08.01.2021           Morning Malayalam Murli       Om Shanti           BapDada Madhuban


മധുരമായ കുട്ടികളെ- നിങ്ങള്ക്ക് ഈ ലഹരിയുണ്ടായിരിക്കണം, നമ്മള് ബ്രാഹ്മണര് തന്നെയാണ് ദേവതയായി മാറുന്നത്. നമ്മള് ബ്രാഹ്മണര്ക്കു തന്നെയാണ് ബാബയുട െശ്രേഷ്ഠമായ മതം ലഭിക്കുന്നത്.

ചോദ്യം :-
പുതുരക്തമുള്ളവര്ക്ക് ഏതൊരു താല്പര്യവും ഏതൊരു ലഹരിയുമുണ്ടായിരിക്കണം?

ഉത്തരം :-
പഴയ കലിയുഗമായി മാറിയ ഈ ലോകത്തെ പുതിയ സ്വര്ണ്ണിമ ലോകമാക്കി മാറ്റാന്, പഴയതില് നിന്ന് പുതിയതാക്കി മാറ്റാനുള്ള താല്പര്യമുണ്ടായിരിക്കണം. കന്യകമാരുടെ പുതിയ രക്തമാണ് അതിനാല് തനിക്കു സമാനമായവരെ ഉയര്ത്തണം. ലഹരി നിലനിര്ത്തണം. പ്രഭാഷണം ചെയ്യുന്നതിലും വളരെയധികം ലഹരിയുണ്ടായിരിക്കണം.

ഗീതം :-
രാത്രിയിലെ യാത്രക്കാരാ ക്ഷീണിക്കരുതേ.......

ഓംശാന്തി.
കുട്ടികള് ഈ ഗീതത്തിന്റെ അര്ത്ഥം മനസ്സിലാക്കി. ഇപ്പോള് ഭക്തിമാര്ഗ്ഗത്തിലെ ഘോരമായ അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ രാത്രി പൂര്ത്തിയാവുകയാണ്. കുട്ടികള് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്, ഇപ്പോള് നമ്മുടെ ശിരസ്സില് കിരീടം വരാന് പോവുകയാണെന്ന്. മനുഷ്യനില് നിന്ന് ദേവതയായി മാറാനുള്ള ലക്ഷ്യം നിങ്ങളുടെ മുന്നില് തന്നെയുണ്ട്. സന്യാസിമാര് മനസ്സിലാക്കിത്തരാറുണ്ടല്ലോ - നിങ്ങള് സ്വയത്തെ പോത്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കില് അതുപോലെ രൂപമായി മാറും. ഇത് ഭക്തിമാര്ഗ്ഗത്തിലെ ഉദാഹരണമാണ്. രാമന് വാനരന്മാരുടെ സേനയെ ആശ്രയിച്ചു എന്നും ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. നിങ്ങളിവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നമ്മള് തന്നെയാണ് ദേവീ-ദേവതകളും ഇരട്ട കിരീടധാരികളുമായി മാറുന്നത് എന്നറിയാം. സ്കൂളില് പഠിക്കുമ്പോള് പറയാറുണ്ട് ഞാന് പഠിച്ച് ഡോക്ടറായി മാറും, എന്ജിനീയറായി മാറും എന്നൊക്കെ. നിങ്ങള് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മള് പഠിപ്പിലൂടെ ദേവീ-ദേവതകളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന്. ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കില് നമ്മുടെ ശിരസ്സില് കിരീടമായിരിക്കും. ഇത് വളരെ മോശമായ അഴുക്കുള്ള അപവിത്രമായ ലോകമാണ്. പുതിയ ലോകം ഒന്നാന്തരമായ ലോകമാണ്. പഴയ ലോകം തികച്ചും മൂന്നാന്തരത്തിലുള്ള ലോകമാണ്. ഈ ലോകം ഇല്ലാതാവുക തന്നെ വേണം. പുതിയ ലോകത്തിന്റെ അധികാരിയാക്കി മാറ്റുന്നത് തീര്ച്ചയായും വിശ്വത്തിന്റെ രചയിതാവായിരിക്കും. മറ്റൊരാള്ക്കും പഠിപ്പിക്കാന് സാധിക്കില്ല. ശിവബാബ തന്നെയാണ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതും യോഗം അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നതും. ബാബ മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്-പൂര്ണ്ണമായി ആത്മാഭിമാനികളായി മാറുകയാണെങ്കില് പിന്നെ എന്താണ് വേണ്ടത്. നിങ്ങള് ബ്രാഹ്മണര് തന്നെയാണല്ലോ! നമ്മള് ദേവതയായി മാറുകയാണെന്നറിയാം. ദേവതകള് എത്ര പവിത്രരായിരുന്നു. ഇവിടെ എത്ര പതിതമായ മനുഷ്യരാണ്. മുഖം മനുഷ്യന്റേതാണെങ്കിലും സ്വഭാവം നോക്കൂ എങ്ങനെയാണെന്ന്! ദേവതകളുടെ മുന്നില് അവരുടെ പൂജാരിമാര് ചെന്ന് മഹിമ പാടുന്നു- അങ്ങ് സര്വ്വഗുണ സമ്പന്നവും 16 കലാ സമ്പൂര്ണ്ണവുമാണെന്ന്...... ഞങ്ങള് വികാരികളും പാപികളുമാണെന്ന്. ദേവതകളുടെ മുഖവും മനുഷ്യന്റേതു തന്നെയാണ് എന്നാല് അവരുടെ മുന്നിലും ചെന്ന് മഹിമ പാടുന്നു, സ്വയത്തെ മോശമായ വികാരിയാണെന്നു പറയുന്നു. നമ്മളില് ഒരു ഗുണവുമില്ല. മനുഷ്യന് എന്നാല് മനുഷ്യന്. ഇപ്പോള് നിങ്ങള് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മള് ഇപ്പോള് പരിവര്ത്തനപ്പെട്ട് പുതിയ ലോകത്തിലേക്കു പോകുമെന്ന്. കൃഷ്ണന്റെ പൂജ ചെയ്യുന്നതു തന്നെ കൃഷ്ണപുരിയിലേക്കു പോകാനാണ്. എന്നാല് എപ്പോള് പോകുമെന്ന് മാത്രം അറിയില്ല. ഭഗവാന് വന്ന് ഭക്തിയുടെ ഫലം നല്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭക്തി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ആദ്യം നിങ്ങള്ക്ക് ഈ നിശ്ചയമുണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണെന്ന്. ഇതാണ് ശ്രേഷ്ഠത്തിലും വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠമായ മതം. ശിവബാബയാണ് നിങ്ങള്ക്ക് ശ്രീമതം നല്കുന്നത്. ഇതറിയാത്തവര്ക്ക് എങ്ങനെ ശ്രേഷ്ഠമായി മാറാന് സാധിക്കും. ഈ ബ്രാഹ്മണരെല്ലാം തന്നെ ശ്രേഷ്ഠമായ ശിവബാബയുടെ ശ്രീമത്തിലൂടെയാണ് മുന്നേറുന്നത്. പരമാത്മാവിന്റെ മതം തന്നെയാണ് ശ്രേഷ്ഠമാക്കി മാറ്റുന്നത്. ഭാഗ്യത്തിലുള്ളവരുടെ ബുദ്ധിയിലിരിക്കും. ഇല്ലെങ്കില് ഒന്നും മനസ്സിലാക്കില്ല. മനസ്സിലാക്കുമ്പോള് സന്തോഷത്തോടു കൂടി അവര് സഹായിക്കാന് തുടങ്ങും. പലര്ക്കും അറിയുകയേയില്ല, ബാബ ആരാണെന്നതിനെക്കുറിച്ച് അവര്ക്കെന്തറിയാം, അതിനാല് ബാബ ആരെയും കാണാറുമില്ല. മറ്റുളളവര് അവനവന്റേതായ മതം തന്നെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ശ്രീമത്തിനെക്കുറിച്ചറിയാത്തതു കാരണം ബാബയ്ക്ക് പോലും അവനവന്റേതായ മതം കേള്പ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പോള് നിങ്ങള് കുട്ടികളെ ശ്രേഷ്ഠമാക്കി മാറ്റാനാണ് ബാബ വന്നിരിക്കുന്നത്. കുട്ടികള്ക്കറിയാം അയ്യായിരം വര്ഷം മുന്പത്തേതുപോലെ ബാബാ, ഞങ്ങള് അങ്ങയെ വന്ന് കണ്ടുമുട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തവര്ക്ക് മറുപടി നല്കാനും സാധിക്കില്ല. കുട്ടികള്ക്ക് പഠിപ്പിന്റെ ലഹരി വളരെ നല്ല രീതിയിലുണ്ടായിരിക്കണം. ഇത് വളരെ ഉയര്ന്ന പഠിപ്പാണ്, എന്നാല് മായയും വളരെ എതിര്ക്കുന്നു. നിങ്ങള്ക്കറിയാം നമ്മള് ഈ പഠിപ്പ് പഠിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ശിരസ്സില് ഇരട്ട കിരീടമുണ്ടായിരിക്കും. ഭാവി ജന്മ-ജന്മാന്തരങ്ങള്ക്കു വേണ്ടി ഇരട്ട കിരീടധാരികളായി മാറും. അപ്പോള് ഇതിനു വേണ്ടി പൂര്ണ്ണമായ പുരുഷാര്ത്ഥം ചെയ്യണമല്ലോ! ഇതിനെയാണ് രാജയോഗമെന്നു പറയുന്നത്. എത്ര അത്ഭുതകരമാണ്. ബാബ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു- ലക്ഷ്മീ-നാരായണന്റെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകൂ എന്ന്. പൂജാരിമാര്ക്കും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാന് നിങ്ങള്ക്ക് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ് ഈ ലക്ഷ്മീ-നാരായണന്മാര്ക്ക് ഈ പദവി ലഭിച്ചത്, ഇവര് എങ്ങനെ വിശ്വത്തിന്റെ അധികാരികളായി മാറി എന്ന്? ഇങ്ങനെയെല്ലാം പൂജാരിമാര് ഇരുന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കില് പൂജാരിമാര്ക്കും അംഗീകാരം ലഭിക്കും. ഈ ലക്ഷ്മീ-നാരായണന് എങ്ങനെയാണ് ഈ രാജ്യം ലഭിച്ചതെന്ന് ഞങ്ങള് നിങ്ങള്ക്ക് മനസ്സിലാക്കിതരാമെന്ന്, നിങ്ങള് അവരോട് പറയണം. ഗീതയില് പോലും ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളുണ്ടല്ലോ. ഞാന് നിങ്ങളെ രാജയോഗം പഠിപ്പിച്ച് രാജാക്കന്മാരുടെയും രാജാവാക്കി മാറ്റുന്നു എന്ന്. നിങ്ങളാണല്ലോ സ്വര്ഗ്ഗവാസികളായി മാറുന്നത്. അതിനാല് കുട്ടികള്ക്ക് എത്ര ലഹരിയുണ്ടായിരിക്കണം- നമ്മള് ഇന്നതായി മാറുന്നു എന്ന്! വേണമെങ്കില് നിങ്ങളുടെ ചിത്രവും രാജ്യഭാഗ്യത്തിന്റെ ചിത്രവും ഒരുമിച്ചെടുത്തോളൂ. താഴെ നിങ്ങളുടെ ചിത്രം, മുകളില് രാജ്യഭാഗ്യത്തിന്റെ ചിത്രമായിരിക്കണം. ഇതില് ചിലവൊന്നുമില്ലല്ലോ! രാജകീയ വേഷം പെട്ടെന്നുണ്ടാക്കാന് സാധിക്കുമല്ലോ. അതിനാല് ഇടക്കിടക്ക് ഓര്മ്മയുണ്ടായിരിക്കും നമ്മള് ദേവതയായി മാറുകയാണെന്ന്. മുകളില് ശിവബാബയും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ ചിത്രവും എടുത്തു വെക്കണം. നിങ്ങള് മനുഷ്യനില് നിന്ന് ദേവതകളായി മാറുന്നു. ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മള് ദേവതകളായി മാറും എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് നമ്മള് ഇപ്പോള് രാജയോഗം പഠിക്കുകയാണ്. അതിനാല് ഈ ചിത്രവും സഹായിക്കും. മുകളില് ശിവബാബയും പിന്നീട് രാജ്യഭാഗ്യത്തിന്റെ ചിത്രവും. താഴെ നിങ്ങളുടെ സാധാരണ ചിത്രം. ശിവബാബയില് നിന്ന് രാജയോഗം പഠിച്ച് നമ്മള് ദേവതകളും ഇരട്ട കിരീടധാരികളുമായി മാറുകയാണ്. ചിത്രമുണ്ടെങ്കില് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാല് നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുക്കാന് സാധിക്കും- നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ശിവബാബയാണെന്ന്. ചിത്രം കാണുന്നതിലൂടെ കുട്ടികള്ക്ക് ലഹരിയുണ്ടായിരിക്കും. കടയില് വേണമെങ്കിലും ഈ ചിത്രം വെക്കൂ. ഭക്തിമാര്ഗ്ഗത്തില് ബാബ നാരായണന്റെ ചിത്രം വെക്കുമായിരുന്നു. പോക്കറ്റിലുമുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ വെക്കുകയാണെങ്കില് നമ്മള് തന്നെയാണ് ദേവതകളായി മാറുന്നതെന്ന് അറിയാന് സാധിക്കും. ബാബയെ ഓര്മ്മിക്കാനുള്ള വഴി കണ്ടു പിടിക്കണം. ബാബയെ മറന്നുപോകുന്നതിലൂടെ തന്നെയാണ് താഴെ വീഴുന്നത്. വികാരത്തില് വീണു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ലജ്ജ വരും. ഇനി നമുക്ക് ദേവതയായി മാറാന് സാധിക്കില്ലല്ലോ. ഹൃദയം തകര്ന്നുപോകും. ഇപ്പോള് നമ്മള് എങ്ങനെ ദേവതയായി മാറും? ബാബ പറയുന്നു- വികാരത്തില് വീഴുന്നവരുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കൂ. പറയൂ-നിങ്ങള് സ്വര്ഗ്ഗത്തിലേക്കു പോകാന് യോഗ്യരല്ല, നിങ്ങളുടെ പാസ്പോര്ട്ട് ഇല്ലാതായി. സ്വയം തോന്നും നമ്മള് വീണുപോയി എന്ന്. ഇനി നമ്മള് എങ്ങനെ സ്വര്ഗ്ഗത്തിലേക്കു പോകും. നാരദന്റെ ഉദാഹരണം പോലെ. നാരദനോട് പറഞ്ഞു, നീ നിന്റെ മുഖം നോക്കൂ എന്ന്. ലക്ഷ്മിയെ വരിക്കാന് യോഗ്യതയുണ്ടോ? അപ്പോള് മുഖം കുരങ്ങനെപ്പോലെ കാണപ്പെട്ടു. അതിനാല് മനുഷ്യര്ക്കും ലജ്ജ തോന്നും - നമ്മളില് ഈ വികാരമുണ്ട്, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മള് ശ്രീ ലക്ഷ്മിയെ അഥവാ ശ്രീ നാരായണനെ വരിക്കുക എന്ന്. ബാബ എല്ലാ യുക്തികളും പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. എന്നാല് ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കണ്ടേ! വികാരത്തിന്റെ ലഹരി വരുമ്പോള് മനസ്സിലാക്കുന്നു, ഈ അവസ്ഥയില് നമ്മള്ക്ക് എങ്ങനെ രാജാക്കന്മാരുടെയും രാജാവും ഇരട്ട കിരീടധാരിയാകാന് സാധിക്കുമെന്ന്. പുരുഷാര്ത്ഥം ചെയ്യണമല്ലോ! ബാബ മനസ്സിലാക്കി തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു-ഇങ്ങനെയുള്ള യുക്തികള് രചിച്ച് എല്ലാവര്ക്കും മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കൂ. ഇവിടെ രാജയോഗത്തിന്റെ സ്ഥാപനയാണ് നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോള് വിനാശം മുന്നില് നില്ക്കുകയാണ്. ദിവസം തോറും കൊടുങ്കാറ്റ് ശക്തി പ്രാപിച്ചുവരുന്നു. ബോംബുകളെല്ലാം തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങള് ഭാവിയില് ഉയര്ന്ന പദവി പ്രാപ്തമാക്കാനാണ് ഈ പഠിപ്പ് പഠിക്കുന്നത്. നിങ്ങള് ഒരു തവണയാണ് പതിതത്തില് നിന്ന് പാവനമായി മാറുന്നത്. മനുഷ്യര് നരകവാസികളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് കല്ലുബുദ്ധികളാണ്. ഇപ്പോള് നിങ്ങള് കല്ലുബുദ്ധികളില് നിന്ന് പവിഴബുദ്ധികളായി മാറുകയാണ്. ഭാഗ്യത്തിലുണ്ടെങ്കില് പെട്ടെന്നു തന്നെ മനസ്സിലാക്കും. ഇല്ലെങ്കില് നിങ്ങള് എത്ര തന്നെ പ്രയത്നിച്ചാലും ബുദ്ധിയില് ഇരിക്കില്ല. ബാബയെ തന്നെ അറിയുന്നില്ല എങ്കില് നാസ്തികരാണ് അര്ത്ഥം നാഥനായ ബാബയുടേതല്ല. അതിനാല് ശിവബാബയുടെ കുട്ടികളാണെങ്കില് മറ്റുളളവരെയും സനാഥരാക്കി മാറ്റണമല്ലോ. ആര്ക്കാണോ ജ്ഞാനമുള്ളത് അവര് തന്റെ കുട്ടികളെ വികാരങ്ങളില് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടിരിക്കും. അജ്ഞാനികള് അവനവനെ പോലെതന്നെ കുട്ടികളെയും വികാരത്തില് പെടുത്തി കൊണ്ടിരിക്കും. നിങ്ങള്ക്കറിയാം ഇവിടെ വികാരത്തില് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കന്യകമാരെ ആദ്യം രക്ഷപ്പെടുത്തണം. അമ്മയും-അച്ഛനും കുട്ടികളെ വികാരത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടുന്നു. നിങ്ങള്ക്കറിയാം ഇത് ഭ്രഷ്ടാചാരിയായ ലോകമാണെന്ന്. എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ശ്രേഷ്ഠാചാരിയായ ലോകമാണ്. ഞാനാണ് എല്ലാവരെയും ഉദ്ധരിക്കുന്നത്. ഗീതയിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാനു തന്നെയാണ് സാധു-സന്യാസിമാരെ ഉദ്ധരിക്കാന് വരേണ്ടി വരുന്നത്. ഒരേ ഒരു ഭഗവാനാകുന്ന അച്ഛനാണ് വന്ന് എല്ലാവരെയും ഉദ്ധരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോള് നിങ്ങള്ക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്നുണ്ട്-മനുഷ്യര് എത്ര കല്ലുബുദ്ധികളായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഈ സമയം വലിയ-വലിയ ആളുകള്ക്ക് അഥവാ ഗീതയിലെ ഭഗവാന് ശിവനാണെന്ന് അറിയുകയാണെങ്കില് എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നറിയില്ല. കോലാഹലം സൃഷ്ടിക്കും. എന്നാല് ഇനിയും സമയമുണ്ട്. ഇല്ലായെന്നുണ്ടെങ്കില് എല്ലാവരുടെയും സ്ഥാനം ഇളകാന് തുടങ്ങും. ഒരുപാട് പേരുടെ സിംഹാസനം ഇളകാറുണ്ടല്ലോ! യുദ്ധമുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഇവരുടെ സിംഹാസനം ഇപ്പോള് ഇളകിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, ഇപ്പോള് വീണുപോകുമെന്ന്. ഇപ്പോള് ഇവര് വീഴുകയാണെങ്കില് വളരെയധികം കോലാഹലങ്ങള് സംഭവിക്കും. മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോള് ഇതെല്ലാം തന്നെ സംഭവിക്കേണ്ടതാണ്. പതിത-പാവനനും സര്വ്വരുടെയും സദ്ഗതി ദാതാവും സ്വയം പറയുന്നു- ബ്രഹ്മാവിന്റെ ശരീരത്തിലൂടെയാണ് സ്ഥാപന ഉണ്ടാകുന്നത്. സര്വ്വരുടെയും സദ്ഗതി അര്ത്ഥം സര്വ്വരെയും ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനുവാചാ- ഇത് പതിതമായ ലോകമാണ്, ഇവരെയെല്ലാം എനിക്ക് ഉദ്ധരിക്കണം. ഇപ്പോള് എല്ലാവരും പതിതരാണ്. പതിതരായവര് ആരെയെങ്കിലും പാവനമാക്കി മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആദ്യം സ്വയം പാവനമായി മാറി പിന്നീട് തന്റെ കൂടെയുള്ളവരെ പാവനമാക്കി മാറ്റണം. പ്രഭാഷണം ചെയ്യാന് വളരെയധികം ലഹരി വേണം. കന്യകമാരുടേത് പുതിയ രക്തമാണ്. നിങ്ങള് പഴയതില് നിന്ന് പുതിയതാക്കി മാറ്റുകയാണ്. പഴയ ഇരുമ്പിനു സമാനമായി മാറിയ നിങ്ങള് ആത്മാക്കള് ഇപ്പോള് പുതിയതും സ്വര്ണ്ണിമയുഗിയായി മാറുകയാണ്. തുരുമ്പ് ഇല്ലാതായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാല് കുട്ടികള്ക്ക് വളരെയധികം താല്പര്യം വേണം. ലഹരിയെ നിലനിര്ത്തണം. തന്റെ കൂടെയുള്ളവരെ ഉയര്ത്തണം. ഗുരു മാതാവാണെന്ന് മഹിമയും പാടാറുണ്ട്. എപ്പോഴാണ് മാതാവ് ഗുരുവായി മാറുന്നതെന്ന് നിങ്ങള്ക്കറിയാം. ജഗതംബ തന്നെയാണ് പിന്നീട് രാജ-രാജേശ്വരിയായി മാറുന്നത് പിന്നീട് സത്യയുഗത്തില് ഒരു ഗുരുവുമുണ്ടാകുന്നില്ല. ഗുരുവുമായുള്ള സംബന്ധം ഇപ്പോഴാണുണ്ടാകുന്നത്. ബാബ വന്ന് ജ്ഞാനമാകുന്ന അമൃതിന്റെ കലശം മാതാക്കളുടെ ശിരസ്സില് വെക്കുന്നു. തുടക്കം മുതലേ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത്. സെന്ററുകളിലേക്ക് ബ്രഹ്മാകുമാരിമാരെ വേണം എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ബാബ പറയുന്നു- സെന്ററുകളെ അവരവര് തന്നെ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകൂ. ധൈര്യമില്ലേ? പറയാറില്ലേ ബാബ ടീച്ചറെ വേണമെന്ന്. ഇതും ശരിയാണ്, അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്.

ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പരസ്പരം അംഗീകാരം കൊടുക്കുന്നതും താല്ക്കാലികമാണ്. ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്, നാളെ അവരെ പുറത്താക്കുന്നു. സ്ഥിരമായ സന്തോഷം ആര്ക്കും ലഭിക്കുന്നില്ല. ഈ സമയം നിങ്ങള് കുട്ടികള്ക്ക് സ്ഥിരമായ സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നു. നിങ്ങള്ക്ക് ഏതെല്ലാം പ്രകാരത്തിലൂടെയാണ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. സ്വയത്തെ സദാ ഹര്ഷിതമാക്കി വെക്കുന്നതിനു വേണ്ടി വളെര നല്ല-നല്ല യുക്തികള് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ശുഭ-ഭാവന വെക്കണമല്ലോ! ആഹാ! നമ്മള് ഈ ലക്ഷ്മീ-നാരായണനായി മാറുന്നു. പിന്നീട് അഥവാ ആരുടെയും ഭാഗ്യത്തില് ഇല്ലെങ്കില് എന്ത് പുരുഷാര്ത്ഥം ചെയ്യാനാണ്. ബാബ പുരുഷാര്ത്ഥത്തെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞു തരാറുണ്ടല്ലോ! പുരുഷാര്ത്ഥമൊന്നും വ്യര്ത്ഥമായി പോവില്ല. ഇത് സദാ സഫലമാകുന്നു. രാജധാനി തീര്ച്ചയായും സ്ഥാപിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും. വിനാശവും മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിലൂടെ ഉണ്ടാവുക തന്നെ വേണം. മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോള്നിങ്ങള് ശക്തി പ്രാപിക്കുമ്പോള് അവരെല്ലാം വരും. ഇപ്പോള് ആരും മനസ്സിലാക്കില്ല, മനസ്സിലാക്കി എങ്കില് അവരുടെ രാജ്യപദവി തന്നെ ഇല്ലാതാകും. എത്രയധികം ഗുരുക്കന്മാരാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുരുവിന്റെയെങ്കിലും ശിഷ്യനല്ലാത്തതായ ഒരു മനുഷ്യരുമുണ്ടായിരിക്കില്ല. ഇവിടെ നിങ്ങള്ക്ക് സദ്ഗതി നല്കുന്ന ഒരു സത്ഗുരുവിനെ ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചിത്രം വളരെ നല്ലതാണ്. സത്യയുഗം സദ്ഗതി അര്ത്ഥം സുഖധാമം, മറ്റേത് മുക്തിധാമം. ബുദ്ധികൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മള് എല്ലാ ആത്മാക്കളും നിര്വ്വാണ ധാമത്തിലാണ് വസിക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്നാണ് ശബ്ദത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. മുക്തിധാമത്തില് വസിക്കുന്നവരാണ്. ഈ കളിയും ഭാരതത്തില് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ശിവജയന്തിയും ഇവിടെയാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്. ബാബ പറയുന്നു ഞാന് വന്നിരിക്കുകയാണ്, കല്പത്തിനുശേഷം വീണ്ടും വരുന്നു. ഓരോ അയ്യായിരം വര്ഷത്തിനു ശേഷവും ബാബ വരുന്നതിലൂടെ സ്വര്ഗ്ഗമായി മാറുന്നു. പറയാറുണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ ഇത്രയും വര്ഷത്തിനു മുമ്പ് സ്വര്ഗ്ഗമായിരുന്നു. ഇപ്പോള് ഇല്ല, വീണ്ടും ഉണ്ടാകണം. അതിനാല് തീര്ച്ചയായും നരകവാസികളുടെ വിനാശവും സ്വര്ഗ്ഗവാസികളുടെ സ്ഥാപനയും ഉണ്ടാകണം. അതിനാല് നിങ്ങള് സ്വര്ഗ്ഗവാസികളായി മാറുകയാണ്. നരകവാസികളെല്ലാവരും വിനാശമാകും. അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇനിയും ലക്ഷക്കണക്കിന് വര്ഷങ്ങളുണ്ട്. കുട്ടികള് വലുതായി അവരെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കണം.... നിങ്ങള് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ പറയില്ലല്ലോ. അഥവാ തന്റെ കുട്ടി നിര്ദേശപ്രകാരം നടക്കുന്നില്ലായെന്നുണ്ടെങ്കില് പിന്നെ ശ്രീമതം സ്വീകരിക്കേണ്ടതായി വരും-സ്വര്ഗ്ഗവാസിയായി മാറുന്നില്ലെങ്കില് എന്തുചെയ്യാനാണ്. ബാബ പറയും അഥവാ ആജ്ഞാകാരിയല്ലെങ്കില് വിട്ടോളൂ. ഇതില് ഉറച്ച നഷ്ടോമോഹയായ അവസ്ഥ വേണം.

വളരെക്കാലത്തെ വേര്പാടിനുശേഷം തിരികെക്കിട്ടിയ മധുര മധുരമായ സന്താനങ്ങള്ക്ക് മാതാവും പിതാവുമായ ബാപ്ദാദയുടെ സ്നേഹ സ്മരണകളും പുലര്കാല വന്ദനവും. ആത്മീയ പിതാവിന്റെ ആത്മീയ കുട്ടികള്ക്ക് നമസ്ക്കാരം.

ധാരണയ്ക്കുള്ള മുഖ്യ സാരം:-
1. ശ്രീ ശ്രീ ശിവബാബയുടെ മതമനുസരിച്ച് നടന്ന് സ്വയത്തെ ശ്രേഷ്ഠമാക്കി മാറ്റണം. ശ്രീമത്തില് മന്മത്തിനെ കലര്ത്തരുത്. ഈശ്വരീയ പഠിപ്പിന്റെ ലഹരിയില് കഴിയണം.

2. തന്റെ സമക്കാരുടെ മംഗളത്തിനുള്ള യുക്തികള് രചിക്കണം. എല്ലാവരെ പ്രതിയും ശുഭ-ഭാവന വെച്ചുകൊണ്ട് പരസ്പരം സത്യമായ അംഗീകാരം കൊടുക്കണം. കൃത്രിമ അംഗീകാരമല്ല.

വരദാനം :-
ആത്മീയ വ്യായാമവും സ്വയത്തിനു മുകളിലുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലൂടേയും സൂക്ഷ്മതയുടെ അനുഭവം ചെയ്യുന്ന ഫരിസ്ഥയായി ഭവിക്കട്ടെ.

ബുദ്ധിയുടെ സൂക്ഷ്മത അഥവാ ഭാരരാഹിത്യം തന്നെയാണ് ബ്രാഹ്മണ ജീവിതത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വം. സൂക്ഷ്മത തന്നെയാണ് മഹാനത. എന്നാല് ഇതിനു വേണ്ടി ദിവസവും അമൃതവേളയില് അശരീരി സ്ഥിതിയുടെ ആത്മീയ വ്യായാമം ചെയ്യൂ അതോടൊപ്പം വ്യര്ത്ഥ സങ്കല്പങ്ങളുടെ ഭോജനത്തില് പത്ഥ്യം പാലിക്കണം. പത്ഥ്യത്തിന് സ്വയത്തില് നിയന്ത്രണം ഉള്ളവരാകണം. ഏത് സമയത്ത് ഏത് സങ്കല്പമാകുന്ന ഭോജനമാണോ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ആ സമയത്ത് അതു തന്നെ ചെയ്യൂ. വ്യര്ത്ഥ സങ്കല്പത്തിന്റെ എക്സ്ട്രാ ഭോജനം കഴിക്കരുത് അപ്പോഴാണ് സൂക്ഷ്മ ബുദ്ധിയുള്ളവരായി ഫരിസ്ഥാ സ്വരൂപത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തെ പ്രാപ്തമാക്കാന് സാധിക്കും.

സ്ലോഗന് :-
മഹാനാത്മാവ് അവരാണ് ആരാണോ ഓരോ സെക്കന്റും, ഓരോ ചുവടും ശ്രീമത്തിലൂടെ കൃത്യമായി നടക്കുന്നത്.