18.03.2020           Morning Malayalam Murli       Om Shanti           BapDada Madhuban


മധുരമായ കുട്ടികളെ - ഈ പരിധിയില്ലാത് തനാടകത്തെ സദാസ്മൃതിയി ല്വെയ്ക്കൂ അപ്പോള് അപാരസന്തോഷത്തിലിക്കാന് സാധിക്കും, ഈ നാടകത്തില് ആരാണോ നല്ലപുരുഷാര്ത്ഥിയും അനന്യരുമായിട്ടുള്ളത് അവര്ക്ക് പൂജയും കൂടുതല് ഉണ്ടാകുന്നു.

ചോദ്യം :-
ഏത് സ്മൃതിയാണ് ലോകത്തിലെ എല്ലാ ദുഖങ്ങളില് നിന്നും മുക്തമാക്കുന്നത്, ഹര്ഷിതരായിരിക്കുന്നതിനുള്ള യുക്തി എന്താണ്?

ഉത്തരം :-
ഈ സ്മൃതി സദാ ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഇപ്പോള് നാം ഭാവിയിലെ പുതിയ ലോകത്തിലേയ്ക്ക് പോയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭാവിയിലെ സന്തോഷത്തിലിരിക്കുകയാണെങ്കില് ദുഖം മറന്നുപോകും. വിഘ്നങ്ങളുടെ ലോകത്തില് വിഘ്നം വരിക തന്നെ ചെയ്യും, പക്ഷെ ഈ ലോകത്തില് നമ്മള് ബാക്കി കുറച്ച് ദിവസങ്ങള് മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ എന്ന ഓര്മ്മയിലിരിക്കുകയാണെങ്കില് ഹര്ഷിതരായിരിക്കാം.

ഗീതം :-
ഉണരൂ സജിനിമാരെ ഉണരൂ..............

ഓംശാന്തി.
ഈ ഗീതം വളരെ നല്ലതാണ്. ഗീതം കേള്ക്കുന്നതിലൂടെ മുകളില് നിന്നും 84 ജന്മങ്ങളുടെ രഹസ്യം ബുദ്ധിയില് വരുന്നു. ഇതും കുട്ടികള്ക്ക് മനസ്സിലാക്കിത്തന്നിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങള് മുകളില് നിന്ന് വരുന്നത് സൂക്ഷ്മവതനം വഴിയല്ല. ഇപ്പോള് സൂക്ഷ്മവതനം വഴി പോകണം. ഇപ്പോഴാണ് ബാബ സൂക്ഷ്മവതനം കാണിച്ചു തരുന്നത്. സത്യ-ത്രേതായുഗത്തില് ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ കാര്യം തന്നെയില്ല. ഈ ചിത്രം മുതലായവും ഇല്ല. ഭക്തി മാര്ഗ്ഗത്തിലാണെങ്കില് അനേകം ചിത്രങ്ങളാണ്. ദേവിമാരുടെയെല്ലാം അനേകം പൂജകളും നടത്തുന്നു. ദുര്ഗ്ഗാ, കാളി, സരസ്വതി എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ പേര് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ്. ആരാണോ നല്ല പുരുഷാര്ത്ഥം ചെയ്യുന്നത്, അനന്യരായിരിക്കുന്നത് അവരുടെ പൂജയും കൂടുതലുണ്ടാകും. നിങ്ങള്ക്കറിയാം നമ്മള് തന്നെയാണ് പൂജ്യരില് നിന്ന് പൂജാരിയായി മാറി ബാബയുടെയും നമ്മുടെയും പൂജ ചെയ്യുന്നത്. ഇദ്ദേഹവും (ബ്രഹ്മാബാബ) നാരായണന്റെ പൂജ ചെയ്തിരുന്നുവല്ലോ. അത്ഭുതകരമായ കളിയാണ്. നാടകം കാണുമ്പോള് സന്തോഷമുണ്ടാകാറുണ്ടല്ലോ, അതുപോലെ ഇതും പരിധിയില്ലാത്ത നാടകമാണ്, ഇതിനെ ആരും തന്നെ അറിയുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയില് ഇപ്പോള് ഈ മുഴുവന് നാടകത്തിന്റെയും രഹസ്യമുണ്ട്. ഈ ലോകത്തില് വളരെയധികം ദുഖമാണ്. നിങ്ങള്ക്കറിയാം ഇപ്പോള് ബാക്കി കുറച്ച് സമയമേ ഉള്ളൂ, നമ്മള് പുതിയ ലോകത്തിലേയ്ക്ക് പോയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭാവിയിലെ സന്തോഷത്തിലിരിക്കുകയാണെങ്കില് അത് ഈ ദുഖത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. എഴുതുന്നു, ബാബാ ഒരുപാട് വിഘ്നം ഉണ്ടാകുന്നു, നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നു. ബാബ പറയുന്നു എന്ത് തന്നെ വിഘ്നം വന്നോട്ടെ, ഇന്ന് ലക്ഷാധിപതിയാണെങ്കില്, നാളെ ഒന്നുമില്ലാത്തവരാകുന്നു. നിങ്ങളാണെങ്കില് ഭാവിയിലെ സന്തോഷത്തിലിരിക്കുകയാണല്ലോ. ഇത് രാവണന്റെ ആസൂരിയ ലോകമാണ്. മുന്നോട്ട് പോകുന്തോറും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിഘ്നം സംഭവിക്കും. ഈ ലോകത്തില് ബാക്കി കുറച്ച് ദിവസമാണുള്ളത് പിന്നീട് നമ്മള് അപാരസുഖത്തിലേയ്ക്ക് പോകും. ബാബ പറയാറുണ്ടല്ലോ - ഇന്നലെ കറുത്തവനായിരുന്നു, ഗ്രാമത്തിലെ പയ്യനായിരുന്നു, ഇപ്പോള് ബാബ ജ്ഞാനം നല്കി എന്നെ വെളുത്തതാക്കി മാറ്റികൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങള്ക്കറിയാം ബാബ ബീജരൂപമാണ്, സത്യമാണ്, ചൈതന്യമാണ്. ബാബയെ സുപ്രീം സോള്(പരമാത്മാവ്) എന്ന് പറയുന്നു. ബാബ ഉയര്ന്നതിലും ഉയര്ന്നതാണ്, പുനര്ജന്മത്തില് വരുന്നില്ല. നമ്മളെല്ലാവരും ജനന മരണത്തില് വരുന്നു, ബാബ ഇതില് നിന്നെല്ലാം വേറിട്ടതാണ്. ബാബയ്ക്കാണെങ്കില് അവസാനം വന്ന് എല്ലാവരുടെയും സദ്ഗതി ചെയ്യണം. നിങ്ങള് ഭക്തി മാര്ഗ്ഗത്തില് ജന്മ ജന്മാന്തരം പാടി വന്നിരിന്നു- ബാബാ അങ്ങ് വരുകയാണെങ്കില് ഞങ്ങള് അങ്ങയുടെതായി മാറും. എന്റെതാണെങ്കില് ഒരേയൊരു ബാബ മാത്രമാണ് രണ്ടാമതൊരാളില്ല. ഞങ്ങള് ബാബയുടെ കൂടെ തന്നെ പോകും. ഇത് ദുഖത്തിന്റെ ലോകമാണ്. ഭാരതം എത്ര ദരിദ്രമാണ്. ബാബ പറയുന്നു, ഞാന് ഭാരതത്തെ തന്നെയാണ് സമ്പന്നമാക്കി മാറ്റിയിരുന്നത് പിന്നീട് രാവണന് നരകമാക്കി മാറ്റുന്നു. ഇപ്പോള് നിങ്ങള് കുട്ടികള് ബാബയുടെ സന്മുഖത്ത് ഇരിക്കുകയാണ്. ഗൃഹസ്ഥ വ്യവഹാരത്തില് തന്നെയാണ് അനേകര് ഇരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കേണ്ടതില്ല. ഗൃഹസ്ഥ വ്യവഹാരത്തിലിരുന്നോളൂ, കളര് വസ്ത്രങ്ങലിട്ടോളൂ, വെള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കണമെന്ന് ആരാണ് പറഞ്ഞത്. ബാബ ഒരിക്കലും ആരോടും പറയുന്നില്ല. നിങ്ങള്ക്ക് നല്ലതായി തോന്നാത്തതുകൊണ്ട് വെളുത്ത വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നു. ഇവിടെ നിങ്ങള് വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും കളര് വസ്ത്രങ്ങള് ധരിക്കുന്നവര്, ആ വസ്ത്രങ്ങളിലും അനേകരുടെ മംഗളം ചെയ്യാന് സാധിക്കുന്നു. മാതാക്കള് തങ്ങളുടെ പതികള്ക്കു പോലും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നു - ഭഗവാനുവാചയാണ് പവിത്രമായിരിക്കണം. ദേവതകള് പവിത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ മുന്നില് തല കുനിക്കുന്നത്. പവിത്രമായി ജീവിക്കുന്നത് നല്ലതല്ലേ. സൃഷ്ടിയുടെ അവസാനമാണെന്ന് ഇപ്പോള് നിങ്ങള്ക്കറിയാം. കൂടുതലുള്ള പണമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ്. ഇന്നത്തെക്കാലത്ത് എത്ര കൊള്ളയാണ് നടക്കുന്നത്, കൈക്കൂലി എത്രയാണ് വാങ്ങുന്നത്. ഇത് ഇന്നത്തെക്കാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പാട്ടാണ് - ചിലരുടേത് മണ്ണില് പോയി....... എന്നാല് ആര് ഈശ്വരന്റെ കാര്യത്തില് ചിലവഴിക്കുന്നുവോ അത് സഫലമാക്കപ്പെടുന്നു..... ഈശ്വരനിപ്പോള് സന്മുഖത്തുണ്ട്. വിവേകശാലികളായ കുട്ടികളിപ്പോള് തന്റെ എല്ലാം ഈശ്വരന്റെ പേരില് സഫലമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

മനുഷ്യരെല്ലാവരും പതിതര്- പതിതര്ക്ക് ദാനം നല്കുന്നു. ഇവിടെയാണെങ്കില് പുണ്യാത്മാക്കള്ക്ക് ദാനം നല്കണം. ബ്രാഹ്മണരുമായല്ലാതെ വേറെ ആരുമായും സമ്പര്ക്കമുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. നിങ്ങള് പുണ്യാത്മാക്കളാണ്. നിങ്ങള് പുണ്യത്തിന്റെ പ്രവര്ത്തി തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വീട് ഉണ്ടാക്കുന്നു, അതിലും നിങ്ങള് തന്നെയാണിരിക്കുന്നത്. പാപത്തിന്റെ ഒരു കാര്യവുമില്ല. എത്ര പൈസയുണ്ടോ - ഭാരതത്തെ സ്വര്ഗ്ഗമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ചിലവഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. തന്റെ വയറു പോലും മുറുക്കിയുടുത്ത് പറയുന്നു - ബാബാ, ഞങ്ങളുടെയും ഒരു ഇഷ്ടിക ഇതില് വെയ്ക്കൂ എങ്കില് ഞങ്ങള്ക്കവിടെ കൊട്ടാരം ലഭിക്കും. എത്ര വിവേകശാലികളായ കുട്ടികളാണ്. കല്ലുകള്ക്കു പകരം സ്വര്ണ്ണം ലഭിക്കുന്നു. സമയവും ബാക്കി കുറച്ചേയുള്ളൂ. നിങ്ങള് വളരെയധികം സര്വ്വീസ് ചെയ്യുന്നു. പ്രദര്ശിനിയും മേളയും വര്ദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കേവലം പെണ്കുട്ടികള് തീക്ഷ്ണമാകണം. പരിധിയില്ലാത്ത ബാബയുടെതായി മാറുന്നില്ല, മോഹം ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല. ബാബ പറയുന്നു ഞാന് നിങ്ങളെ സ്വര്ഗ്ഗത്തിലേയക്ക് അയച്ചിരിന്നു, ഇപ്പോള് വീണ്ടും നിങ്ങള്ക്കുവേണ്ടി സ്വര്ഗ്ഗം തയ്യാറാക്കികൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ശ്രീമത്തിലൂടെ നടക്കുകയാണെങ്കില് ഉയര്ന്ന പദവിയും ലഭിക്കും. ഈ കാര്യം വേറെ ആര്ക്കും മനസ്സിലാക്കി തരാന് സാധിക്കുകയില്ല. മുഴുവന് സൃഷ്ടി ചക്രവും നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയിലുണ്ട് - മൂലവതനം, സൂക്ഷ്മ വതനം, സ്ഥൂല വതനം. ബാബ പറയുന്നു - കുട്ടികളെ, സ്വദര്ശന ചക്രധാരിയായി മാറൂ, മറ്റുള്ളവര്ക്കും മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കൂ. ഈ കാര്യം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കൂ. സ്വയം തന്നെ ധനവാന്, സ്വര്ഗ്ഗത്തിന്റെ അധികാരിയായി മാറണം, മറ്റുള്ളവരെയും മാറ്റണം. ബുദ്ധിയില് ഇത് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം - മറ്റുള്ളവര്ക്ക് എങ്ങനെ വഴി പറഞ്ഞുകൊടുക്കും? ഡ്രാമയനുസരിച്ച് എന്താണ് കഴിഞ്ഞുപോയത് അത് ഡ്രാമയാണ്. നിമിഷം തോറും എന്താണോ സംഭവിക്കുന്നത്, അതിനെ നമ്മള് സാക്ഷിയായി കാണുന്നു. കുട്ടികള്ക്ക് ബാബ ദിവ്യ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ സാക്ഷാത്ക്കാരവും ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു. മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോള് നിങ്ങള് വളരെയധികം സാക്ഷാത്ക്കാരം ചെയ്യും. മനുഷ്യര് ദുഖത്താല് അയ്യോ-അയ്യോ എന്ന് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, നിങ്ങള് സന്തോഷത്താല് കൈയടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മള് മനുഷ്യനില് നിന്ന് ദേവതയായി മാറികൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തീര്ച്ചയായും പുതിയ ലോകം ആവശ്യമാണ്. അവര്ക്കുവേണ്ടി ഈ വിനാശം നില്ക്കുന്നു. ഇത് നല്ലതാണല്ലോ. മനുഷ്യര് മനസ്സിലാക്കുന്നു പരസ്പരം വഴക്കടിക്കരുത്, ശാന്തി വേണം. അത്രയും മതി. പക്ഷെ ഇതാണെങ്കില് ഡ്രാമയിലടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ്. രണ്ട് കുരങ്ങന്മാര് പരസ്പരം വഴക്കടിച്ചു, വെണ്ണ ഇടയില് നില്ക്കുന്ന മൂന്നാമന് ലഭിച്ചു. അതിനാല് ഇപ്പോള് ബാബ പറയുന്നു - അച്ഛനായ എന്നെ ഓര്മ്മിക്കൂ ബാക്കി എല്ലാവര്ക്കും വഴി പറഞ്ഞുകൊടുക്കൂ. വസിക്കുന്നതും സാധാരണമായിരിക്കണം, ഭക്ഷണവും സാധാരണമായിരിക്കണം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സല്ക്കാരവും ചെയ്യുന്നു. ഏത് ഭണ്ഡാരയില് നിന്നാണോ കഴിക്കുന്നത്, പറയുന്നു ബാബാ ഇതെല്ലാം അങ്ങയുടെയാണ്. ബാബ പറയുന്നു ട്രസ്റ്റിയായി സംരക്ഷിക്കൂ. ബാബാ എല്ലാം അങ്ങയാല് നല്കപ്പെട്ടതാണ്. ഭക്തിമാര്ഗ്ഗത്തില് കേവലം പറയാന് വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പോള് ഞാന് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ട്രസ്റ്റിയാകൂ. ഇപ്പോള് ഞാന് സന്മുഖത്തുണ്ട്. ഞാനും ട്രസ്റ്റിയായി മാറി നിങ്ങളെയും ട്രസ്റ്റിയാക്കി മാറ്റുന്നു. എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ചോദിച്ച് ചെയ്യൂ. ബാബ ഓരോ കാര്യത്തിലും അഭിപ്രായം തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ബാബാ കെട്ടിടം ഉണ്ടാക്കട്ടെ, ഇത് ചെയ്യട്ടെ, ബാബ പറയും ശരി ചെയ്തോളൂ. അല്ലാതെ പാപാത്മാക്കള്ക്ക് കൊടുക്കരുത്. അഥവാ പെണ്കുട്ടി ജ്ഞാനത്തില് വരുന്നില്ല, വിവാഹം കഴിക്കാന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കില് ചെയ്താലും എന്താണ്. ബാബയാണെങ്കില് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു നിങ്ങള് എന്തുകൊണ്ടാണ് അപവിത്രമായി മാറുന്നത്, പക്ഷെ ആരുടെ ഭാഗ്യത്തിലാണോ ഇല്ലാത്തത് അവര് പതിതരായി മാറുന്നു. അനേക പ്രകാരത്തിലുള്ള കേസും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പവിത്രമായി ഇരുന്നിട്ട് പോലും മായയുടെ അടി കിട്ടുന്നു, മോശമായി മാറുന്നു. മായ വളരെ ശക്തിശാലിയാണ്. അവരും കാമത്തിന് വശപ്പെട്ട് പോകുന്നു, എന്നിട്ട് പറയുന്നു ഡ്രാമയുടെ ഭാവി. ഈ നിമിഷം വരെ എന്തെല്ലാം സംഭവിച്ചിട്ടുവോ അതെല്ലാം കല്പം മുമ്പും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നും പുതിയതല്ല. നല്ല കര്മ്മം ചെയ്യുന്നതില് വിഘ്നമിടുന്നു, പുതിയ കാര്യമല്ല. നമുക്കാണെങ്കില് ശരീരം-മനസ്സ്-ധനത്താല് ഭാരതത്തെ തീര്ച്ചയായും സ്വര്ഗ്ഗമാക്കി മാറ്റണം. എല്ലാം ബാബയില് സ്വാഹാ ചെയ്യണം. നിങ്ങള് കുട്ടികള്ക്കറിയാം - നമ്മള് ശ്രീമത്തിലൂടെ ഈ ഭാരതത്തിന്റെ ആത്മീയ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയിലുണ്ട് നമ്മള് നമുടെ രാജ്യം വീണ്ടും സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബാബ പറയുന്നു ഈ ആത്മീയ ഹോസ്പിറ്റല് കം യൂണിവേഴ്സിറ്റി മൂന്നടി മണ്ണില് തുറക്കൂ, ഇതിലൂടെ മനുഷ്യര് സദാ ആരോഗ്യവാന്മാരും സമ്പന്നരുമായി മാറും. മൂന്നടി ഭൂമി പോലും ആരും നല്കുന്നില്ല. പറയുന്നു ബീ.കെ. ഇന്ദ്രജാലം ചെയ്യും, സഹോദരി സഹോദരനാക്കി മാറ്റും. നിങ്ങള്ക്കു വേണ്ടി ഡ്രാമയില് വളരെ നല്ല രീതിയില് യുക്തി രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. സഹോദരി- സഹോദരര്ക്ക് കുദൃഷ്ടി വെയ്ക്കാന് സാധിക്കില്ല. ഇന്നത്തെക്കാലത്താണെങ്കില് ലോകം ഇത്രയും മോശമായിരിക്കുകയാണ്, ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അതിനാല് ബാബയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണോ ദയ തോന്നുന്നത്, അതുപോലെ നിങ്ങള് കുട്ടികള്ക്കും ഉണ്ടാവണം. എങ്ങനെയാണോ ബാബ നരകത്തെ സ്വര്ഗ്ഗമാക്കി മാറ്റികൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ നിങ്ങള് ദയാഹൃദയരായ കുട്ടികള്ക്കും ബാബയുടെ സഹായിയായി മാറണം. പൈസയുണ്ടെങ്കില് ഹോസ്പിറ്റല് കം യൂണിവേഴ്സിറ്റി തുറക്കൂ. ഇതില് കൂടുതല് ചിലവിന്റെയൊന്നും കാര്യം തന്നെയില്ല. കേവലം ചിത്രം വെയ്ക്കൂ. ആരാണോ കല്പം മുമ്പ് ജ്ഞാനം എടുത്തിരുന്നത്, അവരുടെ പൂട്ട് തുറക്കപ്പെടും. അവര് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. എത്ര കുട്ടികളാണ് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദൂരെ ദൂരെ നിന്നും വരുന്നത്, ബാബ ഇങ്ങനെയും കാണുന്നുണ്ട്, രാത്രിയില് ഒരു ഗ്രാമത്തില് നിന്നും വരുന്നു, രാവിലെ സെന്ററില് വന്ന് സഞ്ചി നിറച്ച് പോകുന്നു. സഞ്ചി ചോര്ന്ന് പോകുന്നതാവരുത്. അവര് പിന്നെ എന്ത് പദവി നേടും! നിങ്ങള് കുട്ടികള്ക്കാണെങ്കില് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ടായിരിക്കണം. പരിധിയില്ലാത്ത ബാബ നമ്മേ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, പരിധിയില്ലാത്ത സമ്പത്ത് നല്കുന്നതിന്. വളരെ സഹജമായ ജ്ഞാനമാണ്. ബാബ മനസ്സിലാക്കുന്നു ആരാണോ തികച്ചും കല്ല് ബുദ്ധികള് അവരെ പവിഴ ബുദ്ധിയാക്കി മാറ്റണം. ബാബയാണെങ്കില് വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഗുപ്തമാണല്ലോ. ജ്ഞാനവും ഗുപ്തമാണ്. മമ്മയും ബാബയും ഈ ലക്ഷ്മീ നാരായണനായി മാറുന്നുവെങ്കില് നമ്മളെന്താ കുറഞ്ഞ പദവി നേടുമോ! നമ്മളും സര്വ്വീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനാല് ഈ ലഹരി ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മള് യോഗബലത്തിലൂടെ തന്റെ രാജധാനി സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോള് നമ്മള് സ്വര്ഗ്ഗത്തിന്റെ അധികാരിയായി മാറുന്നു. അവിടെ പിന്നെ ഈ ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. ഈ ജ്ഞാനം ഇപ്പോഴത്തെക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ശരി!

വളരെക്കാലത്തെ വേര്പാടിനു ശേഷം തിരിച്ചു കിട്ടിയ മധുര മധുരമായ കുട്ടികളെ പ്രതി മാതാവും പിതാവുമായ ബാപ്ദാദയുടെ സ്നേഹസ്മരണയും പുലര്കാല വന്ദനവും. ആത്മീയ അച്ഛന്റെ ആത്മീയ കുട്ടികള്ക്ക് നമസ്കാരം.

ധാരണയ്ക്കുള്ള മുഖ്യ സാരം:-
1. വിവേകശാലികളായി മാറി തന്റെ എല്ലാം ഈശ്വരന്റെ പേരില് സഫലമാക്കണം. പതിതര്ക്ക് ദാനം ചെയ്യരുത്. ബ്രാഹ്മണരുമായാല്ലാതെ വേറെ ആരുമായും സമ്പര്ക്കം വെയ്ക്കരുത്.

2. ബുദ്ധിയാകുന്ന സഞ്ചിയില് ജ്ഞാനം ചോര്ന്ന് പോകുന്ന തരത്തില് സുഷിരവുമുണ്ടാകരുത്. പരിധിയില്ലാത്ത ബാബ പരിധിയില്ലാത്ത സമ്പത്ത് നല്കുന്നതിന് വേണ്ടി പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഈ ഗുപ്ത സന്തോഷത്തിലിരിക്കണം. ബാബയ്ക്കു സമാനം ദയാഹൃദയരായി മാറണം.

വരദാനം :-
സര്വ്വര്ക്കും ഉന്മേഷ-ഉത്സാഹത്തിന്റെ സഹയോഗം നല്കി ശക്തിശാലിയാക്കി മാറ്റുന്ന സത്യമായ സേവാധാരിയായി ഭവിക്കട്ടെ.

സേവാധാരി അര്ത്ഥം സര്വ്വര്ക്കും ഉന്മേഷ-ഉത്സാഹത്തിന്റെ സഹയോഗം കൊടുത്ത് ശക്തിശാലിയാക്കി മാറ്റുന്നവര്. ഇപ്പോള് സമയം കുറച്ചേയുള്ളു, മാത്രമല്ല രചനകള് കൂടുതല് കൂടുതല് വരാനിരിക്കുകയാണ്. കേവലം ഇത്രയും ആള്ക്കാരെ കണ്ട്, വളരെപ്പേര് വന്നുകഴിഞ്ഞു എന്ന് സന്തോഷിച്ചിരിക്കരുത്. ആളുകളുടെ സംഖ്യ ഇനിയും വര്ദ്ധിക്കും, അതിനാല് തങ്ങള് എന്ത് പാലന എടുത്തുവോ അതിന്റെ റിട്ടേണ് കൊടുക്കൂ. വരാനിരിക്കുന്ന നിര്ബ്ബല ആത്മാക്കള്ക്ക് സഹയോഗിയായി മാറി അവരെ ശക്തിശാലികളും അചഞ്ചലരും ദൃഢതയുള്ളവരുമാക്കി മാറ്റൂ, അപ്പോള് പറയാം സത്യമായ സേവാധാരി.

സ്ലോഗന് :-
ആത്മാവിനെ എപ്പോള്, എവിടെ, എങ്ങിനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അങ്ങിനെ സ്ഥിതി ചെയ്യിക്കൂ- ഇത് തന്നെയാണ് ആത്മീയ അഭ്യാസം.


മാതേശ്വരിജിയുടെ അമൂല്യ മഹാവാക്യങ്ങള്

1) പരമാത്മാവ് ഗുരു, ടീച്ചര്, അച്ഛന്റെ രൂപത്തില് വിവിധ സംബന്ധങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് നല്കുന്നു.
നോക്കൂ, പരമാത്മാവ് മൂന്ന് രൂപങ്ങള് ധാരണ ചെയ്ത് സമ്പത്ത് നല്കുന്നു. പരമാത്മാവ് നമ്മുടെ അച്ഛനുമാണ്, ടീച്ചറുമാണ്, ഗുരുവുമാണ്. ഇപ്പോള് പിതാവിനോടൊപ്പം പിതാവിന്റെ സംബന്ധമുണ്ട്, ടീച്ചറായി ടീച്ചറിന്റെ സംബന്ധമുണ്ട്, ഗുരുവായി ഗുരുവിന്റെ സംബന്ധവുമുണ്ട്. അഥവാ അച്ഛനുമായി ബന്ധം പിരിഞ്ഞാല് പിന്നെ സമ്പത്ത് എങ്ങിനെ ലഭിക്കും? എപ്പോള് പാസ്സായി ടീച്ചറില് നിന്ന് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടുന്നുവോ അപ്പോള് ടീച്ചറിന്റെ കൂട്ട് ലഭിക്കും. അഥവാ, ബാബയുടെ സത്യസന്ധനും വിശ്വസ്തനുമാണ് പക്ഷെ നിര്ദ്ദേശമനുസരിച്ച് നടക്കുന്നില്ലെങ്കില് ഭാവിയിലേക്കുള്ള പ്രാലബ്ധം ഉണ്ടാക്കാന് കഴിയില്ല. പിന്നെ പൂര്ണ്ണ സദ്ഗതിയും പ്രാപ്തമാക്കാന് കഴിയില്ല, ബാബയില് നിന്ന് പവിത്രതയുടെ സമ്പത്തെടുക്കാനും സാദ്ധ്യമല്ല. പരമാത്മാവിന്റെ പ്രതിജ്ഞയാണ്, നിങ്ങള് പുരുഷാര്ത്ഥം ചെയ്യുകയാണെങ്കില് 100 ഇരട്ടി ലാഭം തരാം. കേവലം പറഞ്ഞാല് മാത്രം പോരാ, പരമാത്മാവിനോടൊപ്പം ആഴത്തിലുള്ള സംബന്ധവും വേണം. അര്ജ്ജുനനും ആജ്ഞ കൊടുത്തിരുന്നു, എല്ലാവരെയും വധിച്ചോളൂ, നിരന്തരം എന്നെ ഓര്മ്മിക്കൂ. പരമാത്മാവാണെങ്കില് സമര്ത്ഥനാണ്, സര്വ്വശക്തിവാനുമാണ്, തന്റെ പ്രതിജ്ഞ തീര്ച്ചയായും നിറവേറ്റും. എപ്പോള് കുട്ടികളും അച്ഛനോടുള്ള കടമ നിറവേറ്റുന്നുവോ, എല്ലാവരില് നിന്നും ബുദ്ധിയോഗം വേര്പെടുത്തി ഒരു ബാബയില് വെക്കുന്നുവോ, അപ്പോഴേ പൂര്ണ്ണ സമ്പത്ത് ലഭിക്കൂ.

2) എല്ലാ മനുഷ്യാത്മാക്കളും പുനര്ജന്മത്തില് വരുന്നു.
നോക്കൂ, ആര് തന്നെ ധര്മ്മസ്ഥാപന ചെയ്യാന് വരുന്നുവോ അവര് പുനര്ജ്ജന്മമെടുത്ത് തങ്ങളുടെ ധര്മ്മത്തിന്റെ പാലന ചെയ്യാന് വരുന്നു. അവര് സ്വയം മുക്തമാകുന്നില്ല, മറ്റുള്ളവരെയും മുക്തമാക്കുന്നില്ല. അഥവാ അങ്ങിനെ മുക്തമായി തിരിച്ചുപോയി എങ്കില് ബാക്കി മുക്തരാകാത്തവര് മാത്രമേ സൃഷ്ടിയില് അവശേഷിക്കുമായിരുന്നുള്ളു. പക്ഷെ പാപാത്മാക്കള് അവശേഷിച്ച് പുണ്യാത്മാക്കള് തിരിച്ച് പോകുക എന്നത് അസംഭവ്യമാണ്. ഉദാ: സന്യാസിമാരുണ്ട്, അവര് നിര്വ്വികാരികളാണ്, അഥവാ അവര് മുക്തരായി പോയാല് പിന്നെ പാപാത്മാക്കള് മാത്രം അവശേഷിക്കും, പിന്നെ സന്യാസിമാരുടെ വൃദ്ധി കാണാനേ കഴിയില്ല, മാത്രമല്ല സൃഷ്ടി അങ്ങനെ തുടരുകയുമില്ല. പുണ്യാത്മാക്കള് നിര്വ്വികാരീബലത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ സൃഷ്ടിയെ താങ്ങിനിര്ത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് സൃഷ്ടി തുടരുന്നത്. അതല്ലെങ്കില് കാമാഗ്നി കൊണ്ട് സൃഷ്ടി ജ്വലിച്ചുപോകുമായിരുന്നു. അതിനാല് ഇടക്ക് വെച്ച് ഏതെങ്കിലും ആത്മാക്കള് മുക്തി പദവി ലഭിച്ച് പോകുമെന്നതിന്റെ നിയമമില്ല. വൃക്ഷത്തിന്റെ ഒരിലക്കുപോലും ബീജത്തില് ലയിക്കാന് സാദ്ധ്യമല്ല, വൃക്ഷം മുളച്ച് വളര്ന്ന് ജീര്ണ്ണിക്കണം, പിന്നെ പുതിയ വൃക്ഷം മുളയ്ക്കുന്നു എന്നത് പോലെ ആര് തന്നെ ധര്മ്മ സ്ഥാപനക്ക് വന്നാലും അവര് പിന്നീട് പാലന തീര്ച്ചയായും ചെയ്യും, പക്ഷെ നാം ആരെ അഭയം പ്രാപിച്ചുവോ അവര് എപ്പോള് അനേക ധര്മ്മത്തിന്റെ വിനാശം ചെയ്യുന്നുവോ അപ്പോള് ഒരു ധര്മ്മത്തിന്റെ സ്ഥാപന നടക്കും. ബാബ സ്ഥാപന, വിനാശം, പാലന ഇവ മൂന്ന് കര്ത്തവ്യവും ചെയ്യുന്നു, ധര്മ്മ പിതാക്കന്മാര് കേവലം സ്ഥാപനയുടെ കാര്യം മാത്രം ചെയ്യുന്നു, വിനാശത്തിന്റെ കാര്യം ചെയ്യുന്നില്ല. വിനാശത്തിന്റെ കാര്യം ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നത് പരമാത്മാവിന്റെ കൈകളിലാണ്, അതിനാലാണ് പരമാത്മാവിനെ ത്രിമൂര്ത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ശരി, ഓം ശാന്തി.