09.01.2021           Morning Malayalam Murli       Om Shanti           BapDada Madhuban


മധുരമായ കുട്ടികളെ - പരിധിയില്ലാത്ത ബാബയ െഓര്മ്മിക്കുക - ഇതാണ് ഗുപ്ത മായ കാര്യം, ഓര്മ്മയിലൂട െഓര്മ്മ ലഭിക്കുന്നു, ആരാണോ ഓര്മ്മിക്കാത്തത് അവരെ ബാബയും എങ്ങന െഓര്മ്മിക്കും.

ചോദ്യം :-
മുഴുവന് കല്പത്തിലും പഠിക്കാത്ത ഏതൊരു പഠിപ്പാണ് നിങ്ങള് കുട്ടികള് സംഗമത്തില് പഠിക്കുന്നത്?

ഉത്തരം :-
ജീവിച്ചിരിക്കെ ശരീരത്തില് നിന്ന് വേറിടുക അര്ത്ഥം ശരീരം വിടുന്ന പഠിപ്പ് ഇപ്പോള് പഠിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് നിങ്ങള്ക്ക് കര്മ്മാതീതമായി മാറണം. ബാക്കി ഏതുവരെ ശരീരത്തിലിരിക്കുന്നുവോ അതുവരെ കര്മ്മം ചെയ്യുക തന്നെ വേണം. മനസ്സും ശാന്തമാകുന്നതപ്പോഴാണ് എപ്പോഴാണോ അശരീരിയായിരിക്കുന്നത്, അതിനാല് മനസ്സിനെ ജയിച്ച് ലോകത്തെ ജയിച്ചവരല്ല, മറിച്ച് മായയെ ജയിച്ചാല് ലോകത്തെ ജയിച്ചു.

ഓംശാന്തി.
ബാബയിരുന്ന് കുട്ടികള്ക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് ഇതാണെങ്കില് കുട്ടികള് മനസ്സിലാക്കുന്നു വിവേകശൂന്യരെയാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ഇപ്പോള് പരിധിയില്ലാത്ത ബാബ ഉയര്ന്നതിലും ഉയര്ന്ന ഭഗവാന് വന്നിരിക്കുന്നു അതിനാല് ആരെ പഠിപ്പിക്കും? തീര്ച്ചയായും ഉയര്ന്നതിലും ഉയര്ന്ന വിവേക ശൂന്യരെയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് വിനാശകാലേ വിപരീത ബുദ്ധിയെന്ന് പറയുന്നത്. വിപരീത ബുദ്ധിയായി മാറിയതെങ്ങനെയാണ്? 84 ലക്ഷം ജന്മങ്ങളെന്ന് എഴുതി വെച്ചല്ലോ! അതിനാല് ബാബയേയും 84 ലക്ഷം ജന്മത്തിലേയ്ക്ക് കൊണ്ടു വന്നു. പരമാത്മാവ് പട്ടിയിലും പൂച്ചയിലും ജീവ-ജന്തുക്കളിലെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. കുട്ടികള്ക്ക് മനസ്സിലാക്കിത്തരികയാണ്, ഇതിന് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ബാബ മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് എപ്പോള് പുതിയതായി ആര് വന്നാലും ആദ്യമാദ്യം അവര്ക്ക് പരിധിയുള്ളതും പരിധിയില്ലാത്തതുമായ അച്ഛന്റെ പരിചയം നല്കണം. അത് പരിധിയില്ലാത്ത വലിയ അച്ഛന് ഇത് പരിധിയുള്ള ചെറിയ അച്ഛന്. പരിധിയില്ലാത്ത ബാബ അര്ത്ഥം പരിധിയില്ലാത്ത ആത്മാക്കളുടെ ബാബ. ആ പരിധിയുള്ള അച്ഛന് ജീവാത്മാവിന്റെ അച്ഛനാണ്. അതാണ് എല്ലാ ആത്മാക്കളുടെയും അച്ഛന്. ഈ ജ്ഞാനവും എല്ലാവര്ക്കും ഏകരസമായി ധാരണ ചെയ്യാന് സാധിക്കില്ല. ചിലര് ഒരു ശതമാനം ധാരണ ചെയ്യുന്നു ചിലരാണെങ്കില് 95 ശതമാനം ധാരണ ചെയ്യുന്നു. ഇതാണെങ്കില് വിവേകത്തിന്റെ കാര്യമാണ്. സൂര്യവംശീ കുലമാണല്ലോ! രാജാവിനെയും റാണിയേയും പോലെ പ്രജയും. ഇത് ബുദ്ധിയില് വരുന്നുണ്ടല്ലോ. പ്രജയില് എല്ലാ പ്രകാരത്തിലുമുള്ള മനുഷ്യരുണ്ട്. പ്രജ അര്ത്ഥം പ്രജ. ബാബ മനസ്സിലാക്കി തരുകയാണ് ഇത് പഠിപ്പാണ്. തന്റെ ബുദ്ധിക്കനുസരിച്ച് എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നു. ഓരോരുത്തര്ക്കും അവരവരുടെ പാര്ട്ട് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ആര് കല്പം മുമ്പ് എത്രത്തോളം പഠിപ്പ് ധാരണ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോഴും അത്രത്തോളം ധാരണ ചെയ്യുന്നു. പഠിപ്പിനൊരിക്കലും ഒളിച്ചിരിക്കാന് സാധിക്കില്ല. പഠിപ്പനുസരിച്ചാണ് പദവി ലഭിക്കുന്നത്. ബാബ മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് - മുന്നോട്ട് പോകവേ പരീക്ഷ ഉണ്ടാവുക തന്നെ ചെയ്യുന്നു. പരീക്ഷയില്ലാതെ ട്രാന്സ്ഫറാകാന് സാധിക്കില്ല. പിന്നീട് എല്ലാം അറിയും. എന്നാല് ഇപ്പോഴും അറിയാന് സാധിക്കുന്നു നമ്മള് ഏത് പദവിക്കാണ് യോഗ്യരായിരിക്കുന്നതെന്ന്. ലജ്ജ കാരണം എല്ലാവരോടുമൊപ്പം കൈ ഉയര്ത്തുന്നുവെന്ന് മാത്രം. ഉള്ളില് മനസ്സിലാക്കുന്നുമുണ്ട് നമുക്കിത് എങ്ങനെ ആയി മാറാന് കഴിയും! എങ്കിലും കൈ ഉയര്ത്തുന്നു. അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും കൈ ഉയര്ത്തുകയാണെങ്കില് ഇതിനെയും അജ്ഞാനമെന്ന് പറയും. എത്ര അജ്ഞാനമാണ്, ബാബയാണെങ്കില് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇതിലൂടെ ആ വിദ്യാര്ത്ഥിയില് വിവേകമുണ്ടാകുന്നു. അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഞാന് സ്കോളര്ഷിപ്പ് നേടുന്നതിന് യോഗ്യനല്ല, വിജയിക്കുകയില്ല. ഇതിനേക്കാള് ആ അജ്ഞാനി നന്നായി മനസ്സിലാക്കുന്നു - ടീച്ചര് എന്താണോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതില് നമ്മള് എത്ര മാര്ക്ക് നേടും! ഇങ്ങനെ പറയില്ല, നമ്മള് പാസ് വിത്ത് ഓണറായി മാറും. അതിനാല് വ്യക്തമാകുന്നു ഇവിടെയുള്ളവര്ക്ക് ഇത്രയും ബുദ്ധിയില്ല. ദേഹാഭിമാനം വളരെയധികമുണ്ട്. എപ്പോള് നിങ്ങള് ലക്ഷ്മീ നാരായണന് ആകുന്നതിന് വന്നുവോ അപ്പോള് പെരുമാറ്റം വളരെ നല്ലതായിരിക്കണം. ബാബ പറയുന്നു ചിലരാണെങ്കിലോ വിനാശകാലത്ത് വിപരീത ബുദ്ധിയാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് നിയമാനുസരണം ബാബയോട് പ്രീതി വെയ്ക്കുന്നില്ല, അപ്പോള് അവസ്ഥയെന്താവും. ഉയര്ന്ന പദവി നേടാന് സാധിക്കില്ല.

ബാബയിരുന്ന് കുട്ടികള്ക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു - വിനാശകാലത്തെ വിപരീത ബുദ്ധിയുടെ അര്ത്ഥമെന്താണ് - കുട്ടികള് തന്നെ പൂര്ണ്ണമായും അറിയുന്നില്ലായെങ്കില് പിന്നെ മറ്റുള്ളവര് എന്ത് മനസ്സിലാക്കും! നമ്മള് ശിവബാബയുടെ കുട്ടികളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവര് തന്നെ പൂര്ണ്ണമായ അര്ത്ഥത്തില് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ബാബയെ ഓര്മ്മിക്കുക - ഇതാണെങ്കില് ഗുപ്തമായ കാര്യമാണ്. പഠിപ്പാണെങ്കില് ഗുപ്തമല്ലല്ലോ. പഠിപ്പില് നമ്പര്വൈസാണ്. എല്ലാവരും ഒരുപോലെ പഠിക്കുന്നില്ല. ബാബയാണെങ്കില് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു ഇവര് ഇപ്പോള് ചെറിയ കുട്ടികളാണ്. അങ്ങനെ പരിധിയില്ലാത്ത ബാബയെ മൂന്ന് നാല് മാസം ഓര്മ്മിക്കുന്നുപോലുമില്ല. അവരുടെ കത്ത് വരാതെ എങ്ങനെ അറിയാന് പറ്റും ഓര്മ്മിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന്? പിന്നീട് ആ കത്തില് സര്വ്വീസിന്റെ വാര്ത്തയും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇങ്ങനെയിങ്ങനെയുള്ള ആത്മീയ സേവനം ചെയ്യുന്നു. തെളിവ് വേണമല്ലോ. ഇങ്ങനെയുള്ള ദേഹാഭിമാനികളുണ്ട് ഒരിക്കലും ഓര്മ്മിക്കുക പോലും ചെയ്യാത്തവര്, സേവനത്തിന്റെ തെളിവും കാണിക്കുന്നില്ല. ചിലരാണെങ്കില് വാര്ത്ത എഴുതുന്നു. ബാബാ ഇന്നയിന്നയാള് വന്നു അവര്ക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു, അതിനാല് ബാബയും മനസ്സിലാക്കുന്നു കുട്ടി ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. സേവനത്തിന്റെ വാര്ത്ത ശരിയായി നല്കുന്നു. ചിലരാണെങ്കില് 3-4 മാസം കത്തും എഴുതുന്നില്ല. ചിലര് വാര്ത്ത നല്കുന്നില്ലെങ്കില് മനസ്സിലാക്കും മരിച്ചു പോയി അല്ലെങ്കില് രോഗമാണ്! രോഗം ബാധിച്ച മനുഷ്യന് എഴുതാന് സാധിക്കില്ല. ഇതും ചിലര് എഴുതാറുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം മോശമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കത്ത് എഴുതിയില്ല. ചിലരാണെങ്കില് വാര്ത്ത കേള്പ്പിക്കുന്നി ല്ല, രോഗിയുമല്ല, ദേഹാഭിമാനമാണ്. പിന്നെ ബാബയും ആരെ ഓര്മ്മിക്കും. ഓര്മ്മിയിലൂടെയാണ് ഓര്മ്മ ലഭിക്കുന്നത്, പക്ഷെ ദേഹാഭിമാനമാണ്. ബാബ വന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു എന്നെ സര്വ്വവ്യാപിയെന്ന് പറഞ്ഞ് 84 ലക്ഷത്തെക്കാള് കൂടുതല് ജന്മങ്ങളില് കൊണ്ടു പോകുന്നു. മനുഷ്യരെ കല്ല് ബുദ്ധിയെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നീട് ഭഗവാനെ പറയുന്നു കല്ലിലും തൂണിലുമെല്ലാം ഇരിക്കുന്നു. അതിനാല് ഇത് പരിധിയില്ലാത്ത ഗ്ലാനിയാണല്ലോ! അതിനാല് ബാബ പറയുന്നു എന്റെ ഗ്ലാനി എത്രയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോള് നിങ്ങളാണെങ്കില് നമ്പര്വൈസായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഭക്തിമാര്ഗ്ഗത്തില് പാടിയിട്ടുമുണ്ട് - അങ്ങ് വരുകയാണെങ്കില് ഞങ്ങള് ബലിയര്പ്പണമാകും. അങ്ങയെ അനന്തരവകാശിയാക്കി മാറ്റും. അനന്തരവകാശിയാക്കി മാറ്റുന്നു കല്ലിലും മണ്ണിലും ഉണ്ടെന്നും പറയുന്നു! എത്ര ഗ്ലാനിയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോഴാണ് ബാബ പറയുന്നത് യദാ യദാഹി...... ഇപ്പോള് നിങ്ങള് കുട്ടികള് ബാബയെ അറിയുന്നു അതിനാല് ബാബയുടെ എത്ര മഹിമയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചിലരാണെങ്കില് മഹിമയെന്തിന്, ഇടയ്ക്ക് ഓര്മ്മിച്ച് രണ്ടക്ഷരം പോലും എഴുതുന്നില്ല. ദേഹാഭിമാനത്തില് വീണ് പോവുകയാണ്. നിങ്ങള് കുട്ടികള് മനസ്സിലാക്കുന്നു നമുക്ക് ബാബയെ ലഭിച്ചു, നമ്മുടെ ബാബ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ വാക്കല്ലേ! ഞാന് നിങ്ങളെ രാജയോഗം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. വിശ്വത്തിന്റെ രാജ്യഭാഗ്യം എങ്ങനെ പ്രാപ്തമാക്കാം അതിന് വേണ്ടി രാജയോഗം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മള് വിശ്വത്തിന്റെ ചക്രവര്ത്തി പദവി നേടുന്നതിന് വേണ്ടി പരിധിയില്ലാത്ത ബാബയില് നിന്ന് പഠിക്കുകയാണ് - ഈ ലഹരിയുണ്ടെങ്കില് അപാര സന്തോഷമുണ്ടാകും. ഗീത പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും സാധാരണ പുസ്തകം പോലെ പഠിക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണ ഭഗവാനുവാചാ - രാജയോഗം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, അത്രമാത്രം. ഇത്രയും ബുദ്ധിയുടെ യോഗവും സന്തോഷവുമുണ്ടാകുന്നില്ല. ഗീത പഠിക്കുന്നവരിലും കേള്പ്പിക്കുന്നവരിലും ഇത്രയും സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നില്ല. ഗീത പഠിച്ച് പൂര്ത്തിയാക്കി പിന്നെ ജോലിക്ക് പോയി. ഇപ്പോള് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയിലുണ്ട് - പരിധിയില്ലാത്ത ബാബ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനാണ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് വേറെ ആരുടെ ബുദ്ധിയിലും വരുകയില്ല. അതിനാല് ആദ്യമാദ്യം ആരെങ്കിലും വരുകയാണെങ്കില് അവര്ക്ക് രണ്ടച്ഛന്റെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം. പറയൂ ഭാരതം സ്വര്ഗ്ഗമായിരുന്നു, ഇപ്പോള് നരകമാണ്. ഇങ്ങനെ ആര്ക്കും പറയാന് പോലും സാധിക്കില്ല ഞങ്ങള് സത്യയുഗത്തിലുമുണ്ട്, കലിയുഗത്തിലുമുണ്ട്. ആര്ക്കെങ്കിലും ദുഖം ലഭിച്ചുവെങ്കില് അവര് നരകത്തിലാണ്, ആര്ക്കെങ്കിലും സുഖം ലഭിച്ചുവെങ്കില് അവര് സ്വര്ഗ്ഗത്തിലാണ്. ഇങ്ങനെ അനേകര് പറയുന്നുണ്ട് - ദുഖിതരായ മനുഷ്യര് നരകത്തിലാണ്, നമ്മളാണെങ്കില് വളരെ സുഖത്തിലിരിക്കുകയാണ്, കൊട്ടാരം മുതലായ എല്ലാം ഉണ്ട്. പുറമേയുള്ള അനേക സുഖങ്ങള് കാണുന്നില്ലേ. ഇതും ഇപ്പോള് നിങ്ങള് മനസ്സിലാക്കുന്നു സത്യയുഗീ സുഖമൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക സാധ്യമല്ല. ഇങ്ങനെയുമല്ല ഗോള്ഡന് ഏജിനെ അയണ് ഏജെന്ന് പറഞ്ഞാലും അയണ് ഏജിനെ ഗോള്ഡന് ഏജെന്ന് പറഞ്ഞാലും കാര്യം ഒന്നാണ്. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നവരെയും അജ്ഞാനിയെന്ന് പറയും. അതിനാല് ആദ്യമാദ്യം ബാബയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം പറയണം. ബാബ തന്നെയാണ് തന്റെ പരിചയം നല്കുന്നത്. വേറെ ആര്ക്കും അറിയില്ല. പറയുകയാണ് പരമാത്മാവ് സര്വ്വവ്യാപിയാണ്. ഇപ്പോള് നിങ്ങള് ചിത്രത്തില് കാണുന്നുണ്ട് - ആത്മാവിന്റെയും പരമാത്മാവിന്റെയും രൂപം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതും ആത്മാവ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവരെ പരമാത്മാവെന്ന് പറയുന്നു. ബാബയിരുന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുകയാണ് - ഞാന് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്! എല്ലാ ആത്മാക്കളും അവിടെ പരംധാമത്തില് വസിക്കുന്നു. ഈ കാര്യങ്ങള് പുറത്തുള്ളവര്ക്കാര്ക്കും അറിയാന് സാധിക്കില്ല. ഭാഷയും വളരെ സഹജമാണ്. ഗീതയില് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പേര് വെച്ചു. ഇപ്പോള് കൃഷ്ണനാണെങ്കില് ഗീത കേള്പ്പിക്കുന്നില്ല. കൃഷ്ണനാണെങ്കില് പറയാന് സാധിക്കില്ല എന്നെ മാത്രം ഓര്മ്മിക്കൂ എന്ന്. ദേഹധാരിയുടെ ഓര്മ്മയിലാണെങ്കില് പാപം മുറിയുകയില്ല. കൃഷ്ണ ഭഗവാനുവാചാ - ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ സംബന്ധത്തെയും ത്യാഗം ചെയ്ത് എന്നെ മാത്രം ഓര്മ്മിക്കൂ പക്ഷെ ദേഹത്തിന്റെ സംബന്ധമാണെങ്കില് കൃഷ്ണനുമുണ്ട് അതുകൂടാതെ കൃഷ്ണന് ചെറിയ കുട്ടിയുമാണല്ലോ. ഇതുപോലും എത്ര വലിയ തെറ്റാണ്. ഒരു തെറ്റ് കാരണം എത്ര വ്യത്യാസമാണുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പരമാത്മാവാണെങ്കില് സര്വ്വവ്യാപിയാവാന് സാധിക്കില്ല. ആരെയാണോ പറയുന്നത് സര്വ്വരുടെയും സദ്ഗതി ദാതാവെന്ന് അപ്പോള് അവരും ദുര്ഗതി പ്രാപിക്കുമോ! പരമാത്മാവെപ്പോഴെങ്കിലും ദുര്ഗതി പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇതെല്ലാം വിചാര സാഗര മഥനം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. സമയം വ്യര്ത്ഥമാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. മനുഷ്യരാണെങ്കില് ഞങ്ങള്ക്ക് സമയമില്ലായെന്ന് പറയുകയാണ്. നിങ്ങള് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് വന്ന് കോഴ്സ് കേള്ക്കൂ എന്ന്, അപ്പോള് സമയമില്ലായെന്ന് പറയുന്നു. രണ്ട് ദിവസം വരും പിന്നെ നാല് ദിവസത്തേയ്ക്ക് വരുകയില്ല...... പഠിക്കുന്നില്ലായെങ്കില് ലക്ഷ്മീ നാരായണനായി മാറാനെങ്ങനെ സാധിക്കും? മായയുടെ ഫോഴ്സ് വളരെയധികമാണ്. ബാബ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു ഏത് സെക്കന്റ്, ഏത് മിനിറ്റ് കടന്നു പോയോ അത് വീണ്ടും ആവര്ത്തിക്കുന്നു. അസംഖ്യം തവണ ആവര്ത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പോഴാണെങ്കില് ബാബയിലൂടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബാബയാണെങ്കില് ജനന-മരണത്തില് വരുന്നേയില്ല. താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കാം പൂര്ണ്ണമായും ജനന-മരണത്തില് ആരാണ് വരുന്നത് വരാത്ത ആള് ആരാണ്? കേവലം ഒരേയൊരു ബാബ മാത്രമാണ് ജനന മരണത്തില് വരാത്തത്. ബാക്കിയെല്ലാവരും വരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ചിത്രവും കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മാവും വിഷ്ണുവും രണ്ടു പേരും ജനന-മരണത്തില് വരുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് തന്നെയാണ് വിഷ്ണു, വിഷ്ണു തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ പാര്ട്ടില് വന്ന് പോകുന്നത്. അവസാനം ഉണ്ടാവില്ല. ഈ ചിത്രം വീണ്ടും എല്ലാവരും വന്ന് കാണുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യും. വളരെ സഹജമായ ബുദ്ധിയുടെ കാര്യമാണ്. ബുദ്ധിയില് വരണം നമ്മള് തന്നെയാണ് ബ്രാഹ്മണര്, പിന്നീട് നമ്മള് തന്നെയാണ് ക്ഷത്രിയര്, വൈശ്യര്, ശൂദ്രരാവുക. പിന്നീട് ബാബ വരുമ്പോള് നമ്മള് തന്നെ ബ്രാഹ്മണനായി മാറും. ഇത് ഓര്മ്മിക്കുകയാണെങ്കിലും സ്വദര്ശന ചക്രധാരിയായി. ഓര്മ്മ നിലനില്ക്കാത്ത അനേകരുണ്ട്. നിങ്ങള് ബ്രാഹ്മണര് തന്നെയാണ് സ്വദര്ശന ചക്രധാരിയായി മാറുന്നത്. ദേവതകളാവുന്നില്ല. ഈ ജ്ഞാനം, ചക്രം എങ്ങനെയാണ് കറങ്ങുന്നത്, ഈ ജ്ഞാനം നേടുന്നതിലൂടെ അവര് ഈ ദേവതയായി മാറുന്നു. വാസ്തവത്തില് ഒരു മനുഷ്യനും സ്വദര്ശന ചക്രധാരിയെന്ന് പറയാന് യോഗ്യരല്ല. മനുഷ്യരുടെ സൃഷ്ടിയായ മൃത്യു ലോകം തന്നെ വേറെയാണ്. എങ്ങനെയാണോ മനുഷ്യരുടെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങള് വേറെ, എല്ലാവരുടെയും വേറെ വേറെയാണെന്നതു പോലെ ദേവതകളുടെ രീതി വേറെയാണ്. മൃത്യു ലോകത്തിലെ മനുഷ്യരുടെ രീതി വേറെ. രാത്രിയുടെയും പകലിന്റെയും വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് - ഞങ്ങള് പതിതരാണ്. അല്ലയോ ഭഗവാനെ, പതിത ലോകത്തിലിരിക്കുന്ന ഞങ്ങള് എല്ലാവരെയും പാവനമാക്കി മാറ്റൂ. നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയിലുണ്ട് ഇന്നേയ്ക്ക് 5000 വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുമ്പ് പാവന ലോകമായിരുന്നു, ഏതിനെയാണോ സത്യയുഗമെന്ന് പറയുന്നത്. ത്രേതായുഗത്തെ പറയില്ല. ബാബ മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് - അതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സ്, ഇത് സെക്കന്റ് ക്ലാസ്സാണ്. അതിനാല് ഓരോരോ കാര്യവും നല്ല രീതിയില് ധാരണ ചെയ്യണം. ആര് തന്നെ വന്നാലും കേട്ട് അത്ഭുതപ്പെടും. ചിലരാണെങ്കില് അത്ഭുതപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ പിന്നീടവര്ക്ക് അവസരമുണ്ടാകുന്നില്ല, പുരുഷാര്ത്ഥം ചെയ്യാന്. പിന്നീട് തീര്ച്ചയായും പവിത്രമായിരിക്കണമെന്ന് കേള്ക്കുന്നു. മനുഷ്യരെ പതിതമാക്കി മാറ്റുന്നത് ഈ കാമ വികാരം തന്നെയാണ്. ഇതിനെ ജയിക്കുകയാണെങ്കില് നിങ്ങള് ജഗത് ജീത്തായി മാറും. ബാബ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് - കാമ വികാരത്തെ ജയിച്ച് ജഗത്ത് ജീത്തായി മാറൂ. പിന്നീട് മനുഷ്യര് പറയുകയാണ് മനസ്സിനെ ജയിച്ച് ജഗത് ജീത്തായി മാറൂ. മനസ്സിനെ വശത്താക്കൂ. മനസ്സ് ശാന്തമാകുന്നത് അപ്പോഴാണ് എപ്പോഴാണോ ശരീരമില്ലാതാവുന്നത്. ബാക്കി മനസ്സ് ഒരിക്കലും ശാന്തമാകുന്നില്ല. ദേഹം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ കര്മ്മം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോള് പിന്നെ കര്മ്മാതീത അവസ്ഥയില് എങ്ങനെയിരിക്കും? കര്മ്മാതീത അവസ്ഥയെന്ന് പറയുന്നത് മൃതശരീരത്തെയാണ്. ജീവിച്ചിരിക്കെ മരിക്കുക, ശരീരത്തില് നിന്ന് വേറിടുക. നിങ്ങള്ക്കും ശരീരത്തില് നിന്ന് വേറിട്ടരിക്കുന്നതിന്റെ പഠിപ്പാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ശരീരത്തില് ആത്മാവ് വേറിട്ടതാണ്. ആത്മാവ് പരംധാമത്തില് വസിക്കുന്നതാണ്. ആത്മാവ് ശരീരത്തില് വരുമ്പോള് അതിനെ മനുഷ്യനെന്ന് പറയുന്നു. ശരീരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ കര്മ്മം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. ഒരു ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോള് ആത്മാവിന് കര്മ്മം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി വേറൊരു ശരീരം എടുക്കണം. ശാന്തമായിരിക്കുന്നതപ്പോഴാണ് എപ്പോഴാണോ കര്മ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത്. മൂലവതനത്തില് കര്മ്മം ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. സൃഷ്ടിയുടെ ചക്രം ഇവിടെയാണ് കറങ്ങുന്നത്. ബാബയേയും സൃഷ്ടി ചക്രത്തെയും അറിയുക, ഇതിനെ തന്നെയാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കണ്ണുകള് ഏതുവരെ പതിതവും ക്രിമിനലുമാണോ, അപ്പോള് ഈ കണ്ണുകളിലൂടെ പവിത്രമായ വസ്തുക്കള് കാണാന് സാധിക്കില്ല അതിന് വേണ്ടി ജ്ഞാനത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ നേത്രം ആവശ്യമാണ്. എപ്പോള് നിങ്ങള് കര്മ്മാതീത അവസ്ഥ നേടുന്നുവോ അര്ത്ഥം ദേവതയാകുന്നുവോ അപ്പോള് മുതല് ഈ കണ്ണുകളിലൂടെ ദേവതകളെ തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ബാക്കി ഈ ശരീരത്തില് ഈ കണ്ണുകളിലൂടെ കൃഷ്ണനെ കാണാന്സാധിക്കില്ല. ബാക്കി സാക്ഷാത്ക്കാരമുണ്ടാവുകയാണെങ്കില് അതിലൂടെ ഒന്നും തന്നെ ലഭിക്കുകയില്ല. അല്പകാലത്തേയ്ക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നു, കാമന പൂര്ത്തിയാവുന്നു. ഡ്രാമയില് സാക്ഷാത്ക്കാരവും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഇതിലൂടെ പ്രാപ്തിയൊന്നുമുണ്ടാകില്ല. ശരി!

വളരെക്കാലത്തെ വേര്പാടിനുശേഷം തിരികെക്കിട്ടിയ മധുര മധുരമായ സന്താനങ്ങള്ക്ക് മാതാവും പിതാവുമായ ബാപ്ദാദയുടെ സ്നേഹ സ്മരണകളും പുലര്കാല വന്ദനവും. ആത്മീയ പിതാവിന്റെ ആത്മീയ കുട്ടികള്ക്ക് നമസ്ക്കാരം.

ധാരണയ്ക്കുള്ള മുഖ്യ സാരം:-
1. ശരീരത്തില് നിന്നും വേറിട്ട ആത്മാവാണ്, ജീവിച്ചിരിക്കെ ഈ ശരീരത്തിലിരുന്നും എങ്ങനെയാണോ മൃതശരീരം - ഈ സ്ഥിതിയുടെ അഭ്യാസത്തിലൂടെ കര്മ്മാതീത അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കണം.

2. സേവനത്തിന്റെ തെളിവ് നല്കണം. ദേഹബോധത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് തന്റെ സത്യം സത്യമായ വാര്ത്ത നല്കണം. പദവിയോടുകൂടി പാസാകുന്നതിന്റെ പുരുഷാര്ത്ഥം ചെയ്യണം.

വരദാനം :-
എല്ലാ കണക്കുകളും ബന്ധങ്ങളും ഒരു ബാബയോടൊപ്പം വെക്കുന്ന ഡബിള് ലൈറ്റ് ഫരിസ്ഥയായി ഭവിക്കട്ടെ.

ഡബിള് ലൈറ്റ് ഫരിസ്ഥയാകുന്നതിന് ദേഹബോധത്തില് നിന്നും ഉപരി ജീവിക്കൂ എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് ദേഹബോധം മണ്ണാണ്,അഥവാ ഇതിന്റെയും ബന്ധനം ഉണ്ടെങ്കില് ഭാരമുള്ളതായി തോന്നും. ഫരിസ്ഥ അര്ത്ഥം തന്റെ ദേഹവുമായും ഒരു ബന്ധമില്ലാത്തവരാണ്. ബാബ നല്കിയ ശരീരവും ബാബക്ക് കൊടുത്തു. തന്റെ ഒരു വസ്തു മറ്റൊരാള്ക്ക് കൊടുത്താല് അതിന്റെ കൂടെയുള്ള ബന്ധം ഇല്ലാതാകുമല്ലോ. എല്ലാ കര്മ്മകണക്കുകളും, എല്ലാ കൊടുക്കല് വാങ്ങലും ഒരു ബാബയോടൊപ്പമാകും, ബാക്കി പഴയ ബന്ധങ്ങളും കണക്കുകളും ഇല്ലാതായി, ഇങ്ങനെ ആരാണോ സമ്പൂര്ണ്ണമായും യാചകനാകുന്നത് അവരാണ് ഡബിള് ലൈറ്റ് ഫരിസ്ഥ.

സ്ലോഗന് :-
തന്റെ വിശേഷതകളെ പ്രയോഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടു വരൂ എങ്കില് ഓരോ ചുവടിലും ഉയര്ച്ചയുടെ അനുഭവം ചെയ്യാം.