബ 21 ജന്മത്തേയ്ക്ക് വിവസ്ത്രമാകുന്നതില് നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നു. ലോകത്തിലുള്ളവര് ഈ കാര്യങ്ങള് അറിയുന്നില്ല. പതിത തമോപ്രധാന പഴയ സൃഷ്ടിയും ഉണ്ടാവുക തന്നെ വേണം. ഓരോ വസ്തുവും പുതിയതില് നിന്ന് തീര്ച്ചയായും പഴയതായി മാറണം. പഴയ വീടിനെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്നു. പുതിയ ലോകം സത്യയുഗം, പഴയ ലോകം കലിയുഗം..... സദാ ഉണ്ടാവുക സാധ്യമല്ല. നിങ്ങള് കുട്ടികള്ക്കറിയാം - ഇത് സൃഷ്ടി ചക്രമാണ്. ദേവീ ദേവതകളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാപന വീണ്ടും നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബാബയും പറയുന്നു വീണ്ടും നിങ്ങള്ക്ക് ഗീതാജ്ഞാനം കേള്പ്പിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ രാവണ രാജ്യത്തില് ദുഖമാണ്. രാമരാജ്യമെന്ന് എന്തിനെയാണ് പറയുന്നത്, ഇതും ആരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ബാബ പറയുന്നു ഞാന് സ്വര്ഗ്ഗം അഥവാ രാമ രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാപന ചെയ്യാന് വന്നിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങള് കുട്ടികള് അനേക തവണ രാജ്യം നേടുകയും പിന്നീട് നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഇത് എല്ലാവരുടെയും ബുദ്ധിയിലുണ്ട്. 21 ജന്മം നമ്മള് സത്യയുഗത്തില് വസിക്കുന്നു, അതിനെ 21 തലമുറയെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അര്ത്ഥം എപ്പോള് വൃദ്ധാവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നുവോ അപ്പോള് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അകാല മരണം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഇപ്പോള് നിങ്ങള് ത്രികാല ദര്ശിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങള്ക്കറിയാം - ശിവബാബ ആരാണ്? ശിവന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളും ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മൂര്ത്തിയെ വീട്ടിലും വെയ്ക്കാന് കഴിയുമല്ലോ. പക്ഷെ ഡ്രാമയില് ഭക്തിമാര്ഗ്ഗവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ബുദ്ധികൊണ്ട് കാര്യം നേടണം. കൃഷ്ണന്റെ അഥവാ ശിവന്റെ മൂര്ത്തി വീട്ടിലും വെയ്ക്കാന് സാധിക്കുന്നു. വസ്തുവാണെങ്കില് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇത്ര ദൂരെ-ദൂരെയ്ക്ക് എന്തിനാണ് പോകുന്നത്? അവരുടെയടുത്ത് പോകുന്നതിലൂടെ വിഷ്ണുപുരിയുടെ സമ്പത്ത് ലഭിക്കുമോ. ഇപ്പോള് നിങ്ങള്ക്കറിയാം ജന്മ-ജന്മാന്തരം നമ്മള് ഭക്തി ചെയ്തു വന്നു. രാവണ രാജ്യത്തിന്റെയും തിളക്കം എത്രയാണ്. ഇതാണ് പിന്നീടുള്ള തിളക്കം. രാമരാജ്യമാണെങ്കില് സത്യയുഗത്തിലായിരുന്നു. അവിടെ ഈ വിമാനം എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ഇതെല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമായി. പിന്നീട് ഈ സമയം എല്ലാം പുറത്ത് വന്നു. ഇപ്പോള് ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ആരാണോ പഠിക്കുന്നവര് അവര് സംസ്ക്കാരം എടുത്ത് പോകും. അവിടെ പോയി പിന്നീട് വിമാനം ഉണ്ടാക്കും. ഇത് ഭാവിയില് നിങ്ങള്ക്ക് സുഖം തരുന്ന വസ്തുക്കളാണ്. ഈ ശാസ്ത്രം പിന്നീട് നിങ്ങള്ക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും. ഇപ്പോള് ഈ സയന്സ് ദുഖത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പിന്നീട് അവിടെ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയായി മാറും. ഇപ്പോള് സ്ഥാപന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബാബ പുതിയ ലോകത്തിന് വേണ്ടി സ്ഥാപന ചെയ്യുകയാണ് അതിനാല് നിങ്ങള് കുട്ടികള്ക്ക് മഹാവീരനായി മാറണം. ലോകത്തിലുള്ള ആരും ഇതറിയുന്നില്ല ഭഗവാന് വന്നു കഴിഞ്ഞു.

ബാബ പറയുന്നു ഗൃഹസ്ഥ വ്യവഹാരത്തിലിരുന്നും താമര പുഷ്പത്തിന് സമാനം പവിത്രമായിരിക്കൂ, ഇതില് ഭയക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നിന്ദ കിട്ടുമായിരിക്കാം. നിന്ദയാണെങ്കില് ബ്രഹ്മാബാബക്ക് ഒരുപാട് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണനും ഗ്ലാനി അനുഭവിച്ചു - അങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോള്കൃഷ്ണനാണെങ്കില് ഗ്ലാനി അനുഭവിക്കാന് സാധിക്കില്ല. ഗ്ലാനിയാണെങ്കില് കലിയുഗത്തിലാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്. ഇപ്പോള് നിങ്ങളുടെ രൂപം ഏതാണോ പിന്നീട് കല്പത്തിന് ശേഷം ഈ സമയത്ത് ഉണ്ടാകും. ഇടയ്ക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. ജന്മങ്ങള്തോറും സ്വഭാവം മാറുന്നു, ഈ ഡ്രാമ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. 84 ജന്മങ്ങളില് ഏത് സ്വഭാവമുള്ളവരാണോ ജന്മമെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതേ എടുക്കൂ. ഇപ്പോള് നിങ്ങള്ക്കറിയാം ഈ സ്വഭാവം മാറി അടുത്ത ജന്മത്തില് ഈ ലക്ഷ്മീ നാരായണന്റെ സ്വഭാവമാകും. നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയുടെ പൂട്ടിപ്പോള് തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് പുതിയ കാര്യമാണ്. ബാബയും പുതിയത്, കാര്യങ്ങളും പുതിയത്. ഈ കാര്യങ്ങള് ആരുടെ ബുദ്ധിയിലും പെട്ടെന്ന് വരുകയില്ല. ഭാഗ്യത്തിലുണ്ടാകുമ്പോള് കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കും. ബാക്കി മഹാവീരനെന്ന് അവരെയാണ് പറയുന്നത് ആരാണോ എത്ര തന്നെ കൊടുങ്കാറ്റ് വന്നാലും, ഇളകാത്തത്. ഇപ്പോള് ആ അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയില്ല. തീര്ച്ചയായും ഉണ്ടാകണം. മഹാവീരന് ഒരു കൊടുങ്കറ്റിലും പേടക്കുകയില്ല. ആ അവസ്ഥ പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്നു അതുകൊണ്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് അതീന്ദ്രിയ സുഖം ഗോപ - ഗോപികമാരോട് ചോദിക്കൂ. ബാബ വന്നിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങള് കുട്ടികളെ സ്വര്ഗ്ഗത്തിലെ യോഗ്യരാക്കുന്നതിന്. കല്പം മുമ്പത്തെ പോലെ നരകത്തിന്റെ വിനാശം ഉണ്ടാകുക തന്നെ ചെയ്യുന്നു. സത്യയുഗത്തില് ഒരേയൊരു ധര്മ്മമായിരിക്കും. ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഏകതയാണ്, ഒരു ധര്മ്മമുണ്ടാകണം. ഇതും ആര്ക്കും അറിയുകയില്ല രാമ രാജ്യവും രാവണ രാജ്യവും വേറെ വേറെയാണെന്ന്. ഇപ്പോള് ബാബയില്പൂര്ണ്ണമായ നിശ്ചയമുണ്ടെങ്കില് ശ്രീമതത്തിലൂടെ നടക്കണം. ഓരോരുത്തരുടെയും നാഡി നോക്കുന്നു. അതിനനുസരിച്ച് പിന്നീട് നിര്ദ്ദേശവും നല്കി വരുന്നു. ബാബയും കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് - അഥവാ വിവാഹം കഴിക്കണമെങ്കില് പോയി ചെയ്യൂ. അനേകം മിത്ര-സംബന്ധികള് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അവരെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കും. പിന്നീട് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വരും. അതിനാല് ഓരോരുത്തരുടെയും നാഡി നോക്കുന്നു. ചോദിക്കുന്നു ബാബാ ഈ അവസ്ഥയാണ്, ഞങ്ങള് പവിത്രമായിരിക്കാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഞങ്ങളുടെ സംബന്ധികള് ഞങ്ങളെ വീട്ടില് നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നു, ഇപ്പോള് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതും ചോദിക്കൂ, പവിത്രമായിരിക്കണോ, അഥവാ ഇരിക്കാന് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കില് പോയി വിവാഹം ചെയ്യൂ. നന്നായി മനസ്സിലാക്കൂ ആരുടെയെങ്കിലും വിവാഹ നിശ്ചയം ഉണ്ടായി, സമ്മതിക്കണം, നഷ്ടമൊന്നുമില്ല. എപ്പോള് താലി ബന്ധിക്കുന്നുവോ ആ സമയത്ത് പറയുന്നു ഇത് നിങ്ങളുടെ പതി ഗുരുവാണ്. ശരി നിങ്ങള് അവരോട് എഴുതിക്കൂ. നിങ്ങള് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാന് നിങ്ങളുടെ ഗുരുവും ഈശ്വരനുമാണ്, എഴുതൂ. ശരി ഇപ്പോള് ഞാന് ആജ്ഞ നല്കുന്നു പവിത്രമായിരിക്കണം. ധൈര്യം വേണമല്ലോ. ലക്ഷ്യം വളരെ വലുതാണ്. പ്രാപ്തി വളരെ ശക്തിശാലിയാണ്. കാമത്തിന്റെ അഗ്നി അപ്പോഴാണുണ്ടാവുന്നത് എപ്പോഴാണോ പ്രാപ്തിയുടെ അറിവില്ലാത്തത്. ബാബ പറയുന്നു ഇത്രയും വലിയ പ്രാപ്തി ഉണ്ടാകുന്നുവെങ്കില് ഈ ഒരു ജന്മം പവിത്രമായിരിക്കുന്നതെന്താ വലിയ കാര്യമാണോ. ഞാന് നിങ്ങളുടെ പതി ഈശ്വരനാണ്. എന്റെ ആജ്ഞയുടെ മേല് പവിത്രമായിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ബാബ യുക്തികള് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഭാരതത്തില് ഈ നിയമമുണ്ട് - സ്ത്രീയോട് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ പതി ഈശ്വരനാണ്. അവരുടെ ആജ്ഞയില് കഴിയണം. പതിയുടെ കാല് തടവണം എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ലക്ഷ്മീ പോലും നാരായണന്റെ കാല് തടവിയിരുന്നു. ഈ സംസ്ക്കാരം എവിടെ നിന്ന് വന്നു? ഭക്തി മാര്ഗ്ഗത്തിലെ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ. സത്യയുഗത്തിലാണെങ്കില് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങള് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. നാരായണന് എപ്പോഴെങ്കിലും ക്ഷീണിക്കുന്നുണ്ടോ ലക്ഷ്മീ കാല് തടവാനായിട്ട്. ക്ഷീണത്തിന്റെ കാര്യം തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഇതാണെങ്കില് ദുഖത്തിന്റെ കാര്യമാണ്. അവിടെ ദുഖവും വേദനയും എവിടെ നിന്ന് വന്നു. അതിനാല് ബാബ ഫോട്ടോയില് നിന്ന് ലക്ഷ്മിയുടെ ചിത്രം എടുത്തു മാറ്റി. ലഹരിയാണെങ്കില് വര്ദ്ധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. കുട്ടിക്കാലം മുതല്ക്കേ വൈരാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഭക്തി ചെയ്തിരുന്നു. അതിനാല് ബാബ അനേകം യുക്തികള് പറഞ്ഞു തരുന്നു. നിങ്ങള്ക്കറിയാം നമ്മള് ഒരു ബാബയുടെ കുട്ടികളാണെങ്കില് പരസ്പരം സഹോദരീ സഹോദരനായി. അച്ഛനില് നിന്ന് സമ്പത്തെടുക്കുന്നു. ബാബയെ വിളിക്കുന്നത് തന്നെ പതിത ലോകത്തിലാണ്. അല്ലയോ പതിത പാവനാ എല്ലാ സീതമാരുടെയും രാമാ. ബാബയെ സത്യമാണെന്ന് പറയുന്നു, സത്യമായ ഖണ്ഡം സ്ഥാപിക്കുന്നയാള്. ബാബയാണ് മുഴുവന് സൃഷ്ടിയുടെ ആദി-മധ്യ-അന്ത്യത്തിന്റെ സത്യമായ ജ്ഞാനം നിങ്ങള്ക്ക് നല്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിപ്പോള് ജ്ഞാന സാഗരമായി മാറികൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

മധുരമായ കുട്ടികള്ക്ക് ധൈര്യമുണ്ടായിരിക്കണം, നമുക്ക് ബാബയുടെ ശ്രീമതത്തിലൂടെ നടക്കണം. പരിധിയില്ലാത്ത ബാബ പരിധിയില്ലാത്ത രചനകളെ സ്വര്ഗ്ഗത്തിന്റെ അധികാരിയാക്കി മാറ്റുന്നു. അതിനാല് പുരുഷാര്ത്ഥം ചെയ്ത് പൂര്ണ്ണമായ സമ്പത്ത് നേടണം. അവകാശിയാകണം. നിങ്ങള് ബാബയെ തന്റെ അവകാശിയാക്കുകയാണെങ്കില് ബാബ നിങ്ങള്ക്ക് 21 ജന്മത്തേയ്ക്ക് സമ്പത്ത് നല്കും. ബാബ കുട്ടികളെ അവകാശിയാക്കുകയാണ്. കുട്ടികള് പറയുന്നു ബാബ ഈ ശരീരം-മനസ്സ്-ധനം എല്ലാം അങ്ങയുടെതാണ്. അങ്ങ് അച്ഛനുമാണ് കുട്ടിയുമാണ്. പാടുന്നുമുണ്ട് അങ്ങ് തന്നെയാണ് മാതാവും പിതാവും....... ഒന്നിന്റെ മഹിമ എത്ര വലുതാണ്. ബാബയെ പറയുന്നുമുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ദുഖത്തെയകറ്റി, സുഖം നല്കുന്നവന്. സത്യയുഗത്തില് 5 തത്വങ്ങളും സുഖം നല്കുന്നതാണ്. കലിയുഗത്തില് 5 തത്വങ്ങളും തമോപ്രധാനമായതുകാരണം ദുഖം നല്കുന്നു. അവിടെയാണെങ്കില് സുഖം തന്നെയാണ്. ഈ ഡ്രാമ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. നിങ്ങള്ക്കറിയാം ഇത് അതേ 5000 വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുമ്പത്തേ യുദ്ധമാണ്. ഇപ്പോള് സ്വര്ഗ്ഗത്തിന്റെ സ്ഥാപന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനാല് കുട്ടികള്ക്ക് സദാ സന്തോഷത്തിലിരിക്കണം. ഭഗവാന് നിങ്ങളെ ദത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നിങ്ങള് കുട്ടികളെ അലങ്കരിക്കുന്നുമുണ്ട്, പഠിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട്. ശരി!

വളരെക്കാലത്തെ വേര്പാടിനുശേഷം തിരികെക്കിട്ടിയ മധുര മധുരമായ സന്താനങ്ങള്ക്ക് മാതാവും പിതാവുമായ ബാപ്ദാദയുടെ സ്നേഹ സ്മരണകളും പുലര്കാല വന്ദനവും. ആത്മീയ പിതാവിന്റെ ആത്മീയ കുട്ടികള്ക്ക് നമസ്ക്കാരം.

ധാരണയ്ക്കുള്ള മുഖ്യ സാരം:-
1. സദാ ബാബക്ക് സമാനമായി മാറുന്നതിന്റെ ധൈര്യം വെക്കണം. ബാബയില് പൂര്ണ്ണമായ അവകാശിയാകണം.

2. ഏതൊരു കാര്യത്തിലും ഭയക്കരുത്. തീര്ച്ചയായും പവിത്രമായി മാറണം.

വരദാനം :-
സദാ ദയാ അതോടൊപ്പം മംഗളത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ വിശ്വത്തിന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്ന വിശ്വപരിവര്ത്തകരായി ഭവിക്കട്ടെ.

.വിശ്വ പരിവര്ത്തകര് അതോടൊപ്പം വിശ്വ സേവാധാരികളായ ആത്മാക്കളുടേയും മുഖ്യമായ ലക്ഷണമാണ് - തന്റെ ദയയുടേയും മംഗളത്തിന്റേയും ദൃഷ്ടിയിലൂടെ വിശ്വത്തെ സമ്പന്നവും സുഖിയുമാക്കി മാറ്റണം. എന്താണോ അപ്രാപ്തമായ വസ്തു, ഈശ്വരീയ സുഖം, ശാന്തി അതോടൊപ്പം ജ്ഞാന ധനത്തിലൂടെ, സര്വ്വ ശക്തികളിലൂടെ സര്വ്വ ആത്മാക്കളേയും യാചകനില് നിന്നും അധികാരിയാക്കണം. അവരുടെ ദൃഷ്ടിയും, പെരുമാറ്റവും, കഴിക്കുന്ന രീതിയും എല്ലാം സേവനം ചെയ്യും.

സ്ലോഗന് :-
പേരിനേയും സ്ഥാനത്തിനേയും ത്യാഗം ചെയ്ത് തന്റെ സമയത്തെ പരിധിയില്ലാത്ത സേവനത്തില് സഫലമാക്കുന്നതു തന്നെയാണ് പരോപകാരിയാകുക.


മാതേശ്വരിജിയുടെമധുരമായമഹാവാക്യങ്ങള്
പരമാര്ത്ഥത്തിലൂടെവ്യവഹാരംസ്വതവെതെളിയും

ഭഗവാനുവാചയാണ് - നിങ്ങള് എന്നിലൂടെ പരമമായ അര്ത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയതിലൂടെ എന്റെ പരമമായ പദവിയെ പ്രാപ്തമാക്കും അര്ത്ഥം പരമാര്ത്ഥത്തെ അറിയുന്നതിലൂടെ വ്യവഹാരം തെളിയിക്കപ്പെടും. നോക്കൂ, ദേവതകള്ക്കു മുന്നില് പ്രകൃതി പോലും പാദത്തിനു താഴെ ദാസിയായി കഴിയുന്നു , ഈ പഞ്ചതത്ത്വങ്ങളും സുഖ സ്വരൂപമായി മാറി മനസ്സിന് പ്രിയപ്പെട്ട സേവനം ചെയ്യും. ഈ സമയത്ത് നോക്കൂ മനസ്സിന് പ്രിയപ്പെട്ട സുഖം പ്രാപ്തമാകാത്തതു കൊണ്ട് മനുഷ്യര്ക്ക് ദുഖവും അശാന്തിയും പ്രാപ്തമാകുന്നുണ്ട്. സത്യയുത്തില് പ്രകൃതി ദാസിയായിരിക്കും. നോക്കൂ, ദേവതകളുടേയും ജഢചിത്രത്തില് ഇത്രയും വജ്രങ്ങളും രത്നങ്ങളും അലങ്കരിക്കുന്നുവെങ്കില്, അപ്പോള് ചൈതന്യത്തില് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാല് അപ്പോള് എത്ര വൈഭവങ്ങളാണുണ്ടാവുക, ഈ സമയത്ത് മനുഷ്യര് വിശന്നു മരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാല് ജഢചിത്രങ്ങളില് കോടി കണക്കിന് രൂപയാണ് ചിലവഴിക്കുന്നത്. അപ്പോള് എത്ര വ്യത്യാസമാണ് ഉള്ളത്, തീര്ച്ചയായും അവര് അങ്ങനെയുള്ള ശ്രേഷ്ഠ കര്മ്മം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനാലാണ് അവരുടെ ഓര്മ്മചിഹ്നം നിര്മ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ എത്രയാണ് പൂജ നടക്കുന്നത്. അവര് നിര്വ്വികാരി പ്രവൃത്തിയിലിരുന്ന് കമല പുഷ്പ സമാനമായ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു, എന്നാല് ഇപ്പോള് നിര്വ്വികാരി പ്രവൃത്തിക്കു പകരം വികാരി പ്രവൃത്തിയിലേക്കു വന്നിരിക്കുകയാണ്, ഈ കാരണത്താല് എല്ലാവരും പരമാര്ത്ഥത്തെ മറന്ന് വ്യവഹാരത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ്, അതിനാലാണ് തലകീഴായ ഫലം ലഭിക്കുന്നത്. ഇപ്പോള് സ്വയം പരമാത്മാവ് വന്ന് വികാരി പ്രവൃത്തിയില് നിന്നും മാറ്റി നിര്വ്വികാരി പ്രവൃത്തിയിലിരിക്കാന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, ഇതിലൂടെ താങ്കളുടെ ജീവിതം സദാകാലത്തേക്ക് സുഖം നിറഞ്ഞതാകും അതിനാല് ആദ്യം വേണ്ടത് പരമാര്ത്ഥമാണ് പിന്നെയാണ് വ്യവഹാരം. പരമാര്ത്ഥത്തില് കഴിയുന്നതിലൂടെ വ്യവഹാരം സ്വതവെ തെളിയിക്കപ്പെടും. ഓം ശാന്തി.